Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

22012A0306(01).pdf

6.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 66/1


Ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen, 1975 (1))

Enligt FN:s depositariemeddelande C.N.659.2011.TREATIES – 3 träder följande ändringar av TIR-konventionen i kraft den 1 januari 2012 för samtliga fördragsslutande parter

 

Bilaga 6, förklarande anmärkning 9.I.1 a:

Stryk förklarande anmärkning.

 

Bilaga 9, del I, rubriken:

I slutet av rubriken ska ”och att uppträda som garant” införas.

 

Bilaga 9, del I, underrubriken:

Ersätt ”Minimivillkor och minimikrav” med ”Villkor och krav” i underrubriken.

 

Bilaga 9, del I, punkt 1, första raden:

Ersätt ”minimivillkor och minimikrav” med ”villkor och krav”.

 

Bilaga 9, del I, punkt 1 a:

”etablerad sammanslutning som företräder transportsektorns intressen” ska ersättas med ”sammanslutning med verksamhet i den fördragsslutande part där tillståndet utfärdas”.

 

Bilaga 9, del I, punkt 1 b:

Ej tillämpligt för den svenska versionen.

 

Bilaga 9, del I, punkt 1 c:

Stryk punkten.

 

Bilaga 9, del I, punkt 1 d och e:

Omnumrera punkt 1 d och e till punkt 1 c och d.

 

Bilaga 9, del I, ny punkt 1 d:

Ersätt den befintliga texten med följande:

”d)

Upprättande av ett avtal eller någon annan handling med rättslig verkan mellan sammanslutningen och behöriga myndigheter i den fördragsslutande part där sammanslutningen bedriver sin verksamhet, inklusive sammanslutningens godtagande av åtagandena i punkt 3 i den här artikeln.”

 

Bilaga 9, del I, ny punkt 1 d:

Efter ny punkt 1 d ska följande ny punkt 2 införas:

”2.

En bestyrkt kopia av det avtal eller annan handling med rättslig verkan som avses i punkt 1 d, om det behövs med en auktoriserad översättning till engelska, franska eller ryska, ska deponeras hos verkställande TIR-utskottet. Det verkställande TIR-utskottet ska omedelbart informeras om ändringar.”

 

Bilaga 9, del I, punkt 1 f:

Ersätt den befintliga texten i punkt 1 f med de nya punkterna 3 och 4 enligt följande:

”3.

Följande ingår i sammanslutningens åtaganden:

i)

Att uppfylla kraven i artikel 8 i konventionen.

ii)

Att godta det högsta belopp per TIR-carnet, fastställt av de fördragsslutande parterna, som kan krävas från sammanslutningen i enlighet med artikel 8.3 i konventionen.

iii)

Att kontinuerligt, och i synnerhet före begäran om tillstånd för personer att få tillgång till TIR-förfarandet, kontrollera att de minimivillkor och minimikrav som anges i del II i denna bilaga är uppfyllda.

iv)

Att tillhandahålla garanti för varje betalningsansvar som uppstår i det land där den bedriver verksamhet i samband med transporter för vilka det används TIR-carneter utfärdade av den aktuella sammanslutningen eller av utländska sammanslutningar som är anslutna till samma internationella organisation som den själv är ansluten till.

v)

Att på ett sätt som godtas av de behöriga myndigheterna i det land där den är etablerad säkra betalningsansvar hos ett försäkringsbolag, en försäkringspool eller en finansiell institution. Försäkringskontraktet eller kontraktet för den finansiella garantin ska täcka hela det betalningsansvar som kan uppstå i samband med transporter för vilka det används TIR-carneter utfärdade av den aktuella sammanslutningen eller av utländska sammanslutningar som är anslutna till samma internationella organisation som den själv är ansluten till.

Uppsägningstiden för försäkringskontraktet eller kontraktet för den finansiella garantin ska inte vara kortare än uppsägningstiden för avtalet eller annan handling med rättslig verkan enligt punkt 1 d. En bestyrkt kopia av både försäkringskontraktet eller kontraktet för den finansiella garantin och ändringar av dessa ska deponeras hos verkställande TIR-utskottet, om nödvändigt tillsammans med en auktoriserad översättning till engelska, franska eller ryska.

vi)

Att den 1 mars varje år informera det verkställande TIR-utskottet om priset för varje TIR-carnet som sammanslutningen utfärdar.

vii)

Att tillåta de behöriga myndigheterna att kontrollera alla dokument och räkenskaper som rör administrationen av TIR-förfarandet.

viii)

Att acceptera ett förfarande för effektivt biläggande av tvister som uppkommer genom felaktig eller bedräglig användning av TIR-carneter, om möjligt utan att ärendet går till domstol.

ix)

Att följa beslut av de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande part inom vilken den bedriver sin verksamhet, i fråga om återkallande eller tillbakadragande av tillståndet i enlighet med artikel 6 i konventionen och del II i denna bilaga eller uteslutning av personer i enlighet med artikel 38 i konventionen.

x)

Att på ett korrekt sätt genomföra varje beslut som antagits av den administrativa kommittén och verkställande TIR-utskottet om de behöriga myndigheterna i den fördragsslutande part där den bedriver sin verksamhet har godtagit det.

4.

Om en garanterande sammanslutning uppmanas att i enlighet med artikel 11 betala de belopp som avses i artikel 8.1 och 8.2 ska den i enlighet med det skriftliga avtal som avses i den förklarande anmärkningen 0.6.2a-1 till artikel 6.2a informera den internationella organisationen om att den mottagit en sådan uppmaning.”

 

Bilaga 9, del I, punkterna 2, 3 och 4:

Numrera om de befintliga punkterna 2, 3 och 4 till 5, 6 och 7.

 

Bilaga 9, del I, ny punkt 5:

Ersätt den befintliga texten med följande:

”5.

Den fördragsslutande part där sammanslutningen bedriver sin verksamhet ska återkalla tillståndet att utfärda TIR-carneter och uppträda som garant om dessa villkor och krav inte uppfylls. Om en fördragsslutande part fattar beslut om att återkalla tillståndet, träder beslutet i kraft tidigast tre (3) månader efter datumet för återkallandet.”

 

Bilaga 9, del I, ny punkt 6:

”Medgivande” ska ersättas med ”Medgivandet”.

 

Bilaga 9, del I, ny punkt 7:

Ersätt ”minimivillkor och minimikrav” med ”villkor och krav”.


(1)  Konsoliderad text offentliggjord genom rådets beslut 2009/477/EG (EUT L 165, 26.6.2009, s. 1).