Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31967R1002.pdf

31967R1002

Rådets förordning (EEG) nr 1002/67 av den 14 december 1967 om förlängning av tidsfristen för tillämpning av rådets förordning nr 17 på transporter på järnväg, väg och inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 306 , 16/12/1967 s. 0001 - 0001

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0043

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 1 s. 0075

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0043

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0101

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0101RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 1002/67 av den 14 december 1967 om förlängning av tidsfristen för tillämpning av rådets förordning nr 17 på transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 87 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

Det nuvarande stadiet för genomgången av förslaget till förordning om tillämpning av konkurrensregler på transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar, som framlagts av kommissionen för rådet den 8 juni 1964, visar att antagandet av rådet av en särskild förordning för detta område kan förväntas inom de närmaste månaderna.

Det är följaktligen lämpligt att på nytt förlänga tidsfristen för tillämpningen av rådets förordning nr 17 () enligt artikel 3 i rådets förordning nr 141 ()2, förlängd genom förordning nr 165/65/EEG (), under den tid som är nödvändig för antagandet och ikraftträdandet av denna särskilda förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Orden "till och med den 31 december 1967" i artikel 3 i förordning nr 141, ändrad genom förordning nr 165/65/EEG, skall ersättas med orden "till och med den 30 juni 1968".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1968.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 1967.

På rådets vägnar

G. LEBER

Ordförande

() EGT nr 13, 21.2.1962, s. 204/62.

() EGT nr 124, 28.11.1962, s. 2751/62.

() EGT nr 210, 11.12.1965, s. 3141/65.