Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978L1016.pdf

31978L1016

Rådets direktiv 78/1016/EEG av den 23 november 1978 om ändring av direktiv 76/135/EEG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfartEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 349 , 13/12/1978 s. 0031 - 0031

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0104

"Grekisk specialutgåva

" Område 07 Volym 2 s. 0090

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 2 s. 0104

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0134

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 2 s. 0134RÅDETS DIREKTIV av den 23 november 1978 om ändring av direktiv 76/135/EEG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (78/1016/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Artikel 5 i rådets direktiv 76/135/EEG av den 20 januari 1976 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (4) föreskriver att rådet så snart som möjligt, och senast den 1 januari 1978, på förslag av kommissionen, skall anta gemensamma bestämmelser om fastställande av tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. På grund av frågans komplicerade karaktär har det varit omöjligt att hålla tidsfristen. Det är därför lämpligt att föreskriva att dessa gemensamma bestämmelser skall ha antagits senast den 1 januari 1980.

Artikel 7 i direktivet stadgar att det skall gälla till och med den 31 december 1978 och att giltighetstiden vid behov får förlängas tills de bestämmelser som avses i artikel 5 träder i kraft. Mot bakgrund av detta bör en förlängning genomföras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/135/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 5 skall "den 1 januari 1978" ersättas med "den 1 januari 1980".

2. Artikel 7 skall ersättas med följande:

2. "Artikel 7

Detta direktiv skall gälla tills de bestämmelser som avses i artikel 5 träder i kraft."

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1978.

()()()()På rådets vägnar

K. GSCHEIDLE

Ordförande

()) EGT nr C 13, 17.1.1978, s. 4.

()) EGT nr C 108, 8.5.1978, s. 67.

()) EGT nr C 181, 31.7.1978, s. 29.

()) EGT nr L 21, 29.1.1976, s. 10.