Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/599/EEG av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 325 , 29/11/1988 s. 0055 - 0057

Finsk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0135

Svensk specialutgåva Område 5 Volym 4 s. 0135RÅDETS DIREKTIV av den 23 november 1988 om enhetligt förfarande vid kontroll av tillämpningen av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter och av förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare för vägtransporter (88/599/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

med beaktande av rådets och medlemsstatsregeringarnas representanters resolution vid mötet inom rådet den 20 december 1985 för att förbättra tillämpningen av de sociala föreskrifterna inom vägtransporter(4), och

med beaktande av följande:

Förordningarna (EEG) nr 3820/85(5) och (EEG) nr 3821/85(6) är viktiga för att skapa en gemensam marknad för inre vägtransporter.

Rätt tillämpning av de sociala föreskrifterna inom vägtransportväsendet kräver att medlemsstaterna utövar en enhetlig och effektiv kontroll.

För att minska och förebygga överträdelser är det nödvändigt att införa minimikrav för kontrollen av att gällande föreskrifter efterlevs.

Portugal har först nyligen infört kontrollförfaranden inom vägtransportväsendet och bör följaktligen tillåtas att senarelägga tidpunkten för detta direktivs tillämpning.

En effektiv kontroll inom hela gemenskapen kommer att kräva utbyte av information om och ömsesidigt bistånd vid förordningarnas genomförande i medlemsstaterna.

Utbyte av information är obligatoriskt och bör ske regelbundet.

En enhetlig tillämpning av de sociala föreskrifterna inom vägtransportväsendet är nödvändig för att undvika att konkurrensen mellan transportföretagen snedvrids och för att främja trafiksäkerhet och social utveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Kontroller

Syftet med detta direktiv är att fastställa minimivillkor för kontrollen av att förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 tillämpas på ett korrekt och enhetligt sätt.

Artikel 2

Kontrollsystem

1. Medlemsstaterna skall lägga upp ett system för ändamålsenliga och regelbundna kontroller, både ute på vägarna och i företagens lokaler, så att det varje år täcker ett stort och representativt genomsnitt av förare, företag och fordon inom alla kategorier som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85.

2. Varje medlemsstat skall organisera kontrollerna på sådant sätt att

- de varje år täcker minst en procent av de dagsverken som utförts av förare av sådana fordon som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85,

- minst 15 procent av det sammanlagda antalet kontrollerade dagsverken kontrolleras på vägarna och minst 25 procent i företagens lokaler.

3. Uppgifter om antalet förare som kontrollerats på vägarna, antalet kontroller i företagslokaler, antalet dagsverken och antalet anmälda överträdelser skall ingå, bland andra uppgifter, i den information som skall lämnas kommissionen enligt artikel 16.2 i förordning (EEG) nr 3820/85.

Artikel 3

Kontroller på vägarna

1. Vägkontroller skall genomföras på olika platser när som helst och täcka en så stor del av vägnätet att det blir svårt att undvika kontrollstationerna.

2. Vid vägkontroller skall följande kontrolleras:

- Dagliga körperioder, raster och dygnsvila samt, vid klara tecken på regelbrott, även diagrambladen för de föregående dagarna som medförts på fordonet enligt artikel 15.7 i förordning (EEG) nr 3821/85.

- Senaste veckovila, om sådan krävs.

- Färdskrivarens funktion (kontroll av eventuellt missbruk av skrivare och/eller diagramblad) eller, i förekommande fall, de handlingar som avses i artikel 14.5 i förordning (EEG) nr 3820/85.

3. Vägkontroller skall genomföras utan diskriminering av fordon och förare, oberoende av om de är hemmahörande i landet eller inte.

4. För att underlätta den behörige kontrolltjänstemannens arbete, skall denne vara försedd med

- en lista över de viktigaste kontrollmomenten,

- en parlör som innehåller de i samband med transportverksamhet vanligen använda uttrycken. Kommissionen kommer att förse medlemsstaterna med sådana parlörer.

5. Om det vid vägkontroll av föraren av ett fordon som är registrerat i annan medlemsstat framkommer omständigheter som ger anledning att anta att överträdelser har begåtts, som inte kan styrkas under kontrollförfarandet på grund av att nödvändiga data saknas, skall de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater bistå varandra vid utredningen av ärendet. I de fall då en behörig medlemsstat i detta syfte kontrollerar ett företags lokaler, skall resultatet av denna kontrollåtgärd meddelas till den andra berörda staten.

Artikel 4

Kontroller i företags lokaler

1. Kontroll i företagslokaler enligt artikel 2.1 skall planeras på grundval av tidigare erfarenheter från olika slags transporter.

Kontroller skall även utföras i företagslokaler när allvarliga överträdelser av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 har avslöjats vid vägkontroller.

2. Vid kontroller i företagslokaler skall följande kontrolleras, förutom de kontrollmoment som ingår i vägkontrollförfarandet:

- Veckovila och körperioder mellan dessa viloperioder.

- Tvåveckorsgränsen för körtimmar.

- Kompensation för minskade dygns- eller veckoviloperioder.

- Användning av diagramblad och/eller sättet att organisera förarnas arbetspass.

3. I denna artikel skall kontroller som genomförs hos de behöriga myndigheterna i deras lokaler på grundval av dokument som överlämnats av företag på nämnda myndigheters begäran anses likvärdiga med sådana kontroller som utförts i företagens lokaler.

Artikel 5

Samordnade kontroller

1. Medlemsstaterna skall minst två gånger om året vidta samordnade åtgärder för vägkontroller av förare och fordon som omfattas av förordningarna (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85.

2. Sådana aktioner skall, när så är möjligt, genomföras samtidigt av de verkställande myndigheterna i minst två medlemsstater, varvid var och en arbetar på sitt eget territorium.

Artikel 6

Utbyte av information

1. Information som ömsesidigt ställs till förfogande i enlighet med artikel 17.3 i förordning (EEG) nr 3820/85 och artikel 19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 skall utbytas var tolfte månad med början sex månader efter anmälan av detta direktiv(7) och även på särskild begäran av en medlemsstat i enskilda fall

2. För detta ändamål skall de behöriga myndigheterna i varje medlemsstat använda en enhetlig rapporteringsblankett som utarbetats av kommissionen i samråd med medlemsstaterna.

Artikel 7

1. Med undantag för Portugal skall medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1989.

Portugal skall sätta i kraft nämnda lagar och andra författningar senast den 1 januari 1990.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de lagar och andra författningar som berör genomförandet av detta direktiv.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1988.

På rådets vägnar

Th. PANGALOS

Ordförande

(1) EGT nr C 116, 3.5.1988, s. 17.

(2) Yttrandet avgivet den 17 november 1988.

(3) EGT nr C 208, 8.8.1988, s. 26.

(4) EGT nr C 348, 31.12.1985, s. 1.

(5) EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 1.

(6) EGT nr L 370, 31.12.1985, s. 8.

(7) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 24 november 1988.