Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets förordning (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstaterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 390 , 30/12/1989 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0194

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 3 s. 0194RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 4058/89 av den 21 december 1989 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

En politik för transportpriser utgör en viktig beståndsdel i den gemensamma transportpolitik som fördraget föreskriver att rådet skall fastställa.

Förordningen (EEG) nr 3568/83 av den 1 december 1983 om prissättning vid godstransporter på väg mellan medlemsstater (), ändrad genom förordning (EEG) nr 1991/88 (), upphör att gälla den 31 december 1989. I förordningen föreskrivs i artikel 20 att rådet på grundval av förslag från kommissionen skall besluta om en framtida ordning vid prissättning för sådana transporter.

En fri prissättning vid vägtransporter av gods är den ordning som är bäst lämpad att skapa den fria transportmarknad som rådet beslutat om, att uppnå målet för den inre marknaden och att fylla behovet av ett inom hela gemenskapen enhetligt tillämpat prissystem; denna ordning passar också väl för de särskilda förhållandena inom sektorn.

Prisutvecklingen inom åkeribranschen bör övervakas. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Denna förordning skall tillämpas på vägtransporter av gods mellan medlemsstater mot vederlag, även om en del av transporten genomförs

- i transit genom tredje land, eller

- med vägfordon som, utan tillfällig omlastning av godset, fraktas av annat transportmedel.

Artikel 2

Från och med den 1 januari 1990 skall priserna för sådana transporter som avses i artikel 1 bestämmas genom fria avtal mellan transportörer och transportköpare.

Artikel 3

1. I syfte att införa ett permanent system för övervakning av godstransportmarknaderna, skall åkeriföretag, speditörer och övriga företag som förmedlar transporter till respektive medlemsstats behöriga myndighet på begäran inkomma med information om de priser som tillämpas på internationella godstransporter på väg.

2. Information som erhållits vid tillämpningen av denna förordning skall vara sekretessbelagd.

3. Om kommissionen så begär, skall medlemsstaterna tillställa den all tillgänglig information.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall i god tid anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för tillämpningen av denna förordning och de skall underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall bistå varandra och kommissionen vid denna förordnings tillämpning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 december 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

() EGT nr C 152, 20.6.1989, s. 8.

() EGT nr C 323, 27.12.1989.

() EGT nr C 329, 30.12.1989.

() EGT nr L 359, 22.12.1983, s. 1.

() EGT nr L 176, 7.7.1988, s. 5.