Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 12/11/1993 s. 0032 - 0038

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0037

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0037RÅDETS DIREKTIV 93/89/EEG av den 25 oktober 1993 om medlemsstaternas tillämpning av skatter på vissa fordon som används för godstransporter på väg och tullar och avgifter för användningen av vissa infrastrukturer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 75 och 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande:

Det är en förutsättning för att kunna avlägsna snedvridning av konkurrensen mellan transportföretag i medlemsstaterna att avgiftssystemen harmoniseras och att rättvisa ordningar införs för att ta ut infrastrukturkostnader av åkare.

Dessa mål kan endast uppnås i etapper.

En viss harmonisering av punktskatt på bränsle har uppnåtts genom antagandet av rådsdirektiven 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av punktskatter på mineraloljor () och 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatserna på mineraloljor ().

Under nuvarande omständigheter bör anpassningen av nationella avgiftssystem begränsas till kommersiella fordon vars högsta tillåtna bruttolastvikt överstiger en viss nivå.

För detta ändamål bör vissa minimiskattesatser bestämmas för de fordonsskatter som för närvarande tillämpas av medlemsstaterna eller som eventuellt kommer att ersätta dessa.

Några medlemsstater kommer att vara tvungna att kraftigt höja nivån på den fordonsskatt som för närvarande tillämpas. För att göra det möjligt att anpassa situationen gradvis bör en bestämmelse införas om en övergångstid under vilken dessa medlemsstater kan tillämpa nedsatta skattesatser.

Viss lokal inhemsk transportverksamhet med liten inverkan på gemenskapens transportmarknad har för närvarande nedsatta fordonsskattesatser. Medlemsstaterna bör för att säkerställa en smidig övergång bemyndigas att föreskriva om tillfälliga undantag från minimiskattesatserna.

Medlemsstaterna bör tillåtas att tillämpa nedsatta skattesatser eller undantag för fordon vars användning sannolikt inte kan inverka på gemenskapens transportmarknad.

För att göra det möjligt att ta hänsyn till vissa speciella situationer bör ett förfarande fastställas som tillåter medlemsstaterna att behålla ytterligare undantag och nedsättningar.

Befintliga snedvridningar av konkurrensen kan inte avlägsnas enbart genom harmonisering av skatter och punktskatter, men tills tekniskt och ekonomiskt lämpligare avgiftsformer införs kan sådana snedvridningar minskas genom möjligheten att behålla eller införa vägtullar och införa trafikavgift på motorvägar och under vissa förhållanden andra vägtrafikavgifter.

Vägtullar och trafikavgifter bör inte vara diskriminerande, medföra orimliga formaliteter eller skapa hinder vid inre gränser. Satserna på trafikavgifterna bör grunda sig på hur länge infrastrukturen i fråga kommer att användas.

För att säkerställa att trafikavgifter och vägtullar tillämpas enhetligt bör vissa regler fastställas för hur dessa får tillämpas, såsom de egenskaper hos infrastrukturen som sådana trafikavgifter och vägtullar är tillämpliga på, maximiskattesatsen på trafikavgifterna och de allmänna bestämmelser som skall uppfyllas.

I detta sammanhang kan två eller fler medlemsstater samarbeta för att införa ett gemensamt system för trafikavgifter förutsatt att det uppfyller några ytterligare villkor. Ett sådant system kan ta hänsyn till den särskilda geografiska och ekonomiska situationen för åkare i vissa medlemsstater, vilken i vissa fall försvåras på grund av politisk oro i tredje land.

En exakt tidtabell bör anges för att revidera bestämmelserna i detta direktiv och för att överväga sådana anpassningar av dem som kan visa sig nödvändiga för ett mer tekniskt avgiftssystem.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Allmänna bestämmelser

Artikel 1

Medlemsstaterna skall om det är nödvändigt anpassa sina system för fordonsskatt, vägtullar och trafikavgifter i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv.

Detta direktiv skall inte gälla för fordon som utför transportverksamhet uteslutande på medlemsstaternas utomeuropeiska territorier.

Det skall inte gälla för fordon registrerade på Kanarieöarna, i Ceuta och Melilla, på Azorerna eller Madeira och som utför transportverksamhet uteslutande i dessa territorier eller mellan dessa territorier och spanska och portugisiska fastlandet.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

P motorväg: väg som är utformad och byggd särskilt för motortrafik, som inte betjänar fastigheter som gränsar till den och som

i)

utom vid speciella punkter eller tillfälligt, är försedd med skilda körbanor för trafik i två riktningar, skilda från varandra genom en mittsträng som inte är avsedd för trafik, eller undantagsvis med andra medel,

ii)

inte korsar annan väg, järnväg, spårvägslinje, eller gångstig på samma plan

iii)

är särskilt skyltad som motorväg,

P vägtull: betalning av ett bestämt belopp för ett fordon som tillryggalägger ett avstånd mellan två punkter på den infrastruktur som anges i artikel 7 d; beloppet skall grundas på det avstånd som tillryggalagts och på fordonskategori,

P trafikavgift: betalning av ett bestämt belopp som ger fordonet rätt att under en given tid använda de infrastrukturer som anges i artikel 7 d,

P fordon: motorfordon eller ledad fordonskombination uteslutande för godstransporter på väg och med en högsta tillåten bruttovikt av minst 12 ton.

Fordonsbeskattning

Artikel 3

1. De fordonsskatter som avses i artikel 1 är följande:

P Belgien: taxe de circulation sur les véhicules automobiles/verkeersbelasting op de autovoertuigen

P Danmark: vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

P Tyskland: Kraftfahrzeugsteuer

P Grekland: ÔÝëç êíêëïöïñßáò

P Spanien:

a) impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

b) impuesto sobre actividades económicas (endast vad gäller de avgifter som läggs på motorfordon)

P Frankrike:

a) taxe spéciale sur certains véhicules routiers

b) taxe différentielle sur les véhicules à moteur,

P Irland: vehicle excise duty

P Italien:

a) tassa automobilistica

b) addizionale del 5 % sulla tassa di automobilistica

P Luxemburg:

taxe sur les véhicules automoteurs

P Nederländerna:

motorrijtuigenbelasting,

P Portugal:

a) imposto de camionagem

b) imposto de circulação,

P Storbritannien: vehicle excise duty.

2. Medlemsstater som ersätter någon skatt som finns angiven i punkt 1 med en annan skatt av samma slag skall anmäla detta till kommissionen som skall göra nödvändiga ändringar.

Artikel 4

Förfarandena för uttaxering och indrivning av de skatter som anges i artikel 3 skall bestämmas av varje medlemsstat.

Artikel 5

Vad avser fordon registerade i medlemsstaterna skall de skatter som anges i artikel 3 tas ut endast av den medlemsstat där fordonet är registerat.

Artikel 6

1. Oavsett strukturen på de skatter som anges i artikel 3 skall medlemsstaterna bestämma skattesatserna så att ingen skattesats för någon fordonskategori, eller underkategori som anges i bilagan är lägre än den minimiskattesats som fastställs i den bilagan.

2. Fram till och med den 31 december 1997 skall Frankrike, Grekland, Italien, Portugal och Spanien bemyndigas att tillämpa satser som är lägre än, men minst 50 % av, de lägsta satser som fastställs i bilagan.

3. Medlemsstaterna kan tillämpa nedsatta skattesatser eller göra undantag för

P fordon som används för nationella eller civila försvarsändamål, av brand- eller andra utryckningstjänster, och av polisen, och fordon som används för vägunderhåll,

P fordon som endast tillfälligt körs på allmänna vägar i den medlemsstat där fordonet är registrerat och som används av fysiska eller juridiska personer vars huvudsysselsättning inte är godstransport, förutsatt att den transportverksamhet som utförs av dessa fordon inte orsakar snedvridningar av konkurrensen och under förutsättning att kommissionen samtycker.

4. Om inte annat följer av den rapport som avses i artikel 12 kan medlemsstaterna fram till den 1 juli 1998 tillämpa särskilda undantag för fordon med högst tre axlar som används endast för lokala nationella transporter.

Tillämpningen av dessa undantag skall utvärderas regelbundet av kommissionen som årligen skall rapportera till rådet.

5. a) Rådet kan enhälligt på förslag av kommissionen tillåta en medlemsstat att behålla ytterligare undantag från eller ytterligare nedsättning av fordonsskatter på grund av en särskild politik av socioekonomisk art eller knuten till den statens infrastruktur. Sådana undantag eller nedsättningar kan bara gälla för fordon registrerade i den medlemsstat som utför transportverksamheten uteslutande inom en väl definierad del av dess territorium.

5. b) Varje medlemsstat som önskar behålla ett sådant undantag eller en sådan nedsättning skall underrätta kommissionen om detta och skall också till den lämna all nödvändig information. Kommissionen skall inom en månad underrätta de andra medlemsstaterna om det föreslagna undantaget eller nedsättningen.

Rådet skall anses ha givit tillåtelse till att bibehålla det föreslagna undantaget eller nedsättningen om varken kommissionen eller någon medlemsstat inom en period av två månader räknat från det datum när de andra medlemsstaternas informerades i enlighet med föregående stycke, begärt att saken skulle undersökas av rådet.

6. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3, 4 och 5 och att artikel 6 i rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 december 1992 om upprättandet av gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna (), får medlemsstaterna inte bevilja några undantag från eller nedsättning av de skatter som anges i artikel 3 som skulle göra den debiterbara skatten lägre än det minimibelopp som anges i punkterna 1 och 2.

7. De minimiskattesatser som anges i punkt 1 skall förbli oförändrade fram till den 31 december 1997. Efter den dagen skall rådet med hänsyn till de villkor som fastställs i fördraget, anpassa minimiskattesatserna i fråga när det är tillämpligt.

Vägtullar och trafikavgifter

Artikel 7

Medlemsstaterna kan behålla eller införa vägtullar och/eller införa trafikavgifter enligt följande:

a)

Vägtullar och trafikavgifter får inte tas ut samtidigt för användandet av ett och samma vägavsnitt. Medlemsstaterna kan emellertid ta ut vägtullar på nätverk där trafikavgifter tas ut, för användande av broar, tunnlar och bergspass.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 8.2 e och 9 gäller att vägtullar och trafikavgifter inte får diskriminera direkt eller indirekt på grund av åkarens nationalitet eller fordonets ursprung eller bestämmelseort.

c)

Vägtullar och trafikavgifter skall tillämpas och drivas in och deras betalning övervakas på ett sådant sätt att det orsakar så litet hinder som möjligt för det fria trafikflödet och att obligatoriska kontroller vid gemenskapens inre gränser undviks. För att uppnå detta skall medlemsstaterna samarbeta särskilt för att utarbeta metoder så att transportörerna kan betala trafikavgifter, särskilt utanför de medlemsstater i vilka de tillämpas.

d)

Vägtullar och trafikavgifter skall bara tas ut av dem som använder motorvägar eller andra flerfiliga vägar av motorvägskaraktär, broar, tunnlar och bergspass.

I en medlemsstat där det inte finns något allmänt motorvägsnät eller tvåfiliga vägar med skilda körbanor med liknande egenskaper kan emellertid vägtullar och trafikavgifter tas ut av användarna av väg i den högsta kategorin i den medlemsstaten.

Efter samråd med kommissionen i enlighet med det förfarande som fastställs i rådets beslut av den 21 mars 1962 om ett förfarande för föregående granskning och samråd vad avser vissa lagar och andra författningar om transport föreslagna i medlemsstaterna (), kan avgifter också tas ut av användare av vissa avsnitt av huvudledsnätet, särskilt då det finns säkerhetsskäl att göra detta.

e)

En medlemsstat kan föreskriva att fordon registrerade i den staten skall avkrävas trafikavgifter för användande av hela vägnätet inom dess territorium.

f)

Trafikavgifter skall bestämmas av den berörda medlemsstaten till ett belopp som är högst 1 250 ecu per år inklusive administrationskostnader. Inom detta maximibelopp skall medlemsstaterna vara bemyndigade att fastställa trafikavgifter i förhållande till nationell fordonsskatt.

Den 1 januari 1997 och vartannat år därefter skall detta maximibelopp revideras. Rådet skall med hänsyn till de villkor som fastställs i fördraget göra de eventuella nödvändiga ändringarna.

g)

Trafikavgiftssatser skall stå i förhållande till hur länge som infrastrukturen används.

En medlemsstat skall vara bemyndigad att tillämpa endast årliga skattesatser för fordon registrerade i den medlemsstaten.

h)

Vägtullsatser skall vara relaterade till bygg- och hanteringskostnader och till utvecklingen av det berörda infrastrukturnätverket.

Artikel 8

1. Två eller flera medlemsstater kan samarbeta för att införa ett gemensamt trafikavgiftssystem som är tillämpligt inom hela deras sammanlagda territorier. I så fall skall dessa medlemsstater säkerställa att kommissionen är nära engagerad i detta och i systemets påföljande funktion och eventuella ändring.

2. Om inte annat följer av artikel 7 skall ett gemensamt system vara avhängigt av följande villkor:

a)

Den gemensamma årliga trafikavgiften skall fastställas av de deltagande medlemsstaterna på en nivå som inte är högre än den sats som anges i artikel 7 f.

b)

Betalning av den gemensamma trafikavgiften skall ge tillgång till det nätverk som definieras av varje deltagande medlemsstat i enlighet med artikel 7 d.

c)

Andra medlemsstater kan ansluta sig till det gemensamma systemet.

d)

En skala skall slutligen fastställas av de deltagande medlemsstaterna genom vilken var och en av dem kommer att motta en skälig andel av de upplupna inkomsterna från trafikavgiften.

e)

Deltagande medlemsstater kan fram till senast den 31 december 1997 tillämpa en lämplig nedsättning av trafikavgiftssatserna för fordon registrerade i vissa medlemsstater där det finns skillnader i ekonomisk utveckling och som är missgynnade på grund av sin särskilda geografiska belägenhet som i vissa fall försvåras genom politisk oro i visst tredje land.

Artikel 9

Efter samråd med kommissionen enligt det förfarande som fastställs i rådets beslut av den 21 mars 1962 kan särskilda anordningar göras av de berörda medlemsstaterna i fråga om gränsområden.

Slutbestämmelser

Artikel 10

Detta direktiv skall inte hindra medlemsstaternas tillämpning av

a) särskilda skatter eller avgifter

a) P som tas ut vid fordonsregistrering eller

a) P läggs på fordon eller last med avvikande vikt eller dimension,

b) parkeringsavgifter och särskilda stadstrafikavgifter,

c) justeringsavgifter som är särskilt utformade för att bekämpa tids- och platsrelaterad trafikbelastning.

Artikel 11

1. För tillämpningen av detta direktiv skall värdet på ecun i nationell valuta bestämmas en gång om året. De satser som skall tillämpas skall vara de som gäller den första arbetsdagen i oktober och offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall träda i kraft från och med den 1 januari följande kalenderår.

2. Medlemsstaterna kan behålla de belopp som är i kraft vid tiden för den årliga anpassningen enligt punkt 1, om omvandlingen av beloppen uttryckta i ecu skulle resultera i en ändring på mindre än 5 % eller 5 ecu, varvid det lägre beloppet skall väljas, uttryckt i nationell valuta.

Artikel 12

1. Senast den 31 december 1997 skall kommissionen framlägga en rapport för rådet om genomförandet av detta direktiv med hänsyn till den tekniska utvecklingen och utvecklingen av trafikbelastningen.

Medlemsstaterna skall senast den 1 juni 1997 lämna kommissionen den information som denna behöver för att kunna utarbeta rapporten.

Om det är nödvändigt skall den rapporten åtföljas av förslag till att utarbeta en kostnadsdebiteringsordning som bygger på territorialprincipen, och där inte de nationella gränserna spelar någon framträdande roll.

2. Medlemsstater som inför elektroniska system för vägtullar och/eller trafikavgifter skall dessutom beakta att det är önskvärt att uppnå samverkan mellan dessa system.

Artikel 13

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1995. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar sådana bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämnatexterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 oktober 1993.

På rådets vägnar

Ph. MAYSTADT

Ordförande

() EGT nr C 79, 26.3.1988, s. 8,

EGT nr C 75, 20.3.1991, s. 1 och

EGT nr C 311, 27.11.1992, s. 63.

() EGT nr C 158, 26.6.1989, s. 519,

EGT nr C 150, 15.6.1992, s. 324 och

EGT nr C 21, 25.1.1993, s. 522.

() EGT nr C 208, 8.8.1988, s. 32,

EGT nr C 159, 17.6.1991, s. 21 och

EGT nr C 19, 25.1.1993, s. 74.

() EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 12.

() EGT nr L 316, 31.10.1992, s. 19.

() EGT nr L 368, 17.12.1992, s. 38.

() EGT nr L 23, 3.4.1962, s. 720. Beslutet ändrat genom rådets beslut av den 22 november 1973 (EGT nr L 347, 17.12.1973, s. 48).

BILAGA

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>