Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31993R3118.pdf

31993R3118

Rådets förordning (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etableradeEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 279 , 12/11/1993 s. 0001 - 0016

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0021

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 5 s. 0021RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3118/93 av den 25 oktober 1993 om förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (),

med beaktande av yttrandet från Europaparlamentet (),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (), och

med beaktande av följande.

Enligt artikel 75.1 b i fördraget innefattar genomförandet av en gemensam transportpolitik bl.a. att fastställa förutsättningar för transportföretag att utföra inrikes godstransporter på väg i en medlemsstat där de inte är etablerade.

Artikeln föreskriver borttagande av alla restriktioner mot den person som utför sådana tjänster på grund av hans nationalitet eller på grund av att han är etablerad i en annan medlemsstat än den i vilken han har för avsikt att utöva tjänsterna.

För att denna artikel skall kunna tillämpas flexibelt och utan svårigheter bör det föreskrivas om en provisorisk cabotageordning som föregår det definitiva systemet.

Endast transportföretag som innehar det gemenskapstillstånd som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden vid godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genomfart genom en eller flera medlemstaters territorier () eller transportföretag som har tillstånd att utföra vissa typer av internationella vägtransporter, kan få tillstånd att utföra cabotage.

En sådan övergångsordning bör innefatta inrättandet av en progressiv kvot av gemenskapstillstånd (cabotagetillstånd).

Villkoren för utfärdande och användning av sådana cabotagetillstånd bör fastställas.

Föreskrifterna i den medlemsstat där cabotage utförs bör fastställas.

Föreskrifter bör antas om åtgärder som kan vidtas om allvarliga störningar på den berörda transportmarknaden uppstår. Därför är det nödvändigt att införa ett lämpligt beslutsförfarande och att inhämta nödvändig statistik.

Det är önskvärt att medlemsstaterna ger varandra ömsesidigt bistånd för att ordningen skall kunna tillämpas effektivt, särskilt med tanke på de sanktioner som vidtas i händelse av överträdelse. Sanktionerna bör vara icke-diskriminerande och stå i proportion till hur allvarlig överträdelsen är. Det bör vara möjligt att överklaga en sanktion.

Kommissionen bör regelbundet lämna rapporter om tillämpningen av denna förordning.

För att rådet skall kunna fullgöra sina förpliktelser är det nödvändigt att fastställa datum för ikraftträdandet av en definitiv ordning som gör det möjligt att utföra cabotage utan kvantitativa restriktioner.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Varje vägtransportföretag som utför yrkesmässig trafik och som innehar det gemenskapstillstånd som avses i förordning (EEG) nr 881/92 skall ha rätt, enligt de villkor som fastställs i denna förordning, att utföra tillfälliga inrikes vägtransporter, nedan kallat "cabotage", i en annan medlemsstat, nedan kallad "värdmedlemsstat", utan att ha säte i eller på annat sätt vara etablerat i den staten.

2. Därutöver skall varje transportföretag som har tillstånd i den medlemstat där det är etablerat, enligt den medlemsstatens lagstiftning, ha rätt att utföra sådana vägtransporter som avses i punkterna 1, 2 och 3 i bilagan till första direktivet (), dels cabotage av samma slag, dels cabotage med fordon av samma kategori, enligt föreskrifterna i denna förordning.

3. Tillstånd att utföra cabotage vid de transporter som avses i punkt 5 i bilagan till första direktivet skall vara utan restriktioner.

4. Varje företag som har tillstånd i den medlemsstat där företaget är etablerat att utföra vägtransporter för egen räkning, i enlighet med medlemsstatens lagstiftning, skall ha rätt att utföra sådant cabotage för egen räkning som definieras i punkt 4 i bilagan till första direktivet.

Kommissionen skall anta tillämpningsföreskrifter till denna punkt.

Artikel 2

1. För det gradvisa införandet av den definitiva ordning som avses i artikel 12 skall cabotage utföras från den 1 januari 1994 till den 30 juni 1998 inom ramen för gemenskapskvoten för cabotage utan att detta påverkar bestämmelserna i artikel 1.3.

Cabotagetillstånd skall utformas i enlighet med modellen i bilaga 1.

En gemenskapskvot för cabotage skall bestå av 30 000 tillstånd, vart och ett giltigt i två månader. Kvoten skall ökas med 30 % årligen med början den 1 januari 1995.

2. En medlemsstat får senast den 1 november varje år begära att ett cabotagetillstånd omvandlas till två kortvariga tillstånd, vart och ett giltigt i en månad.

De kortvariga tillstånden för cabotage skall utformas i enlighet med modellen i bilaga 2.

3. Kvoten skall fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

>Plats för tabell>

Artikel 3

1. De cabotagetillstånd som avses i artikel 2 skall ge innehavaren rätt att utföra cabotage.

2. Cabotagetillstånd skall fördelas av kommissionen till de medlemsstater där de berörda transportföretagen är etablerade och de skall utfärdas till de transportföretag som har ansökt om tillstånd av den behöriga myndigheten eller annat organ.

De skall bära en tydlig nationalitetsbeteckning från den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

3. Ett cabotagetillstånd skall ställas ut i transportföretagets namn. Transportföretaget får inte överlåta tillståndet på tredje person. Varje cabotagetillstånd får endast användas för ett fordon i taget.

Med transportmedel avses ett motorfordon som är registrerat i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat eller en kombination av fordon av vilka åtminstone motorfordonet är registrerat i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat och används endast för godstransport.

Ett transportföretag som inte är etablerat i medlemsstaten skall disponera fordonet antingen som ägare eller på annat sätt, exempelvis genom hyres- eller leasingkontrakt.

I fråga om hyreskontrakt skall fordonet hyras av transportföretaget i den medlemsstat där det är etablerat. Ett icke hemmahörande transportföretag får emellertid, för att utföra cabotage som avbrutits på grund av motorhaveri eller olycka, hyra ett fordon i värdmedlemsstaten på samma villkor som de transportföretag som är etablerade där.

Cabotagetillståndet och ett eventuellt hyreskontrakt skall åtfölja motorfordonet.

4. Cabotagetillståndet måste uppvisas på begäran av en behörig tjänsteman.

5. Det datum från vilket ett cabotagetillstånd är giltigt skall anges på tillståndet innan det används av den behöriga myndigheten eller organet i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

Artikel 4

Transporter som utförs med cabotagetillstånd skall antecknas i ett häfte med körrapporter och rapporterna skall lämnas in tillsammans med tillståndet till den behöriga myndigheten eller organet i den medlemsstat som utfärdade tillståndet inom åtta dagar efter det att tillståndets giltighetstid gått ut.

Häftet med körrapporter skall utformas i enlighet med modellen i bilaga 3.

Artikel 5

1. Vid slutet av varje kvartal och inom tre månader P en period som kommissionen kan reducera till en månad i det fall som avses i artikel 7 P skall den behöriga myndigheten eller organet i varje medlemsstat till kommissionen anmäla uppgifter om de cabotage som utförts under det kvartalet av där hemmahörande transportföretag. Uppgifterna skall uttryckas i ton och i ton per kilometer.

Uppgifterna skall ställas upp i form av en tabell enligt modellen i bilaga 4.

2. Kommissionen skall snarast möjligt till medlemsstaterna sända översikter som gjorts upp med hjälp av de uppgifter som lämnats enligt punkt 1.

Artikel 6

1. Utförandet av cabotage skall vara underkastat P med undantag för andra föreskrifter i gemenskapsförordningar P de lagar och bestämmelser och den administrativa praxis som gäller i värdmedlemsstaten i följande avseenden:

a)

Avgifter och villkor för transportkontrakt.

b)

Vikt och dimension på vägfordon. Sådan vikt och sådana dimensioner får när det är lämpligt överskrida dem som tillämpas i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat, men de får under inga omständigheter överskrida de tekniska standarder som föreskrivs i det bevis på överensstämmelse som avses i artikel 1.1 i rådets direktiv 86/364/EEG ().

c)

De krav som ställs på transporter av vissa godskategorier, särskilt farligt gods, livsmedel och levande djur.

d)

Kör- och vilotider.

e)

Mervärdesskatt på transporttjänster. I detta fall skall artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG () gälla för de tjänster som avses i artikel 1 i denna förordning.

2. De tekniska standarder i fråga om konstruktion och utrustning som fordon som används för cabotage måste uppfylla skall vara desamma som för fordon som används vid internationella transporter.

3. De föreskrifter som avses i punkt 1 skall tillämpas på icke hemmahörande transportföretag på samma villkor som de som medlemsstaten tillämpar på sina egna medborgare i syfte att förhindra öppen eller dold diskriminering på grund av nationalitet eller etableringsort.

4. Om det i efterhand konstateras att listan över de områden som omfattas av de lagar och bestämmelser och de administrativa föreskrifter i värdmedlemsstaten som avses i punkt 1 måste närmas till varandra, skall rådet ändra listan på förslag av kommissionen och med kvalificerad majoritet.

Artikel 7

1. I händelse av allvarliga störningar på den nationella transportmarknaden i ett visst geografiskt område som uppstår på grund av eller förstärks genom cabotage, får en medlemsstat begära att kommissionen vidtar skyddsåtgärder och den skall förse kommissionen med nödvändig information och anmäla vilka åtgärder den avser att vidta i fråga om hemmahörande transportföretag.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 avses med

P "allvarliga störningar på den inhemska transportmarknaden i ett visst geografiskt område" uppkomsten av konkreta problem på marknaden, exempelvis att ett allvarligt och möjligen varaktigt överskott innebär ett hot mot den ekonomiska stabiliteten för ett väsentligt antal transportföretag,

P "geografiskt område" ett område som omfattar hela eller en del av medlemsstatens territorium eller som utsträcker sig till hela eller delar av andra medlemsstaters territorium.

3. Kommissionen skall undersöka situationen, särskilt med utgångspunkt från de kvartalsuppgifter som avses i artikel 5 och, efter att ha hört Rådgivande kommittén, inrättad genom artikel 5 i förordning (EEG) nr 3916/90 (), inom en månad från det att kommissionen har tagit emot medlemsstatens begäran besluta om huruvida skyddsåtgärder är nödvändiga eller ej och, om de bedöms nödvändiga, fastställa dem.

Sådana åtgärder kan innebära att berörda områden tillfälligt upphör att omfattas av denna förordning.

De bestämmelser som fastställs enligt denna artikel skall gälla under högst sex månader och får förnyas en gång inom den tidsgränsen.

Kommissionen skall snarast underrätta medlemsstaterna och rådet om varje beslut som fattas i enlighet med denna punkt.

4. Om kommissionen beslutar att vidta skyddsåtgärder i fråga om en eller flera medlemsstater skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna uppmanas att vidta åtgärder av samma omfattning i fråga om hemmahörande transportföretag och anmäla detta till kommissionen.

Dessa åtgärder skall tillämpas senast från och med samma datum som de skyddsåtgärder som kommissionen beslutar.

5. En medlemsstat får anmäla ett kommissionsbeslut till gemenskapen i enlighet med punkt 3 inom 30 dagar efter det att den varslats.

Rådet får, med kvalificerad majoritet och inom 30 dagar efter anmälan från en medlemsstat eller P om anmälningar från flera medlemsstater förekommer P efter den första anmälan, fatta ett annat beslut.

Den tidsgräns som föreskrivs i punkt 3 tredje stycket skall tillämpas på rådets beslut.

De behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater skall uppmanas att vidta åtgärder av samma omfattning i fråga om hemmahörande transportföretag och anmäla detta till kommissionen.

Om rådet inte fattar beslut inom den tidsgräns som föreskrivs i andra stycket skall kommissionens beslut gälla.

6. Om kommissionen anser att de åtgärder som avses i punkt 3 behöver förlängas skall den lägga ett förslag till rådet som fattar beslut med kvalificerad majoritet.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall bistå varandra vid tillämpningen av denna förordning.

2. Utan att det påverkar ett eventuellt strafförfarande skall de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten ha rätt att vidta sanktioner mot ett icke hemmahörande transportföretag som har gjort sig skyldigt till överträdelse mot denna förordning eller mot gemenskapens lagar eller mot inhemsk lagstiftning i dess territorium vid utförande av cabotage. De skall vidta sådana sanktioner på icke diskriminerande grund och i enlighet med punkt 3.

3. De sanktioner som avses i punkt 2 får exempelvis bestå av en varning eller, i händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser, en tillfällig avstängning från cabotagetransporter inom den medlemsstats territorium där överträdelsen begicks.

Om ett falskt cabotagetillstånd företes skall det falska dokumentet beslagtas och snarast möjligt sändas till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat.

4. Den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten skall informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat om den anmälda överträdelsen och de sanktioner som kan ha utfärdats mot transportföretaget och skall P i händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser P samtidigt framföra en begäran om att sanktionen tillämpas.

I händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser skall den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat besluta huruvida en lämplig sanktion skall vidtas mot det berörda transportföretaget. Myndigheten skall även ta hänsyn till de sanktioner som utfärdats i värdmedlemsstaten och se till att de sanktioner som utfärdas mot det berörda transportföretaget i sin helhet står i proportion till den överträdelse eller de överträdelser som gav upphov till sanktionerna.

Den behöriga myndighet i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat som utfärdar en sanktion skall, efter att ha rådgjort med den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten, upphäva tillståndet att utföra vägtransporter i yrkesmässig trafik.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat kan även, enligt inhemsk lagstiftning, ställa det berörda transportföretaget inför en behörig nationell domstol.

Den skall informera den behöriga myndigheten i värdmedlemsstaten om de beslut som fattas i enlighet med ovanstående stycken.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall se till att varje sökande av tillstånd eller innehavare av tillstånd får överklaga ett beslut om avslag eller återkallelse av tillstånd och överklaga varje annan administrativ sanktion som vidtas mot honom av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han är etablerad eller i värdmedlemsstaten.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall i god tid fastställa de lagar och bestämmelser och de administrativa föreskrifter som skall tillämpas enligt denna förordning och anmäla dem till kommissionen.

Artikel 11

Vartannat år med början den 30 juni 1996 skall kommissionen avge rapport till gemenskapen om tillämpningen av denna förordning.

Artikel 12

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

2. De gemenskapstillstånd och den kvotordning för cabotage som fastställs i artikel 2 skall upphöra att gälla den 1 juli 1998.

3. Från den dagen skall varje icke hemmahörande transportföretag som uppfyller de villkor som föreskrivs i artikel 1 ha rätt att utföra vägtransporter tillfälligt och utan kvantitativa restriktioner i en annan medlemsstat utan att ha säte eller vara etablerad i den staten.

Kommissionen skall, med hänsyn till de erfarenheter som gjorts, till utvecklingen på transportmarknaden samt till framstegen mot harmonisering i transportsektorn, lägga fram ett förslag för rådet när så är lämpligt om tillämpningsföreskrifter beträffande den definitiva ordningen vad gäller ett lämpligt system för att följa cabotagemarknaden och anpassningen av de skyddsåtgärder som fastställs i artikel 7.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 oktober 1993.

På rådets vägnar

Ph. MAYSTADT

Ordförande

() EGT nr C 317, 7.12.1991, s. 10 och

EGT nr C 172, 8.7.1992, s. 22.

() EGT nr C 150, 15.6.1992, s. 336.

() EGT nr C 169, 6.7.1992, s. 30.

() EGT nr L 95, 9.4.1992, s. 1.

() Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om vissa allmänna bestämmelser för internationella vägtransporter. (EGT nr 70, 6.8.1962, s. 2005/62). Direktivet är senast ändrat genom förordning (EEG) nr 881/92 (EGT nr L 95, 9.4.1992, s. 1).

() EGT nr L 221, 7.8.1986, s. 48.

() Rådets direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lager i fråga om omsättningsskatter P en gemensam ordning för mervärdeskatt. Gemensam värderingsgrund. (EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 92/111/EEG (EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 47).

() EGT nr L 375, 31.12.1990, s 10.

BILAGA 1

(a)

(Kraftigt grönt papper P format DIN A4)

(Första sidan av cabotagetillstånd)

(Datum för giltighetstid)

(Texten skall avfattas på det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstat som utfärdar tillståndet. Översättningar till andra officiella gemenskapsspråk ges på sidorna e och f).

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION (Kommissionens stämpel) Stat som utfärdar

tillståndet/internationell

bokstavsbeteckning () Behörig myndighet

eller organ

Cabotagetillstånd Nr.......

för inrikes godstransporter på väg i en av gemenskapens medlemsstater som utförs av ett transportföretag som inte är etablerat där (cabotage)

Detta tillstånd medger att ...

...

...

...

...

()

får transportera gods på väg med hjälp av motorfordon eller en kombination av fordon inom en annan av gemenskapens medlemsstater än den i vilken innehavaren av detta tillstånd är etablerad, och att framföra sådant fordon eller kombination av fordon olastat över hela gemenskapens territorium.

Detta tillstånd gäller i två månader

från och med ...

till och med ...

utfärdat i ...

datum ...

()() Medlemsstaternas internationella bokstavsbeteckningar:

Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Frankrike (F), Grekland (GR), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L), Nederländerna (NL), Portugal (P), Spanien (E), Storbritannien (GB).

() Transportföretagets namn eller firmanamn och fullständig adress.

() Underskrift och stämpel av den behöriga myndighet eller det organ som utfärdar tillståndet.

(b)

(Andra sidan av cabotagetillståndet)

(Texten skall skrivas på det officiella språket i medlemsstaten som utfärdat tillståndat. Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk ges på sidorna c och d).

Allmänna bestämmelser

Detta tillstånd medger inrikes godstransporter på väg i andra medlemsstater än den där innehavaren av tillståndet är etablerad (cabotage).

Det är personligt och får inte överlåtas.

Det kan återkallas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten som utfärdade det eller, då tillståndet är förfalskat, av den medlemsstat i vilken cabotage utförs.

Det får användas endast för ett fordon i taget. Med fordon avses ett motorfordon som är registrerat i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat eller en kombination av fordon av vilka åtminstone motorfordonet är registrerat i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat och som används uteslutande för godstransport.

I fall med en kombination av fordon skall tillståndet åtfölja motorfordonet.

Det skall förvaras i fordonet och åtföljas av ett häfte med körrapporter för all inrikes cabotage som utförs i kraft av tillståndet.

Cabotagetillståndet och häftet med körrapporter skall fyllas i innan cabotage påbörjas.

Tillståndet och häftet för inrikes cabotage skall visas upp på begäran av en behörig tjänsteman.

Om inte annat föreskrivs i gemenskapens föreskrifter skall utförandet av cabotage vara underkastat de lagar och andra författningar som är i kraft i värdmedlemsstaten på följande områden:

a) Avgifter och villkor för transportkontrakt.

b) Vikt och dimensioner på vägfordon. Vikt och dimensioner får när det är lämpligt överskrida dem som tillämpas i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat men de får under inga omständigheter överskrida de tekniska standarder som föreskrivs i beviset på överensstämmelse.

c) De krav som hänger samman med transport av visst gods, särskilt farligt gods, livsmedel, levande djur.

d) Kör- och vilotid.

e) Mervärdesskatt på transporttjänster.

De tekniska standarderna för konstruktion och utrustning som fordon som används för cabotage skall uppfylla är desamma som för fordon som utför internationella transporter.

Tillståndet skall återlämnas till den behöriga myndighet eller det organ som utfärdat det inom åtta dagar efter det att det gått ut.

(c) och (d)

(Tredje, fjärde och femte sidorna av gemenskapens cabotagetillstånd)

(Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk av texten på sidan b).

(e) och (f)

(Sjätte, sjunde och åttonde sidorna av cabotagetillståndet)

(Översättningar till gemenskapens övriga språk av texten på sidan a).

BILAGA 2

(a)

(Kraftigt rosa papper P format DIN A4)

(Första sidan av kortvarigt cabotagetillstånd)

(Datum för giltighetstid)

(Texten skall skrivas på det officiella språket i den medlemsstat som utfärdar tillståndet. Översättningar till

gemenskapens övriga officiella språk skall ges på sidorna e och f).

EUROPEISKA

GEMENSKAPERNAS

KOMMISSION (Kommissionens stämpel) Medlemsstat som utfärdar

tillstånd/internationell

bokstavsbeteckning () Behörig myndighet

eller organ Cabotagetillstånd Nr.......

för inrikes godstransporter på väg i en av gemenskapens medlemsstater som utförs av ett transportföretag som inte är etablerat där (cabotage)

Detta tillstånd medger att ...

...

...

...

()

får transportera gods på väg med hjälp av motorfordon eller en kombination av fordon inom en annan av gemenskapens medlemsstater än den i vilken innehavaren av detta tillstånd är etablerad, och att framföra sådant fordon eller kombination av fordon olastat över hela gemenskapens territorium.

Tillståndet gäller i en månad

från och med ...

till och med ...

utfärdat i ...

datum ...

()() Medlemsstaternas internationella bokstavsbeteckningar:

Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Frankrike (F), Grekland (GR), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L), Nederländerna (NL), Portugal (P), Spanien (E), Storbritannien (GB).

() Transportföretagets namn eller firmanamn och fullständig adress.

() Underskrift och stämpel av den behöriga myndighet eller det organ som utfärdar tillståndet.

(b)

(Andra sidan av cabotagetillståndet)

(Texten skall skrivas på det officiella språket i den medlemsstat som utfärdar tillståndet. Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk ges på sidorna c och d).

Allmänna bestämmelser

Detta tillstånd medger inrikes godstransporter på väg i andra medlemsstater än den i vilken innehavaren av tillståndet är etablerad (cabotage).

Det är personligt och får inte överlåtas.

Det kan återkallas av den behöriga myndigheten i medlemsstaten som utfärdade det eller, då tillståndet är förfalskat, av den medlemsstat i vilken cabotage utförs.

Det får användas endast för ett fordon i taget. Med fordon avses ett motorfordon som är registrerat i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat eller en kombination av fordon av vilka åtminstone motorfordonet är registrerat i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat och som används uteslutande för godstransport.

I fall med en kombination av fordon skall tillståndet åtfölja motorfordonet.

Det skall förvaras i fordonet och åtföljas av ett häfte med körrapporter för all inhemsk cabotage som utförs i kraft av tillståndet.

Cabotagetillståndet och häftet med körrapporter skall fyllas i innan cabotage påbörjas.

Tillståndet och häftet för inrikes cabotage skall visas upp på begäran av en behörig tjänsteman.

Om inte annat föreskrivs i gemenskapens föreskrifter skall utförandet av cabotage vara underkastat de lagar och andra författningar som är i kraft i värdmedlemsstaten på följande områden:

a) Avgifter och villkor för transportkontrakt.

b) Vikt och dimensioner på vägfordon. Vikt och dimensioner får när det är lämpligt överskrida dem som tillämpas i den medlemsstat där transportföretaget är etablerat men de får under inga omständigheter överskrida de tekniska standarder som föreskrivs i beviset på överensstämmelse.

c) De krav som hänger samman med transport av visst gods, särskilt farligt gods, livsmedel, levande djur.

d) Kör- och vilotid.

e) Mervärdesskatt på transporttjänster.

De tekniska standarderna för konstruktion och utrustning som fordon som används för cabotage skall uppfylla är desamma som för fordon som utför internationella transporter.

Tillståndet skall återlämnas till den behöriga myndighet eller det organ som utfärdat det inom åtta dagar efter det att det gått ut.

(c) och (d)

(Tredje, fjärde och femte sidorna av gemenskapens cabotagetillstånd)

(Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk av texten på sidan b).

(e) och (f)

(Sjätte, sjunde och åttonde sidorna av cabotagetillståndet)

(Översättningar till gemenskapens övriga språk av texten på sidan a).

BILAGA 3

(a)

(Format DIN A4)

(Omslag till häftet med körrapporter)

(Texten skall skrivas på det officiella språket i den medlemsstat som utfärdar häftet översättningar till gemenskapens övriga officiella språk skall ges på insidan av omslaget).

Stat som utfärdar häftet med körrapporter Behörig myndighet eller organ

Medlemsstatens internationella

bokstavsbeteckning () Häfte nr........

HÄFTE MED KÖRRAPPORTER FÖR INRIKES CABOTAGETRANSPORTER UTFÖRDA MED HJÄLP AV CABOTAGETILLSTÅND

Nr....

Detta häfte gäller till och med ()

Utfärdat i ...

Datum ...

()() Medlemsstaternas internationella bokstavsbeteckningar:

Belgien (B), Danmark (DK), Tyskland (D), Frankrike (F), Grekland (GR), Irland (IRL), Italien (I), Luxemburg (L), Nederländerna (NL), Portugal (P), Spanien (E), Storbritannien (GB).

() Giltighetstiden får inte överskrida cabotagetillståndets giltighetstid.

() Stämpel från den behöriga myndighet eller det organ som utfärdar häftet.

(b)

(Insidan av häftets omslag)

1. (Översättningar till gemenskapens övriga officiella språk av texten på omslaget).

2. (Texten på det officiella språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar häftet).

Allmänna bestämmelser

1. Detta häfte innehåller 25 löstagbara sidor, numrerade från 1 till 25. På dessa sidor skall uppgifter anges om allt gods som transporteras med stöd av cabotagetillståndet vid tiden för lastningen. Varje häfte är numrerat och häftets nummer återfinns på varje sida i häftet.

2. Transportföretaget ansvarar för att uppgifterna om inhemsk cabotage införs korrekt.

3. Häftet skall åtfölja cabotagetillståndet och förvaras ombord på det fordon, med eller utan last, som gör en resa enligt cabotagetillståndet. Det skall visas upp på begäran av en behörig tjänsteman.

4. Häftets sidor skall användas i nummerordning och lastningarna skall antecknas i kronologisk ordning.

5. Varje uppgift i häftet skall skrivas tydligt och med outplånligt bläck.

6. Varje sida skall lämnas till den behöriga myndighet eller det organ i medlemsstaten som utfärdat häftet senast åtta dagar efter utgången av den månad som sidan avser. Om en transport omfattar två tillståndsperioder skall datum för lastning avgöra vilken period uppgifterna skall omfatta (t.ex. skall uppgifter om en transport som börjar i slutet av januari och avslutas i början av februari lämnas med januarisidan).

(c)

(Framsidan av den sida som sitter framför de 25 löstagbara sidorna)

(Texten skall skrivas på det officiella språket eller språken i medlemsstaten som utfärdar häftet).

Förklaringar

Uppgifterna som skall anges på följande sidor gäller allt gods som transporteras med hjälp av det cabotagetillstånd som detta häfte hänför sig till.

För varje last måste en rad fyllas i på denna sida.

Kolumn 2: Ange uppgifter som begärs av den medlemsstat som utfärdar häftet när så krävs

Kolumn 3: Ange den dag (01, 02 ... 31) i månaden som står angiven överst på sidan och under vilken fordonet avgick med last

Kolumn 4 och 5: Ange avreseort och, om nödvändigt, region, län etc.

Kolumn 6: Använd följande bokstavsbeteckningar:

P Belgien

P Danmark

P Tyskland

P Grekland

P Frankrike

P Irland

P Spanien

P Italien

P Luxemburg

P Nederländerna

P Storbritannien

P Portugal

B,

DK,

D,

GR,

F,

IRL,

E,

I,

L,

NL,

GB,

P.

Kolumn 7: Ange den distans som tillryggaläggs mellan lastort och avlastningsort.

Kolumn 8: Ange lastens vikt i ton med en decimal (t.ex. 10,0 ton), på samma sätt som i tulldeklarationen, utan att räkna in vikten på containrar eller pallar.

Kolumn 9: Beskriv därutöver så noga som möjligt typen av gods i lasten.

Kolumn 10: Endast för myndighetens anteckningar.

(d)

Namn och adress på transportföretaget

Månad/år

. . . / . . .

Tillståndsnummer:

Häfte nr:

Körrapport nr:

>Plats för tabell>

BILAGA 4

>Plats för tabell>