Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt godsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 249 , 17/10/1995 s. 0035 - 0040RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG av den 6 oktober 1995 om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av det i artikel 189c i fördraget föreskrivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har vidtagit ett antal åtgärder för att inrätta en inre marknad som omfattar ett område utan gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital i enlighet med fördragets bestämmelser.

Kontroller av vägtransporter av farligt gods utförs i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 4060/89 av den 21 december 1989 om avskaffande av gränskontroller mellan medlemsstaterna vid transporter på väg och inre vattenvägar (4) och rådets förordning (EEG) nr 3912/92 av den 17 december 1992 om kontroller utförda inom gemenskapen vid transporter på väg och inre vattenvägar, med avseende på transportmedel som är registrerade eller godkända för trafik i tredje land (5).

Rådet har den 21 november 1994 antagit direktiv 94/55/EG om tillnärmning av lagarna i medlemsstaterna om vägtransporter av farligt gods (6). Kontrollförfarandena avseende denna typ av transporter liksom respektive definitioner bör följaktligen harmoniseras för att göra kontrollen av efterlevnaden av de sålunda uppställda säkerhetsreglerna mer effektiva.

Det är viktigt att garantera att medlemsstaternas kontroller på hela deras områden håller tillräckligt hög nivå, samtidigt som man i möjligaste mån bör undvika att de berörda fordonen kontrolleras flera gånger.

I förhållande till subsidiaritetsprincipen förefaller det därför nödvändigt att gemenskapen agerar för att förbättra säkerhetsnivån för transporter av farligt gods.

Kontrollerna skall utföras med användande av en förteckning över gemensamma punkter som är tillämpliga på sådana transporter i hela gemenskapen.

Det är bl.a. lämpligt att upprätta en förteckning över överträdelser som av alla medlemsstater betraktas som tillräckligt allvarliga för att - med avseende på de fordon som antas ha begått dem - leda till vidtagandet av åtgärder som med hänsyn till omständigheterna eller säkerhetsföreskrifterna är lämpliga, inklusive vägran att låta dessa fordon komma in i gemenskapen.

För att förbättra efterlevnaden av säkerhetsreglerna för vägtransporter av farligt gods finns det anledning att föreskriva kontroller i företagen som en förebyggande åtgärd eller när allvarliga överträdelser av lagar om transport av farligt gods har konstaterats på vägarna.

De ifrågavarande kontrollerna måste gälla alla vägtransporter av farligt gods som helt eller delvis utförs på medlemsstaternas territorium, oavsett godsets avsändningsort eller bestämmelseort eller i vilket land fordonet är registrerat.

I händelse av allvarliga eller upprepade överträdelser kan de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet är registrerat eller där företaget är etablerat uppmanas att vidta lämpliga åtgärder och informera den ansökande medlemsstaten om de uppföljningsåtgärder som har vidtagits.

Tillämpningen av detta direktiv skall övervakas på grundval av en rapport som skall framläggas av kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller kontroller som medlemsstaterna utövar med avseende på vägtransporter av farligt gods med fordon som färdas på deras territorium eller som färdas in i det från ett tredje land.

Det skall inte gälla transport av farligt gods som utförs med fordon som tillhör militära styrkor eller faller inom dessas ansvarsområde.

2. Bestämmelserna i detta direktiv skall inte på något sätt inskränka medlemsstaternas rätt att, under hänsynstagande till gemenskapsrätten, utföra kontroller av nationella och internationella transporter av farligt gods med fordon som inte omfattas av detta direktiv inom sitt territorium.

Artikel 2

Vid tillämpningen av detta direktiv avses med

- fordon: varje motorfordon vare sig det är fullständigt eller ofullständigt, som är avsett för användning på väg, och som har åtminstone fyra hjul och en högsta hastighet som överskrider 25 km/tim, inklusive dess släpvagnar, med undantag för fordon som går på räls, traktorer för jord- och skogsbruk och alla rörliga maskiner,

- farligt gods: sådant farligt gods som definieras som sådant i direktiv 94/55/EG,

- transport: varje vägtransport som utförs av ett fordon helt eller delvis på allmänna vägar inom en medlemsstats territorium, inklusive lastning och lossning som omfattas av direktiv 94/55/EG, utan att det påverkar den ordning som föreskrivs i medlemsstaternas lagar rörande ansvar för sådana operationer,

- företag: varje fysisk eller juridisk person, med eller utan vinstsyfte, varje sammanslutning eller grupp av personer utan status som person, med eller utan vinstsyfte och varje organ som lyder under offentlig myndighet, vare sig den själv har status som juridisk person eller är underställd en myndighet som har sådan status och som transporterar, lastar, lossar eller låter transportera farligt gods eller som tillfälligt lagrar, insamlar, förpackar eller mottar sådant gods för transport och som finns inom gemenskapens territorium,

- kontroll: varje inspektion, kontroll eller formalitet som utförs av de behöriga myndigheterna av säkerhetsskäl vid transport av farligt gods.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall säkerställa att en representativ del av vägtransporterna av farligt gods blir föremål för de kontroller som föreskrivs i detta direktiv, för att det skall gå att kontrollera att transporterna sker i enlighet med lagstiftningen om vägtransport av farligt gods.

2. Sådana kontroller skall utföras på en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 3 i förordning (EEG) nr 4060/89 och artikel 1 i förordning (EEG) nr 3912/92.

Artikel 4

1. För att utföra de kontroller som föreskrivs i detta direktiv skall medlemsstaterna använda checklistan i bilaga I. Ett exemplar av denna lista eller en handling som utvisar kontrollresultatet och som är utfärdad av den myndighet som har genomfört kontrollen, skall överlämnas till fordonets förare och uppvisas på begäran för att förenkla eller i möjligaste mån undvika ytterligare kontroller. Denna punkt inskränker inte medlemsstaternas rätt att utföra särskilda punktkontroller.

2. Kontrollerna skall utföras slumpvis och skall så långt som möjligt omfatta en betydande del av vägnätet.

3. De platser som väljs för dessa kontroller måste vara så beskaffade att fordon som befinns inte uppfylla de krav som ställs där kan bringas i överensstämmelse med dessa eller, om myndigheten som utför kontrollen anser det vara nödvändigt, hålla kvar fordonen på platsen eller på en plats som har utsetts för detta ändamål av nämnda myndighet utan att det innebär en säkerhetsrisk.

4. I förekommande fall och förutsatt att detta inte innebär en säkerhetsrisk, kan prover av det transporterade godset tas för undersökning till laboratorier som godkänts av den behöriga myndigheten.

5. Kontrollerna får inte ta oskäligt lång tid.

Artikel 5

Utan att det påverkar andra sanktioner som kan tillämpas får - när en eller flera överträdelser, särskilt sådana som finns angivna i bilaga II, har konstaterats under/i samband med vägtransporter av farligt gods - de berörda fordonen kvarhållas på platsen eller på något ställe som för detta ändamål särskilt har utsetts av kontrollmyndigheterna, varvid det kan krävas att fordonen bringas i överensstämmelse med reglerna innan färden får fortsättas, eller fordonen göras till föremål för de åtgärder som med hänsyn till omständigheterna eller säkerhetsföreskrifterna är lämpliga inklusive, i förekommande fall, införs förbud för fordonen i gemenskapen.

Artikel 6

1. Kontrollerna kan också utföras i företagens lokaler, som en förebyggande åtgärd eller när överträdelser som äventyrar säkerheten vid transport av farligt gods har konstaterats vid vägkontroll.

2. Ändamålet med sådana kontroller skall vara att säkerställa att säkerhetsförhållandena för vägtransporter av farligt gods är i överensstämmelse med gällande lag.

När en eller flera överträdelser, särskilt sådana som anges i bilaga II, har konstaterats vid vägtransport av farligt gods, skall de ifrågavarande transporterna bringas i överensstämmelse med gällande regler innan godset lämnar företaget eller göras till föremål för andra lämpliga åtgärder.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall ge varandra ömsesidigt bistånd för att åstadkomma en god tillämpning av detta direktiv.

2. Allvarliga eller upprepade överträdelser som äventyrar säkerheten vid vägtransporter av farligt gods och som begåtts av ett fordon eller företag som är hemmahörande i en annan medlemsstat skall rapporteras till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet är registrerat eller där företaget är etablerat.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat där en allvarlig eller upprepad överträdelse har konstaterats kan begära att de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fordonet är registrerat eller där företaget är etablerat vidtar lämpliga åtgärder i förhållande till lagöverträdaren eller lagöverträdarna.

De sistnämnda myndigheterna skall underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där överträdelsen konstaterades om åtgärder som vidtas gentemot transporten eller företaget.

Artikel 8

Om resultaten av en vägkontroll av ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat, ger anledning att anta att allvarliga eller upprepade överträdelser, som i avsaknad av nödvändiga bevis inte kan avslöjas vid denna kontroll, har begåtts, skall de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna ge varandra ömsesidigt bistånd för att bringa klarhet i situationen. Om medlemsstaten i detta syfte genomför en kontroll hos företaget, skall resultaten av denna kontroll meddelas den andra berörda medlemsstaten.

Artikel 9

1. För varje kalenderår, och senast tolv månader efter dettas utgång, skall varje medlemsstat till kommissionen sända en rapport om tillämpningen av detta direktiv upprättad i enlighet med bilaga III och med följande uppgifter:

- om möjligt, konstaterad eller uppskattad mängd farligt gods som transporterats på väg (i transporterade ton eller i ton/kilometer),

- antal utförda kontroller,

- antal kontrollerade fordon, efter registrering (fordon registrerade på det egna territoriet, i andra medlemsstater eller i tredje stater),

- antal och slag av överträdelser som konstaterats,

- slag av och antal påföljder som pålagts.

2. Kommissionen skall första gången 1999 och därefter åtminstone vart tredje år till Europaparlamentet och rådet sända en rapport om medlemsstaternas tillämpning av detta direktiv, i enlighet med vad som föreskrivs i punkt 1.

Artikel 10

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och administrativa bestämmelser som behövs för att rätta sig efter detta direktiv före den 1 januari 1997. De skall omedelbart informera kommissionen om detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Sätten för att göra en sådan hänvisning beslutas av medlemsstaterna.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen översända texterna till de väsentliga bestämmelser i nationell lag som de antar på det område som regleras av detta direktiv.

Artikel 11

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 6 oktober 1995.

På rådets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

(1) EGT nr C 26, 29.1.1994, s. 10, EGT nr C 238, 26.8.1994, s. 4.

(2) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 18.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 3 maj 1994 (EGT nr C 205, 25.7.1994, s. 55), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 november 1994 (EGT nr C 354, 13.12.1994, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 14 mars 1995 (EGT nr C 89, 10.4.1995, s. 29).

(4) EGT nr L 390, 30.12.1989, s. 18. Förordningen ändrad genom förordning (EEG) nr 3356/91 (EGT nr L 318, 20.11.1991, s. 1).

(5) EGT nr L 395, 31.12.1992, s. 6.

(6) EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7.

BILAGA I

>Start Grafik>

KONTROLLISTA

1. Plats för kontroll 2. Datum 3. Tid

4. Fordonets nationalitetsbeteckning

och registreringsnummer 5. Släpfordonets/påhängsvagnens nationalitetsbeteckning

och registreringsnummer 6. Fordonstyp a lastbil a fordonskombination a semitrailer

7. Transportföretag, adress 8. Nationalitet

9. Förare

10. Förarens medhjälpare

11. Avsändare, adress, plats för lastning (1)

12. Mottagare, adress, plats för lossning (1)

13. Bruttovikt för farligt gods per transportenhet

14. Kvantitetsgräns för marginal 10 011 överskriden a ja a nej

15. Transport med

a fast tank a avmonterbar tank a tankcontainer a kärlbatteri

a bulk a container a kolli

Förhandling(ar)

16. Godsdeklaration/avsändarintyg a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

17. Skriftliga instruktioner a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

18. Bilateralt/multilateralt/nationellt tillstånd a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

19. Tillståndsbevis för fordonen (fordonscertifikat) a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

20. Utbildningsbevis för föraren a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

Trafik med fordonet

21. Gods godkänt för transport a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

22. Bulktransport a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

23. Tanktransport a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

24. Containertransport a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

25. Gods godkänt för fordonstypen a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

(1) Anges under "anmärkningar" för samtransporter.

26. Förbud mot samlastning a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

27. Hantering och stuvning (2) a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

28. Läckage hos gods eller skador på kollin (2) a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

29. FN nr/märkning av kollin/FN förpackningskod (1) (2) a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

30. Skyltning av fordon och/eller container a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

31. Varningsetikett(er) för tank- eller bulktransport a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

Fordonets utrustning

32. Vertygssats för nödreparationer a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

33. Minst en stoppklots per fordon a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

34. Två orangefärgade varningslampor a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

35. Brandsläckare a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

36. Skyddsutrustning för föraren a kontrollerat a ej enligt regler a ej tillämpligt

37. Övrigt/anmärkningar

38. Myndighet/tjänsteman som utfört kontrollen

(1) Anges under "anmärkningar" för samtransporter.

(2) Kontroll av synliga överträdelser.

>Slut Grafik>

BILAGA II

ÖVERTRÄDELSER

För detta direktivs ändamål betraktas särskilt följande som överträdelser:

1. gods som inte är godkänt för transport,

2. avsaknad av avsändarintyg om att godset och dess förpackning överensstämmer med transportbestämmelserna,

3. fordon som vid kontroll uppvisar läckage av farliga ämnen på grund av bristfällig täthet hos behållare eller förpackningar,

4. fordon som saknar certifikat om typgodkännande eller som har ett felaktigt certifikat,

5. fordon som saknar korrekta orangefärgade skyltar eller som har felaktiga orangefärgade skyltar,

6. fordon utan skriftliga instruktioner eller med felaktiga instruktioner,

7. felaktiga fordon eller felaktig förpackning,

8. förare som inte har föreskrivet utbildningsbevis för vägtransport av farligt gods,

9. fordon som saknar brandsläckare,

10. fordon eller förpackningar som saknar föreskrivna varningsetiketter,

11. fordon som saknar godsdeklaration, eller där uppgifter som hänför sig till det farliga transporterade godset inte följer bestämmelserna,

12. fordon som saknar ett bilateralt/multilateralt avtal eller inte överensstämmer med gällande bestämmelser,

13. överfylld tank.

BILAGA III

FÖRLAGA TILL STANDARDFORMULÄR FÖR DEN RAPPORT SOM SKALL SÄNDAS TILL KOMMISSIONEN RÖRANDE ÖVERTRÄDELSER OCH SANKTIONER

>Start Grafik>

Stat: År: ....................

Vägkontroller Fordonens registreringsland (1)

Kontrollland Andra EU-medlemsländer Tredje länder Totalt antal

Antal kontrollerade fordon

Antal konstaterade överträdelser efter slag av överträdelse

Antal och slag av sanktioner som ålagts

(1) Med avseende på denna bilagas ändamål är registreringslandet motorfordonets registreringsland.

>Slut Grafik>