Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31995R2839.pdf

31995R2839

Kommissionens förordning (EG) nr 2839/95 av den 8 december 1995 om gemenskapens bidrag för 1995 till de skrotningsfonder som avses i rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfartenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 296 , 09/12/1995 s. 0004 - 0004KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2839/95 av den 8 december 1995 om gemenskapens bidrag för 1995 till de skrotningsfonder som avses i rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 av den 27 april 1989 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2819/95 (2), särskilt artiklarna 4a.2 och 10.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EEG) nr 1101/89 inrättas en ordning för strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten med åtgärder för skrotning som samordnas på gemenskapsnivå.

Gemenskapens finansiella bidrag till de skrotningsfonder som avses i förordning (EEG) nr 1101/89 är avsedda för skrotning av fartyg som är upptagna i den förteckning som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 1102/89 av den 27 april 1989 om fastställande av vissa åtgärder för verkställande av rådets förordning (EEG) nr 1101/89 om strukturella förbättringar inom inlandssjöfarten (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3039/94 (4). Medel har avsatts i gemenskapens allmänna budget för 1995. Det är kommissionens uppgift att fördela detta bidrag för 1995 mellan torrlastfartyg och skjutbogserare samt tankfartyg med utgångspunkt från den aktuella situationen vad gäller premieansökningar, och att tillskriva skrotningsfonderna bidraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De skrotningsfonder som avses i artikel 3.1 i förordning (EEG) nr 1101/89 skall för 1995 ges ett finansiellt bidrag från gemenskapen på 5 miljoner ecu för skrotning av de fartyg som är upptagna på den gemensamma förteckning som avses i artikel 8.6 i förordning (EEG) nr 1102/89.

Detta belopp skall fördelas med 3 650 000 ecu för skrotning av torrlastfartyg och skjutbogserare samt 1 350 000 ecu för skrotning av tankfartyg.

2. Kommissionen skall i samarbete med fondmyndigheterna vid denna förordnings ikraftträdande fastställa en aktuell version av den gemensamma förteckningen för de två separata konton som avses i artikel 3.3 i förordning (EEG) nr 1101/89.

Budgetanslagen på de två separata kontona skall betalas ut från fonderna till dem som ansöker om skrotningspremier, i den ordning de har förts upp på den gemensamma förteckningen till dess att anslagen är slut. Fondmyndigheterna skall utan dröjsmål meddela fartygsägarna om att deras ansökan har mottagits.

3. Kommissionen skall före den 31 december 1995 besluta om fördelningen mellan skrotningsfonderna av de medel som avses i punkt 1 i förhållande till de premieansökningar som har beviljats.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 december 1995.

På kommissionens vägnar

Neil KINNOCK

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 25.

(2) EGT nr L 292, 7.12.1995, s. 7.

(3) EGT nr L 116, 28.4.1989, s. 30.

(4) EGT nr L 322, 15.12.1994, s. 11.