Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31996L0035.pdf

31996L0035

Rådets direktiv 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 145 , 19/06/1996 s. 0010 - 0015RÅDETS DIREKTIV 96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 c i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

Under åren har nationella och internationella transporter av farligt gods ökat avsevärt, vilket medför ökade risker för olyckor.

Vissa olyckor som inträffar vid transport av farligt gods kan vara förorsakade av bristande kunskaper om de risker som är förenade med sådana transporter.

Vid inrättandet av en inre marknad visar det sig nödvändigt att anta åtgärder för att på ett bättre sätt förebygga de risker som är förenade med sådana transporter.

Genom rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa (4) införs inga åtgärder mot de risker som är förenade med transport av farligt gods.

Det är angeläget att kräva att de företag som utför transporter av farligt gods eller lastning eller lossning i samband med sådana transporter, följer bestämmelserna för att förebygga de risker som är förenade med transport av farligt gods, oavsett om det gäller transport på väg, järnväg eller inre vattenvägar och för att underlätta uppnåendet av detta syfte bör säkerhetsrådgivare med lämplig utbildning utses vad gäller transport av farligt gods.

Utbildningen måste syfta till att ge rådgivaren kunskaper och de väsentliga bestämmelser i lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga för sådan transport.

Medlemsstaterna måste fastställa en lägsta gemensam utbildningsnivå vilken skall bekräftas genom en godkänd examen.

Medlemsstaterna måste utfärda ett intyg enligt en gemenskapsmodell om rådgivarens kompetens så att denne kan utföra sitt arbete i hela gemenskapen.

Rådgivarens kompetens kommer att bidra till bättre kvalitet i den verksamhet de verkar i vilket främjar användarnas intressen. Den bidrar även till minskade risker för olyckor som kan medföra oåterkallelig försämring av miljön och allvarliga fysiska skador för människor som kan komma i kontakt med det farliga godset.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Medlemsstaterna skall, i enlighet med villkoren i detta direktiv, vidta nödvändiga åtgärder för att varje företag som i sin verksamhet utför transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, eller lastning eller lossning i samband med sådana transporter, senast den 31 december 1999 utser en eller flera säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, med uppdrag att medverka till att förebygga de risker för människor eller egendom eller i miljön som är förenade med sådan verksamhet.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med:

a) företag: varje fysisk eller juridisk person med eller utan vinstsyfte, varje förening eller grupp av personer, som inte utgör en juridisk person, med eller utan vinstsyfte, och varje myndighetsorgan som antingen för egen del utgör en juridisk person eller som är beroende av en myndighet som är en juridisk person och som transporterar, lastar eller lossar farligt gods;

b) säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods, nedan kallat "rådgivare": varje person som utses av företagsledningen för att utföra de uppdrag och uppgifter som anges i artikel 4 och som har ett sådant utbildningsintyg som krävs enligt artikel 5;

c) farligt gods: gods som betecknas som farligt gods enligt bilaga A i rådets direktiv 94/55/EG av den 21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (5);

d) berörda verksamheter: transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar, med undantag för nationell inre vattenväg som inte står i förbindelse med andra medlemsstaters inre vattenvägar, samt lastning eller lossning i samband med dessa transporter.

Artikel 3

Undantag

Medlemsstaterna kan föreskriva att detta direktiv inte skall tillämpas på företag:

a) vars berörda verksamhet gäller transport av farligt gods med transportmedel som tillhör militären eller som sker under militärens ansvar, eller

b) vars berörda verksamhet gäller sådana begränsade kvantiteter per transportenhet, som understiger de mängder som fastställts i marginalanteckningarna 10010 och 10011 i bilaga B i direktiv 94/55/EG, eller

c) vars huvud- eller biverksamhet inte består av transport av farligt gods eller lastning eller lossning i samband med sådan transport, men som tillfälligt genomför nationell transport av farligt gods eller utför lastning eller lossning i samband med sådan transport och där risken för fara eller miljöförstöring är minimal.

Artikel 4

Säkerhetsrådgivarens roll och utnämning

1. Rådgivarens huvuduppgift är att under företagsledningens ansvar med alla tillämpliga medel och åtgärder inom ramen för företagets berörda verksamhet underlätta fullgörandet av denna verksamhet i enlighet med tillämpliga bestämmelser och under bästa möjliga säkerhetsförhållanden. Rådgivaren skall utföra de uppgifter som anges i bilaga I med hänsyn tagen till företagets verksamhet.

2. Rådgivarens åligganden kan även utföras av företagsledaren själv, av en person som har andra uppgifter i företaget eller av en person som inte tillhör företaget, under förutsättning att personen i fråga verkligen kan utföra rådgivarens uppgifter.

3. På begäran skall varje berört företag meddela rådgivarens namn till den behöriga myndigheten eller till ett för ändamålet utsett organ i varje medlemsstat.

Artikel 5

Utbildningsintyg

1. Rådgivaren skall inneha ett utbildningsintyg enligt gemenskapsmodell, nedan kallat "intyg" som gäller för det eller de berörda transportslagen. Detta intyg skall utfärdas av den behöriga myndigheten eller av ett för ändamålet utsett organ i varje medlemsstat.

2. För att erhålla intyget måste personen genomgå en utbildning och avlägga en examen som godkänns av medlemsstatens behöriga myndighet.

3. Utbildningen syftar huvudsakligen till att ge den blivande rådgivaren erforderliga kunskaper om de risker som är förenade med transport av farligt gods, om lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga för det eller de berörda transportslagen samt om de uppgifter som anges i bilaga I.

4. Provet skall åtminstone omfatta de ämnesområden som anges i förteckningen i bilaga II.

5. Intyget skall upprättas i enlighet med modellen i bilaga III.

6. Intyget skall erkännas av samtliga medlemsstater.

Artikel 6

Intygets giltighet

Intyget skall vara giltigt i fem år. Intygets giltighetstid skall förlängas automatiskt för fem år i taget om innehavaren, under det år som föregår intygets sista giltighetsdag, genomgått repetitionsutbildning eller har godkänts vid ett prov vilka har godtagits av den behöriga myndigheten.

Artikel 7

Olycksrapportering

Om en olycka som skadat människor, egendom eller miljön inträffar under transport, lastning eller lossning som utförs av det berörda företaget, skall rådgivaren, efter att ha inhämtat de nödvändiga upplysningarna för detta, lämna en olycksrapport till företagsledningen, eller, i förekommande fall, till en lokal myndighet.

Denna rapport skall inte ersätta de rapporter som företagsledningen eventuellt åläggs att lämna i medlemsstaterna enligt annan internationell, gemenskapsrättslig eller nationell lagstiftning.

Artikel 8

Anpassning av direktivet

Nödvändiga ändringar för att anpassa detta direktiv till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen inom dess tillämpningsområde, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9.

Artikel 9

1. Kommissionen skall bistås av en kommitté för transport av farligt gods, vilken inrättades genom artikel 9 i direktiv 94/55/EG, nedan kallad "kommittén", som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid röstning i kommittén skall de röster som avges av medlemsstaternas företrädare vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

b) Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 10

Detta direktiv skall inte påverka bestämmelserna om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i direktiv 89/391/EEG och dess särskilda tillämpningsbestämmelser.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar, förordningar och föreskrifter som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 3 juni 1996.

På rådets vägnar

T. TREU

Ordförande

(1) EGT nr C 185, 17.7.1991, s. 5 och C 233, 11.9.1992, s. 5.

(2) Yttrandet avgivet den 27 november 1991 (EGT nr C 40, 17.2.1992, s. 46).

(3) Yttrande avgivet den 15 maj 1992 (EGT nr C 150, 15.6.1992, s. 332), rådets gemensamma ståndpunkt av den 6 oktober 1995 (EGT nr C 297, 10.11.1995, s. 13) och Europaparlamentets beslut av den 17 januari 1996 (EGT nr C 32, 5.2.1996, s. 49).

(4) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 1.

(5) EGT nr L 319, 12.12.1994, s. 7.

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER RÅDGIVARENS UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.1

Rådgivaren skall särskilt ha följande uppgifter:

- övervaka efterlevnaden av bestämmelser för transport av farligt gods,

- ge företaget råd i fråga om verksamhet rörande transport av farligt gods,

- överlämna en årlig rapport till företagsledningen eller i förekommande fall till en lokal myndighet, om företagets verksamhet när det gäller transport av farligt gods. Rapporten skall bevaras i fem år och på begäran ställas till de nationella myndigheternas förfogande.

I rådgivarens uppgifter ingår dessutom bland annat undersökning av följande praxis och förfaranden i samband med transport av farligt gods:

- förfarandet för att säkra efterlevnaden av bestämmelserna om identifiering av farligt gods som transporteras,

- företagets praxis rörande den hänsyn som tas vid förvärv av transportmedel till särskilda behov som gäller för transport av farligt gods,

- förfaranden för att kontrollera den utrustning som används vid transport, lastning eller lossning av farligt gods,

- att företagets berörda personal har lämplig utbildning och att uppgifter om utbildningen finns i personalregistret,

- genomförande av lämpliga nödåtgärder i händelse av olycka eller tillbud som kan påverka säkerheten vid transport, lastning eller lossning av farligt gods,

- utförande av analyser och vid behov upprättande av rapporter om konstaterade olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser under transport, lastning eller lossning av farligt gods,

- införande av lämpliga åtgärder för att undvika att olycksfall, tillbud eller allvarliga överträdelser upprepas,

- hänsynstagande till lagstiftning och särskilda behov vid transport av farligt gods vad avser valet eller anlitande av underleverantörer eller andra mellanhänder,

- kontroll av att personalen med uppdrag att transportera, lasta eller lossa farligt gods har fått detaljerade arbetsföreskrifter och instruktioner,

- införande av åtgärder för att öka medvetenheten om de risker som är förenade med transport, lastning eller lossning av sådant gods,

- införande av kontrollförfaranden för att säkerställa att de dokument och den säkerhetsutrustning som skall medfölja transporterna finns ombord och att dessa dokument och denna utrustning uppfyller gällande bestämmelser,

- införande av kontrollförfaranden för att säkerställa att bestämmelserna vad gäller lastning och lossning följs.

BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE ÄMNESOMRÅDEN SOM AVSES I ARTIKEL 5.4

De kunskaper som skall beaktas för erhållande av intyget skall åtminstone avse följande ämnen:

I. Allmänna förebyggande och säkerhetsåtgärder:

- kunskap om de olika konsekvenser som en olycka med farligt gods kan innebära,

- kunskaper om de främsta olycksorsakerna.

II. Bestämmelser hänförliga till det använda transportslaget i nationell lagstiftning i gemenskapslagstiftningen och i internationella konventioner och överenskommelser, särskilt rörande:

1. Klassificering av farligt gods:

- förfarandet för klassificering av lösningar och blandningar,

- uppbyggnaden av ämnesförteckningen,

- de olika klasserna av farligt gods och principerna för att klassificera dessa,

- de transporterade farliga ämnenas och föremålens beskaffenhet,

- fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper.

2. Allmänna förpackningsvillkor, inklusive tankar och containrar:

- olika typer av förpackningar samt förpackningskod och märkning,

- förpackningskrav och föreskrifter för att prova förpackningar,

- förpackningens beskaffenhet och återkommande kontroll.

3. Varningsetiketter och märkning:

- inskriptioner på varningsetiketter,

- fastsättning och borttagning av varningsetiketter,

- skyltning och etikettering.

4. Omnämnanden på transporthandlingarna:

- uppgifter i godsdeklarationen,

- överensstämmelseintyg från avsändaren.

5. Försändningssätt, försändningsvillkor:

- transport av komplett last,

- transport av bulklast,

- transport i stora behållare för bulklast,

- containertransport,

- transport i fasta eller avmonterbara tankar.

6. Passagerartransport.

7. Förbud och försiktighetsåtgärder vid samlastning.

8. Separation av ämnen.

9. Begränsningar av transporterade och undantagna kvantiteter.

10. Hantering och stuvning:

- lastning och lossning (fyllnadsgrad),

- stuvning och separation.

11. Rengöring och/eller avgasning före lastning eller efter lossning.

12. Besättning: utbildning.

13. Dokument som skall finnas i transportmedlet:

- godsdeklaration,

- skriftliga instruktioner,

- fordonscertifikat,

- förarintyg,

- förarens utbildningsintyg för transport på inre vattenvägar,

- kopia av eventuella dispenser,

- övriga handlingar.

14. Säkerhetsinstruktioner: tillämpning av instruktioner och användning av personlig skyddsutrustning.

15. Övervakning: uppställning av fordon.

16. Regler och restriktioner för trafik- och navigation.

17. Driftsutsläpp och oavsiktliga utsläpp av förorenade ämnen.

18. Krav gällande transportmaterielen.

BILAGA III

>Start Grafik>

MODELL FÖR INTYGET SOM AVSES I ARTIKEL 5.5

EG-utbildningsintyg för säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods

Intyg nr:

Kännetecken för staten som utfärdat intyget:

Efternamn:

Förnamn:

Födelseort och födelsedatum:

Medborgarskap:

Innehavarens namnteckning:

Gäller till den......................... (datum) för företag som utför transporter av farligt gods samt lastning och lossning i samband med sådan transport:

på väg

på järnväg

på inre vattenvägar

Utfärdat av:

Datum:

Namnteckning:

Förnyat till den:

Av:

Datum:

Namnteckning:

>Slut Grafik>