Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31997L0026.pdf

31997L0026

Rådets direktiv 97/26/EG av den 2 juni 1997 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkortEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 150 , 07/06/1997 s. 0041 - 0043RÅDETS DIREKTIV 97/26/EG av den 2 juni 1997 om ändring av direktiv 91/439/EEG om körkort

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3), och

med beaktande av följande:

1. I rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (4) fastställs att nationella körkort skall utfärdas i enlighet med den gemenskapsförlaga som återges i bilaga I eller Ia till direktivet och att körkortet skall innehålla uppgifter om de villkor på vilka föraren är behörig att köra.

2. I bilagorna I och Ia föreskrivs att dessa eventuella tillägg eller begränsningar skall anges i kodform.

3. De koder och underkoder som avser de villkor för utfärdande som regleras genom direktiv 91/439/EEG skall tillämpas inom hela gemenskapen.

4. I enlighet med subsidiaritetsprincipen är en gemenskapsåtgärd nödvändig för att möjliggöra förståelsen och det ömsesidiga erkännandet av körkorten och för att underlätta den fria rörligheten för personer, samtidigt som man undviker de praktiska problem som upprättandet av skilda koder i medlemsstaterna kan innebära för förare, speditionsföretag, förvaltningar och kontrollanter.

5. Ett förenklat förfarande bör fastställas för att anpassa de tekniska aspekterna av de harmoniserade gemenskapskoder som återges i bilagorna I och Ia och av bestämmelserna i bilagorna II och III till direktiv 91/439/EEG.

6. För att uppnå tydlighet och överensstämmelse med rådets direktiv 92/61/EEG av den 30 juni 1992 om typgodkännande av två- eller trehjuliga motorfordon (5), är det vid ändringen av direktivet om körkort lämpligt att anpassa definitionen av ordet "motorcykelfordon" med hänsyn till den hastighet som fordonet är konstruerat för.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 91/439/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 3.3 i direktiv 91/439/EEG skall

a) i andra strecksatsen uppgiften "50 km/tim" ersättas med "45 km/tim",

b) tredje strecksatsen skall ersättas med följande:

"- motorcykel: varje tvåhjuligt fordon, med eller utan sidovagn, som är konstruerat för en hastighet som överstiger 45 km/tim och utrustat med en motor med en cylindervolym av mer än 50 cm³ om den är av förbränningstyp."

2. Följande nya artiklar skall läggas till:

"Artikel 7a

1. Underkoder av de harmoniserade gemenskapskoderna i bilagorna I och Ia skall införas enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 7b, särskilt när det gäller koderna 04, 05, 44 och 55.

Samma förfarande skall även tillämpas vid beslut om att det i förekommande fall skall vara obligatoriskt att använda vissa underkoder av harmoniserade gemenskapskoder.

2. De ändringar som är nödvändiga för att anpassa den del av bilagorna I och Ia som rör de harmoniserade koderna och bilagorna II och III som rör vetenskapliga och tekniska framsteg skall antas enligt de förfarande som föreskrivs i artikel 7b.

Artikel 7b

1. Kommissionen skall bistås av en körkortskommitté, nedan kallad "kommittén", som är sammansatt av företrädare för medlemsstaterna och vars ordförande skall vara en företrädare för kommissionen.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid kommitténs omröstningar skall medlemsstaternas företrädares röster vägas enligt förfarandet i ovannämnda artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas."

3. I bilaga I.2, sidan 4 i körkortet och i bilaga Ia.2 sidan 2 i körkortet, punkt a nummer 12 skall den första strecksatsen ersättas med följande:

"- koderna 01-99 = harmoniserade gemenskapskoder

01 Synkorrektion

02 Hörapparat/kommunikationshjälpmedel

03 Protes eller ortopediskt hjälpmedel

04 Skall åtföljas av ett giltigt läkarintyg

05 Körning med vissa förbehåll av medicinska skäl

10 Ombyggd växellåda

15 Ombyggd koppling

20 Ombyggt bromssystem

25 Ombyggd gaspedal

30 Kombinerad ombyggnad av bromssystem och gaspedal

35 Ombyggda kommandofunktioner

40 Ombyggd styranordning

42 Ombyggd(a) backspegel/backspeglar

43 Ombyggt förarsäte

44 Ombyggt motorcykelfordon

45 Endast med sidovagn

50 Begränsat till särskilt fordon/chassinummer

51 Begränsat till särskilt fordon/registreringsnummer

55 Fordonet har byggts om på flera sätt

70 Utbyte av körkort nr . . . utfärdat av . . . (FN/ECE-symbol om det är fråga om tredje land)

71 Dubblett av körkort nr . . . (FN/ECE-symbol om det är fråga om tredje land)

72 Begränsat till fordon i kategori A med en cylindervolym av högst 125 cc och en motoreffekt av högst 11 kW (A1)

73 Begränsat till fordon i kategori B av typen motordriven tre- eller fyrhjuling (B1)

74 Begränsat till fordon i kategori C vars tillåtna totalvikt är högst 7 500 kg (C1)

75 Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1)

76 Begränsat till fordon i kategori C vars tillåtna totalvikt är högst 7 500 kg (C1) och till vilket ett släp med en tillåten totalvikt av mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att hela ekipagets vikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tomvikt (C1+E)

77 Begränsat till fordon i kategori D med högst 16 sittplatser, utöver förarplatsen (D1) och till vilket ett släp med en tillåten totalvikt av mer än 750 kg är kopplat, under förutsättning att a) hela ekipagets totalvikt inte överstiger 12 000 kg och att släpets tillåtna totalvikt inte överstiger dragfordonets tomvikt och b) släpet inte används för persontransport (D1+E)

78 Begränsat till fordon med automatväxellåda (Bilaga 2, 8.1.1 andra stycket)

79 (. . .) Begränsat till fordon som uppfyller specifikationerna inom parentes, inom ramen för tillämpning av artikel 10 första stycket i direktiv 91/439/EEG."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall efter samråd med kommissionen sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 2 juni 1997.

På rådets vägnar

H. VAN MIERLO

Ordförande

(1) EGT nr C 110, 16.4.1996, s. 7 och

EGT nr C 31, 31,1,1997, s. 3.

(2) EGT nr C 204, 15.7.1996, s. 20.

(3) Yttrande avgivet den 5 september 1996 (EGT nr C 277, 23.9.1996, s. 15). Rådets gemensamma ståndpunkt av den 20 december 1996 (EGT nr C 69, 5.3.1997, s. 7) och Europaparlamentets beslut av den 9 april 1997 (EGT nr C 132, 28.4.1997).

(4) EGT nr L 237, 24.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/47/EG (EGT nr L 235, 17.9.1996, s. 1).

(5) EGT nr L 225, 10.8.1992, s. 72. Direktivet ändrat genom 1994 års anslutningsakt.