Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32001L0006.pdf

32001L0006

Kommissionens direktiv 2001/6/EG av den 29 januari 2001 om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 030 , 01/02/2001 s. 0042 - 0042Kommissionens direktiv 2001/6/EG

av den 29 januari 2001

om anpassning för tredje gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/62/EG(2), särskilt artikel 8 i detta, och

av följande skäl:

(1) Bilagan till direktiv 96/49/EG innehåller bestämmelserna om internationell järnvägstransport av farligt gods, kallade RID, i den form i vilken de tillämpas från den 1 juli 1999.

(2) RID uppdateras vartannat år och därför gäller från och med den 1 juli 2001 en ändrad version, med en övergångsperiod till och med den 31 december 2002 utom för farligt gods av klass 7 (radioaktiva ämnen), för vilket övergångsperioden går ut den 31 december 2001.

(3) Det är därför nödvändigt att ändra bilagan till direktiv 96/49/EG.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som avses i artikel 9 i direktiv 96/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 96/49/EG skall ersättas med följande:

"BILAGA

Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID), så som de ingår i bilaga I till tillägg B till COTIF och i den form i vilken de tillämpas från den 1 juli 2001, varvid "kontraktsslutande part" och staterna eller järnvägarna ersätts med "medlemsstat"

Anmärkning:

2001 års konsoliderade RID-version kommer att offentliggöras så snart texten finns tillgänglig på alla gemenskapens officiella språk."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nädvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 2001 i fråga om farligt gods av klass 7 och senast den 31 december 2002 i fråga om farligt gods av andra klasser och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2001.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 235, 17.9.1996, s. 25.

(2) EGT L 279, 1.11.2000, s. 44.