Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32003L0127.pdf

32003L0127

Kommissionens direktiv 2003/127/EG av den 23 december 2003 om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 010 , 16/01/2004 s. 0029 - 0053Kommissionens direktiv 2003/127/EG

av den 23 december 2003

om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon(1), särskilt artikel 6 i detta, och

av följande skäl:

(1) I direktiv 1999/37/EG fastställs harmoniserade regler för registreringsbevis för fordon som registreras i gemenskapen.

(2) Mot bakgrund av den allt större spridningen av elektronisk utrustning och telematikutrustning i fordon bör bilagorna till direktiv 1999/37/EG anpassas till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen så att medlemsstaterna kan utfärda registreringsdokument i form av smartkort med mikroprocessor i stället för pappersdokument.

(3) Direktiv 1999/37/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 8 i rådets direktiv 96/96/EG(2).

(5) Medlemsstaterna bör se till att insamling och bearbetning av de personuppgifter som krävs för utfärdandet av registreringsdokument för fordon i form av smartkort stämmer överens med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter(3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna till direktiv 1999/37/EG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan senast den 15 januari 2005. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell mellan dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 december 2003.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 138, 1.6.1999, s. 57.

(2) EGT L 46, 17.2.1997, s. 1.

(3) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

BILAGA

"BILAGA I

DEL I AV REGISTRERINGSBEVISET(1)

I. Denna del kan utföras i något av två format: som pappersdokument eller smartkort. Egenskaperna för versionen i form av pappersdokument anges i kapitel II och de för versionen i form av smartkort i kapitel III.

II. Specifikationer för del I av registreringsbeviset i pappersformat

II.1 Totalmåtten för registreringsbeviset får inte vara större än A4-format (210 × 297 mm) eller en mapp i A4-format.

II.2 Papperet som används till del I av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst två av följande metoder används:

- Grafiken.

- Vattenstämpel.

- Fluorescerande fibrer.

- Fluorescerande tryck.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

II.3 Del I av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall fastställa antalet sidor beroende på vilka upplysningar som finns i dokumentet och dess layout.

II.4 Första sidan av del I av registreringsbeviset skall innehålla

- namnet på den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset,

- nationalitetsbeteckning för den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset, dvs.:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grekland

E Spanien

F Frankrike

IRL Irland

I Italien

L Luxemburg

NL Nederländerna

A Österrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Förenade kungariket

- namnet på behörig myndighet,

- texten "Del I av registreringsbeviset" eller, om beviset endast består av en del, texten "Registreringsbevis" tryckt med stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset. Texten skall också efter lämpligt mellanrum finnas med liten stil på Europeiska gemenskapens andra språk,

- texten "Europeiska gemenskapen" tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar del I av registreringsbeviset, samt

- dokumentets nummer.

II.5 Del I av registreringsbeviset skall även innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(A) registreringsnummer

(B) dag för första registrering av fordonet

(C) personuppgifter

(C.1) innehavaren av registreringsbeviset:

(C.1.1) efternamn eller företagsnamn

(C.2) övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.3) adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.4) om de särskilda uppgifter som anges i II.6, kod C.2, inte omfattas av registreringsbeviset, hänvisning till det faktum att innehavaren av registreringsbeviset:

a) är fordonets ägare

b) inte är fordonets ägare

c) inte i registreringsbeviset fastställs vara fordonets ägare

(D) fordon:

(D.1) tillverkare

(D.2) typ

- variant (i förekommande fall)

- version (i förekommande fall)

(D.3) kommersiell beskrivning/-ar

(E) fordonets identifieringsnummer

(F) vikt:

(F.1) högsta tekniskt tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar

(G) fordonets tjänstevikt inklusive karosseri och, för dragfordon som brukas i annan kategori än M1, inklusive kopplingsanordning

(H) giltighetstid, om den inte är obegränsad

(I) dag för den registrering detta bevis avser

(K) typgodkännandenummer (i förekommande fall)

(P) motor

(P.1) volym (i cm3)

(P.2) högsta nettoeffekt (i kW) (i förekommande fall)

(P.3) typ av bränsle eller kraftkälla

(Q) förhållande effekt/vikt (i kW/kg) (endast för motorcyklar)

(S) antal platser

(S.1) antal sittplatser, inklusive förarplats

(S.2) antal ståplatser (i förekommande fall)

II.6 Del I av registreringsbeviset kan vidare innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(C) personuppgifter

(C.2) fordonets ägare (upprepat lika många gånger som det finns ägare)

(C.2.1) efternamn eller företagsnamn

(C.2.2) övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.2.3) adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.3) fysisk eller juridisk person som får bruka fodonet i annan rättslig egenskap än ägare

(C.3.1) efternamn eller företagsnamn

(C.3.2) övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.3.3) adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6), (C.7) och (C.8) om ändring av de personuppgifter som anges i punkterna II.5, kod C.1, II.6, kod C.2, och/eller II.6, kod C.3, inte leder till att nytt registreringsbevis utfärdas, kan de nya personuppgifter som svarar mot dessa punkter inkluderas under koderna C.5, C.6, C.7 eller C.8, varvid de skall indelas enligt hänvisningarna i punkt II.5, kod C.1, II.6, kod C.2, II.6, kod C.3, och II.5, kod C.4.

(F) vikt:

(F.2) fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk i den medlemsstat där den registrerats

(F.3) hela fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk i den medlemsstat där den registrerats

(J) fordonskategori

(L) antal axlar

(M) hjulbas (i mm)

(N) fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3500 kg:

(N.1) axel 1 (i kg)

(N.2) axel 2 (i kg), i förekommande fall

(N.3) axel 3 (i kg), i förekommande fall

(N.4) axel 4 (i kg), i förekommande fall

(N.5) axel 5 (i kg), i förekommande fall

(O) tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt:

(O.2) bromsad (i kg)

(O.3) obromsad (i kg)

(P) motor:

(P.4) märkvarvtal (i varv/min)

(P.5) motorns identifieringsnummer

(R) fordonets färg

(T) toppfart (i km/h)

(U) ljudnivå:

(U.1) stillastående (i dB(A))

(U.2) motorvarvtal (i varv/min)

(U.3) vid förbikörning (i dB(A))

(V) avgasutsläpp:

(V.1) CO (i g/km eller g/kWh)

(V.2) HC (i g/km eller g/kWh)

(V.3) NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.4) HC + NOx (i g/km)

(V.5) partikelutsläpp för diesel (i g/km eller g/kWh)

(V.6) korrigerad absorptionskoefficient för diesel (i varv/min)

(V.7) CO2 (i g/km)

(V.8) bränsleförbrukning vid blandad körning (i l/100 km)

(V.9) angivande av miljökategori för EG-typgodkännande; hänvisning till tillämplig version enligt direktiv 70/220/EEG(2) eller direktiv 88/77/EEG(3)

(W) bränsletankens eller -tankarnas volym (i liter).

II.7 Medlemsstat får tillfoga ytterligare upplysningar (till del I av registreringsbeviset) och får i synnerhet till identifieringskoderna enligt föreskrift vid II.5 och II.6 inom parentes lägga till ytterligare nationella koder.

III. Specifikationer för del I av registreringsbeviset i form av smartkort (alternativ till den modell i pappersformat som beskrivs i kapitel II)

III.1 Kortformat och uppgifter som är läsbara med blotta ögat

Eftersom det är försett med mikroprocessor skall smartkortet vara utformat enligt de standarder som nämns i kapitel III.5. De data som finns lagrade på kortet skall kunna läsas med vanlig avläsningsanordning (som för färdskrivarkort).

På kortets fram- och baksida skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 och dessa uppgifter skall kunna läsas med blotta ögat (minsta möjliga teckenstorlek: 6 punkter) och vara tryckta enligt nedan. (Exempel på möjliga utformningar visas i figur 1 i slutet av detta avsnitt.)

A. Grundläggande tryck

De grundläggande uppgifterna skall omfatta följande:

Framsida

a) Till höger om mikroprocessorn:

på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset

- texten "Europeiska gemenskapen",

- namnet på den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset,

- texten "Del I av registreringsbeviset" eller, om beviset endast består av en del, texten Registreringsbevis, tryckt med stor stil,

- annan (t.ex. tidigare nationell) beteckning på motsvarande dokument (valfritt),

- namnet på behörig myndighet (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B),

- dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B).

b) Ovanför mikroprocessorn:

nationalitetsbeteckning för den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset i vitt i en blå rektangel och omgivet av tolv gula stjärnor:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grekland

E Spanien

F Frankrike

IRL Irland

I Italien

L Luxemburg

NL Nederländerna

A Österrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Förenade kungariket

c) Medlemsstat får i nederkanten med liten stil och på de nationella språken tillfoga anmärkningen: "Detta dokument ska på anmodan uppvisas för behörig person."

d) Kortets grundfärg är grön (Pantone 362). Alternativt är en övergång från grönt till vitt möjlig.

e) Inom området för tryck nere till vänster på kortets framsida skall en symbol som föreställer ett hjul finnas tryckt (se förslag till layout i fig. 1).

I övriga avseenden är bestämmelserna i kapitel III.13 tillämpliga.

B. Individuellt tryck

Det individuella trycket skall omfatta följande upplysningar:

Framsida

a) namnet på behörig myndighet - se även punkt Aa

b) namnet på den myndighet som utfärdar registreringsbeviset (valfritt)

c) dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten - se även punkt Aa

d) Följande uppgifter från kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna:

>Plats för tabell>

Baksida

På baksidan skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna.

Dessa uppgifter utgörs närmare bestämt av:

>Plats för tabell>

Om så önskas kan ytterligare uppgifter från II.6 (med de harmoniserade koderna) och II.7 läggas till på kortets baksida.

C. Fysiska säkerhetsdetaljer på smartkortet

Hoten mot dokumentens fysiska säkerhet utgörs av:

- Framställning av falska kort: det skapas ett nytt föremål som i hög grad liknar dokumentet, antingen genom att man tillverkar det från början eller kopierar ett originaldokument.

- Väsentlig ändring: egenskaperna för ett originaldokument ändras, t.ex. genom att man ändrar vissa av uppgifterna som finns tryckta på dokumentet.

Det material som används till del I av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst tre av följande metoder används:

- Mikrotryck.

- Guillochetryck*.

- Iridiscerande tryck.

- Lasergravyr.

- Fluorescerande ultraviolett tryckfärg.

- Tryckfärg som varierar beroende på betraktningsvinkel*.

- Tryckfärg som varierar beroende på temperatur*.

- Anpassade hologram*.

- Varierande laserbilder.

- Bilder som varierar optiskt.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

I första hand bör de metoder som markerats med asterisk tillämpas, eftersom de möjliggör kontroll av kortets giltighet utan särskilda hjälpmedel.

Figur 1: Exempel på möjliga utformningar av obligatoriska uppgifter

(ytterligare frivilliga uppgifter kan läggas till på kortets baksida)

>PIC FILE= "L_2004010SV.003601.TIF">

III.2 Lagring och skydd av data

Efter de harmoniserade gemensamma koderna (i förekommande fall i anslutning till medlemsstats enskilda koder enligt kapitel II.7) skall eller kan följande data lagras på kortets yta med läsbar information enligt III.1:

A. Uppgifter enligt kapitel II.4 och II.5

Samtliga uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 måste lagras på kortet.

B. Övriga uppgifter enligt kapitel II.6

Det står vidare medlemsstaten fritt att i mån av behov lagra ytterligare uppgifter enligt kapitel II.6.

C. Övriga uppgifter enligt kapitel II.7

Om så önskas kan ytterligare information lagras på kortet.

Data enligt punkt A och B skall lagras i var sin fil med öppen struktur (se ISO/IEC 7816-4). Medlemsstaterna får själva bestämma hur de vill lagra uppgifterna i C.

Filerna får inte vara lässkyddade.

Skrivåtkomst för dessa filer skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter (och av dem befullmäktigade organ) i den medlemsstat som utfärdat smartkortet.

Skrivåtkomst får endast medges efter asymmetrisk autentisering med utväxling av tillfälliga nycklar mellan fordonets registreringsbevis och en säkerhetsmodul (t.ex. ett säkerhetsmodulkort) som tillhör de nationella behöriga myndigheterna (eller deras befullmäktigade organ). På så sätt överförs certifikat för kortverifikation enligt ISO/IEC 7816-8 före autentiseringsprocessen. Certifikaten innehåller de relevanta publika nycklar som måste hämtas och användas vid den autentiseringsprocess som sedan följer. Dessa certifikat signeras av de nationella behöriga myndigheterna och inbegriper ett godkännandeobjekt (godkännande av kortinnehavare) enligt ISO/IEC 7816-9 som knyter kortet till en specifik funktion. Detta uppgiftsspecifika godkännande är kopplat till den behöriga nationella myndigheten (t.ex. uppdatering av ett datafält).

Den nationella behöriga myndighetens relevanta öppna nycklar lagras på kortet i form av en arkivsäkring (offentlig nyckel för rotkatalogen).

Medlemsstaterna ansvarar för specificeringen av de filer och kommandon som krävs för autentiserings- och skrivprocesserna. Tryggandet av säkerheten måste godkännas genom bedömning av gemensamma kriterier (Common Criteria Evaluation) enligt EAL4+. Följande förstärkningar används: (1) AVA_MSU.3 Analys och utprovning för osäkra lägen; (2) AVA_VLA.4 Hög motståndskraft.

D. Verifieringsdata för autentisering av registreringsdata

Utfärdande myndighet beräknar sin elektroniska signatur för samtliga data i en fil som innehåller uppgifterna för punkt A och B och lagrar den i en fil i anslutning därtill. Signaturerna gör att man kan kontrollera att lagrade data är autentiska. Korten skall inbegripa följande grundläggande uppgifter:

- Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt A.

- Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt B.

För att kontrollera dessa elektroniska signaturer skall på kortet lagras:

- Certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för data för punkt A och B.

Elektroniska signaturer och certifikaten skall kunna läsas utan begränsningar. Skrivåtkomst till elektroniska signaturer och certifikat skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter.

III.3 Gränssnitt

Externa kontakter skall användas för gränssnittet. Om så önskas kan man använda en kombination av externa kontakter och en svarsstation.

III.4 Kortets lagringskapacitet

Kortet skall ha tillräcklig kapacitet för att lagra de data som nämns i kapitel III.2.

III.5 Standarder

De mikroprocessorer och avläsningsanordningar som används skall uppfylla följande standarder:

- ISO 7810 Standarder för identitetskort (plastkort): Fysiska egenskaper.

- ISO 7816-1 och -2 Fysiska egenskaper för smartkort, mått och placering av kontakter.

- ISO 7816-3 Kontakters elektriska egenskaper, överföringsprotokoll.

- ISO 7816-4 Kommunikationens innehåll, smartkorts datastruktur, säkerhetsarkitektur, åtkomstmekanismer.

- ISO 7816-5 Struktur för identifiering av tillämpningar, val och verkställande av identifiering av tillämpningar, registreringsregler för identifiering av tillämpningar (nummersystem).

- ISO 7816-6 Gemensamma dataelement för utbyte.

- ISO 7816-8 Aktivt kort med kontakter - gemensamma kommandon rörande säkerhet.

- ISO 7816-9 Aktivt kort med kontakter - förbättrade gemensamma kommandon.

III.6 Tekniska kommandon och överföringsprotokoll

Formatet skall vara ID-1 (normal storlek, se ISO/IEC 7810). Kortet skall stödja överföringsprotokoll T=1 enligt ISO/IEC 7816-3. Ytterligare överföringsprotokoll, t.ex. T=0, USB eller kontaktfria protokoll, kan dessutom stödjas.

För överföring på bit-nivå skall "direkt konvention" tillämpas (se ISO/IEC 7816-3).

A. Matningsspänning, programmeringsspänning

Kortet skall fungera med Vcc = 3V (+/- 0,3V) eller med Vcc = 5V (+/- 0,5V). Kortet får inte kräva någon programmeringsspänning över stift C6.

B. Respons på återställning

Byten för storleken på kortets informationsfält (Information Field Size Card) skall företes vid respons på återställning (ATR) för tecken TA3. Värdet skall vara minst 80h (= 128 byte).

C. Val av protokollparameter

Stöd för val av protokollparameter (PPS) enligt ISO/IEC 7816-3 måste finnas. Detta används för att välja T=1 om T=0 dessutom finns på kortet och för att förhandla fram Fi/Di-parametrar för att uppnå högre överföringshastigheter.

D. Överföringsprotokoll T = 1

Stöd för länkning måste finnas.

Följande förenklingar är tillåtna:

- NAD-byten: används inte (NAD skall ställas in på 00).

- S-Block ABORT: används inte.

- S-Block VPP statusfel: används inte.

Anordningen för informationsfältets storlek (IFSD) skall anges från IFD omedelbart efter ATR, dvs. IFD skall överföra begäran om S-Block IFS efter ATR och kortet skall skicka tillbaka S-Block IFS. Rekommenderat värde för IFSD är 254 byte.

III.7 Temperaturintervall

Registreringsbevis i form av ett smartkort skall fungera ordentligt i alla väderleksförhållanden som normalt förekommer inom gemenskapens territorier och åtminstone i det intervall som anges i ISO 7810. Kortet skall kunna fungera korrekt i ett luftfuktighetsintervall på 10-90 %.

III.8 Fysisk livslängd

Kortet måste kunna fungera ordentligt i 10 år, om det används enligt specifikationer avseende omgivning och el. Kortets material måste väljas så att dess livstid kan garanteras.

III.9 Elektriska egenskaper

Vid användning måste kortets uppfylla kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31 oktober 1995(4) om elektromagnetisk kompatibilitet och det skall vara skyddat mot statisk elektricitet.

III.10 Filstruktur

I tabell 1 finns en förteckning över obligatoriska grundfiler (EF) i tillämpningens katalogfil (DF) (se ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Alla dessa filer skall ha en öppen struktur. Kraven för åtkomst beskrivs i kapitel III.2. Medlemsstaterna bestämmer själva filstorlek efter behov.

Tabell 1

>Plats för tabell>

III.11 Datastruktur

Lagrade certifikat har formatet X.509v3 enligt ISO/IEC 9594-8. Elektroniska signaturer lagras öppet.

Registreringsdata lagras som BER-TLV dataobjekt (se ISO/IEC 7816-4) i motsvarande grundfiler. Värdefälten är kodade som ASCII-tecken enligt ISO/IEC 8824-1 och värdena C0-FF enligt ISO/IEC 8859-1 (teckenuppsättning Latin1), ISO/IEC 8859-7 (grekisk teckenuppsättning) eller ISO/IEC 8859-5 (kyrillisk teckenuppsättning). Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD.

I tabell 2 finns en förteckning över märkningen för att identifiera de dataobjekt som motsvarar registreringsdata enligt kapitel II.4 och II.5, jämte ytterligare data enligt kapitel III.1. Om inte annat anges är de dataobjekt som förtecknas i tabell 2 obligatoriska. Dataobjekt som inte är obligatoriska kan utelämnas. Märkningens kolumn anger kapslingsnivån.

Tabell 2

>Plats för tabell>

I tabell 3 finns en förteckning över märkning för att identifiera dataobjekt motsvarande registreringsuppgifter enligt kapitel II.6. Dataobjekt som förtecknas i tabell 3 är inte obligatoriska.

Tabell 3

>Plats för tabell>

Medlemsstaterna anger själva struktur och format för data enligt kapitel II.7.

III.12 Avläsning av registreringsdata

A. Val av tillämpning

Tillämpningen "Fordonsregistrering" skall genom sin identifiering av tillämpning (AID) kunna väljas av en SELECT DF (enligt namnet, se ISO/IEC 7816-4). Värdet för AID begärs från ett laboratorium som väljs ut av Europeiska kommissionen.

B. Avläsning av data från filer

De filer som svarar mot kapitel II, punkt A, B och D, skall kunna väljas av SELECT (se ISO/IEC 7816-4) genom kommandoparametrarna P1 inställd på 02 och P2 inställd på 04 samt med filbeteckningen i kommandodatafältet (se kapitel X, tabell 1). Den FCP-mall som sänds tillbaka innehåller filstorleken, vilken kan vara användbar för avläsning av dessa filer.

Filerna skall kunna läsas med READ BINARY (se ISO/IEC 7816-4), med ett frånvarande datafält och Le inställt på längden för de data som förväntas, med hjälp av ett kort Le.

C. Verifiering av att data är autentiska

För att kunna verifiera att lagrade registreringsdata är autentiska kan motsvarande elektroniska signatur kontrolleras. Det innebär att inte bara registreringsdata, utan även motsvarande elektroniska signatur skall kunna läsas av från registreringskortet.

Den öppna nyckeln för verifiering av signaturer kan hämtas genom avläsning från registreringskortet av motsvarande certifikat för utfärdande myndighet. Certifikaten innehåller den öppna nyckeln och motsvarande myndighets identitet. Verifiering av signaturen kan göras av annat system än registreringskortet.

Det står medlemsstaten fritt att hämta de öppna nycklarna och certifikaten för att verifiera certifikat för utfärdande myndighet.

III.13 Särskilda bestämmelser

Efter underrättelse till Europeiska kommissionen kan medlemsstaterna, oavsett andra bestämmelser häri, lägga till färger, märken eller symboler. Medlemsstaterna kan vidare, för vissa data enligt kapitel III.2, punkt C, tillåta XML-format och åtkomst via TCP/IP.

Medlemsstaterna kan med samtycke från Europeiska kommissionen på fordonsregistreringskortet lägga till andra tillämpningar för vilka inga harmoniserade bestämmelser eller dokument ännu finns på EU-nivå (t.ex. bevis om trafiksäkerhet), för att införa ytterligare fordonsrelaterade tjänster.

(1) Bevis som endast består av en del skall ha texten "Registreringsbevis", och ingen hänvisning får i texten göras till "Del I".

(2) Rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (EGT L 76, 6.4.1970, s. 1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2002/80/EG (EGT L 291, 28.10.2002, s. 20).

(3) Rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon (EGT L 36, 9.2.1988, s. 33), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2001/27/EG (EGT L 107, 18.04.2001, s. 10).

(4) Kommissionens direktiv 95/54/EG av den 31 oktober 1995 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 72/245/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dämpning av radiostörningar som orsakas av ottomotorer i motorfordon och om ändring av direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 266, 8.11.1995, s. 1).

BILAGA II

DEL II AV REGISTRERINGSBEVISET(1)

I. Denna del kan utföras i något av två format: som pappersdokument eller smartkort. Egenskaperna för versionen i form av pappersdokument anges i kapitel II och de för versionen i form av smartkort i kapitel III.

II. Specifikationer för del II av registreringsbeviset i pappersformat

II.1 Totalmåtten för registreringsbeviset får inte vara större än A4-format (210 × 297 mm) eller en mapp i A4-format.

II.2 Papperet som används till del II av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst två av följande metoder används:

- Grafiken.

- Vattenstämpel.

- Fluorescerande fibrer.

- Fluorescerande tryck.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

II.3 Del II av registreringsbeviset kan bestå av flera sidor. Medlemsstaterna skall fastställa antalet sidor beroende på vilka upplysningar som finns i dokumentet och dess layout.

II.4 Första sidan av del II av registreringsbeviset skall innehålla

- namnet på den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset,

- nationalitetsbeteckning för den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset, dvs.:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grekland

E Spanien

F Frankrike

IRL Irland

I Italien

L Luxemburg

NL Nederländerna

A Österrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Förenade kungariket,

- namnet på behörig myndighet,

- texten "Del II av registreringsbeviset" tryckt med stor stil på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset. Texten skall också efter lämpligt mellanrum finnas med liten stil på Europeiska gemenskapens andra språk,

- texten "Europeiska gemenskapen" tryckt på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar del II av registreringsbeviset samt

- dokumentets nummer.

II.5 Del II av registreringsbeviset skall även innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(A) registreringsnummer

(B) dag för första registrering av fordonet

(D) fordon:

(D.1) tillverkare

(D.2) typ

- variant (i förekommande fall)

- version (i förekommande fall)

(D.3) kommersiell beskrivning/-ar

(E) fordonets identifieringsnummer

(K) typgodkännandenummer (i förekommande fall)

II.6 II.6 Del II av registreringsbeviset kan vidare innehålla följande uppgifter, vilka skall föregås av motsvarande harmoniserade gemenskapskoder:

(C) personuppgifter

(C.2) fordonets ägare

(C.2.1) efternamn eller företagsnamn

(C.2.2) övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.2.3) adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.3) fysisk eller juridisk person som får bruka fodonet i annan rättslig egenskap än ägare

(C.3.1) efternamn eller företagsnamn

(C.3.2) övriga namn eller initialer (i förekommande fall)

(C.3.3) adress i den medlemsstat där fordonet är registrerat vid tidpunkten för dokumentets utfärdande

(C.5), (C.6) om ändring av de personuppgifter som anges i punkterna II.6, kod C.2, och/eller punkt II.6, kod C.3, inte leder till att ny del II av registreringsbeviset utfärdas, kan de nya personuppgifter som motsvarar dessa punkter inkluderas under koderna C.5 eller C.6, varvid de skall indelas enligt hänvisningarna i punkt II.6, kod C.2, och punkt II.6, kod C.3.

(J) fordonskategori

II.7 Medlemsstat får tillfoga ytterligare upplysningar till del II av registreringsbeviset och får i synnerhet till identifieringskoderna enligt föreskrift vid II.5 och II.6 inom parentes lägga till ytterligare nationella koder.

III. Specifikationer för del II av registreringsbeviset i form av smartkort (alternativ till den modell i pappersformat som beskrivs i kapitel II)

III.1 Kortformat och uppgifter som är läsbara med blotta ögat

Eftersom det är försett med mikroprocessor skall smartkortet vara utformat enligt de standarder som nämns i kapitel III.5.

På kortets fram- och baksida skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 och dessa uppgifter skall kunna läsas med blotta ögat (minsta möjliga teckenstorlek: 6 punkter) och vara tryckta enligt nedan. (Exempel på möjliga utformningar visas i figur 2 i slutet av detta avsnitt.)

A. Grundläggande tryck

De grundläggande uppgifterna skall omfatta följande:

Framsida

a) Till höger om mikroprocessorn:

på språket eller språken i den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset

- texten "Europeiska gemenskapen",

- namnet på den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset,

- texten "Del II av registreringsbeviset" tryckt med stor stil,

- annan (t.ex. tidigare nationell) beteckning på motsvarande dokument (valfritt)

- namnet på behörig myndighet (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B),

- dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten (alternativt även i form av individuellt tryck enligt punkt B),

b) Ovanför mikroprocessorn:

nationalitetsbeteckning för den medlemsstat som utfärdar registreringsbeviset i vitt i en blå rektangel och omgivet av tolv gula stjärnor:

B Belgien

DK Danmark

D Tyskland

GR Grekland

E Spanien

F Frankrike

IRL Irland

I Italien

L Luxemburg

NL Nederländerna

A Österrike

P Portugal

FIN Finland

S Sverige

UK Förenade kungariket

c) Medlemsstat får i nederkanten med liten stil och på de nationella språken tillfoga anmärkningen: "Detta dokument ska förvaras på säkert ställe utanför fordonet,"

d) Kortets grundfärg är röd (Pantone 194). Alternativt är en övergång från rött till vitt möjlig.

e) Inom området för tryck nere till vänster på kortets framsida skall en symbol som föreställer ett hjul finnas tryckt (se förslag till layout).

I övriga avseenden är bestämmelserna i kapitel III.13 tillämpliga.

B. Individuellt tryck

Det individuella trycket skall omfatta följande upplysningar:

Framsida

a) namnet på behörig myndighet - se även punkt Aa

b) namnet på den myndighet som utfärdar registreringsbeviset (valfritt)

c) dokumentets särskiljande löpnummer enligt bruket i medlemsstaten - se även punkt Aa

d) Följande uppgifter från kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna

>Plats för tabell>

Baksida

På baksidan skall finnas åtminstone de uppgifter som anges i kapitel II.5. Enligt kapitel II.7 får enskilda nationella koder läggas till efter de harmoniserade gemenskapskoderna.

Dessa uppgifter utgörs närmare bestämt av:

>Plats för tabell>

Om så önskas kan ytterligare uppgifter från II.6 (med de harmoniserade koderna) och II.7 läggas till på kortets baksida.

C. Funktioner för fysisk säkerhet på smartkortet

Hoten mot dokumentens fysiska säkerhet utgörs av:

- Framställning av falska kort: skapa ett nytt föremål som i hög grad liknar dokumentet, antingen genom att tillverka det från början eller genom att kopiera ett originaldokument.

- Väsentlig ändring: ändra egenskaperna för ett originaldokument, t.ex. genom att ändra vissa av uppgifterna som finns tryckta på dokumentet.

Det material som används till del II av registreringsbeviset skall skyddas mot förfalskning genom att minst tre av följande metoder används:

- Mikrotryck.

- Guillochetryck*.

- Iridiscerande tryck.

- Lasergravyr.

- Fluorescerande ultraviolett tryckfärg.

- Tryckfärg som varierar beroende på betraktningsvinkel*.

- Tryckfärg som varierar beroende på temperatur*.

- Anpassade hologram*.

- Varierande laserbilder.

- Bilder som varierar optiskt.

Det står medlemsstaten fritt att införa ytterligare säkerhetsdetaljer.

I första hand bör de metoder som markerats med asterisk tillämpas, eftersom de möjliggör kontroll av kortets giltighet utan särskilda hjälpmedel.

Figur 2: Exempel på möjliga utformningar av obligatoriska uppgifter

(ytterligare frivilliga uppgifter kan läggas till på kortets baksida)

>PIC FILE= "L_2004010SV.004801.TIF">

III.2 Lagring och skydd av data

Efter de harmoniserade gemensamma koderna (i förekommande fall i anslutning till medlemsstats enskilda koder enligt kapitel II.7) skall eller kan följande data lagras på kortets yta med läsbar information enligt III.1:

A. Uppgifter enligt kapitel II.4 och II.5

Samtliga uppgifter som anges i kapitel II.4 och II.5 måste lagras på kortet.

B. Övriga uppgifter enligt kapitel II.6

Det står vidare medlemsstaten fritt att i mån av behov lagra ytterligare uppgifter enligt kapitel II.6.

C. Övriga uppgifter enligt kapitel II.7

Om så önskas kan därutöver ytterligare fordonsrelaterade uppgifter av allmänt intresse lagras på kortet.

Data enligt punkt A och B skall lagras i var sin fil med öppen struktur (se ISO/IEC 7816-4). Medlemsstaterna får själva bestämma hur de vill lagra uppgifterna i C.

Filerna får inte vara lässkyddade.

Skrivåtkomst för dessa filer skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter (och av dem befullmäktigade organ) i den medlemsstat som utfärdat smartkortet.

Skrivåtkomst får endast medges efter asymmetrisk autentisering med utväxling av tillfälliga nycklar mellan fordonets registreringsbevis och en säkerhetsmodul (t.ex. ett säkerhetsmodulkort) som tillhör de nationella behöriga myndigheterna (eller deras befullmäktigade organ). På så sätt överförs certifikat för kortverifikation enligt ISO/IEC 7816-8 före autentiseringsprocessen. Certifikaten innehåller de relevanta publika nycklar som måste hämtas och användas vid den autentiseringsprocess som sedan följer. Dessa certifikat signeras av de nationella behöriga myndigheterna och inbegriper ett godkännandeobjekt (godkännande av kortinnehavare) enligt ISO/IEC 7816-9 som knyter kortet till en specifik funktion. Detta uppgiftsspecifika godkännande är kopplat till den behöriga nationella myndigheten (t.ex. uppdatering av ett datafält).

Den nationella behöriga myndighetens relevanta öppna nycklar lagras på kortet i form av en arkivsäkring (offentlig nyckel för rotkatalogen).

Medlemsstaterna ansvarar för specificeringen av de filer och kommandon som krävs för autentiserings- och skrivprocesserna. Tryggandet av säkerheten måste godkännas genom bedömning av gemensamma kriterier (Common Criteria Evaluation) enligt EAL4+. Följande förstärkningar används: (1) AVA_MSU.3 Analys och utprovning för osäkra lägen; (2) AVA_VLA.4 Hög motståndskraft.

D. Verifieringsdata för autentisering av registreringsdata

Utfärdande myndighet beräknar sin elektroniska signatur för samtliga data i en fil som innehåller uppgifterna för punkt A och B och lagrar den i en fil i anslutning därtill. Signaturerna gör att man kan verifiera att lagrade data är autentiska. Korten skall inbegripa följande grundläggande uppgifter:

- Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt A.

- Elektronisk signatur för registreringsdata avseende punkt B.

För att verifiera dessa elektroniska signaturer skall på kortet lagras:

- Certifikat för utfärdande myndighet som beräknar signaturerna för data för punkt A och B.

Elektroniska signaturer och certifikaten skall kunna läsas utan begränsningar. Skrivåtkomst till elektroniska signaturer och certifikat skall vara begränsad till nationella behöriga myndigheter.

III.3 Gränssnitt

Externa kontakter skall användas för gränssnittet. Om så önskas kan man använda en kombination av externa kontakter och en svarsstation.

III.4 Kortets lagringskapacitet

Kortet skall ha tillräcklig kapacitet för att lagra de data som nämns i kapitel III.2.

III.5 Standarder

De mikroprocessorer och avläsningsanordningar som används skall uppfylla följande standarder:

- ISO 7810 Standarder för identitetskort (plastkort): Fysiska egenskaper

- ISO 7816-1 och -2 Fysiska egenskaper för smartkort, mått och placering av kontakter

- ISO 7816-3 Kontakters elektriska egenskaper, överföringsprotokoll

- ISO 7816-4 Kommunikationens innehåll, smartkorts datastruktur, säkerhetsarkitektur, åtkomstmekanismer

- ISO 7816-5 Struktur för identifiering av tillämpningar, val och verkställande av identifiering av tillämpningar, registreringsregler för identifiering av tillämpningar (nummersystem)

- ISO 7816-6 Gemensamma dataelement för utbyte

- ISO 7816-8 Aktivt kort med kontakter - gemensamma kommandon rörande säkerhet

- ISO 7816-9 Aktivt kort med kontakter - förbättrade gemensamma kommandon

III.6 Tekniska kommandon och överföringsprotokoll

Formatet skall vara ID-1 (normal storlek, se ISO/IEC 7810).

Kortet skall stödja överföringsprotokoll T=1 enligt ISO/IEC 7816-3. Ytterligare överföringsprotokoll, t.ex. T=0, USB eller kontaktfria protokoll, kan dessutom stödjas. För överföring på bit-nivå skall "direkt konvention" tillämpas (se ISO/IEC 7816-3).

A. Matningsspänning, programmeringsspänning

Kortet skall fungera med Vcc = 3V (+/- 0,3V) eller med Vcc = 5V (+/- 0,5V). Kortet får inte kräva någon programmeringsspänning över stift C6.

B. Respons på återställning

Byten för storleken på kortets informationsfält (Information Field Size Card) skall företes vid respons på återställning (ATR) för tecken TA3. Värdet skall vara minst 80h (= 128 byte).

C. Val av protokollparameter

Stöd för val av protokollparameter (PPS) enligt ISO/IEC 7816-3 måste finnas. Detta används för att välja T=1 om T=0 dessutom finns på kortet och för att förhandla fram Fi/Di-parametrar för att uppnå högre överföringshastigheter.

D. Överföringsprotokoll T = 1

Stöd för länkning måste finnas.

Följande förenklingar är tillåtna:

- NAD-byten: används inte (NAD skall ställas in på 00).

- S-Block ABORT: används inte.

- S-Block VPP statusfel: används inte.

Anordningen för informationsfältets storlek (IFSD) skall anges från IFD omedelbart efter ATR, dvs. IFD skall överföra begäran om S-Block IFS efter ATR och kortet skall skicka tillbaka S-Block IFS. Rekommenderat värde för IFSD är 254 byte.

III.7 Temperaturintervall

Registreringsbevis i form av ett smartkort skall fungera ordentligt i alla väderleksförhållanden som normalt förekommer inom gemenskapens territorier och åtminstone i det intervall som anges i ISO 7810. Kortet skall kunna fungera korrekt i ett luftfuktighetsintervall på 10-90 %.

III.8 Fysisk livslängd

Kortet måste kunna fungera ordentligt i 10 år, om det används enligt specifikationer avseende omgivning och el. Kortets material måste väljas så att dess livstid kan garanteras.

III.9 Elektriska egenskaper

Vid användning måste kortets uppfylla kommissionens direktiv 95/54/EG om elektromagnetisk kompatibilitet och det skall vara skyddat mot statisk elektricitet.

III.10 Filstruktur

I tabell 1 finns en förteckning över obligatoriska grundfiler (EF) i tillämpningens katalogfil (DF) (se ISO/IEC 7816-4) DF.Registration. Alla dessa filer skall ha en öppen struktur. Kraven för åtkomst beskrivs i kapitel III.2. Medlemsstaterna bestämmer själva filstorlek efter behov.

Tabell 1

>Plats för tabell>

III.11 Datastruktur

Lagrade certifikat har formatet X.509v3 enligt ISO/IEC 9594-8.

Elektroniska signaturer lagras öppet.

Registreringsdata lagras som BER-TLV dataobjekt (se ISO/IEC 7816-4) i motsvarande grundfiler. Värdefälten är kodade som ASCII-tecken enligt ISO/IEC 8824-1 och värdena C0-FF enligt ISO/IEC 8859-1 (teckenuppsättning Latin1), ISO/IEC 8859-7 (grekisk teckenuppsättning) eller ISO/IEC 8859-5 (kyrillisk teckenuppsättning). Datumformatet är ÅÅÅÅMMDD.

I tabell 2 finns en förteckning över märkningen för att identifiera de dataobjekt som motsvarar registreringsdata enligt kapitel II.4 och II.5, jämte ytterligare data enligt kapitel III.1. Om inte annat anges är de dataobjekt som förtecknas i tabell 2 obligatoriska. Dataobjekt som inte är obligatoriska kan utelämnas. Märkningens kolumn anger kapslingsnivån.

Tabell 2

>Plats för tabell>

I tabell 3 finns en förteckning över märkning för att identifiera dataobjekt motsvarande registreringsuppgifter enligt kapitel II.6. Dataobjekt som förtecknas i tabell 3 är inte obligatoriska.

Tabell 3

>Plats för tabell>

Medlemsstaterna anger själva struktur och format för data enligt kapitel II.7.

III.12 Avläsning av registreringsdata

A. Val av tillämpning

Tillämpningen "Fordonsregistrering" skall genom sin identifiering av tillämpning (AID) kunna väljas av en SELECT DF (enligt namnet, se ISO/IEC 7816-4). Värdet för AID begärs från ett laboratorium som väljs ut av Europeiska kommissionen.

B. Avläsning av data från filer

De filer som svarar mot kapitel II, punkt A, B och D, skall kunna väljas av SELECT (se ISO/IEC 7816-4) genom kommandoparametrarna P1 inställd på 02 och P2 inställd på 04 samt med filbeteckningen i kommandodatafältet (se kapitel X, tabell 1). Den FCP-mall som sänds tillbaka innehåller filstorleken, vilken kan vara användbar för avläsning av dessa filer.

Filerna skall kunna läsas med READ BINARY (se ISO/IEC 7816-4), med ett frånvarande datafält och Le inställt på längden för de data som förväntas, med hjälp av ett kort Le.

C. Verifiering av att data är autentiska

För att kunna verifiera att lagrade registreringsdata är autentiska kan motsvarande elektroniska signatur kontrolleras. Det innebär att inte bara registreringsdata, utan även motsvarande elektroniska signatur skall kunna läsas av från registreringskortet.

Den öppna nyckeln för verifiering av signaturer kan hämtas genom avläsning från registreringskortet av motsvarande certifikat för utfärdande myndighet. Certifikaten innehåller den öppna nyckeln och motsvarande myndighets identitet. Verifiering av signaturen kan göras av annat system än registreringskortet.

Det står medlemsstaten fritt att hämta de öppna nycklarna och certifikaten för att verifiera certifikat för utfärdande myndighet.

III.13 Särskilda bestämmelser

Efter underrättelse till Europeiska kommissionen kan medlemsstaterna, oavsett andra bestämmelser häri, lägga till färger, märken eller symboler. Medlemsstaterna kan vidare, för vissa data enligt kapitel III.2, punkt C, tillåta XML-format och åtkomst via TCP/IP.

Medlemsstaterna kan med samtycke från Europeiska kommissionen på fordonsregistreringskortet lägga till andra tillämpningar för vilka inga harmoniserade bestämmelser eller dokument ännu finns på EU-nivå (t.ex. bevis om trafiksäkerhet), för att införa ytterligare fordonsrelaterade tjänster.

(1) Denna bilaga berör endast registreringsbevis som består av del I och II."