Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens förordning (EG) nr 432/2004 av den 5 mars 2004 om anpassning för åttonde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter (Text av betydelse för EES)Europeiska unionens officiella tidning nr L 071 , 10/03/2004 s. 0003 - 0004Kommissionens förordning (EG) nr 432/2004

av den 5 mars 2004

om anpassning för åttonde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter(1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003(2), särskilt artikel 17 i denna, och

av följande skäl:

(1) I bilaga I.B till förordning (EEG) nr 3821/85 fastställs de tekniska specifikationerna för konstruktion, provning, installation och besiktning av färdskrivare vid vägtransporter.

(2) Med särskild hänsyn till den övergripande säkerheten i systemet och till kompatibiliteten mellan färdskrivare och färdskrivarkort bör vissa tekniska specifikationer som fastställs i bilaga I.B till förordning (EEG) nr 3821/85 ändras.

(3) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning överensstämmer med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 3821/85.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I.B till förordning (EEG) nr 3821/85 skall ändras på följande sätt:

1. I kapitel IV, punkt 1, krav 172, skall orden "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΟΥ" ersättas med "ΚΑΡΤΑ ΟΔΗΓΟΥ".

2. I kapitel IV, punkt 5.3.9, krav 227, skall orden "Syfte med kalibreringen (första installation, installation och periodisk besiktning)" ersättas med "Syfte med kalibreringen (aktivering, första installation, installation och periodisk besiktning)".

3. I tillägg 1, punkt 2.29, skall de två sista raderna ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

4. I tillägg 1 skall följande fotnot läggas till i slutet av punkt 2.67:

"Fotnot: En uppdaterad förteckning över koder som identifierar tillverkarna kommer att vara tillgänglig på den europeiska certifieringsinstansens webbplats."

5. I tillägg 2, punkt 3.6.3, krav TCS_333, femte strecksatsen, skall formeln "(Offset + Le > EF size)" ersättas med "(Offset + Lc > EF size)".

6. I tillägg 2, punkt 3.6.7, krav TCS_348, tredje kolumnen, skall värdet "Ceh" ersättas med "C2h".

7. I tillägg 7, punkt 2.2.2, fjärde raden i åttonde kolumnen skall uppgiften "'8F' 'EA'" ersättas med "'EA' '8F'".

8. I tillägg 7, punkt 2.2.2.2, krav DDP_006, skall hänvisningen till "'8F' 'EA'" ersättas med "'EA' '8F'".

9. I tillägg 7, punkt 2.2.6.5, krav DDP_033, skall längden (Bytes) "(164)" ersättas med "(167)".

10. 10. I tillägg 8, punkt 8.2, krav CPR_075:

a) I rubriken i tabell 40 skall hänvisningen "recordDataIdentifier value >Hänvisning till > F00B" ersättas med "recordDataIdentifier value >Hänvisning till > F90B".

b) I tredje kolumnen i tabell 40 (Driftsintervall) skall hänvisningen "-59 till 59 min" ersättas med "-59 till +59 min".

11. I tillägg 8, punkt 8.2, krav CPR_076, i rubriken i tabell 41 skall hänvisningen "recordDataIdentifier value >Hänvisning till > F022" ersättas med "recordDataIdentifier value >Hänvisning till > F922".

12. I tillägg 8, punkt 8.2, krav CPR_078, i rubriken i tabell 42 skall hänvisningen "recordDataIdentifier value >Hänvisning till > F07E" ersättas med "recordDataIdentifier value >Hänvisning till > F97E".

13. 13. I tillägg 10, tredje avsnittet, punkt 4.2, skall orden "och företagskortet" införas efter ordet "kontrollkortet".

14. I tillägg 10, tredje avsnittet, punkt 4.2.3, skall orden "Följande tilldelningar beskriver" ersättas med "Dessutom beskriver följande tilldelningar".

15. 15. I tillägg 10, tredje avsnittet, punkt 4.3.2, skall orden "GENERAL_READ: Användardata kan läsas från evalueringsobjektet av alla användare, utom data för identifiering av kortinnehavare, som kan läsas från kontrollkort endast av VEHICLE_UNIT (fordonsenhet)." ersättas med "GENERAL_READ: Användardata kan läsas från evalueringsobjektet av alla användare, utom data för identifiering av kortinnehavare, som kan läsas från kontrollkort och företagskort endast av VEHICLE_UNIT (fordonsenhet)."

16. I tillägg 11, punkt 2.2.1, krav CSM_003, skall orden "Den öppna exponenten, e, för RSA-beräkningar kommer att ha ett annat värde än 2 i alla genererade RSA-nycklar." ersättas med "Den öppna exponenten, e, för RSA-beräkningar är ett heltal mellan 3 och n-1 som uppfyller gcd(e, lcm(p-1, q-1))=1."

17. I tillägg 11, punkt 3.3.1, krav CSM_017, anmärkning 5, stycke 5.1, andra tabellen, i andra kolumnen skall orden "BCD-kodning" ersättas med "Integer".

18. I tillägg 11, punkt 3.3.2, krav CSM_018, skall orden "utom för dess bilaga A.4," införas efter orden "enligt ISO/IEC 9796-2,".

19. I tillägg 11, punkt 4, krav CSM_020, på vänstra sidan av andra diagrammet, i tionde rutan, skall ordet "signature" ersättas med "signature*".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 mars 2004.

På kommissionens vägnar

Loyola De Palacio

Vice ordförande

(1) EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.

(2) EUT L 284, 31.10.2003, s. 1.