Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32005D0180.pdf

8.3.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 61/41


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 4 mars 2005

om att ge medlemsstaterna tillstånd att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv 96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg

(delgivet med nr K(2005) 443)

(Text av betydelse för EES)

(2005/180/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1), särskilt artikel 6.9, 6.11 och 6.14 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG skall medlemsstaterna i förväg informera kommissionen om sina undantag, senast den 31 december 2002 eller upp till två år efter den sista tillämpningsdagen för de ändrade versionerna av bilagan till det direktivet.

(2)

Vissa medlemsstater hade före den 31 december 2002 informerat kommissionen om att de ville medge undantag från direktiv 96/49/EG. Genom kommissionens beslut 2003/627/EG av den 20 augusti 2003 om att tillåta medlemsstaterna att i enlighet med direktiv 96/49/EG anta vissa undantag avseende transport av farligt gods på järnväg (2) har kommissionen gett dessa medlemsstater tillstånd att medge de undantag som anges i bilagorna I och II till det beslutet.

(3)

Genom kommissionens direktiv 2003/29/EG (3) ändrades bilagan till direktiv 96/49/EG. I enlighet med direktiv 2003/29/EG skall medlemsstaterna genomföra nationell lagstiftning senast den 1 juli 2003, eftersom den sista tillämpningsdag som anges i artikel 6.9 i direktiv 96/49/EG är den 30 juni 2003.

(4)

Några medlemsstater har meddelat att de vill medge undantag. Kommissionen har kontrollerat att dessa anpassningar överensstämmer med villkoren i artikel 6.9, 6.11 och 6.14 i direktiv 96/49/EG och godkänt dem. Dessa medlemsstater skall därför tillåtas medge dessa undantag.

(5)

Det är önskvärt att samla alla de undantag som hittills godkänts i ett gemensamt beslut. Direktiv 2003/627/EEG bör därför upphävas och ersättas.

(6)

För att försäkra sig om att undantagen uppdateras regelbundet kommer kommissionen att föreslå att alla befintliga undantag uppdateras minst vart femte år.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods, som inrättats i enlighet med artikel 9 i rådets direktiv 94/55/EG (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De medlemsstater som anges i bilaga I får genomföra de bestämmelser som fastställs i bilaga I om transport på järnväg inom sina territorier av små mängder av visst farligt gods.

Dessa undantag skall tillämpas utan åtskillnad.

Artikel 2

De medlemsstater som anges i bilaga II får införa de undantag som fastställs i bilaga II, för det första, när det gäller inrikes transporter, på särskilt angivna sträckor, av farligt gods som är en del av en angiven industriell process, som är av lokal karaktär och som omfattas av sträng kontroll på klart angivna villkor, och, för det andra, när det gäller lokala transporter av farligt gods på korta sträckor inom hamnar, flygplatser eller industriområden.

Artikel 3

Beslut 2003/627/EEG skall upphöra att gälla.

Hänvisningar till det upphävda beslutet skall gälla som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel 4 mars 2005.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 24).

(2)  EGT L 217, 29.8.2003, s. 67.

(3)  EUT L 90, 8.4.2003, s. 47.

(4)  EGT L 319, 12.12.1994, s. 7. Direktivet seanast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/111/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 25).


BILAGA I

Undantag för medlemsstaterna när det gäller små mängder av visst farligt gods

TYSKLAND

RO-SQ 3.1

Ärende: Undantag för små mängder av vissa typer av gods för privat bruk.

Hänvisning till bilagan till direktiv 96/49/EG (nedan kallat ”direktivet”): Tabell i kapitel 3.2 för vissa FN-nummer i klass 1–9.

Innehållet i bilagan till direktivet: Transporttillstånd och bestämmelser.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1–9. Undantag för ytterst små mängder av olika gods i förpackningar och kvantiteter för privat bruk, maximalt 50 kg per transportenhet, tillämpning av allmänna packningsbestämmelser för innerförpackningar.

Kommentarer: Undantag begränsat t.o.m. 31.12.2004.

Förteckning nr 14*.

RO-SQ 3.2

Ärende: Tillstånd för kombinerad förpackning.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 4.1.10.4 MP2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud mot kombinerad förpackning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 1.4S, 2, 3 och 6.1, tillstånd för kombinerad förpackning av föremål i klass 1 4S (patroner till små vapen), aerosolbehållare (Klass 2) och rengörings- och behandlingsmaterial i klass 3 och 6.1 (FN-nummer) som ska säljas som set i kombinerad förpackning i förpackningsgrupp II och i mindre mängder.

Kommentarer: Förteckning nr 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANKRIKE

RO-SQ 6.1

Ärende: Transport av registrerat resgods i passagerartåg.

Hänvisning till direktivets bilaga: 7.7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Ämnen och föremål som omfattas av RID får inte transporteras som resgods.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 18.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Ämnen och föremål som omfattas av RID och som får medföras som expressgods kan medföras som resgods på passagerartåg.

RO-SQ 6.2

Ärende: Paket med farligt gods som innehas av tågpassagerare.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 7.7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Ämnen och föremål som omfattas av RID får inte transporteras som handbagage.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 19.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Transport av paket med farligt gods som handbagage för passagerares personliga eller yrkesmässiga bruk tillåts under vissa villkor: Endast de bestämmelser om förpackning, märkning och etikettering av paket som fastställs i 4.1, 5.2 och 3.4 gäller.

Kommentarer: Bärbara gasbehållare i den mängd som krävs för en resa tillåts för patienter med andningsproblem.

RO-SQ 6.3

Ärende: Transporter för järnvägsföretagets räkning.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.4.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Uppgifter om farligt gods skall anges på fraktsedeln.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 20.2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Farligt gods i mängder som inte överskrider begränsningarna enligt 1.1.3.6 och som transporteras för järnvägsföretagets räkning behöver inte anges i lastdeklarationen.

RO-SQ 6.4

Ärende: Undantag från märkning av vissa postvagnar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att fästa skyltar på vagnarna.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21.1.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Skyltar måste endast sättas på postvagnar som transporterar mer än tre ton ämnen av samma klass (med undantag för klasserna 1, 6.2 och 7).

RO-SQ 6.5

Ärende: Undantag från märkning av vagnar som transporterar småcontainrar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta skyltar på vagnarna.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21.2.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Om de skyltar som sätts på småcontainrarna är klart synliga behöver vagnarna inte ha några skyltar.

RO-SQ 6.6

Ärende: Undantag från märkning av vagnar som transporterar vägfordon lastade med paket.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Krav på att sätta skyltar på vagnarna.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer – article 21.3.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Om vägfordonen har skyltar som motsvarar paketen i lasten behöver vagnarna inte ha några skyltar.

SVERIGE

RO-SQ 14.1

Ärende: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med skyltar.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 5.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods skall vara försedda med skyltar.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Järnvägsvagnar som transporterar farligt gods som expressgods behöver inte vara försedda med skyltar.

Kommentarer: Gods som ska få kallas expressgods enligt RID omfattas av kvantitativa begränsningar. Med andra ord rör det sig om små mängder.

FÖRENADE KUNGARIKET

RO-SQ 15.1

Ärende: Transport av vissa relativt ofarliga radioaktiva föremål, exempelvis klockor, armbandsur, rökdetektorer och kompassrosor.

Hänvisning till bilagan till direktivet: Största delen av bestämmelserna i RID.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om transport av ämnen av klass 7.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999)

Den nationella lagstiftningens innehåll: Vissa varor som innehåller små mängder radioaktiva ämnen undantas helt från de nationella bestämmelserna.

Kommentarer: Detta undantag är en kortsiktig åtgärd, som inte längre kommer att vara nödvändig när liknande ändringar av IAEA:s föreskrifter har införlivats i RID.

RO-SQ 15.2

Ärende: Transport av fasta tankar som är praktiskt taget tomma och som inte är avsedda som transportutrustning (N2).

Hänvisning till bilagan till direktivet: Del 5 och 7.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bestämmelserna om avsändningsförfaranden, transport, drift och fordon.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Skall specificeras i kommande bestämmelser.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Se ovan.

Kommentarer: Transport av sådana fasta tankar utgör inte transport av farligt gods i vanlig bemärkelse, och RID-bestämmelserna kan inte tillämpas i praktiken. Eftersom tankarna är ”praktiskt taget tomma” är mängden farligt gods som de faktiskt innehåller i själva verket extremt liten.

RO-SQ 15.3

Ärende: Lättnad av begränsningarna för transporter av samlastade explosiva ämnen och för transporter av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods, i vagnar, fordon och containrar (N4/5/6).

Hänvisning till bilagan till direktivet: 7.5.2.1 och 7.5.2.2.

Innehållet i bilagan till direktivet: Begränsningar av vissa typer av samlastning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations, regs. 17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg. 14.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Den nationella lagstiftningen är mindre begränsande när det gäller samlastning av explosiva ämnen, förutsatt att sådana transporter kan ske riskfritt.

Kommentarer: Förenade kungariket vill tillåta vissa anpassningar av bestämmelserna för samlastning av explosiva ämnen med andra explosiva ämnen och samlastning av explosiva ämnen med andra typer av farligt gods. Alla anpassningar kommer dock att innebära en begränsning av mängden av en eller flera delar av lasten och kommer endast att tillåtas förutsatt att alla rimliga och genomförbara åtgärder har vidtagits för att förhindra att de explosiva ämnena kommer i kontakt med, eller på annat sätt äventyrar eller blir utsatta för fara från sådant gods.

Exempel på anpassningar som Förenade kungariket kan komma att tillåta är

RO-SQ 15.4

Ärende: Att tillåta olika ”maximal total kvantitet per transportenhet” för gods av klass 1 i kategori 1 och 2 i tabellen i 1.1.3.1.

Hänvisning till bilagan till direktivet: 1.1.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Undantag beroende på transportens art.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Skall specificeras i kommande bestämmelser.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Fastställande av regler om undantag för begränsade kvantiteter och samlastade explosiva ämnen.

Kommentarer: Att tillåta olika begränsade kvantitetsgränser och multiplikationsfaktorer för samlastat gods av klass 1, dvs. ”50” för kategori 1 och ”500” för kategori 2. Vid beräkning av blandad last skall multiplikationsfaktorerna anges som ”20” för transportkategori 2 och ”2” för transportkategori 3.

RO-SQ 15.5

Ärende: Antagande av RA-SQ 6.6.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


BILAGA II

Undantag för medlemsstaterna när det gäller lokala inrikes transporter

TYSKLAND

RA-LT 3.1

Ärende: Transporter av Klass 9 PCB-kontaminerat material i bulk.

Hänvisning till bilagan till direktiv 96/49/EG (nedan kallat ”direktivet”): 7.3.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Bulktransporter.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Tillstånd för bulktransporter i fordon med växelflak eller containrar som förseglats för att inte släppa in vätskor eller damm.

Kommentarer: Undantag begränsat t.o.m. 31.12.2004; fr.o.m. 2005 samma bestämmelser i ADR och RID.

Se även den multilaterala överenskommelsen M137.

Förteckning nr 4*.

RA-LT 3.2

Ärende: Transporter av förpackat farligt avfall.

Hänvisning till bilagan till direktivet: Del 1 till 5.

Innehållet i bilagan till direktivet: Förbud för kombinerad förpackning.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Klass 2 till 6.1, 8 och 9. Kombinerad förpackning och transport av farligt avfall i förpackningar och IBC (småbulkbehållare). Avfall måste förpackas i innerförpackningar (när det samlas in) och delas in i särskilda avfallsgrupper (för att undvika farliga reaktioner inom en avfallsgrupp). Särskilda skriftliga instruktioner som avser avfallsgrupperna skall användas, även som fraktsedel. Insamling av avfall från hushåll, laboratorier, etc.

Förteckning nr 6*.

SVERIGE

RA-LT 14.1

Ärende: Transport av farligt avfall till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.

Hänvisning till bilagan till direktivet: Del 2, kapitel 5.2 och 6.1.

Innehållet i bilagan till direktivet: Klassificering och märkning, samt bestämmelser för tillverkning och provning av förpackningar.

Hänvisning till den nationella lagstiftningen: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Den nationella lagstiftningens innehåll: Lagstiftningen innehåller förenklade klassificeringskriterier, mindre stränga krav för tillverkning och provning av förpackningar, och ändrade bestämmelser om märkning och etikettering. I stället för att farligt avfall klassificeras i enlighet med RID delas det in i olika avfallsgrupper. Varje avfallsgrupp innehåller ämnen som i enlighet med RID kan samemballeras. Varje förpackning skall märkas med koden för den berörda avfallsgruppen i stället för FN-numret.

Kommentarer: Dessa bestämmelser får endast tillämpas för transport av farligt avfall från offentliga återvinningsstationer till anläggningar för bortskaffande av farligt avfall.