Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0090.pdf

4.11.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 305/6


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/90/EG

av den 3 november 2006

om anpassning för sjunde gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 96/49/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på järnväg (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

I bilagan till direktiv 96/49/EG hänvisas det till bestämmelserna om internationell järnvägstransport av farligt gods (nedan kallade ”RID”), i den version som gäller från och med den 1 januari 2005.

(2)

RID uppdateras vartannat år, och därför gäller från och med den 1 januari 2007 nästa ändrade version, med en övergångsperiod fram till och med den 30 juni 2007.

(3)

Det är därför nödvändigt att ändra bilagan till direktiv 96/49/EG.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté för transport av farligt gods som avses i artikel 9 i direktiv 96/49/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 96/49/EG skall ändras på följande sätt:

Bilagan till direktiv 96/49/EG skall ersättas med följande:

”BILAGA

Bilaga till bestämmelserna om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) – tillägg C till fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), i den version som gäller från och med den 1 januari 2007.

Den ändrade texten i versionen från 2007 av RID kommer att offentliggöras så snart den finns tillgänglig på gemenskapens alla officiella språk.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 2007. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 2006.

På kommissionens vägnar

Jacques BARROT

Vice ordförande


(1)  EGT L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/110/EG (EUT L 365, 10.12.2004, s. 24).