Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32006L0094.pdf

27.12.2006   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 374/5


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2006/94/EG

av den 12 december 2006

om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om fastställande av vissa gemensamma regler för internationella transporter (yrkesmässiga godstransporter på väg) (3) har flera gånger (4) ändrats på väsentliga punkter. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

En gemensam transportpolitik innebär bland annat att man fastställer gemensamma regler för internationella godstransporter på väg till eller från en medlemsstat eller genom en eller flera medlemsstater. Dessa regler bör fastställas på ett sätt som bidrar till att den inre marknaden för transporter fungerar väl.

(3)

Det är nödvändigt att säkerställa en gradvis utbyggnad av de internationella godstransporterna på väg med tanke på utvecklingen av handeln och varuflödena inom gemenskapen.

(4)

Ett visst antal transporter befriades från varje kvotsystem och transporttillstånd. Inom ramen för organisationen av den marknad som inrättades genom rådets förordning (EEG) nr 881/92 av den 26 mars 1992 om tillträde till marknaden för godstransporter på väg inom gemenskapen till eller från en medlemsstats territorium eller genom en eller flera medlemsstaters territorium (5) bör det för vissa av dessa transporter, på grundval av deras särskilda kännetecken, fortsätta att finnas ett system för befrielse från kravet på gemenskapstillstånd och varje annat transporttillstånd.

(5)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1.   I enlighet med villkoren i punkt 2 skall medlemsstaterna liberalisera de typer av internationella godstransporter på väg i yrkesmässig trafik och transporter för egen räkning som förtecknas i bilaga I, om sådana transporter sker till eller från medlemsstaterna eller i transit genom deras territorier.

2.   De typer av transporter och de resor utan last i samband med sådan transport som förtecknas i bilaga I skall undantas från skyldigheten att inneha gemenskapstillstånd och varje transporttillstånd.

Artikel 2

Detta direktiv skall inte påverka de villkor som en medlemsstat uppställer för sina egna medborgare för att bedriva sådan verksamhet som avses i detta direktiv.

Artikel 3

Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg upphör härmed att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas enligt jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006.

På Europaparlamentets vägnar

J. BORRELL FONTELLES

Ordförande

På rådets vägnar

M. PEKKARINEN

Ordförande


(1)  EGT C 241, 28.9.2004, s. 19.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 21 april 2004 (EUT C 104 E, 30.4.2004, s. 545) och rådets beslut av den 14 november 2006.

(3)  EGT L 70, 6.8.1962, s. 2005/62. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 881/92 (EGT L 95, 9.4.1992, s. 1).

(4)  Se bilaga II del A.

(5)  EGT L 95, 9.4.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.


BILAGA I

Transport som befriats från kravet på gemenskapstillstånd och varje annat transporttillstånd

1.

Posttrafik som genomförs inom ramen för samhällsomfattande tjänster.

2.

Transport av skadade eller trasiga fordon.

3.

Godstransport med fordon vars högsta tillåtna totalvikt, inbegripet släp, inte överstiger 6 ton, eller vars tillåtna nyttolast, inbegripet släpets nyttolast, inte överstiger 3,5 ton.

4.

Godstransport med motorfordon på följande villkor:

a)

Fraktgodset skall tillhöra företaget eller ha sålts, köpts, skänkts eller hyrts, framställts, utvunnits, förädlats eller reparerats av företaget.

b)

Transporten skall syfta till att föra godset till företaget, leverera det från företaget, förflytta det antingen inom företaget eller för egen räkning utanför företaget.

c)

De motorfordon som används för transporten skall köras av företagets egen personal.

d)

De motorfordon som används för transporten skall tillhöra företaget eller ha köpts på kredit eller hyrts av företaget, under förutsättning att de i sådana fall uppfyller de villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/1/EG av den 18 januari 2006 om användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg (1).

Denna bestämmelse gäller inte för ersättningsfordon som används kortvarigt i samband med att det fordon som normalt sett används är funktionsodugliga.

e)

Transporten skall endast utgöra stödverksamhet inom ramen för företagets verksamhet.

5.

Transport av läkemedel, medicinsk apparatur och medicinsk utrustning samt av andra artiklar som behövs vid hjälp vid olycksfall, i synnerhet i samband med naturkatastrofer.


(1)  EUT L 33, 4.2.2006, s. 82.


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om fastställande av vissa gemensamma regler för internationella transporter (yrkesmässiga godstransporter på väg)

(EGT 70, 6.8.1962, s. 2005/62)

 

Rådets direktiv 72/426/EEG

(EGT L 291, 28.12.1972, s. 155)

 

Rådets direktiv 74/149/EEG

(EGT L 84, 28.3.1974, s. 8)

 

Rådets direktiv 77/158/EEG

(EGT L 48, 19.2.1977, s. 30)

 

Rådets direktiv 78/175/EEG

(EGT L 54, 25.2.1978, s. 18)

 

Rådets direktiv 80/49/EEG

(EGT L 18, 24.1.1980, s. 23)

 

Rådets direktiv 82/50/EEG

(EGT L 27, 4.2.1982, s. 22)

 

Rådets direktiv 83/572/EEG

(EGT L 332, 28.11.1983, s. 33)

Endast artikel 2

Rådets direktiv 84/647/EEG

(EGT L 335, 22.12.1984, s. 72)

Endast artikel 6

Rådets förordning (EEG) nr 881/92

(EGT L 95, 9.4.1992, s. 1)

Endast artikel 13

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning och tillämpning (hänvisningar i artikel 3)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om fastställande av vissa gemensamma regler för internationella transporter (yrkesmässiga godstransporter på väg)

31 december 1962

 

72/426/EEG

 

74/149/EEG

1 juli 1974

77/158/EEG

1 juli 1977

 

78/175/EEG

1 juli 1978

 

80/49/EEG

1 juli 1980

82/50/EEG

1 januari 1983

 

83/572/EEG

1 januari 1984

 

84/647/EEG

30 juni 1986

 


BILAGA III

JÄMFÖRELSETABELL

Rådets första direktiv av den 23 juli 1962 om fastställande av gemensamma regler för vissa godstransporter på väg

Detta direktiv

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Bilaga

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III