Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32008D0981.pdf

31.12.2008   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 352/32


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 december 2008

om förlängning av de undantag från vissa bestämmelser i rådets direktiv 91/440/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG som beviljats Irland och Förenade kungariket, med avseende på Nordirland

[delgivet med nr K(2008) 7703]

(Endast den engelska texten är giltig)

(2008/981/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 91/440/EEG av den 29 juli 1991 om utvecklingen av gemenskapens järnvägar (1), särskilt artikel 14a.3, och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG av den 26 februari 2001 om tilldelning av infrastrukturkapacitet och uttag av avgifter för nyttjande av järnvägsinfrastruktur (2), särskilt artikel 33.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 14a i direktiv 91/440/EEG och artikel 33 i direktiv 2001/14/EG har Irland och Förenade kungariket, med avseende på Nordirland, på grund av den specifika geografiska situationen, beviljats undantag från genomförandet av vissa bestämmelser i direktiven, såsom kraven på att tilldela ett oberoende organ uppgiften att fastställa rättvist och icke-diskriminerande tillträde till infrastrukturen och upprätta ett oberoende regleringsorgan, bestämmelserna om rätt till kapacitet, ramavtal och åtgärder vid ökat utnyttjande av järnvägsnätet liksom andra bestämmelser. Dessa undantag upphörde att gälla den 14 mars 2008.

(2)

Den 13 mars 2007 begärde Irland att undantagen skulle förlängas med ytterligare fem år och den 14 mars 2007 begärde Förenade kungariket detsamma.

(3)

På grundval av informationen från de berörda medlemsstaterna har kommissionen konstaterat att det skulle vara befogat att förlänga undantagen med ytterligare fem år med hänsyn till Irlands och Nordirlands specifika geografiska situation och de i nuläget bristande utvecklingsmöjligheterna när det gäller godstransporter och internationell persontrafik på järnväg. Under de närmaste åren skulle de potentiella kostnaderna för att uppfylla de krav i direktivet som omfattas av undantag bli större än de potentiella fördelarna med ett fullständigt genomförande av regelverket för en gemenskapsomfattande marknad för järnvägstransporttjänster.

(4)

Då kommissionen flera gånger har begärt ytterligare underlag för ansökningarna och inlämningen av underlaget har försenats har också upprättandet av det här beslutet försenats. Beslutet om att förlänga de undantag som beviljats Irland och Förenade kungariket, med avseende på Nordirland, bör få verkan retroaktivt från och med den 15 mars 2008.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från kommittén för utveckling av gemenskapens järnvägar som upprättats genom artikel 11a i direktiv 91/440/EEG och artikel 35 i direktiv 2001/14/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det undantag som beviljats Irland och Förenade kungariket, med avseende på Nordirland, och som avses i artikel 14a.1 i direktiv 91/440/EEG förlängs härmed till den 14 mars 2013.

Artikel 2

Det undantag som beviljats Irland och Förenade kungariket, med avseende på Nordirland, och som avses i artikel 33.1 i direktiv 2001/14/EG förlängs härmed till den 14 mars 2013.

Artikel 3

Detta beslut ska tillämpas från och med den 15 mars 2008.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till Irland och Förenade kungariket.

Utfärdat i Bryssel den 5 december 2008.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 237, 24.8.1991, s. 25.

(2)  EGT L 75, 15.3.2001, s. 29.