Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009L0063.pdf

19.8.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 214/23


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/63/EG

av den 13 juli 2009

om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 95,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 74/151/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa delar och egenskaper hos jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (3) har ändrats flera gånger (4) på väsentliga punkter. För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

Direktiv 74/151/EEG är ett av särdirektiven i det system för EG-typgodkännande som fastställts genom rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul, vilket har ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG av den 26 maj 2003 om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon (5), och det fastställer tekniska föreskrifter om utformning och konstruktion av jordbruks- och skogsbrukstraktorer, bland annat vad gäller den högsta tillåtna totalmassan, registreringsskyltarnas läge och fastsättning, bränsletankarna, ballastvikterna, ljudsignalanordningarna och den tillåtna ljudnivån och avgassystemen (ljuddämpare). Dessa tekniska föreskrifter avser att närma medlemsstaternas lagstiftningar till varandra för att därmed för varje typ av traktor möjliggöra det förfarande för EG-typgodkännande som föreskrivs i direktiv 2003/37/EG. Bestämmelserna i direktiv 2003/37/EG om jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon gäller därför för det här direktivet.

(3)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning av de direktiv som anges i bilaga VII del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Med jordbruks- eller skogsbrukstraktor avses varje motorfordon som är försett med hjul eller band och har minst två axlar, vars huvuduppgift grundas på dess dragkraft och som är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar avsedda för jord- eller skogsbruk. Fordonet kan vara utrustat för transport av gods och passagerare.

2.   Detta direktiv ska bara gälla traktorer definierade i punkt 1 som är utrustade med luftfyllda däck och som är konstruerade för en högsta hastighet på mellan 6 och 40 km/tim.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna får inte vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en viss traktortyp av skäl som hänför sig till följande delar och egenskaper, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagorna I–IV:

Den högsta tillåtna totalmassan.

De bakre registreringsskyltarnas läge och fastsättning.

Bränsletankarna.

Ballastvikterna.

Ljudsignalanordningarna.

Den tillåtna ljudnivån och avgassystemet (ljuddämpare).

2.   När det gäller fordon som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv och av skäl som hänför sig till detta direktiv får medlemsstaterna

inte bevilja EG-typgodkännande,

vägra bevilja nationellt typgodkännande.

3.   När det gäller nya fordon som inte överensstämmer med kraven i detta direktiv får medlemsstaterna av skäl som hänför sig till detta direktiv

betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer dessa nya fordon i överensstämmelse med direktiv 2003/37/EG som ogiltiga för tillämpningen av artikel 7.1 i det direktivet,

vägra registrering, försäljning eller ibruktagande av dessa nya fordon.

Artikel 3

Medlemsstaterna får inte vägra registrering eller förbjuda försäljning, ibruktagande eller användning av traktorer av skäl som hänför sig till de delar och egenskaper som anges i artikel 2.1, om dessa uppfyller de krav som anges i bilagorna I–VI.

Artikel 4

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa kraven i bilagorna I–VI till den tekniska utvecklingen, bortsett från de krav som anges i bilaga VI punkterna 1.1 och 1.4.1.2, ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 20.3 i direktiv 2003/37/EG.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 6

Direktiv 74/151/EEG, i dess lydelse enligt de direktiv som anges i bilaga VII del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpningen av de direktiv som anges i bilaga VII del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VIII.

Artikel 7

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2010.

Artikel 8

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 2009.

På Europaparlamentets vägnar

H.-G. PÖTTERING

Ordförande

På rådets vägnar

E. ERLANDSSON

Ordförande


(1)  EUT C 161, 13.7.2007, s. 36.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2007 (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 74) och rådets beslut av den 22 juni 2009.

(3)  EGT L 84, 28.3.1974, s. 25.

(4)  Se bilaga VII del A.

(5)  EUT L 171, 9.7.2003, s. 1.


BILAGA I

HÖGSTA TILLÅTNA TOTALMASSA

1.

Den tekniskt tillåtna högsta totalmassan enligt uppgift från tillverkaren ska godtas av den behöriga myndigheten som den högsta tillåtna totalmassan under förutsättning att

1.1

resultaten av alla provningar som myndigheten utför, särskilt de som gäller bromsning och styrning, är tillfredsställande,

1.2

den högsta tillåtna totalmassan och den högsta tillåtna massan per axel beroende på fordonskategori inte överstiger de värden som anges i tabell 1.

Tabell 1

Högsta tillåtna totalmassa och högsta tillåtna massa per axel beroende på fordonskategori

Fordonskategori

Antal axlar

Högsta tillåtna massa

(i t)

Högsta tillåtna massa per axel

Driven axel

(i t)

Icke driven axel

(i t)

T1, T2, T4.1

2

18 (totalmassa)

11,5

10

3

24 (totalmassa)

11,5

10

T3

2 eller 3

0,6 (egenmassa)

 (1)

 (1)

T4.3

2, 3 eller 4

10 (totalmassa)

 (1)

 (1)

2.

Oavsett vilket lasttillstånd traktorn befinner sig i, får inte den massa som överförs till vägen av hjulen på framaxeln vara mindre än 20 % av massan för olastad traktor.


(1)  Det är inte nödvändigt att fastställa gränser för axlar i fordonskategorierna T3 och T4.3, eftersom de per definition har gränser för högsta tillåtna totalmassa och/eller egenmassa.


BILAGA II

1.   FORM OCH MÅTT FÖR UTRYMMET FÖR MONTERING AV BAKRE REGISTRERINGSSKYLTAR

Monteringsutrymmet ska utgöras av en jämn eller nästan jämn rektangulär yta med följande minsta mått:

Längd: 255 mm eller 520 mm.

Bredd: 165 mm eller 120 mm.

Vid valet av dimensioner ska hänsyn tas till de bestämmelser som gäller i de medlemsstater där fordonen är avsedda att användas.

2.   LÄGET FÖR UTRYMMET FÖR MONTERING OCH FASTSÄTTNING AV SKYLTARNA

Monteringsutrymmet ska vara sådant att skyltarna efter riktig fastsättning uppfyller följande krav:

2.1   Skyltens läge i förhållande till fordonets bredd

Skyltens mittpunkt får inte befinna sig till höger om traktorns symmetriplan.

Skyltens vänsterkant får inte befinna sig till vänster om det vertikalplan som är parallellt med traktorns symmetriplan och tangerar fordonets yttersta punkt.

2.2   Skyltens läge i förhållande till traktorns symmetrilängsplan

Skylten ska vara vinkelrät eller nästan vinkelrät mot traktorns symmetriplan.

2.3   Skyltens läge i förhållande till vertikalplanet

Skylten ska vara vertikal med en tolerans på 5°. Där traktorns form kräver det kan dock skylten lutas i förhållande till vertikalplanet enligt följande:

2.3.1

Med högst 30° när ytan med registreringsnumret lutar uppåt, förutsatt att skyltens övre kant befinner sig högst 1,2 meter över marken.

2.3.2

Med högst 15° när ytan med registreringsnumret lutar nedåt, förutsatt att skyltens övre kant befinner sig mer än 1,2 meter över marken.

2.4   Skyltens höjd över marken

Höjden över marken för skyltens nedre kant får inte vara mindre än 0,3 meter. Höjden över marken för skyltens övre kant får inte vara större än 4 meter.

2.5   Att bestämma skyltens höjd över marken

De höjder som anges i 2.3 och 2.4 ska mätas med traktorn olastad.


BILAGA III

TANKAR FÖR FLYTANDE BRÄNSLE

1.

Bränsletankar ska vara utförda så att de är korrosionsbeständiga. De ska ge godkänt resultat vid de läckageprovningar som utförs av tillverkaren med ett tryck som motsvarar dubbla arbetstrycket och i vart fall inte är lägre än 0,3 bar. Varje övertryck eller tryck som överstiger arbetstrycket ska automatiskt utjämnas med lämpliga anordningar (ventilationshål, säkerhetsventiler osv.). Ventilationshålen ska vara utformade så att risk för brand undviks. Bränslet får inte rinna ut genom bränsletankslocket eller genom de anordningar som är till för att utjämna övertryck även om tanken vänds uppochned: droppning ska kunna godtas.

2.

Bränsletankar ska vara monterade på ett sådant sätt att de inte påverkas av stötar i händelse av kollision mot traktorns fram- eller bakände; det får inte finnas några utstickande delar, skarpa kanter e.d. nära tankarna.

Bränslepåfyllningsröret och påfyllningsöppningen ska vara monterade utanför förarhytten.


BILAGA IV

BALLASTVIKTER

Om en traktor måste förses med ballastvikter för att den ska uppfylla bestämmelserna för EG–typgodkännande, ska dessa vikter tillhandahållas av tillverkaren, vara utformade för fastsättning på traktorn och vara försedda med varumärke för det företag som tillverkar dem samt en angivelse av deras massa i kilogram med en noggrannhet på ± 5 %. De främre ballastvikterna, som är utformade för att ofta demonteras/monteras, ska ha ett säkerhetsavstånd på minst 25 mm för handtagen. Ballastvikterna ska fästas på ett sådant sätt att de inte oavsiktligt kan lossna (t.ex. om traktorn välter).


BILAGA V

LJUDSIGNALANORDNING

1.   Signalanordningen ska vara försedd med sådan EG-godkännandemärkning som föreskrivs i rådets direktiv 70/388/EEG av den 27 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om ljudsignalanordningar på motorfordon (1).

2.   Ljudsignalanordningens egenskaper då den är monterad på traktorn

2.1   Akustiska provningar

När en traktor typgodkänns ska egenskaperna hos den signalanordning som är monterad på denna typ av traktor provas enligt följande:

2.1.1

Anordningens ljudtrycksnivå då den är monterad på traktorn ska mätas i en punkt 7 meter framför traktorn på en plats som är öppen och så jämn som möjligt. Traktorns motor ska inte vara igång. Den effektiva spänningen ska vara den som anges i punkt 1.2.1 i bilaga I till direktiv 70/388/EEG.

2.1.2

Mätningar ska göras med A-vägning enligt IEC-standarden (Internationella elektrotekniska kommissionen).

2.1.3

Högsta ljudtrycksnivå ska bestämmas på en höjd av mellan 0,5 och 1,5 meter över marken.

2.1.4

Den maximala ljudtrycksnivån ska vara minst 93 dB (A) och högst 112 dB (A).


(1)  EGT L 176, 10.8.1970, s. 12.


BILAGA VI

1.   TILLÅTNA LJUDNIVÅER

1.1   Gränsvärden

Ljudnivån från sådana traktorer som anges i artikel 1 i detta direktiv får, vid mätning under de villkor som anges i denna bilaga, inte överstiga följande nivåer:

89 dB (A) för traktorer med en vikt utan last på mer än 1,5 ton.

85 dB (A) för traktorer med en vikt utan last på högst 1,5 ton.

1.2   Mätinstrument

Det buller som avges av traktorer ska mätas med en ljudnivåmätare av den typ som beskrivs i publikation 179, första utgåvan (1965) från Internationella elektrotekniska kommissionen.

1.3   Mätvillkor

Mätningar ska utföras på olastade traktorer inom ett tillräckligt tyst och öppet område (omgivningsljud och vindbrus ska vara minst 10 dB (A) lägre än det ljud som ska mätas).

Detta område kan exempelvis vara ett öppet utrymme med 50 meters radie med en central del som är nästan jämn och har minst 20 meters radie. Området får vara belagt med betong, asfalt eller liknande material och får inte vara täckt med finkornig snö, långt gräs, lös jord eller aska.

Provbanans yta ska vara sådan att den inte orsakar överdrivet däcksbuller. Detta villkor gäller endast mätningar av det buller som orsakas av traktorer i rörelse.

Mätningen ska utföras under goda väderleksförhållanden med lite vind. Ingen annan person än observatören som avläser instrumenten får befinna sig nära traktorn eller mikrofonen, eftersom närvaron av åskådare nära antingen traktorn eller mikrofonen kan påverka utslagen på instrumenten avsevärt. Märkbara variationer hos nålen, vilka verkar vara oberoende av den allmänna ljudnivån, ska bortses från vid avläsningarna.

1.4   Mätmetod

1.4.1   Mätning av buller från traktorer i rörelse (för typgodkännande).

Minst två mätningar ska utföras på vardera sidan om traktorn. Förberedande mätningar, som inte ska beaktas, kan ske för inställningsändamål.

Mikrofonen ska vara placerad 1,2 meter över marken på ett avstånd av 7,5 meter från traktorns centrumlinje CC, mätt längs normalen PP’ till denna linje (figur 1).

Två linjer, AA’ och BB’, som är parallella med linjen PP’ med ett läge 10 meter framför respektive 10 meter bakom denna linje, ska ritas upp på provbanan. Traktorer ska närma sig linjen AA’ med den konstanta hastighet som anges nedan. Gasreglaget ska sedan dras på för fullt så snabbt som möjligt och hållas i detta läge tills traktorns bakände passerar (1) linjen BB’. Gasreglaget ska då dras av igen så snabbt som möjligt.

Den högsta registrerade ljudnivån ska utgöra mätresultat.

1.4.1.1   Provningshastigheten ska vara tre fjärdedelar av den högsta hastighet som kan uppnås på högsta växeln för förflyttning på väg.

1.4.1.2   Tolkning av resultat

1.4.1.2.1   För att hänsyn ska tas till mätutrustningens bristande precision ska resultatet av varje mätning framräknas genom att mätutslaget minskas med 1 dB (A).

1.4.1.2.2   Mätningarna ska anses giltiga om skillnaden mellan två mätningar i följd på samma sida om traktorn inte överstiger 2 dB (A).

1.4.1.2.3   Den högsta uppmätta ljudnivån ska utgöra provningsresultat. Om detta resultat överstiger den högsta tillåtna ljudnivån för den traktorkategori som provas med 1 dB (A), ska ytterligare två mätningar utföras. Tre av de fyra mätresultaten ska vara inom föreskrivna gränser.

Mätlägen för traktorer i rörelse

1.4.2   Mätning av buller med traktorn stillastående (inte för typgodkännande, men ska registreras).

1.4.2.1   Ljudnivåmätarens läge

Mätningarna ska utföras i punkt X (visas i figur 2) på ett avstånd av 7 meter från närmaste yta på traktorn.

Mikrofonen ska vara placerad 1,2 meter över marken.

1.4.2.2   Antal mätningar

Minst två mätningar ska utföras.

1.4.2.3   Traktorns provningstillstånd

Motorn på en traktor utan varvtalsregulator ska köras med tre fjärdedelar av det varvtal vid vilket den enligt traktortillverkaren utvecklar högst effekt. Motorns varvtal ska mätas med hjälp av ett fristående instrument, t.ex. en rullbädd och en varvräknare. Om motorn är försedd med en regulator som hindrar motorn från att överskrida det varvtal vid vilket den utvecklar högst effekt, ska den köras med det högsta varvtal som regulatorn medger.

Innan några mätningar utförs ska motorn köras till sin normala drifttemperatur.

1.4.2.4   Tolkning av resultat

Alla registrerade ljudnivåavläsningar ska anges i rapporten.

Den metod som används för att beräkna motoreffekten ska anges där detta är möjligt. Lasttillståndet för traktorn ska dessutom anges.

Mätningarna ska anses giltiga om skillnaden mellan två mätningar i följd på samma sida om traktorn inte överstiger 2 dB (A).

Det högsta registrerade värdet ska utgöra mätresultat.

Mätlägen för stillastående traktorer

2.   AVGASSYSTEM (LJUDDÄMPARE)

2.1   Om traktorn är försedd med en anordning som konstruerats för att minska avgasljudet (ljuddämpare), ska kraven i denna punkt 2 gälla. Om motorns insug är försett med ett luftfilter som behövs för att tillåten ljudnivå ska uppfyllas, ska filtret anses vara en del av ljuddämparen och kraven i denna punkt 2 ska gälla även för filtret.

Avgasrörets mynning ska vara placerad på ett sådant sätt att avgaserna inte kan tränga in i förarhytten.

2.2   En ritning över avgassystemet ska bifogas typgodkännandeintyget för traktorn.

2.3   Ljuddämparen ska vara märkt med en klart läsbar och outplånlig uppgift om fabrikat och typ.

2.4   Användning av absorberande fibermaterial är endast tillåten i ljuddämparnas uppbyggnad om följande villkor uppfylls:

2.4.1

Det absorberande fibermaterialet får inte finnas i de delar av ljuddämparen genom vilka gaser passerar.

2.4.2

Lämpliga anordningar ska garantera att det absorberande fibermaterialet hålls på plats under hela den tid som ljuddämparen används.

2.4.3

Det absorberande fibermaterialet ska kunna motstå en temperatur som är minst 20 % högre än den drifttemperatur (grader angivna i C) som kan uppstå inom den del av ljuddämparen där de absorberande fibermaterialen finns.


(1)  Om traktorn är försedd med släpvagn ska denna inte beaktas vid bestämning av när linjen BB’ passeras.


BILAGA VII

DEL A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(som det hänvisas till i artikel 6)

Rådets direktiv 74/151/EEG

(EGT L 84, 28.3.1974, s. 25)

 

Rådets direktiv 82/890/EEG

(EGT L 378, 31.12.1982, s. 45)

Endast vad gäller hänvisningen i artikel 1.1 till direktiv 74/151/EEG

Kommissionens direktiv 88/410/EEG

(EGT L 200, 26.7.1988, s. 27)

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 97/54/EG

(EGT L 277, 10.10.1997, s. 24)

Endast vad gäller hänvisningen i artikel 1 första strecksatsen till direktiv 74/151/EEG

Kommissionens direktiv 98/38/EG

(EGT L 170, 16.6.1998, s. 13)

 

Kommissionens direktiv 2006/26/EG

(EUT L 65, 7.3.2006, s. 22)

Endast artikel 1

DEL B

Tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 6)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

74/151/EEG

8 september 1975

82/890/EEG

22 juni 1984

88/410/EEG

30 september 1988 (1)

97/54/EG

22 september 1998

23 september 1998

98/38/EG

30 april 1999 (2)

2006/26/EG

31 december 2006 (3)


(1)  I enlighet med artikel 2 i direktiv 88/410/EEG:

”1.   Från och med den 1 oktober 1988 får ingen medlemsstat

för en traktortyp vägra att bevilja EEG-typgodkännande, vägra att utfärda den handling som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 74/150/EEG eller vägra att bevilja nationellt typgodkännande, eller

förbjuda att traktorer tas i bruk,

om bränsletankarna, ballastvikterna och tillåtna ljudnivåer hos denna traktortyp eller dessa traktorer uppfyller kraven i detta direktiv.

2.   Från och med den 1 oktober 1989 får medlemsstaterna

inte längre utfärda den handling som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 74/150/EEG för en traktortyp vars bränsletankar, ballastvikter och tillåtna ljudnivåer inte överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv,

vägra att bevilja nationellt typgodkännande för en traktortyp vars bränsletankar, ballastvikter och tillåtna ljudnivåer inte överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv.”

(2)  I enlighet med artikel 2 i direktiv 98/38/EG:

”1.   Från och med den 1 maj 1999 får medlemsstaterna inte

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande, eller vägra att utfärda det dokument som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 74/150/EEG för en viss traktortyp,

förbjuda att traktorer tas i bruk,

om dessa traktorer uppfyller kraven i direktiv 74/151/EEG i dess lydelse efter ändringar genom det här direktivet.

2.   Från och med den 1 oktober 1999 får medlemsstaterna

inte längre utfärda det dokument som avses i artikel 10.1 sista strecksatsen i direktiv 74/150/EEG för en traktortyp som inte uppfyller kraven i direktiv 74/151/EEG i dess lydelse efter ändringar genom det här direktivet,

vägra att bevilja nationellt typgodkännande av en traktortyp som inte uppfyller kraven i direktiv 74/151/EEG, i dess lydelse efter ändringar genom det här direktivet.”

(3)  I enlighet med artikel 5 i direktiv 2006/26/EG:

”1.   Med verkan från och med den 1 januari 2007 får medlemsstaterna inte, avseende fordon som överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande,

b)

förbjuda registrering, försäljning eller ibruktagande av ett sådant fordon.

2.   Med verkan från och med den 1 juli 2007 får medlemsstaterna, avseende fordon som inte överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, och av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

inte längre bevilja EG-typgodkännande,

b)

vägra bevilja nationellt typgodkännande.

3.   Med verkan från och med den 1 juli 2009 får medlemsstaterna, avseende fordon som inte överensstämmer med kraven i direktiven 74/151/EEG, 78/933/EEG, 77/311/EEG och 89/173/EEG, ändrade genom detta direktiv, och av skäl som hänför sig till föremålet för direktivet i fråga

a)

inte längre betrakta intyg om överensstämmelse som åtföljer nya fordon i överensstämmelse med direktiv 2003/37/EG som giltiga för tillämpningen av artikel 7.1,

b)

vägra registrering, försäljning och ibruktagande av sådana nya fordon.”


BILAGA VIII

Jämförelsetabell

Direktiv 74/151/EEG

Direktiv 2006/26/EG

Detta direktiv

Artikel 1

 

Artikel 1

Artikel 2.1

 

Artikel 2.1

 

Artikel 5.2

Artikel 2.2

 

Artikel 5.3

Artikel 2.3

Artikel 3

 

Artikel 3

Artikel 4

 

Artikel 4

Artikel 5.1

 

Artikel 5.2

 

Artikel 5

 

Artikel 6

 

Artikel 7

Artikel 6

 

Artikel 8

Bilagorna I-VI

 

Bilagorna I-VI

 

Bilaga VII

 

Bilaga VIII