Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009L0100.pdf

2.10.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 259/8


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/100/EG

av den 16 september 2009

om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1)

Rådets direktiv 76/135/EEG av den 20 januari 1976 om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart (3) har ändrats på väsentliga punkter (4). För att skapa klarhet och överskådlighet bör det direktivet kodifieras.

(2)

För att förbättra sjösäkerheten i gemenskapens inlandssjöfart bör fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart erkännas ömsesidigt.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa under vilka förhållanden och på vilka villkor medlemsstaterna får avbryta ett fartygs resa.

(4)

Det är nödvändigt att detta direktiv gäller för de fartyg som inte omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (5).

(5)

Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 21 i direktiv 2006/87/EG ska detta direktiv tillämpas på fartyg som används för godstransport, med en samlad dödvikt på 20 metriska ton eller däröver, på inre vattenvägar,

a)

med en längd som inte överstiger 20 meter, eller

b)

för vilka produkten av L × B × T (längd, bredd, djupgående) ger en volym som inte överstiger 100 m3.

Detta direktiv ska inte påverka tillämpningen av föreskrifterna i förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen eller i överenskommelsen om transport av farligt gods på Rhen (ADNR).

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska i den omfattning som krävs besluta om förfaranden som är nödvändiga för att utfärda fartcertifikat.

En medlemsstat får emellertid göra undantag från detta direktiv för fartyg som inte lämnar statens inre vattenvägar.

2.   Fartcertifikat ska utfärdas av den medlemsstat där fartyget är registrerat eller har sin hemort eller, om så inte kan ske, av den medlemsstat där fartygets ägare har sin hemort. Varje medlemsstat får begära att en annan medlemsstat utfärdar fartcertifikat för fartyg som drivs av den förstnämnda statens medborgare. Medlemsstaterna får delegera sina befogenheter till godkända organisationer.

3.   Fartcertifikatet ska avfattas på något av Europeiska unionens institutioners officiella språk samt innehålla minst de uppgifter som anges i bilaga I, varvid bilagans numrering ska användas.

Artikel 3

1.   Om inte annat följer av punkterna 36 ska varje medlemsstat för färd på sina nationella vattenvägar godta de fartcertifikat som utfärdats av en annan medlemsstat enligt artikel 2 på samma grunder som om den förstnämnda staten själv hade utfärdat certifikatet.

2.   Punkt 1 ska tillämpas endast om certifikatet utfärdats eller senast förlängts mindre än fem år dessförinnan och ännu inte upphört att gälla.

Det intyg som utfärdas i enlighet med förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen ska under hela sin giltighetstid godtas som bevis i den mening som avses i punkterna 3 och 5.

3.   Medlemsstaterna får begära att de tekniska specifikationer som fastställts i förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen ska uppfyllas. Som bevis på detta får de begära det intyg som avses i punkt 2 andra stycket.

4.   Medlemsstaterna får begära att fartyg som fraktar farligt gods, enligt definitionen i ADNR, ska uppfylla de krav som fastställts i denna överenskommelse. Som bevis på detta får de begära att det tillstånd som stadgas i överenskommelsen visas upp.

5.   De fartyg som uppfyller kraven i förordningen om tillsyn av sjöfarten på Rhen ska tillåtas trafikera alla inre vattenvägar i gemenskapen. Bevis på att kraven är uppfyllda kan lämnas genom det intyg som åsyftas i punkt 2 andra stycket.

Särskilda villkor för transport av farligt gods ska anses uppfyllda på alla gemenskapens vattenvägar om fartygen motsvarar kraven i ADNR. Bevis på detta kan lämnas genom det tillstånd som åsyftas i punkt 4.

6.   Medlemsstaterna får begära att ytterligare villkor, motsvarande dem som krävs för deras egna fartyg, ska uppfyllas på inre vattenvägar som används av havsgående fartyg. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sina inre vattenvägar för havsgående fartyg och kommissionen ska upprätta en förteckning över dessa, på grundval av uppgifterna från medlemsstaterna.

Artikel 4

1.   Varje medlemsstat får återkalla ett fartcertifikat som den har utfärdat.

2.   Varje medlemsstat får avbryta ett fartygs resa, om fartyget vid inspektion befinns vara i ett sådant skick som klart utgör en fara för omgivningen, till dess bristerna avhjälps. Denna medlemsstat får också avbryta fartygets resa, till dess bristerna avhjälps, om fartyget eller dess utrustning vid inspektion visar sig inte uppfylla kraven i fartcertifikatet eller i övriga dokument som åsyftas i artikel 3.

3.   En medlemsstat som avbrutit ett fartygs resa, eller som meddelat sin avsikt att göra detta om bristerna inte avhjälps, ska underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där fartcertifikatet eller övriga dokument som åsyftas i artikel 3 utfärdats om skälen till det beslut den har fattat eller avser att fatta.

4.   Alla beslut att avbryta ett fartygs resa som fattats i enlighet med de åtgärder som beslutats för att genomföra detta direktiv ska motiveras utförligt. Ett beslut ska meddelas den berörda parten som samtidigt ska underrättas om sina möjligheter att överklaga enligt gällande lag i medlemsstaterna och om de tidsfrister som gäller för överklagande.

Artikel 5

Direktiv 76/135/EEG, i dess lydelse enligt det direktiv som anges i bilaga II del A, ska upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller tidsfristerna för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga II del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga III.

Artikel 6

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 7

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 16 september 2009.

På Europaparlamentets vägnar

J. BUZEK

Ordförande

På rådets vägnar

C. MALMSTRÖM

Ordförande


(1)  EUT C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Europaparlamentets yttrande av den 17 juni 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 13 juli 2009.

(3)  EGT L 21, 29.1.1976, s. 10.

(4)  Se bilaga II del A.

(5)  EUT L 389, 30.12.2006, s. 1.


BILAGA I

MINIMIUPPGIFTER I CERTIFIKATEN

(som det hänvisas till i artikel 2.3)

Uppgifterna är indelade i tre grupper

I.

:

Obligatorisk

:

Inget särskilt tecken

II.

:

Anges i förekommande fall

:

(x)

III.

:

Önskvärd men ej obligatorisk

:

(+)

1.

Namn på utfärdande myndighet eller godkänd organisation

2.

a)

Dokumentets beteckning

b)

(+) Dokumentets löpnummer

3.

Utfärdande medlemsstat

4.

Namn och adress på fartygets ägare

5.

Fartygets namn

6.

(x) Fartygets registreringsort och -nummer

7.

(x) Hemort

8.

(+) Fartygstyp

9.

(+) Användning

10.

Viktigaste data:

a)

Största längd i meter

b)

Största bredd i meter

c)

Största djupgående i meter

11.

(x) Dödvikt i metriska ton eller deplacement i m3 vid maximalt djupgående

12.

(x) Upplysning om lastmärke

13.

(x) Största tillåtna antal passagerare

14.

Huvudmaskineriets maximala effekt i HK eller kW

15.

Uppgift om minsta fribord i centimeter

16.

a)

Följande förklaring: Ovan beskrivna fartyg förklaras vara lämpat för sjöfart

b)

(x) På följande villkor

c)

(x) Uppgift om begränsningar i fartygets användning

17.

a)

Datum då giltighetstiden utgår

b)

Datum för utfärdande

18.

Utfärdande myndighets eller godkänd organisations stämpel och underskrift


BILAGA II

DEL A

Upphävt direktiv och dess ändring

(som det hänvisas till i artikel 5)

Rådets direktiv 76/135/EEG

(EGT L 21, 29.1.1976, s. 10)

Rådets direktiv 78/1016/EEG

(EGT L 349, 13.12.1978, s. 31)

DEL B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(som det hänvisas till i artikel 5)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

76/135/EEG

19 januari 1977

78/1016/EEG


BILAGA III

Jämförelsetabell

Direktiv 76/135/EEG

Detta direktiv

Artikel 1 inledningen och a

Artikel 1 första stycket inledningen

Artikel 1 b

Artikel 1 första stycket a och b

Artikel 1 sista meningen

Artikel 1 andra stycket

Artiklarna 2–4

Artiklarna 2–4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Bilagan

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga III