Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32009R0068.pdf

24.1.2009   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 21/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 68/2009

av den 23 januari 2009

om anpassning för nionde gången till den tekniska utvecklingen av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (1), särskilt artikel [17.1] och

av följande skäl:

(1)

I bilaga 1 B till förordning (EEG) nr 3821/85 fastställs de tekniska specifikationerna för konstruktion, provning, installation och besiktning av färdskrivare vid vägtransporter.

(2)

Med särskild hänsyn till den övergripande säkerheten i systemet och till dess tillämpning för fordon inom räckvidden för förordning (EEG) nr 3821/85, bör vissa tekniska specifikationer läggas till bilaga 1 B till förordning (EEG) nr 3821/85 för att göra det möjligt att installera färdskrivare som överensstämmer med denna bilaga i fordon av typen M1 och N1.

(3)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 18 i förordning (EEG) nr 3821/85.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 B till förordning (EEG) nr 3821/85 ska ändras på följande sätt:

1.

I kapitel I ska följande definition införas:

”rr)

’adapter’: en del av en färdskrivare som avger en signal som ständigt visar fordonets hastighet och/eller tillryggalagd sträcka, och som

endast installeras och används i fordon av typen M1 och N1 (enligt definitionen i bilaga II till rådets direktiv 70/156/EEG) och som tas i bruk första gången mellan den 1 maj 2006 och den 31 december 2013,

har installerats där det inte är mekaniskt möjligt att installera någon annan typ av befintliga rörelsesensorer som i övrigt överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och dess tillägg 1–11,

installerats mellan fordonsenheten och där impulser för hastighet/tillryggalagd sträcka avges med integrerade sensorer eller alternativa gränssnitt.

För fordonsenheten i fråga är adapterns funktion densamma som om en rörelsesensor som överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och tilläggen 1–11 skulle vara kopplad till fordonsenheten.

Användning av en sådan adapter i de fordon som beskrivs ovan ska möjliggöra installation och korrekt användning av en fordonsenhet som uppfyller alla krav i denna bilaga.

För dessa fordon innehåller färdskrivaren kablar, en adapter och en fordonsenhet.

2.

I kapitel V i avsnitt 2 ska krav 250 ersättas med följande:

”250.

På skylten ska åtminstone följande uppgifter finnas:

Godkänd montörs eller verkstads namn och adress eller handelsbeteckning.

Fordonets karaktäristiska koefficient, uttryckt i ’w = … imp/km’.

Färdskrivarkonstanten i form av ’k = … imp/km’.

Däckens effektiva omkrets, uttryckt i ’l = … mm’.

Däcksdimension.

Datum då fordonets karaktäristiska koefficient och däckens effektiva omkrets fastställts.

Fordonets registreringsnummer.

Del av fordonet där adaptern, i förekommande fall, är installerad.

Del av fordonet där rörelsesensorn är installerad om den inte är ansluten till växellådan eller en adapter inte används.

Beskrivning av färgen på kabeln mellan adaptern och den del av fordonsenheten som tillhandahåller adapterns ingående impulser.

Serienumret på adapterns inbyggda rörelsesensor.”

3.

I kapitel V i avsnitt 2 ska följande krav införas:

”—

250a.

Installationsskyltar för fordon som är utrustade med en adapter eller för fordon där rörelsesensorn inte är ansluten till växellådan ska monteras vid tidpunkten för installationen. För alla andra fordon ska installationsskyltar med angivelse av den nya informationen monteras vid tidpunkten för besiktningen efter installationen.”

4.

Efter tillägg 11 ska ett tillägg 12 enligt bilagan till den här förordningen läggas till.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska börja tillämpas sex månader efter dagen för offentliggörande.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2009.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.


BILAGA

Tillägg 12

ADAPTER FÖR FORDONSKATEGORIERNA M1 OCH N1

INNEHÅLL

1.

Förkortningar och referensdokument

1.1.

Förkortningar

1.2.

Tillämpliga standarder

2.

Allmän beskrivning av och funktioner hos adaptern

2.1.

Allmän beskrivning av en adapter

2.2.

Funktioner

2.3.

Säkerhet

3.

Krav på färdskrivaren när en adapter är installerad

4.

Konstruktions- och funktionskrav för en adapter

4.1.

Interaktion och inställning av ingående hastighetspulser

4.2.

Induktion av de ingående pulserna till den inbyggda rörelsesensorn

4.3.

Inbyggd rörelsesensor

4.4.

Säkerhetskrav

4.5.

Prestanda

4.6.

Material

4.7.

Märkningar

5.

Installation av en färdskrivare när en adapter används

5.1.

Installation

5.2.

Plombering

6.

Kontroller, besiktningar och reparationer

6.1.

Periodiska besiktningar

7.

Typgodkännande för färdskrivare när en adapter används

7.1.

Allmänt

7.2.

Funktionsintyg

1.   FÖRKORTNINGAR OCH REFERENSDOKUMENT

1.1.   Förkortningar

TBD

To Be Defined – /Ej fastställt

VU

Vehicle Unit – /Fordonsenhet

1.2.   Tillämpliga standarder

ISO16844-3 Vägfordon – Färdskrivarsystem – Del 3: Gränssnitt för rörelsesensorer

2.   ALLMÄN BESKRIVNING AV OCH FUNKTIONER HOS ADAPTERN

2.1.   Allmän beskrivning av en adapter

ADA_001

Adaptern ska tillhandahålla en ansluten fordonsenhet (VU) med krypterade rörelsedata som ständigt visar fordonets hastighet och tillryggalagd sträcka.

Adaptern är endast avsedd för de fordon som ska vara utrustade med färdskrivare enligt denna förordning.

Den ska installeras och användas endast i de fordonstyper som anges i punkt rr, där det inte är mekaniskt möjligt att installera någon annan typ av befintlig rörelsesensor som i övrigt överensstämmer med bestämmelserna i denna bilaga och tilläggen 1–11.

Adaptern ska inte ha ett mekaniskt gränssnitt med en rörlig fordonsdel enligt vad som krävs i tillägg 10 till denna bilaga (avsnitt 3.1), utan ska vara ansluten till de hastighets-/avståndsimpulser som avges av integrerade sensorer eller alternativa gränssnitt.

ADA_002

En typgodkänd rörelsesensor (enligt bestämmelserna i denna bilaga, avsnitt VIII – Typgodkännande för färdskrivare och färdskrivarkort) ska monteras in i adapterns kåpa, som också ska inbegripa en pulsomvandlare som alstrar de ingående pulserna till den inbyggda rörelsesensorn. Denna inbyggda rörelsesensor ska själv vara ansluten till fordonsenheten, så att gränssnittet mellan fordonsenheten och adaptern överensstämmer med de krav som anges i ISO16844 3.

2.2.   Funktioner

ADA_003

Adaptern ska inbegripa följande funktioner:

Att utgöra gränssnitt mot och anpassa de inkommande hastighetspulserna.

Induktion av de inkommande pulserna till den inbyggda rörelsesensorn.

Alla funktioner i den inbyggda rörelsesensorn, så att krypterade rörelsedata tillhandahålls fordonsenheten (VU).

2.3.   Säkerhet

ADA_004

Adaptern ska inte vara säkerhetscertifierad enligt det allmänna säkerhetsmålet för rörelsesensorer i tillägg 10 till denna bilaga. Säkerhetskraven i avsnitt 4.4 i denna bilaga ska gälla i stället.

3.   KRAV PÅ FÄRDSKRIVAREN NÄR EN ADAPTER ÄR INSTALLERAD

I detta och de följande kapitlen anges hur kraven i denna bilaga ska förstås när en adapter används. De relaterade kravnumren anges i parentes.

ADA_005

Varje färdskrivare i fordon som har utrustats med en adapter måste överensstämma med alla bestämmelser, om inte annat anges i detta tillägg.

ADA_006

När en adapter är installerad inbegriper färdskrivaren kablar, adaptern (i stället för en rörelsesensor) och en fordonsenhet (krav 001).

ADA_007

Färdskrivarens funktion för upptäckt av en händelse och/eller fel ändras enligt följande:

Händelsen ”avbrott av strömtillförseln” ska utlösas av fordonsenheten när kalibreringsläget inte är inställt om strömtillförseln i den inbyggda rörelsesensorn är avbruten under mer än 200 millisekunder (krav 066).

Alla avbrott av strömtillförseln till adaptern på mer än 200 ms (millisekunder) ska utlösa ett lika långt avbrott av strömtillförseln till den inbyggda rörelsesensorn. Tröskeln för avbrottet i adaptern ska fastställas av adaptertillverkaren.

Händelsen ”fel i rörelsedata” ska utlösas av fordonsenheten vid avbrott av det normala dataflödet mellan den inbyggda rörelsesensorn och fordonsenheten och/eller vid integritetsfel eller autentiseringsfel under utbyte av data mellan den inbyggda rörelsesensorn och fordonsenheten (krav 067).

Händelsen ”försök till säkerhetsöverträdelse” ska utlösas av fordonsenheten vid varje övrig händelse som påverkar säkerheten i den inbyggda rörelsesensorn när kalibreringsläget inte är inställt (krav 068).

”Färdskrivarfel” ska utlösas av fordonsenheten när kalibreringsläget inte är inställt för varje fel i den inbyggda rörelsesensorn (krav 070).

ADA_008

De adapterfel som kan upptäckas av färdskrivaren ska vara de som är relaterade till den inbyggda rörelsesensorn (krav 071).

ADA_009

Fordonsenhetens kalibreringsfunktion ska möjliggöra automatisk hopkoppling av den inbyggda rörelsesensorn med fordonsenheten (krav 154, 155).

ADA_010

Begreppen ”rörelsesensor” eller ”sensor” i säkerhetsmålen för fordonsenheten i tillägg 10 till denna bilaga avser den inbyggda rörelsesensorn.

4.   KONSTRUKTIONS- OCH FUNKTIONSKRAV FÖR EN ADAPTER

4.1.   Att utgöra gränssnitt mot och anpassa de inkommande hastighetspulserna

ADA_011

Adapterns ingående gränssnitt ska acceptera frekvenspulser som motsvarar fordonets hastighet och/eller tillryggalagd sträcka. Elektriska egenskaper för de ingående pulserna är: (ska definieras av tillverkaren). Inställningar som endast finns tillgängliga för adaptertillverkaren och den godkända verkstad som utför installationen av adaptern ska möjliggöra korrekt ihopkoppling av adapterns ingående indata till fordonet, i förekommande fall.

ADA_012

Adapterns ingående gränssnitt ska, i förekommande fall, kunna multiplicera eller dividera frekvenspulserna i de ingående hastighetspulserna med hjälp av en fastställd konstant (k), för att anpassa signalen till en konstant inom den fastställda skalan för konstanter som anges i denna bilaga (4 000 till 25 000 imp/km). Denna fastställda konstant får endast programmeras av adaptertillverkaren och den godkända verkstad som utför installationen av adaptern.

4.2.   Induktion av de inkommande pulserna till den inbyggda rörelsesensorn

ADA_013

De inkommande pulserna, eventuellt anpassade enligt vad som anges ovan, ska induceras till den inbyggda rörelsesensorn, så att varje inkommande puls upptäcks av rörelsesensorn.

4.3.   Inbyggd rörelsesensor

ADA_014

Den inbyggda rörelsesensorn ska stimuleras av de inducerade pulserna, för att på så sätt kunna generera rörelsedata som korrekt motsvarar fordonets rörelse, som om den var mekaniskt ihopkopplad med en rörlig del av fordonet.

ADA_015

Identifieringsdata i den inbyggda rörelsesensorn ska användas av fordonsenheten för att identifiera adaptern (krav 077).

ADA_016

Installationsdata som lagras i den inbyggda rörelsesensorn ska anses motsvara adapterns installationsdata (krav 099).

4.4.   Säkerhetskrav

ADA_017

Adapterns kåpa ska vara utformad så att den inte kan öppnas. Den ska vara plomberad, så att försök till fysisk manipulering lätt kan upptäckas (exempelvis genom visuell besiktning, se ADA_035).

ADA_018

Det ska inte vara möjligt att avlägsna den inbyggda rörelsesensorn från adaptern utan att bryta plomberingen/plomberingarna av adapterns kåpa, eller bryta plomberingen mellan rörelsesensorn och adapterns kåpa (se ADA_035).

ADA_019

Adaptern ska se till att rörelsedata kan behandlas och härledas endast från adapterns indata.

4.5.   Prestanda

ADA_020

Adaptern ska vara helt funktionsduglig vid temperaturer från (ska definieras av tillverkaren, beroende på installationsplats) (krav 159).

ADA_021

Adaptern ska vara helt funktionsduglig vid en luftfuktighet av 10 procent till 90 procent (krav 160).

ADA_022

Adaptern ska skyddas mot överspänning, omkastning av polerna i dess strömtillförsel, och strömavbrott (krav 161).

ADA_023

Adaptern ska uppfylla kraven i kommissionens direktiv 2006/28/EG (1) om ändring, på grund av anpassning till den tekniska utvecklingen, av rådets direktiv 72/245/EEG om radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet), och ska skyddas mot elektrostatiska laddningar och transienter (krav 162).

4.6.   Material

ADA_024

Adaptern ska uppfylla kriterierna för skyddsklass (ska definieras av tillverkaren, beroende på installationsplats) (krav 164, 165).

ADA_025

Färgen på adapterns kåpa ska vara gul.

4.7.   Märkningar

ADA_026

En typskylt ska fästas på adaptern, och den ska ange följande (krav 169):

Adaptertillverkarens namn och adress.

Tillverkarens delnummer och tillverkningsår för adaptern.

Typgodkännandemärke för adaptertypen eller för färdskrivartypen som innehåller adaptern.

Installationsdatum för adaptern.

Registreringsnummer för det fordon som adaptern har installerats på.

ADA_027

Typskylten ska också visa följande uppgifter (om de inte är direkt läsbara från utsidan av den inbyggda rörelsesensorn):

Namn på tillverkaren av den inbyggda rörelsesensorn.

Tillverkarens delnummer och tillverkningsår för den inbyggda rörelsesensorn.

Typgodkännandemärke för den inbyggda rörelsesensorn.

5.   INSTALLATION AV FÄRDSKRIVARE NÄR EN ADAPTER ANVÄNDS

5.1.   Installation

ADA_028

En adapter som ska installeras på ett fordon ska endast levereras till fordonstillverkarna eller till verkstäder som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter, och som har tillstånd att installera, aktivera och kalibrera digitala färdskrivare.

ADA_029

Sådana godkända verkstäder som installerar adaptern ska justera ingående gränssnitt och välja fördelningsförhållandet för den ingående signalen (i förekommande fall).

ADA_030

Plomberingen av adapterns kåpa ska utföras av en godkänd verkstad.

ADA_031

Adaptern ska monteras så nära den del av fordonet som förser den med dess ingående pulser som möjligt.

ADA_032

Kablarna för adapterns strömtillförsel ska vara röda (positiv strömanslutning) och svarta (jordkontakt).

5.2.   Plombering

ADA_033

Följande krav för plombering ska gälla:

Adapterns kåpa ska vara plomberad (se ADA_017).

Den inbyggda sensorns kåpa ska vara plomberad till adapterns kåpa, såvida det inte är omöjligt att avlägsna den inbyggda rörelsesensorn utan att bryta adapterkåpans plombering/ar (se ADA_018).

Adapterns kåpa ska vara plomberad till fordonet.

Anslutningen mellan adaptern och den utrustning som förser den med dess ingående pulser ska vara plomberad i båda ändar (i den mån det är rimligen möjligt).

6.   KONTROLLER, BESIKTNINGAR OCH REPARATIONER

6.1.   Periodiska besiktningar

ADA_034

När en adapter används ska varje periodisk besiktning (med periodisk besiktning avses besiktningar i enlighet med krav 256–258 i kapitel VI i bilaga 1B) av färdskrivaren omfatta följande kontroller (krav 257):

Kontroll av att lämpligt typgodkännandemärke finns på adaptern.

Kontroll av att plomberingarna på adaptern och dess anslutningar är orörda.

Kontroll av att adaptern är installerad enligt vad som anges på typskylten.

Kontroll av att adaptern är installerad enligt anvisningar från tillverkaren av adaptern och/eller fordonet.

Kontroll av att det är tillåtet att montera en adapter på det besiktigade fordonet.

7.   TYPGODKÄNNANDE FÖR FÄRDSKRIVARE NÄR EN ADAPTER ANVÄNDS

7.1.   Allmänt

ADA_035

En eventuell adapter ska finnas med vid ansökan om godkännande av färdskrivare (krav 269).

ADA_036

Ansökan om typgodkännande eller för typgodkännande som en komponent i en färdskrivare kan göras för varje adapter.

ADA_037

Typgodkännanden ska inbegripa funktionella provningar, även av adaptern. Positiva resultat från var och en av dessa provningar ska anges i ett lämpligt intyg (krav 270).

7.2.   Funktionsintyg

ADA_038

Ett funktionsintyg för en adapter eller en färdskrivare som innehåller en adapter får inte utfärdas till adaptertillverkaren förrän minst alla följande funktionsprovningar har genomgåtts med positivt resultat.

Nr

Test

Beskrivning

Tillämpliga krav

1.

Administrativ prövning

1.1.

Dokument

Är adapterns dokumentation korrekt?

 

2.

Visuell besiktning

2.1.

Adapterns överensstämmelse med dokumentationen

 

2.2.

Identifiering/märkningar på adaptern

ADA_026, ADA_027

2.3.

Adapterns material

163–167

ADA_025

2.4.

Plombering

ADA_017, ADA_018, ADA_035

3.

Funktionsprovningar

3.1.

Induktion av hastighetspulserna till den inbyggda rörelsesensorn

ADA_013

3.2.

Ihopkoppling och anpassning av ingående hastighetspulser

ADA_011, ADA_012

3.3.

Rörelsemätningens exakthet

022–026

4.

Miljöprovningar

4.1.

Tillverkarens provningsresultat

Resultat av tillverkarens miljöprovningar

ADA_020, ADA_021, ADA_022, ADA_023, ADA_024

5.

EMC

5.1.

Utsläpp och mottaglighet

Kontrollera överensstämmelse med direktiv 2006/28/EG

ADA_023

5.2.

Tillverkarens provningsresultat

Resultat av tillverkarens miljöprovningar

ADA_023


(1)  EUT L 65, 7.3.2006, s. 27.