Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

14.1.2010   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 9/10


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 13 januari 2010

om säkert utbyte av elektroniska data mellan medlemsstaterna för att kontrollera att de förarkort de utfärdar är unika

[delgivet med nr K(2010) 19]

(Text av betydelse för EES)

(2010/19/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 14 i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid vägtransporter (1) krävs att det förarkort som avses i bilaga 1B på förarens begäran ska utfärdas av behörig myndighet i den medlemsstat där föraren har sin normala hemvist.

(2)

I krav 268a i förordning (EEG) nr 3821/85 sägs att medlemsstaterna ska ha ett elektroniskt datautbyte för att se till att varje förarkort för färdskrivare som de utfärdar är unikt. Enligt det kravet får medlemsstaternas behöriga myndigheter även utbyta data elektroniskt när de utför kontroller av förarkort längs vägarna eller i företagens lokaler för att kontrollera kortens status och att de är unika.

(3)

Den behöriga myndigheten ska också se till att sökande inte redan innehar ett giltigt förarkort.

(4)

Förarkort som har utfärdats av medlemsstaterna ska erkännas ömsesidigt.

(5)

Säkerheten, integriteten och pålitligheten hos den digitala färdskrivaren bör kontrolleras och säkerställas genom användning av förarkort som utfärdats inom Europeiska unionen.

(6)

Det är önskvärt att utfärdande myndigheter använder sig av effektiva metoder för att hantera uppgifter om utfärdande av färdskrivarkort i allmänhet och förarkort i synnerhet.

(7)

För att förhindra förare från att inneha mer än ett giltigt förarkort bör utfärdande myndigheter i medlemsstaterna kvickt kunna kontrollera information om utfärdade förarkort, och på ett tillförlitligt sätt utbyta information om dem.

(8)

Ansvariga nationella myndigheter bör vid kontroller längs vägarna kunna kontrollera om en förare har ett förarkort och om det är giltigt.

(9)

Meddelandesystemet TACHOnet är ett väletablerat och pålitligt verktyg för elektroniskt datautbyte mellan medlemsstaterna i fråga om utfärdande och kontroll av förarkort. Redan nu har 28 europeiska länder anslutit sig till systemet. TACHOnet-systemet definieras av referensdokument, till exempel ”XML messaging Reference Guide”, som finns på webbplatsen för de kommissionstjänster som ansvarar för vägtransportpolitikens sociala aspekter.

(10)

TACHOnet-systemets prestanda är beroende av prestanda hos respektive nationella system. Man bör därför ange en minimiservicenivå som medlemsstaterna ska sträva efter att uppnå i fråga om systemets tillgänglighet.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS FÖLJANDE.

Användning av TACHOnet

1.

Medlemsstaterna bör använda TACHOnet-systemet vid informationsutbyte när de kontrollerar om de förarkort som är utfärdade i enlighet med förordning (EEG) nr 3821/85 är unika.

Användning av andra kompatibla system

2.

En grupp medlemsstater som vill utbyta elektroniska data sinsemellan kan också använda ett kompatibelt system, som minst ska uppfylla kraven i ”TACHOnet XML messaging Reference Guide” som finns på kommissionens webbplats, under förutsättning att de utbyter elektroniska data med samtliga övriga medlemsstater via TACHOnet.

Förfarande för att kontrollera att förarkorten är unika

3.

När en medlemsstat kontrollerar att ett förarkort är unikt, ska den använda förfarandet i bilaga I.

Nationella kontrollorgans användning av TACHOnet eller motsvarande system

4.

Medlemsstaterna bör se till att deras nationella tillsyns- och kontrollorgan kan använda TACHOnet och/eller jämförbara system för att möjliggöra effektiva kontroller av förarkortens giltighet och status och att de är unika; kontrollerna ska i första hand ske längs vägarna eller i företagens lokaler.

Minimiservicenivå

5.

Medlemsstaterna bör tillhandahålla minimiservicenivån för TACHOnet eller ett kompatibelt system i punkt 2 enligt beskrivningen i bilaga II.

Uppföljning

6.

Medlemsstaterna uppmanas att senast den 30 juni 2010 informera kommissionen om åtgärder som vidtagits mot bakgrund av den här rekommendationen.

Översyn

7.

Om ett likvärdigt system för elektroniskt datautbyte, som kan användas i alla medlemsstater, skulle bli tillgängligt, bör kommissionen gå igenom den här rekommendationen, på begäran av minst fem medlemsstater och efter samråd med den kommitté som inrättats genom artikel 18.1 i förordning (EEG) nr 3821/85.

Mottagare

8.

Denna rekommendation riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2010.

På kommissionens vägnar

Antonio TAJANI

Vice ordförande


(1)  EGT L 370, 31.12.1985, s. 8.


BILAGA I

KONTROLL AV OM FÖRARKORTET ÄR UNIKT

1.

Alla ansökningar om förarkort bör kontrolleras mot förarkortsregistret i den medlemsstat där ansökan sker.

2.

Om den sökande innehar ett körkort som utfärdats i det land där ansökan sker, får den myndighet som utfärdar kortet använda TACHOnet-systemet eller ett kompatibelt system för att slumpvist kontrollera om den sökande har ansökt om och/eller fått ett förarkort i en annan medlemsstat. Dessa slumpmässiga kontroller bör omfatta minst 2 % av alla ansökningar.

3.

Om den sökande innehar ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat än den där ansökan skedde, ska den myndighet som utfärdar kortet alltid använda TACHOnet-systemet eller ett kompatibelt system.

4.

En medlemsstat som utfärdar ett förarkort till en förare som innehar ett körkort som utfärdats i en annan medlemsstat bör omedelbart – via TACHOnet-systemet eller ett kompatibelt system – underrätta den andra medlemsstaten om att ett förarkort utfärdats.

5.

En medlemsstat som informeras av en annan medlemsstat om att ett förarkort har utfärdats till en förare som innehar ett körkort som utfärdats i den första medlemsstaten bör registrera detta i sitt förarkortsregister. Registrering behövs dock inte om de utfärdande myndigheterna i medlemsstaterna för samtliga ansökningar använder TACHOnet eller ett kompatibelt system.


BILAGA II

MINIMISERVICENIVÅ

Medlemsstaterna ska tillämpa följande standarder för minimiservicenivå i fråga om TACHOnet eller ett kompatibelt system för datautbyte:

1.

   Servicens tid och omfattning: Dygnet runt sju dagar i veckan

2.

   Åtkomstgrad: 98 %

Åtkomstgraden är den procentandel av tiden då ett system är i drift.

3.

   Systemsvarstid: Högst 60 sekunder

Om systemet inte uppfyller kravet på systemsvarstid bör man se till att systemet så snart som möjligt återgår till normal svarstid.

4.

   Underhåll Medlemsstaterna bör informera andra medlemsstater och kommissionen om eventuellt underhåll via verktyget ”Schedule Maintenance” som finns på följande webbplats

https://webgate.cec.eu-admin.net/tachonet/prod/tachonetportal/

(webbplatsen kan bara nås via s-TESTA-nätverket)

5.

   Incidenteskalering: Om en incident inte kan åtgärdas inom 30 minuter, bör den medlemsstat i vars system incidenten uppkom vidta följande åtgärder