Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011H0622.pdf

21.9.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 243/23


KOMMISSIONENS REKOMMENDATION

av den 20 september 2011

om förfarandet för påvisande av graden av befintliga järnvägslinjers överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet

(Text av betydelse för EES)

(2011/622/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 292, och

av följande skäl:

Enligt avsnitt 7.3.4 i kommissionens beslut 2011/275/EU av den 26 april 2011 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet Infrastruktur i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik (1) kan befintliga linjer som inte omfattas av ett moderniserings- eller ombyggnadsprojekt tillåta spridning av fordon som överensstämmer med TSD:n samtidigt som de uppfyller de väsentliga kraven i rådets och parlamentets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (2). Infrastrukturförvaltaren bör i sådana fall, på frivillig basis, kunna komplettera registret över infrastruktur i enlighet med bilaga D till beslut 2011/275/EU. Ett gemensamt förfarande för att påvisa graden av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i TSD:n enligt beslut 2011/275/EU bör rekommenderas.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS

det förfarande som anges i bilagan för påvisande av graden av befintliga järnvägslinjers överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet.

Utfärdad i Bryssel den 20 september 2011.

På kommissionens vägnar

Siim KALLAS

Vice ordförande


(1)  EUT L 126, 14.5.2011, s. 53.

(2)  EUT L 91, 18.7.2008, s 1.


BILAGA

Förfarande för påvisande av graden av befintliga järnvägslinjers överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet

1.   Inledning

1.1   Tekniskt tillämpningsområde

Detta förfarande gäller följande delsystem i unionens järnvägssystem:

a)

Det strukturella delsystemet Infrastruktur.

b)

Det strukturella delsystemet Energi.

Dessa delsystem ingår i förteckningen över delsystem i bilaga II.1 till direktiv 2008/57/EG.

1.2   Geografiskt tillämpningsområde

Det geografiska tillämpningsområdet för detta förfarande är unionens järnvägssystem enligt direktiv 2008/57/EG.

1.3   Definitioner

I detta förfarande avses med

a)   EI: existerande infrastruktur (fasta installationer) som tagits i bruk före ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG, eller linjer som tagits i bruk efter ikraftträdandet av direktiv 2008/57/EG men utanför EG-kontrollförfarandet,

b)   påvisande av överensstämmelse (EI): kontroll av huruvida de grundläggande parametrarna för ett delsystem eller/och en del av befintliga linjer uppfyller kraven i relevanta TSD:er,

c)   intyg om påvisande (EI): dokument som utfärdas av en oberoende utvärderare som resultat av påvisande av överensstämmelse (EI),

d)   försäkran om påvisande (EI): dokument som utfärdas av en sökande efter mottagandet av intyg om påvisande (EI).

2.   Förfarande för påvisande av befintliga linjers överensstämmelse med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

2.1   Syfte

Enligt beslut 2011/275/EU om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Infrastruktur i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik kan befintliga linjer som inte omfattas av ett moderniserings- eller ombyggnadsprojekt tillåta spridning av fordon som överensstämmer med TSD:n samtidigt som de uppfyller de väsentliga kraven i direktiv 2008/57/EG.

Följande förfarande kan därför tillämpas för påvisande av befintliga fasta installationers överensstämmelse med relevanta TSD:er, utan att något nytt tillstånd för ibruktagande krävs.

Det är inte obligatoriskt utan kan användas frivilligt.

2.2   Förfarande för att påvisa graden av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i TSD:n

1.   Det förfarande som ska användas för att påvisa graden av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i TSD:n är förfarandet Påvisande av överensstämmelse (EI), genom vilket sökanden fullgör skyldigheterna i punkterna 2, 3, 5.2 och 5.4, samt säkerställer och försäkrar på eget ansvar att det berörda delsystemet, som uppfyller bestämmelserna i punkt 4, uppfyller kraven i relevanta TSD:er.

2.   Sökanden lämnar in en ansökan för påvisande av överensstämmelse (EI) med delsystemet till en oberoende utvärderare efter eget val.

Ansökan ska innehålla följande:

a)

Sökandens namn och adress och, om ansökan lämnas in av det behöriga ombudet, även dennes namn och adress.

b)

Den tekniska dokumentationen.

3.   Teknisk dokumentation

3.1.

Sökanden ska upprätta den tekniska dokumentationen och göra den tillgänglig för den oberoende utvärderare som avses i punkt 4. Dokumentationen ska göra det möjligt att påvisa befintliga delsystems grad av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i berörda TSD:er.

3.2.

Den tekniska dokumentationen ska, när så är tillämpligt, innehålla följande delar:

a)

Allmän beskrivning av det befintliga delsystemet.

b)

De dokument som krävs för sammanställningen av det tekniska underlaget.

c)

En förteckning över de harmoniserade standarder och/eller andra relevanta tekniska specifikationer till vilka hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning och/eller de nationella tekniska specifikationer som har överlämnats i enlighet med artikel 17.3 i direktiv 2008/57/EG, som tillämpats helt eller delvis, samt beskrivningar av de lösningar som har valts för att uppfylla kraven i relevanta TSD:er när de harmoniserade standarderna inte har tillämpats. När det gäller harmoniserade eller nationella standarder som tillämpats delvis specificerar den tekniska dokumentationen vilka delar som har tillämpats.

d)

Användningsvillkor för delsystemet (inskränkningar med avseende på användningstid eller körsträcka, gränsvärden för slitage etc.).

e)

Beskrivningar och förklaringar som är nödvändiga för förståelsen av hur delsystemet fungerar och ska underhållas.

f)

Underhållsvillkor och teknisk dokumentation avseende delsystemets underhåll.

g)

Alla tekniska krav som anges i relevanta TSD:er och som ska beaktas i samband med underhåll eller drift av delsystemet.

h)

Alla andra tillämpliga tekniska bevis, som visar att tidigare kontroller eller provningar har utförts med godkänt resultat, under jämförbara förhållanden och av kompetenta organ.

3.3.

Sökanden ska kunna uppvisa den tekniska dokumentationen för relevanta nationella myndigheter under delsystemets hela livslängd.

4.   Förfarande för att påvisa graden av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i TSD:n

4.1.

Den oberoende utvärderare som valts av sökanden tar hänsyn till uppgifter om undersökningar, kontroller eller provningar som har utförts av andra organ eller av sökanden.

4.2.

De bevis som har samlats in av den oberoende utvärderaren bör vara ändamålsenliga och tillräckliga för att påvisa graden av överensstämmelse med kraven i relevanta TSD:er och visa att alla tillämpliga kontroller och provningar som krävs har utförts.

4.3.

Om befintliga delsystem uppfyller kraven i relevanta TSD:er ska den oberoende utvärderaren utfärda ett intyg om påvisande (EI).

5.   Försäkran om påvisande (EI)

5.1.

Sökanden ska upprätta en skriftlig försäkran om påvisande (EI) för delsystemet och bevara den under delsystemets hela livslängd. Försäkran om påvisande (EI) identifierar det delsystem för vilket den har upprättats.

5.2.

Försäkran om påvisande (EI) och kompletterande dokument ska utarbetas i enlighet med kapitel 2.5.

5.3.

En kopia av försäkran om påvisande (EI) ska göras tillgänglig för de relevanta myndigheterna på begäran.

6.   Tekniskt underlag

6.1.

Den oberoende utvärderaren ska ansvara för sammanställningen av det tekniska underlag som åtföljer försäkran om påvisande (EI).

6.2.

Det tekniska underlag som åtföljer försäkran om påvisande (EI) ska lämnas till sökanden.

6.3.

Sökanden ska förvara en kopia av det tekniska underlaget under delsystemets hela livslängd. Den ska skickas till övriga medlemsstater som begär detta.

2.3   Egenskaper som ska bedömas

De egenskaper som ska bedömas vid tillämpningen av förfarandet för att påvisa graden av överensstämmelse med de grundläggande parametrarna i TSD:n anges i

tabell 1 för delsystemet Infrastruktur för konventionell trafik,

tabell 2 för delsystemet Energi för konventionell trafik,

tabell 3 för delsystemet Infrastruktur för höghastighetstrafik och

tabell 4 delsystemet Energi för höghastighetstrafik.

Tabell 1

Bedömning av delsystemet Infrastruktur för konventionell trafik för påvisande av överensstämmelse (EI)

Egenskaper som ska bedömas (CR INF TSD)

Befintlig linje som inte omfattas av EG-kontroll

Särskilda bedömnings- förfaranden

(CR INF TSD)

1

2

Fria rummet (4.2.4.1)

X

6.2.4.1

Spåravstånd (4.2.4.2)

X

6.2.4.2

Maximala lutningar (4.2.4.3)

X

 

Minsta horisontella kurvradie (4.2.4.4)

X

 

Minsta vertikala kurvradie (4.2.4.5)

X

 

Nominell spårvidd (4.2.5.1)

X

 

Rälsförhöjning (4.2.5.2)

X

 

Förändring av rälsförhöjning (4.2.5.3)

X

 

Rälsförhöjningsbrist (4.2.5.4)

X

6.2.4.3

Ekvivalent konicitet (4.2.5.5.1) – utformning

Ej tillämpligt

 

Ekvivalent konicitet (4.2.5.5.2) – i drift

Öppen punkt

6.2.4.5

Rälhuvudets profil för spår (4.2.5.6)

Ej tillämpligt

 

Rällutning (4.2.5.7)

X

 

Spårstyvhet (4.2.5.8)

Ej tillämpligt

 

Förreglingsanordningar (4.2.6.1)

X

 

Geometri för spårväxlar i drift (4.2.6.2)

Ej tillämpligt

 

Längsta ostyrda längd för fasta dubbelspetsade korsningar (4.2.6.3)

X

6.2.4.7

Spårets förmåga att motstå vertikala laster (4.2.7.1)

X

6.2.5

Spårets longitudinella motståndsförmåga (4.2.7.2)

X

6.2.5

Spårets laterala motståndsförmåga (4.2.7.3)

X

6.2.5

Nya broars förmåga att motstå belastningar från trafiken (4.2.8.1)

Ej tillämpligt

 

Ekvivalent vertikal belastning för nya markarbeten och jordtryckseffekter (4.2.8.2)

Ej tillämpligt

 

Motståndsförmåga hos nya konstruktioner som är placerade över eller i anslutning till spår (4.2.8.3)

Ej tillämpligt

 

Befintliga broars och markarbetens förmåga att motstå belastningar från trafiken (4.2.8.4)

X

6.2.4.9

Fastställande av gräns för omedelbar åtgärd, underhållsgräns och varningsgräns (4.2.9.1)

Ej tillämpligt

 

Gräns för omedelbar åtgärd för spårets skevning (4.2.9.2)

Ej tillämpligt

 

Gräns för omedelbar åtgärd för spårviddsvariation (4.2.9.3)

Ej tillämpligt

 

Gräns för omedelbar åtgärd för rälsförhöjning (4.2.9.4)

Ej tillämpligt

 

Användbar plattformslängd (4.2.10.1)

X

 

Plattformens bredd och kant (4.2.10.2)

X

 

Plattformens slut (4.2.10.3)

X

 

Plattformens höjd (4.2.10.4)

X

 

Plattformskantens läge (4.2.10.5)

X

 

Största tryckvariation i tunnlar (4.2.11.1)

X

6.2.4.6

Buller- och vibrationsgränser samt begränsande åtgärder (4.2.11.2)

Öppen punkt

 

Skydd mot elolyckor (4.2.11.3)

Se ENE

 

Säkerhet i järnvägstunnlar (4.2.11.4)

Se SRT

 

Sidvindseffekter (4.2.11.5)

Öppen punkt

 

Avståndsskyltar (4.2.12.1),

X

 

Toalettömning (4.2.13.2)

X

6.2.4.10

Utrustning för utvändig rengöring av tåg (4.2.13.3)

X

6.2.4.10

Vattenpåfyllning (4.2.13.4)

X

6.2.4.10

Bränslepåfyllning (4.2.13.5)

X

6.2.4.10

Strömförsörjning vid service (4.2.13.6)

X

6.2.4.10

Tabell 2

Bedömning av delsystemet Energi för konventionell trafik för påvisande av överensstämmelse (EI)

Egenskaper som ska bedömas (CR ENE TSD)

Befintlig linje som inte omfattas av EG-kontroll

Särskilda bedömnings- förfaranden

(CR ENE TSD)

1

2

Spänning och frekvens (4.2.3)

X

 

Parametrar avseende banmatningssystemets prestanda (4.2.4)

X

6.2.4.1

Fortsatt elkraftmatning i händelse av störningar i tunnlar (4.2.5)

X

 

Strömkapacitet, likspänningssystem, stillastående tåg (4.2.6)

X

 

Återmatande bromsning (4.2.7)

X

6.2.4.2

Reläskyddskoordination (4.2.8)

X

6.2.4.3

Övertoner och dynamiska effekter för växelspänningssystem (4.2.9)

X

6.2.4.4

Kontaktledningens geometri – kontakttrådens höjd (4.2.13.1)

X

 

Kontaktledningens geometri – variation i kontakttrådens höjd (4.2.13.2)

X

 

Kontaktledningens geometri: Avvikelse i sidled (4.2.13.3)

X

 

Strömavtagarens lastprofil (4.2.14)

X

 

Medelkontaktkraft (4.2.15)

X

 

Strömavtagningsdynamik och strömavtagningskvalitet (4.2.16)

X

6.1.4.1, 6.2.4.5

Avstånd mellan strömavtagare (4.2.17)

X

 

Kontakttrådens material (4.2.18)

X

 

Fasskiljande sektioner (4.2.19)

X

 

Systemskiljande sektioner (4.2.20)

X

 

Hantering av banmatningssystemet i händelse av fara (4.4.2.3)

X

 

Underhållsregler (4.5)

X

6.2.4.6

Elsäkerhetsåtgärder (4.7.2, 4.7.3, 4.7.4)

X

 

Tabell 3

Bedömning av delsystemet Infrastruktur för höghastighetstrafik för påvisande av överensstämmelse (EI)

Egenskaper som ska bedömas (HS INF TSD)

Befintlig linje som inte omfattas av EG-kontroll

Särskilda bedömnings- förfaranden

(HS INF TSD)

1

2

Nominell spårvidd (4.2.2)

X

 

Minsta infrastrukturprofil (4.2.3)

X

6.2.6.1

Spåravstånd (4.2.4)

X

 

Maximala lutningar (4.2.5)

X

 

Minsta kurvradie (4.2.6)

X

 

Rälsförhöjning (4.2.7)

X

 

Rälsförhöjningsbrist (4.2.8)

X

 

Ekvivalent konicitet (projekteringsvärde) (4.2.9.2)

Ej tillämpligt

 

Minimivärde för genomsnittlig spårvidd (4.2.9.3.1)

Ej tillämpligt

 

Spårlägeskvalitet och gränsvärden för punktfel (4.2.10)

Ej tillämpligt

 

Rällutning (4.2.11)

X

6.2.6.4

Förreglingsanordningar (4.2.12.1)

X

 

Användning av korsningar med rörlig spets (4.2.12.2)

X

 

Geometriska egenskaper (4.2.12.3)

Ej tillämpligt

 

Spårets motståndsförmåga (4.2.13)

X

 

Trafiklaster på broar (4.2.14)

X

 

Total spårstyvhet (4.2.15)

Öppen punkt

6.2.6.3

Största tryckvariation i tunnlar (4.2.16)

X

6.2.6.5

Sidvindseffekter (4.2.17)

X

 

Strömöverföringsegenskaper (4.2.18)

X

 

Buller och vibrationer (4.2.19)

Ej tillämpligt

 

Tillträde till plattformar (4.2.20.1)

X

 

Användbar plattformslängd (4.2.20.2)

X

 

Plattformshöjd och avstånd från spårmitt (4.2.20.4–5)

X

 

Spårets utformning längs plattformarna (4.2.20.6)

X

 

Skydd mot elolyckor (4.2.20.7)

Se HS ENE

 

Tillgängligheten för funktionshindrade (4.2.20.8)

Se PRM

 

Brandsäkerhet och säkerhet i järnvägstunnlar (4.2.21)

Se SRT

 

Tillträde till och intrång i spåranläggningar (4.2.22)

X

 

Sidoutrymme för passagerare vid evakuering av tåg utanför stationerna (4.2.23)

X

 

Längd på uppställningsspår (4.2.25.1)

X

 

Lutning på uppställningsspår (4.2.25.2)

X

 

Kurvradie (4.2.25.3)

X

 

Fasta installationer för service av tåg (4.2.26)

X

 

Tabell 4

Bedömning av delsystemet Energi för höghastighetstrafik för påvisande av överensstämmelse (EI)

Egenskaper som ska bedömas (HS ENE TSD)

Befintlig linje som inte omfattas av EG-kontroll

Särskilda bedömnings- förfaranden

(HS ENE TSD)

1

2

Spänning och frekvens (4.2.2)

X

 

Systemets prestanda och installerad effekt (4.2.3)

X

 

Regenerativ bromsning (4.2.4)

X

 

Fortsatt elkraftmatning (4.2.7)

Ej tillämpligt

 

Kontaktledning – konstruktion, geometri (4.2.9)

X

 

Kontaktledningens överensstämmelse med infrastrukturprofilen (4.2.10)

X

 

Kontakttrådens material (4.2.11)

X

 

Kontakttrådens vågutbredningshastighet (4.2.12)

Ej tillämpligt

 

Statisk kontaktkraft (4.2.14)

Ej tillämpligt

 

Medelkontaktkraft (4.2.15)

X

 

Strömavtagningskvalitet med medelkontaktkraft (4.2.16)

X

4.2.16.2.1, 4.2.16.2.3

Vertikal förflyttning av kontaktpunkten (4.2.17)

X

 

Kontaktledningens strömkapacitet (4.2.18)

X

 

Ström vid stillastående (4.2.20)

X

 

Fasskiljande sektioner (4.2.21)

X

 

Systemskiljande sektioner (4.2.22)

X

 

Åtgärder för samordning av skydd (4.2.23)

X

 

Övertoner och dynamiska effekter (4.2.25)

Ej tillämpligt

 

Banmatningssystem i händelse av fara (4.4.1)

X

 

Underhåll – tillverkarens ansvar (4.5.1)

Ej tillämpligt

 

Underhåll – Infrastrukturförvaltarens ansvar (4.5.2)

Ej tillämpligt

 

Elsäkerhetsåtgärder (4.7.1, 4.7.2, 4.7.3)

X

 

2.4   Krav för oberoende utvärderare

1.   En oberoende utvärderare som valts av sökanden ska påvisa överensstämmelse (EI) för befintliga linjer. En oberoende utvärderare kan vara en extern enhet eller en intern del hos infrastrukturförvaltaren.

2.   När det gäller järnvägsinfrastruktur ska den oberoende utvärderaren ha

a)

lämplig teknisk utbildning,

b)

tillräckliga kunskaper om kraven för den utvärdering som denne utför och tillräcklig erfarenhet av sådana kontroller, och

c)

förmåga att upprätta intyg om påvisande (EI) och teknisk dokumentation, som utgör det formella resultatet för de utvärderingar som gjorts.

3.   En oberoende utvärderare som ingår i infrastrukturförvaltaren ska uppfylla följande krav:

a)

Utvärderaren och dess personal har en identifierbar struktur och rapporteringsmetoder som säkerställer att de är opartiska.

b)

Varken utvärderaren eller dess personal får ansvara för drift eller underhåll av de produkter som de bedömer och får inte delta i någon verksamhet som kan vara oförenlig med en självständig bedömning eller integritet i samband med utvärderingen.

c)

Utvärderaren ska enbart tillhandahålla sina tjänster till det företag som den är en del av.

2.5   Försäkran om påvisande

1.   Försäkran om påvisande (EI) och kompletterande dokumentation ska vara daterad och undertecknad.

2.   Försäkran ska avfattas på samma språk som det tekniska underlaget och innehålla följande uppgifter:

a)

Hänvisningar till förfarandet för påvisande av befintliga linjers överensstämmelse med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

b)

Namn och adress på sökanden eller dennes ombud inom EU (firmanamn och fullständig adress ska uppges; om det är fråga om ombud ska sökandens firmanamn också uppges).

c)

Kortfattad beskrivning av delsystemet.

d)

Namn och adress för den oberoende utvärderare som utfört påvisande av överensstämmelse (EI).

e)

Hänvisningar till dokumenten i det tekniska underlaget.

f)

Alla relevanta, tillfälliga eller slutliga bestämmelser som delsystemet ska uppfylla, särskilt sådana som gäller eventuella begränsningar av eller villkor för driften.

g)

Om försäkran om påvisande (EI) är tillfällig ska giltighetstiden anges.

h)

Undertecknarens identitet.