Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32011R0201.pdf

2.3.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 57/8


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 201/2011

av den 1 mars 2011

om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av järnvägsfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (1), särskilt artikel 26.4, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen bör anta utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av fordon i enlighet med direktivet.

(2)

Den 30 juni 2010 utfärdade Europeiska järnvägsbyrån rekommendationen om utformningen av försäkran om överensstämmelse med en godkänd typ av fordon.

(3)

Bilagorna till försäkran om typöverensstämmelse bör ge belägg för att de relevanta kontrollförfarandena slutförts i enlighet med den tillämpliga unionslagstiftningen och de anmälda nationella reglerna och ange hänvisningarna till direktiven, tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, nationella regler och andra bestämmelser. Typgodkännandet, som identifieras genom det europeiska identifikationsnumret, bör tillhandahålla information om alla rättsliga krav på grundval av vilka typgodkännandet har beviljats i en medlemsstat.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 29.1 i direktiv 2008/57/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Utformningen av försäkran om typöverensstämmelse som avses i artikel 26.4 i direktiv 2008/57/EG fastställs i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 juni 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater med undantag av Cypern och Malta så länge som inget järnvägssystem har upprättats inom deras territorium.

Utfärdad i Bryssel den 1 mars 2011.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 191, 18.7.2008, s. 1.


BILAGA

UTFORMNING AV FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED EN GODKÄND FORDONSTYP

Vi,

Sökande (1)

[Företagsnamn]

[Fullständig adress]

Behörigt ombud:

[Företagsnamn]

[Fullständig adress]

för sökanden

[Företagsnamn]

[Fullständig adress]

försäkrar på eget ansvar att fordonet [europeiskt fordonsnummer] (2) som denna försäkran avser

överensstämmer med fordonstypen [ERATV-identifikation av fordonstypen] som är godkänd i följande medlemsstater:

[medlemsstat 1] enligt godkännandenummer [europeiskt identifikationsnummer för typgodkännandet i medlemsstat 1]

[medlemsstat 2] enligt godkännandenummer [europeiskt identifikationsnummer för typgodkännandet i medlemsstat 2]

… (ange alla medlemsstater i vilka fordonstypen är godkänd)

är förenlig med den relevanta unionslagstiftningen, de relevanta tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet och tillämpliga nationella regler, såsom anges i bilagorna till denna försäkran,

har genomgått alla kontrollförfaranden som är nödvändiga för upprättandet av denna försäkran.

Förteckning över bilagor (3)

[bilagornas titlar]

Undertecknad för [sökandens namn]

Utfärdad [plats], [datum DD/MM/ÅÅÅÅ]

[namn, befattning] [namnteckning]

Fält reserverat för den nationella säkerhetsmyndigheten:

Europeiskt fordonsnummer som tilldelats fordonet: [europeiskt fordonsnummer]


(1)  Sökanden får vara den upphandlande enheten eller konstruktören, eller deras i unionen etablerade behöriga ombud.

(2)  Om det vid tidpunkten för upprättandet av denna försäkran för fordonet inte har utfärdats ett europeiskt fordonsnummer ska fordonet identifieras genom ett annat identifikationssystem efter överenskommelse mellan den sökande och den behöriga nationella säkerhetsmyndigheten. I detta fall gäller att om ett europeiskt fordonsnummer har utfärdats för fordonet ska den nationella säkerhetsmyndigheten fylla i det avsedda fältet.

(3)  Bilagorna ska inkludera kopior av de dokument som tillhandahåller belägg för slutförande av de relevanta kontrollförfarandena i enlighet med den tillämpliga unionslagstiftningen (EG-kontrollförklaringar) och nationella regler.