Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32014L0046.pdf

29.4.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 127/129


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/46/EU

av den 3 april 2014

om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (2), och

av följande skäl:

(1)

Trafiksäkerhetsprovningen ingår i en övergripande ordning vars syfte är att säkerställa att fordon hålls i ett säkert och miljömässigt godtagbart skick under användning. Den ordningen bör föreskriva periodiska trafiksäkerhetsprovningar av fordon och vägkontroller av fordon som används för kommersiella transporter samt ett förfarande för fordonsregistrering som gör det möjligt att tillfälligt upphäva ett tillstånd för ett fordon att användas i vägtrafik om fordonet utgör en omedelbar trafiksäkerhetsrisk.

(2)

Vid registrering av ett fordon beviljas ett administrativt godkännande för att det skall få tas i bruk i vägtrafik. Rådets direktiv 1999/37/EG (3) avser endast själva registreringen av fordon. I särskilda fall där användningen av ett fordon på allmän väg utgör en risk på grund av fordonets tekniska skick bör det emellertid vara möjligt att för en viss tidsperiod tillfälligt upphäva tillståndet att använda det fordonet. För att minska administrationen kring det tillfälliga upphävandet bör det inte krävas ett nytt registreringsförfarande när det tillfälliga upphävandet upphör.

(3)

Det bör införas ett krav på ett permanent återkallande av registreringen av ett fordon som enligt ett meddelande ska behandlas som ett uttjänt fordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (4). Medlemsstaterna har möjlighet att i nationell rätt fastställa andra skäl för att återkalla en fordonsregistrering.

(4)

Även om en fordonsregistrering har återkallats bör det vara möjligt att behålla en uppgift om den registreringen.

(5)

För att minska administrationen och förenkla informationsutbytet mellan medlemsstaterna bör fordonsinformation registreras elektroniskt.

(6)

Detta direktiv bör inte hindra en medlemsstat från att betrakta den elektroniska datauppsättning som förvaras av dess behöriga myndighet som den huvudsakliga källan till informationen om ett fordon som registrerats på dess territorium. För att underlätta utbytet av information bör medlemsstaterna kunna använda ett elektroniskt system som omfattar uppgifter från nationella elektroniska databaser.

(7)

I de fall där farliga brister identifieras vid en trafiksäkerhetsprovning, och tillståndet att använda ett fordon på allmän väg tillfälligt har upphävts, bör det tillfälliga upphävandet registreras tills fordonet har godkänts vid en ny trafiksäkerhetsprovning.

(8)

För att uppdatera punkt II.4 andra strecksatsen och punkt III.1. (A.b) i både bilaga I och bilaga II till direktiv 1999/37/EG i samband med en utvidgning av unionen, och för att uppdatera punkt II.6 i bilaga I, vilken hänför sig till icke obligatoriska uppgifter i samband med ändring av definitioner eller av innehållet i intyg om överensstämmelse i relevant unionslagstiftning om typgodkännande, bör kommissionen ges befogenhet att anta akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(9)

Direktiv 1999/37/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av direktiv 1999/37/EG

Direktiv 1999/37/EG ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 1 ska den första meningen ersättas med följande:

”Detta direktiv ska gälla för de fordonsregistreringsbevis som medlemsstaterna utfärdar.”

2.

I artikel 2 ska följande led läggas till:

”e)   tillfälligt upphävande: en begränsad tidsperiod när ett fordon inte har en medlemsstats tillstånd att användas i vägtrafik, varefter, under förutsättning att skälen för det tillfälliga upphävandet har upphört, det åter kan få tillstånd att användas utan ett nytt registreringsförfarande,

f)   återkallelse av registrering: en återkallelse av en medlemsstats tillstånd för ett fordon att användas i vägtrafik.”

3.

I artikel 3 ska följande punkter läggas till:

”4.   Medlemsstaterna ska i elektronisk form registrera information om alla fordon som är registrerade på deras territorier. Informationen ska inbegripa

a)

alla obligatoriska uppgifter enligt punkt II.5 i bilaga I samt uppgifterna i punkterna II.6 (J) och II.6 (V.7) och (V.9) i den bilagan, där dessa uppgifter finns tillgängliga,

b)

andra icke obligatoriska uppgifter som förtecknas i bilaga I eller uppgifter från intyget om överensstämmelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG (*), när så är möjligt,

c)

resultaten från de obligatoriska periodiska trafiksäkerhetsprovningarna enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU (**) och giltighetstiden för trafiksäkerhetsintyget.

Behandlingen av personuppgifter inom ramen för detta direktiv ska ske i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (***) och 2002/58/EG (****).

5.   Den tekniska informationen om fordonen ska göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna eller provningscentrumen för genomförandet av periodiska trafiksäkerhetsprovningar. Medlemsstaterna får begränsa provningscentrumens användning och spridning av sådan information i syfte att förhindra att den missbrukas.

(*)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1)."

(**)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 51)."

(***)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31)."

(****)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).”"

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 3a

1.   Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat får meddelande om att en periodisk trafiksäkerhetsprovning visar att ett specifikt fordons tillstånd att användas i vägtrafik tillfälligt har upphävts i enlighet med artikel 9 i direktiv 2014/45/EU ska det tillfälliga upphävandet registreras elektroniskt och en ny trafiksäkerhetsprovning ska genomföras.

Det tillfälliga upphävandet ska gälla tills fordonet har blivit godkänt vid en ny trafiksäkerhetsprovning. När fordonet har godkänts vid en trafiksäkerhetsprovning ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål på nytt godkänna fordonet för användning i vägtrafik. Inget nytt registreringsförfarande ska krävas.

Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får vidta åtgärder för att underlätta omprovning av ett fordon vars tillstånd att användas i vägtrafik tillfälligt upphävts. Dessa åtgärder får inbegripa tillstånd att använda allmänna vägar mellan ett reparationsställe och ett provningscentrum i syfte att genomföra en trafiksäkerhetsprovning.

2.   En medlemsstat får ge innehavaren av registreringsbeviset tillåtelse att lämna en begäran till den behöriga myndigheten om överföring av registreringen till fordonets nya ägare.

3.   Om en medlemsstats behöriga myndighet får meddelande om att ett fordon behandlas som ett uttjänt fordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG (*****) ska det fordonets registreringsbevis återkallas permanent och informationen om detta ska införas i det elektroniska registret.

(*****)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).”"

5.

I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

”3.   Vid ett ägarbyte ska medlemsstaterna, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5.4 och 8.3 i direktiv 2014/45/EU, principiellt erkänna trafiksäkerhetsintygets giltighet om ett fordon har ett giltigt bevis på genomgången periodisk trafiksäkerhetsprovning.”

6.

Artiklarna 6 och 7 ska ersättas av följande:

”Artikel 6

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 7 i syfte att ändra

punkt II.4 andra strecksatsen och punkt III.1 (A.b) i både bilaga I och bilaga II, i samband med en utvidgning av unionen,

punkt II.6 i bilaga I, med avseende på icke obligatoriska uppgifter i samband med ändring av definitioner eller av innehållet i intyg om överensstämmelse i relevant unionslagstiftning om typgodkännande.

Artikel 7

1.   Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 6 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 19 maj 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artikel 6 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.   En delegerad akt som antas enligt artikel 6 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

7.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

Medlemsstaterna ska bistå varandra vid genomförandet av detta direktiv. De får bilateralt eller multilateralt utbyta upplysningar, särskilt för att innan registrering sker kontrollera ett fordons lagenlighet, i förekommande fall i den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat. För att underlätta utbytet av information får medlemsstaterna för sådan kontroll använda ett elektroniskt system som innehåller uppgifter från nationella elektroniska databaser.”

8.

I punkt II.6 i bilaga I ska följande punkt läggas till:

”X)

bevis på godkänd trafiksäkerhetsprovning, datum för nästa trafiksäkerhetsprovning eller sista giltighetsdag för gällande trafiksäkerhetsintyg.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 20 maj 2017 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser senast från och med den 20 maj 2018.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Mottagare

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 april 2014.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

D. KOURKOULAS

Ordförande


(1)  EUT C 44, 15.2.2013, s. 128.

(2)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 11 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 24 mars 2014.

(3)  Rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon (EGT L 138, 1.6.1999, s. 57).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).