Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32017D1013.pdf

16.6.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 153/28


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2017/1013

av den 30 mars 2017

om upprättande av den enhetliga rapporteringsblankett som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006

[delgivet med nr C(2017) 1927]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (1), särskilt artikel 25.2,

med beaktande av yttrandet från den kommitté för vägtransporter som inrättats genom artikel 42.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet (2), och

av följande skäl:

(1)

Den enhetliga blankett som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 561/2006 bör användas när medlemsstaterna vartannat år ska tillställa kommissionen den information som är nödvändig för utarbetandet av en rapport om genomförandet av den förordningen och förordning (EU) nr 165/2014 och om utvecklingen inom de områden som omfattas av de rättsakterna.

(2)

Den enhetliga blankett som fastställts genom kommissionens beslut 2009/810/EG (3) bör upphöra att gälla och ett nytt beslut bör antas för att bl.a. beakta utvecklingen i unionen, exempelvis Kroatiens anslutning och de nya regler om körtider och viloperioder som tillkommit sedan antagandet av det beslutet.

(3)

De nya rapporteringskraven, som fastställts genom förordning (EG) nr 561/2006 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG (4) där minimivillkor föreskrivs för genomförandet, gäller i synnerhet information om nationella undantag som medlemsstaterna medgett i enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 561/2006 och mer exakta uppgifter om fordonskontroller.

(4)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG (5) kompletterar bestämmelserna om körtider, raster och viloperioder i förordning (EG) nr 561/2006.

(5)

Enligt artikel 13.1 i direktiv 2002/15/EG ska medlemsstaterna lägga fram en rapport om genomförandet av det direktivet vartannat år. Denna tvåårsperiod sammanfaller med den period som föreskrivs i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 561/2006. För att underlätta administrationen och en effektiv övervakning av effekterna av unionens regler på detta område är det därför lämpligt att se till att dessa uppgifter kan lämnas på den enhetliga blanketten.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den enhetliga blankett som avses i artikel 17.1 i förordning (EG) nr 561/2006 ska upprättas enligt den mall som anges i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.   Beslut 2009/810/EG ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 mars 2017.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

(2)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.

(3)  Kommissionens beslut 2009/810/EG av den 22 september 2008 om upprättande av den enhetliga rapporteringsblankett som avses i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 (EUT L 289, 5.11.2009, s. 9).

(4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 om minimivillkor för genomförande av rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och (EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning på vägtransportområdet samt om upphävande av rådets direktiv 88/599/EEG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 35).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter (EGT L 80, 23.3.2002, s. 35).


BILAGA

Standardblankett för rapportering om medlemsstaternas genomförande av förordning (EG) nr 561/2006, förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 2002/15/EG, i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006 och artikel 13 i direktiv 2002/15/EG

1.   MEDLEMSSTAT

2.   REFERENSPERIOD

(Artikel 17 i förordning (EG) nr 561/2006)

Från och med (datum):

Till och med (datum):

3.   BERÄKNING AV DE MINIMIKONTROLLER SOM SKA GENOMFÖRAS

(Artikel 2 i direktiv 2006/22/EG)

a)

Antal arbetsdagar per förare under referensperioden: …

b)

Totala antalet fordon som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006: …

c)

Totala antalet arbetsdagar [(a) * (b)]: …

d)

Minimikontroller [3 % från och med januari 2010] …

4.   VÄGKONTROLLER

4.1   Antalet förare som kontrollerats i vägkontroller efter registreringsland och huvudsaklig transporttyp

Huvudsaklig transporttyp

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Persontransporter

 

 

 

Godstransporter

 

 

 

Totalt

 

 

 

4.2   Antalet fordon som stoppats i vägkontroller efter typ av väg och registreringsland

Typ av väg

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

ES

EE

FR

FI

UK

EL

HU

HR

IT

IE

Motorväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av väg

LU

LT

LV

MT

NL

PT

PL

RO

SE

SK

SLO

FL

IS

N

CH

Övrigt

Totalt

Motorväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riksväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsväg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3   Antalet fordon som stoppats i vägkontroller efter typ av färdskrivare

Typ av färdskrivare

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Analog

 

 

 

Digital

 

 

 

Smart (1)

 

 

 

Totalt

 

 

 

Om nationell statistik föreligger, fyll även i tabellen nedan och ange exakta siffror om fordon med digital färdskrivare:

a)

Antalet fordon med digital färdskrivare

 

b)

Andelen fordon med digital färdskrivare av en total fordonsflotta som omfattas av förordningarna

 

4.4   Antalet arbetsdagar som kontrollerats i vägkontroller efter huvudsaklig transporttyp och registreringsland

Huvudsaklig transporttyp

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Persontransporter

 

 

 

Godstransporter

 

 

 

Totalt

 

 

 

4.5   Överträdelser – antal och typ av överträdelser som konstaterats vid vägkontroller

(R – överträdelse av förordning (EG) nr 561/2006, D – överträdelse av direktiv 2006/22/EG)

Artikel

Typ av överträdelse

Persontransporter

Godstransporter

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

EU/EES/Schweiz

Tredjeländer

Egna medborgare

Utländska medborgare

Egna medborgare

Utländska medborgare

R 6

Körtid:

Daglig körtid

Körtid per vecka

Körtid under en fjortondagarsperiod

 

 

 

 

 

 

R 6

Uppgifter saknas om annat arbete och/eller tillgänglighet

 

 

 

 

 

 

R 7

Raster (en körning på mer än 4,5 timmar utan rast eller med för kort rast)

 

 

 

 

 

 

R 8

Viloperioder:

Dygnsvila

Veckovila

 

 

 

 

 

 

R 10 och 26

Körtidsregistrering:

Uppgifter om de föregående 28 dagarna

 

 

 

 

 

 

D Bilaga I A

Färdskrivare:

Fungerar inte korrekt

Missbruk eller manipulation av färdskrivaren

 

 

 

 

 

 

5.   KONTROLLER I FÖRETAGENS LOKALER

5.1   Antalet förare och antalet arbetsdagar som kontrollerats i företagens lokaler

Transporttyp

Antalet kontrollerade förare

Antalet kontrollerade arbetsdagar

I.   Typ

Persontransporter

 

 

Godstransporter

 

 

II.   Typ

Transport för uthyrning eller mot betalning

 

 

Transport för egen räkning

 

 

5.2   Överträdelser – antal och typ av överträdelser som konstaterats i företagens lokaler

(R – överträdelse av förordning (EG) nr 561/2006, D – överträdelse av direktiv 2006/22/EG)

Artikel

Typ av överträdelse

Persontransporter

Godstransporter

R 6

Körtid:

Daglig körtid

Körtid per vecka

Körtid under en fjortondagarsperiod

 

 

R 6

Uppgifter saknas om annat arbete och/eller tillgänglighet

 

 

R 7

Raster (en körning på mer än 4,5 timmar utan rast eller med för kort rast)

 

 

R 8

Viloperioder:

Dygnsvila

Veckovila

 

 

R 10 och 26

Körtidsregistrering:

1 års bevaring av uppgifter

 

 

D Bilaga I A

Färdskrivare:

Fungerar inte korrekt

Missbruk eller manipulation av färdskrivaren

 

 

5.3   Antalet företag och förare som kontrollerats i företagens lokaler efter storleken på företagets fordonsflotta

Flottans storlek

Antalet kontrollerade företag

Antalet kontrollerade förare

Antalet konstaterade överträdelser

1

 

 

 

2–5

 

 

 

6–10

 

 

 

11–20

 

 

 

21–50

 

 

 

51–200

 

 

 

201–500

 

 

 

Över 500

 

 

 

6.   NATIONELL KAPACITET ATT SE TILL ATT LAGSTIFTNINGEN EFTERLEVS

a)

Antal kontrolltjänstemän som genomför vägkontroller och kontroller i företagens lokaler:

b)

Antal kontrolltjänstemän som är utbildade för att kunna analysera data från digitala färdskrivare både vid vägkontroller och vid kontroller i företagens lokaler:

c)

Antal enheter av utrustning som kontrolltjänstemän förfogar över för att kunna ladda ned, läsa och analysera data från digitala färdskrivare vid vägkontroller och kontroller i företagens lokaler:

7.   NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA INITIATIV

7.1   Nationella

a)

Lagstiftning (inbegripet uppdaterade uppgifter om användningen av undantag enligt artikel 13.1)

b)

Administrativa initiativ

c)

Övriga

7.2   Internationella

a)

Samordnade kontroller: antal per år, deltagande länder

b)

Utbyte av erfarenhet, data, personal: antal initiativ, personer, föremål för utbytet, deltagande länder

8.   SANKTIONER

8.1   Straffskalor under referensåret

8.2   Ändringar

a)

Datum för de senaste ändringarna och typ av ändringar (på grundval av referensåret)

b)

Hänvisningar till lagar och administrativa bestämmelser

9.   SLUTSATSER OCH KOMMENTARER, INKLUSIVE UTVECKLINGEN INOM DE AKTUELLA OMRÅDENA

10.   RAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 2002/15/EG (OM ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING)

Detta avsnitt bör allmänt sett innehålla information om

hur rapporten har tagits fram, vilka aktörer som har rådfrågats,

genomförandet (rättslig situation, hur införlivandet har förändrat den tidigare rättsliga situationen i fråga om arbetstid, eventuella särskilda problem som har konstaterats vid tillämpningen av direktivet, åtgärder som vidtagits för att lösa dessa problem, eventuella kompletterande åtgärder för att underlätta det praktiska genomförandet av lagstiftningen),

övervakning av genomförandet (instanser som svarar för övervakningen av att reglerna efterlevs, övervakningsmetoder, problem som uppstått och lösningar på dessa problem),

rättslig tolkning (ange om det finns nationella domstolsbeslut där man har tolkat eller tillämpat direktivet i viktiga frågor, vilka juridiska aspekter togs upp),

bedömning av effektiviteten (data som använts för att bedöma införlivandeåtgärdernas effektivitet, positiva och negativa aspekter av det praktiska genomförandet av lagstiftningen),

framtidsutsikter (finns det några prioriteringar på området, lämna motiverade förslag till anpassning eller ändring av direktivet, ange eventuella förändringar som anses nödvändiga för den tekniska utvecklingen, föreslå eventuella kompletterande åtgärder på EU-nivå).

11.   DEN PERSON SOM ÄR ANSVARIG FÖR UTARBETANDET AV DENNA RAPPORT

Namn: …

Befattning: …

Organisation: …

Tjänsteadress: …

Tfn/fax: …

E-post: …

Datum: …


(1)  Obligatoriska från och med den dag då bilaga IC till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/799 (EUT L 139, 26.5.2016, s. 1) börjar tillämpas.