Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32017D1192.pdf

5.7.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/10


RÅDETS BESLUT (EU) 2017/1192

av den 26 juni 2017

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) och vid plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) avseende antagandet av standarder med tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionens åtgärder på inlandssjöfartens område bör syfta till att säkerställa enhetlighet vid utarbetandet av de tekniska krav på fartyg i inlandssjöfart som ska tillämpas inom unionen.

(2)

Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) inrättades den 3 juni 2015 inom ramen för Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) i syfte att utarbeta tekniska standarder för inlandssjöfart på olika områden, särskilt när det gäller fartyg, informationsteknik och besättning.

(3)

För effektiva transporter på de inre vattenvägarna är det viktigt att de tekniska kraven för fartyg är kompatibla och så harmoniserade som möjligt i Europas olika rättssystem. I synnerhet bör de medlemsstater som också är medlemmar i CCNR bemyndigas att stödja beslut som harmoniserar CCNR:s bestämmelser med de bestämmelser som tillämpas i unionen.

(4)

Cesni förväntas att anta den europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (nedan kallad ES-TRIN-standarden) 2017/1 vid sitt möte den 6 juli 2017.

(5)

ES-TRIN-standarden 2017/1 fastställer de enhetliga tekniska krav som är nödvändiga för att säkerställa säkerheten för fartyg i inlandssjöfart. Den innehåller bestämmelser om varvsindustrin, inredning och utrustning för fartyg i inlandssjöfart, särskilda bestämmelser för vissa kategorier av fartyg som passagerarfartyg, skjutbogserade konvojer och containerfartyg, bestämmelser om utrustning för automatiska identifieringssystem, bestämmelser om identifiering av fartyg, en förlaga till intyg och register, övergångsbestämmelser samt anvisningar för tillämpningen av den tekniska standarden.

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 (1) kommer att upphäva Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (2) med verkan från och med den 7 oktober 2018. I bilaga II till direktiv (EU) 2016/1629 anges det uttryckligen att de tekniska kraven för farkoster är de som anges i ES-TRIN-standarden 2015/1. Kommissionen har befogenhet att uppdatera den hänvisningen till den senaste versionen av ES-TRIN-standarden och fastställa dess tillämpningsdag.

(7)

Följaktligen kommer ES-TRIN-standarden 2017/1 att påverka direktiv (EU) 2016/1629.

(8)

Unionen är varken medlem i CCNR eller i Cesni. Det är därför nödvändigt att rådet bemyndigar medlemsstaterna att i dessa organ uttrycka unionens ståndpunkt när det gäller antagandet av ES-TRIN-standarden 2017/1.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten den 6 juli 2017 ska vara att samtycka till antagandet av den europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (nedan kallad ES-TRIN-standarden) 2017/1 och den kompletterande standarden för test av AIS för inre vattenvägar 2017/1.

2.   Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) ska, när det gäller beslut om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, vara att stödja alla förslag om anpassning av tekniska krav till kraven i ES-TRIN-standarden 2017/1, inbegripet när det gäller ikraftträdande och övergångsbestämmelser.

Artikel 2

1.   Unionens ståndpunkt enligt artikel 1.1 ska uttryckas av medlemsstaterna vilka ska agera samfälligt i unionens intresse.

2.   Unionens ståndpunkt enligt artikel 1.2 ska uttryckas av de medlemsstater som är medlemmar i CCNR, vilka ska agera samfälligt i unionens intresse.

Artikel 3

Smärre tekniska ändringar av den ståndpunkt som anges i artikel 1 kan överenskommas utan något ytterligare beslut av rådet.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 26 juni 2017.

På rådets vägnar

J. MIZZI

Ordförande


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 118).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (EUT L 389, 30.12.2006, s. 1).