Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32017R1503.pdf

26.8.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1503

av den 25 augusti 2017

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2016/68 om gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för sammankoppling av elektroniska register över förarkort

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter (1), särskilt artikel 31.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) nr 165/2014 föreskrivs att medlemsstaterna ska sammankoppla sina elektroniska nationella register över förarkort genom att använda meddelandesystemet TACHOnet.

(2)

Gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för sammankoppling av elektroniska register över förarkort genom meddelandesystemet TACHOnet har fastställts i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/68 (2).

(3)

Anslutningen till meddelandesystemet TACHOnet kan ske antingen direkt genom en transeuropeisk telematiktjänst för myndigheter (Testa) eller indirekt genom en medlemsstat som redan är ansluten till Testa. Traditionellt har indirekta anslutningar beslutats bilateralt genom avtal som undertecknats av de berörda enheterna på nationell nivå utan att kommissionen varit inblandad. För att undvika potentiellt missbruk av anslutningen och säkerställa att systemet fungerar korrekt bör emellertid kommissionen, i sin egenskap av administrativ förvaltare för meddelandesystemet TACHOnet, i god tid få vederbörlig information om en nationell myndighets intresse av att ansluta sig till meddelandesystemet TACHOnet.

(4)

Meddelandesystemet TACHOnet omfattar inte bara medlemsstaterna utan är i praktiken även öppet för tredjeländer. Kommissionen bör därför säkerställa att dessa tredjeländer uppfyller samma skyldigheter som medlemsstaterna vad gäller meddelandesystemet TACHOnet.

(5)

Några smärre ändringar av genomförandeförordning (EU) 2016/68 bör göras för att hantera följande aspekter på ett mer exakt och tydligt sätt: förfarandet för anslutning till meddelandesystemet TACHOnet, de preliminära tester som ska utföras och följderna av att de misslyckas, innehållet i vissa XML-meddelanden, fastställande av det upptrappningsförfarande som medlemsstaterna ska följa vid systemfel och den tid under vilken personuppgifter får finnas kvar i loggarna i centralenheten.

(6)

Den nya versionen av meddelandesystemet TACHOnet kommer att tillämpas från och med den 2 mars 2018. För att möjliggöra vissa förberedande åtgärder bör bestämmelserna om tredjeländers anslutning, preliminära test och indirekt tillgång emellertid tillämpas från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande.

(7)

Genomförandeförordning (EU) 2016/68 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för vägtransporter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2016/68 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 2 ska följande led läggas till som leden k, l och m:

”k)   transeuropeisk telematiktjänst för myndigheter (Testa): en plattform för sammankoppling av telekommunikation, för säkert informationsutbyte mellan offentliga myndigheter i unionen.

l)   direkt tillgång till TACHOnet: anslutning av ett nationellt elektroniskt register till meddelandesystemet TACHOnet via en Testa-anslutning som förvaltas av den medlemsstat som tillhandahåller registret.

m)   indirekt tillgång till TACHOnet: anslutning av ett nationellt elektroniskt register till meddelandesystemet TACHOnet via en Testa-anslutning som förvaltas av en annan medlemsstat än den som tillhandahåller registret.”.

2.

Följande artiklar ska införas som artiklarna 3a och 3b:

”Artikel 3a

Anslutning av tredjeländer

Med förbehåll för kommissionens godkännande får tredjeländer ansluta sina elektroniska register till meddelandesystemet TACHOnet om de uppfyller kraven i denna förordning.

Artikel 3b

Preliminära tester

Anslutningen av ett nationellt elektroniskt register till meddelandesystemet TACHOnet, via direkt eller indirekt tillgång, ska upprättas efter det att anslutnings-, integrations- och prestandatester har slutförts på ett tillfredsställande sätt i enlighet med instruktioner från och under överinseende av kommissionen.

Om de preliminära testerna misslyckas kan kommissionen tillfälligt suspendera testfasen. Testerna ska återupptas så snart den ansvariga nationella myndigheten har meddelat kommissionen att den antagit de tekniska förbättringar på nationell nivå som behövs för att de preliminära testerna ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.

Den maximala varaktigheten för de preliminära testerna ska vara sex månader.”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 5a:

”Artikel 5a

Indirekt tillgång till TACHOnet

1.   En nationell myndighet som begär indirekt tillgång till TACHOnet ska lämna in följande handlingar till kommissionen:

a)

Ett brev undertecknat av en företrädare för den nationella myndighet som begär att kommissionen inleder testfasen för tillhandahållande av indirekt tillgång till TACHOnet.

b)

En ansökan om indirekt tillgång till TACHOnet i det format som anges i bilaga IX.

c)

Det bilaterala avtalet mellan den nationella myndighet som begär indirekt tillgång och den nationella myndighet som tillhandahåller sådan tillgång genom sin Testa-anslutning, undertecknat av företrädare för båda myndigheterna.

2.   Senast två månader efter inlämnandet av de handlingar som avses i punkt 1 ska kommissionen anmoda den berörda nationella myndigheten att lämna in den tekniska information som krävs för att de preliminära tester som avses i artikel 3b ska kunna inledas.

3.   Indirekt tillgång till TACHOnet ska inte tillhandahållas förrän de krav som anges i punkterna 1 och 2 har uppfyllts.”.

4.

Bilagorna I, II, III, VI, VII och VIII ska ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

5.

Bilaga IX ska läggas till i enlighet med bilaga II till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 1.4 ska tillämpas från och med den 2 mars 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 augusti 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 60, 28.2.2014, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/68 av den 21 januari 2016 om gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för sammankoppling av elektroniska register över förarkort (EUT L 15, 22.1.2016, s. 51).


BILAGA I

Bilagorna I, II, III, VI, VII och VIII till genomförandeförordning (EU) 2016/68 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”Alla meddelanden i TACHOnet ska dirigeras via centralenheten.”

b)

Punkt 2.2 ska ersättas med följande:

”2.2

Centralenheten ska inte lagra data under en längre period än sex månader, utom loggningsuppgifter, statistiska uppgifter och routingdata enligt bilaga VII.”

c)

Punkt 2.6.1 ska ersättas med följande:

”2.6.1

Kontakthanteringsfunktionen ska göra det möjligt för varje medlemsstat att hantera kontaktuppgifter avseende sina strategiska, affärsmässiga, operativa och tekniska kategorier, varvid varje medlemsstats behöriga myndighet är ansvarig för underhållet av sina egna kontakter. Det ska vara möjligt att se, men inte att redigera, andra medlemsstaters kontaktuppgifter.”

d)

Punkt 2.6.2 ska utgå.

2.

Bilaga II ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.3 ska ersättas med följande:

”1.3

Modify Card Status (MCS): ger den begärande medlemsstaten möjlighet att med en MCS-begäran anmäla till den svarande medlemsstaten att statusen ändrats för ett kort som den svarande medlemsstaten utfärdat. Den svarande medlemsstaten ska svara på MCS-begäran genom att skicka ett MCS-svar så snart registret har uppdaterats eller anmälan har avslagits, varvid den ska meddela resultatet av uppdateringen och ange nuvarande kortstatus (enligt registret över färdskrivarkort). Detta svar ska sändas senast tio kalenderdagar efter det att anmälningsbegäran har skickats. Mottagandet av en MCS-begäran eller ett MCS-svar ska alltid erkännas med en MCS-kvittering.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

De kortstatusar som anges i tillägget till denna bilaga får inte användas för att avgöra om ett förarkort är giltigt för körning. När en medlemsstat gör en förfrågan till registret i den utfärdande medlemsstaten via CCS- eller CIC-funktionen ska svaret innehålla det särskilda fältet Valid for driving (giltigt för körning). De nationella administrativa förfarandena ska vara sådana att CCS- eller CIC-svar alltid innehåller lämpligt värde för Valid for driving.”

3)

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 2.3 ska ersättas med följande:

”2.3

Nationella system ska kunna skicka, ta emot och behandla alla meddelanden som motsvarar någon av de funktioner som anges i bilaga II.”

b)

Tillägget ska ersättas med följande:

Tillägg

Minimikrav för innehållet i XML-meddelanden

Gemensam Header

Obligatoriskt

Version (Version)

Den officiella versionen av XML-specifikationerna ska anges i den namnrymd (namespace) som anges i meddelandets XML-schema och i version-attributet i header-elementet i varje XML-meddelande. Versionsnumret (n.m) ska definieras som ett fast värde i varje release av XML-schemafilen (xsd).

Ja

Test Identifier (Test-ID)

Frivilligt ID för test. Den som initierar testet ska ange värdet för detta ID och alla som deltar i arbetsflödet ska vidarebefordra/skicka tillbaka samma ID. I drift ska det ignoreras och om det tillhandahålls ska det inte användas.

Nej

Technical Identifier (Tekniskt ID)

Ett UUID som unikt identifierar varje enskilt meddelande. Avsändaren ska generera ett UUID och ska ange värdet för detta attribut. Dessa data ska inte användas i affärsverksamhet.

Ja

Workflow Identifier (Arbetsflödes-ID)

Arbetsflödes-ID är ett UUID och ska genereras av den begärande medlemsstaten. Detta ID ska sedan användas i alla meddelanden för att korrelera arbetsflödet.

Ja

Sent At (Avsändningstid)

Datum och tidpunkt (i UTC-format) då meddelandet sändes.

Ja

Timeout (Tidsfrist)

Detta attribut med datum och tidpunkt (i UTC-format) är frivilligt. Detta värde ska enbart ges av centralenheten för vidarebefordrade begäranden och beräknas på grundval av den dag/tidpunkt då den ursprungliga begäran mottogs av centralenheten. Den svarande medlemsstaten ska därigenom informeras om tidpunkten då tidsfristen för en begäran löper ut. Detta värde krävs inte i ursprungliga begäranden som sänts till centralenheten eller i svarsmeddelanden.

Nej

From (Från)

ISO 3166–1 tvåbokstavskod för den medlemsstat som skickar meddelandet, eller ”EU”.

Ja

To (Till)

ISO 3166–1 tvåbokstavskod för den medlemsstat till vilken meddelandet skickas, eller ”EU”.

Ja

Check Issued Cards Request (CIC-begäran)

Obligatoriskt

Family Name (Efternamn)

Förarens efternamn.

Ja

First Name (Förnamn)

Förarens förnamn.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Förarens födelsedatum.

Ja

Place of Birth (Födelseort)

Förarens födelseort.

Nej

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Förarens körkortsnummer.

Nej

Driving Licence Issuing Country (Land där körkortet utfärdats)

Det land som har utfärdat förarens körkort.

Nej

Check Issued Cards Response (CIC-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Svarets statuskod.

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning.

Nej

Search Mechanism (Sökfunktion)

Påträffades kortet genom en NYSIIS-sökning eller en anpassad sökning?

Ja

Found Driver Details (Uppgifter om påträffade förare)

Ja, om föraren påträffas

Family Name (Efternamn)

Efternamn på eventuella påträffade förare.

Ja

First Name (Förnamn)

Förnamn på eventuella påträffade förare.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för eventuella påträffade förare.

Ja

Place of Birth (Födelseort)

Födelseort för eventuella påträffade förare.

Nej

Card Details (Uppgifter om kort)

Ja, om föraren påträffas

Card Number (Kortnummer)

Det påträffade kortets nummer.

Ja

Card Status (Kortstatus)

Statusen för det påträffade kortet.

Ja

Valid for Driving (Giltigt för körning)

Det påträffade kortet är/är inte giltigt för körning.

Ja

Card Issuing Authority (Myndighet som utfärdat kortet)

Namnet på den myndighet som utfärdat det påträffade kortet.

Ja

Card Start of Validity Date (Kortets första giltighetsdag)

Första giltighetsdag för det påträffade kortet.

Ja

Card Expiry Date (Kortets sista giltighetsdag)

Sista giltighetsdag för det påträffade kortet.

Ja

Card Status Modified Date (Datum för ändring av kortstatus)

Det datum då det påträffade kortet senast ändrades.

Ja

Temporary Card (Tillfälligt kort)

Det påträffade kortet är tillfälligt.

Nej

Driving Licence Details (Uppgifter om körkort)

Ja, om ett förarkort påträffas

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Den påträffade förarens körkortsnummer.

Ja

Driving Licence Issuing Country (Land där körkortet utfärdats)

Det land som har utfärdat den påträffade förarens körkort.

Ja

Driving Licence Status (Körkortsstatus)

Status för den påträffade förarens körkort.

Nej

Driving Licence Issuing Date (Datum då körkortet utfärdats)

Utfärdandedatum för den påträffade förarens körkort.

Nej

Driving Licence Expiry Date (Körkortets sista giltighetsdag)

Sista giltighetsdag för den påträffade förarens körkort.

Nej

Workshop Card Details (Uppgifter om verkstadskort)

Ja, om ett verkstadskort påträffas

Workshop name (Verkstadens namn)

Namnet på den verkstad till vilken det påträffade verkstadskortet utfärdats.

Ja

Workshop address (Verkstadens adress)

Adressen till den verkstad till vilken det påträffade verkstadskortet utfärdats.

Ja

Check Card Status Request (CCS-begäran)

Obligatoriskt

Card Number (Kortnummer)

Numret på det kort för vilket uppgifter begärs.

Ja

Check Card Status Response (CCS-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Svarets statuskod.

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning.

Nej

Requested Card Details (Uppgifter om begärt kort)

Ja, om det begärda kortet påträffas

Card Number (Kortnummer)

Det begärda kortets nummer.

Ja

Card Status (Kortstatus)

Statusen för det begärda kortet.

Ja

Valid for Driving (Giltigt för körning)

Det begärda kortet är/är inte giltigt för körning.

Ja

Card Issuing Authority (Myndighet som utfärdat kortet)

Namnet på den myndighet som utfärdat det begärda kortet.

Ja

Card Start of Validity Date (Kortets första giltighetsdag)

Första giltighetsdag för det begärda kortet.

Ja

Card Expiry Date (Kortets sista giltighetsdag)

Sista giltighetsdag för det begärda kortet.

Ja

Card Status Modified Date (Datum för ändring av kortstatus)

Det datum då det begärda kortet senast ändrades.

Ja

Temporary Card (Tillfälligt kort)

Det begärda kortet är tillfälligt.

Nej

Workshop Card Details (Uppgifter om verkstadskort)

Ja, om ett verkstadskort påträffas

Workshop Name (Verkstadens namn)

Namnet på den verkstad till vilken kortet utfärdats.

Ja

Workshop Address (Verkstadens adress)

Adressen till den verkstad till vilken kortet utfärdats.

Ja

Card Holder Details (Uppgifter om kortinnehavare)

 

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för den förare till vilken kortet utfärdats.

Ja

Place of Birth (Födelseort)

Födelseort för den förare till vilken kortet utfärdats.

Nej

Driving Licence Details (Uppgifter om körkort)

Ja, om ett förarkort påträffas

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Körkortsnummer för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Ja

Driving Licence Issuing Country (Land där körkortet utfärdats)

Land som utfärdat körkortsnummer för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Ja

Driving Licence Status (Körkortsstatus)

Körkortsstatus för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Nej

Driving Licence Issuing Date (Datum då körkortet utfärdats)

Utfärdandedatum för körkortet för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Nej

Driving Licence Expiry Date (Körkortets sista giltighetsdag)

Sista giltighetsdag för körkortet för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Nej

Modify Card Status Request (MCS-begäran)

Obligatoriskt

Card Number (Kortnummer)

Numret på det kort för vilket status har ändrats.

Ja

New Card Status (Kortets nya status)

Status som kortet har ändrats till.

Ja

Card Status Modified Date (Datum för ändring av kortstatus)

Datum och tidpunkt då kortets status ändrades.

Ja

Declared by (Deklarerat av)

 

Authority (Myndighet)

Namnet på den myndighet som genomfört ändringen av kortstatus.

Ja

Authority address (Myndighetens adress)

Adressen till den myndighet som genomfört ändringen av kortstatus.

Ja

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

Phone (Tfn)

Telefonnummer till den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

Email (E-post:)

E-postadress till den person som genomfört ändringen av kortstatus.

Nej

Modify Card Status Acknowledgement (MCS-kvittering)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Kvitteringens statuskod.

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning.

Nej

Acknowledgement type (Typ av kvittering)

Typ av kvittering: för en begäran eller för ett svar.

Ja

Modify Card Status Response (MCS-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Svarets statuskod.

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning.

Nej

Card Number (Kortets nummer)

Det begärda förarkortets nummer.

Ja

Card Status (Kortstatus)

Det begärda förarkortets status enligt registret över färdskrivare.

Ja

Issued Card Driving Licence Request (ICDL-begäran)

Obligatoriskt

Card Number (Kortnummer)

Numret på det förarkort som har utfärdats.

Ja

Driving Licence Number (Körkortsnummer)

Numret på det utländska körkort som använts för att ansöka om förarkortet.

Ja

Family Name (Efternamn)

Efternamnet på den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Ja

First Name (Förnamn)

Förnamnet på den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Nej

Date of Birth (Födelsedatum)

Födelsedatum för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Ja

Place of Birth (Födelseort)

Födelseort för den förare till vilken förarkortet utfärdats.

Nej

Issued Card Driving Licence Response (ICDL-svar)

Obligatoriskt

Status Code (Statuskod)

Svarets statuskod.

Ja

Status Message (Statusmeddelande)

En förklarande statusbeskrivning.

Nej

4.

Bilaga VI ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1.4–1.8 ska ersättas med följande:

”1.4

De ska ge svar på minst 98 % av de begäranden som vidarebefordras till dem under en kalendermånad och de ska kunna hantera sex begäranden per sekund.

1.5

När de sänder CIC-, CCS- och ICDL-svar samt MCS-kvitteringar i enlighet med bilaga VIII ska de svara på begäranden inom 10 sekunder.

Den sammanlagda väntetiden för en begäran (den tid som den som skickat begäran väntar på ett svar) får inte överstiga 20 sekunder.

1.6

MCS-svar ska sändas inom 10 kalenderdagar efter det att MCS-begäran har sänts.

1.7

Nationella system ska inte sända begäranden till centralenheten i TACHOnet i en takt som överstiger 2 begäranden per sekund.

1.8

Alla nationella system ska kunna klara eventuella tekniska problem i centralenheten eller i nationella system i andra medlemsstater. Sådana problem kan bland annat vara

a)

förlorad kontakt med centralenheten,

b)

uteblivet svar på en begäran,

c)

mottagande av svar efter det att meddelandets tidsfrist löpt ut,

d)

mottagande av oönskade meddelanden,

e)

mottagande av ogiltiga meddelanden.”

b)

Punkt 1.9 ska utgå.

c)

I punkt 2.2 ska följande mening läggas till:

”Upptrappningsförfarandet ska på begäran beskrivas för kommissionen.”

5.

Bilaga VII ska ändras på följande sätt:

a)

Följande stycke ska införas efter bilagans rubrik:

”Denna bilaga innehåller närmare upplysningar om loggningsuppgifter, statistiska uppgifter och routingdata som samlas in i centralenheten och inte i medlemsstaterna.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Personuppgifter får inte finnas kvar i loggarna i mer än sex månader efter det att en transaktion har slutförts. Statistiska uppgifter och routingdata ska finnas kvar på obestämd tid.”

c)

I punkt 4 ska inledningsfrasen ersättas med följande:

”De statistiska uppgifter som används för rapportering kan omfatta bland annat följande:”

6.

Bilaga VIII ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1.3 ska ersättas med följande:

”1.3

Om den som ansöker om förarkort innehar ett körkort som utfärdats i den medlemsstat där ansökan lämnas, ska den medlemsstaten kontrollera om en ICDL-anmälan tidigare har registrerats i medlemsstatens nationella register. Kontrollen ska göras genom en sökning i anmälningarna, först med hjälp av körkortsnummer och sedan med hjälp av NYSIIS-nycklar och födelsedatum. Om en anmälan påträffas ska medlemsstaten antingen göra en särskild CIC-sökning eller en särskild CCS-sökning riktad till den medlemsstat som skickade ICDL-anmälan.”

b)

Punkt 1.6 ska ersättas med följande:

”1.6

Medlemsstaterna får välja att inte registrera ICDL-anmälningar som mottagits i enlighet med punkterna 1.3, 1.4 och 1.5 i sina nationella register. I sådana fall ska de genomföra en allmän CIC-sökning för varje mottagen ansökan.”

c)

I punkt 2.1 ska led a ersättas med följande:

”a)

Kontrollera kortets faktiska status genom att skicka en CCS-begäran till den utfärdande medlemsstaten. Om kortets nummer inte är känt, ska i stället en särskild CIC-begäran skickas.”

d)

Punkt 3.2 ska ersättas med följande:

”3.2

När förarkortets status har kontrollerats, och förutsatt att det är giltigt för utbyte, ska den behöriga myndigheten i den medlemsstat där ansökan har lämnats in skicka en MCS-anmälan till den utfärdande medlemsstaten via meddelandesystemet TACHOnet.”


BILAGA II

Följande bilaga ska läggas till som bilaga IX:

BILAGA IX

Ansökan om indirekt tillgång till TACHOnet

[Namnet (kortform) på den nationella myndighet som begär indirekt tillgång till TACHOnet] i [namnet på det land som begär indirekt tillgång till TACHOnet] har undertecknat ett avtal med [namnet (kortform) på den nationella myndighet som ger indirekt tillgång till TACHOnet] för att få indirekt tillgång till TACHOnet genom [namnet på det land som ger indirekt tillgång till TACHOnet].

Det avtal genom vilket [namnet på det land som ger indirekt tillgång till TACHOnet] ger [namnet på det land som begär indirekt tillgång till TACHOnet] indirekt tillgång till TACHOnet bifogas denna ansökan.

Följande upplysningar lämnas:

a)

Nationell myndighet med ansvar för tillgång till TACHOnet i [namnet på det land som begär indirekt tillgång till TACHOnet].

b)

Kontaktperson för TACHOnet inom [den nationell myndighet som avses i led a] (namn, arbetsområde, e-postadress, telefonnummer och postadress).

c)

Namn och arbetsområde för andra enheter med ansvar för TACHOnet.

d)

Kontaktpersoner i de ansvariga enheter som avses i led c (namn, arbetsområde, e-postadress, telefonnummer).

Underskrift

[Företrädare för den nationella myndighet som begär indirekt tillgång till TACHOnet]

”.