Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32018D0491.pdf

23.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 81/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/491

av den 21 mars 2018

om förenligheten av det gemensamma förslag som inlämnats av de berörda medlemsstaterna för utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Medelhavet med artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010

[delgivet med nr C(2018) 1634]

(Endast de engelska, franska och nederländska texterna är giltiga)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 913/2010 av den 22 september 2010 om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik (1), särskilt artikel 5.6, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) nr 913/2010 skickade ministerierna med ansvar för järnvägstransport i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Förenade kungariket en avsiktsförklaring till kommissionen, vilket den mottog den 14 juni 2017. Avsiktsförklaringen undertecknades även av Schweiz som redan deltar som tredjeland i denna godskorridor på grundval av bilagan till förordning (EU) nr 913/2010. Förklaringen omfattar ett förslag till utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Medelhavet till Genève.

(2)

Kommissionen har granskat förslaget i avsiktsförklaringen i enlighet med artikel 5.6 av förordning (EU) nr 913/2010 och anser att förslaget är förenligt med artikel 5 i den förordningen av de skäl som anges nedan.

(3)

Förslaget beaktar de kriterier som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr 913/2010. Det totala antalet deltagarländer i korridoren är fortsatt sex, varav fem är medlemsstater i unionen. Korridorens huvudsträckning längs stomnätskorridoren mellan Nordsjön och Medelhavet förblir oförändrad. Den föreslagna utbyggnaden är förenlig med TEN-T-nätet och uppfyller följande TEN-T-krav: Fullständig elektrifiering med avseende på spår, en axellast på minst 22,5 ton, 100 km/tim linjehastighet och möjlighet till trafik med tåg som har en längd på 740 m.

(4)

Den studie av transportmarknaden som omfattas av avsiktsförklaringen visar att utbyggnaden förväntas leda till ytterligare internationella godstransportvolymer och skapa en trafikomställning från väg till järnväg, genom att tillhandahålla en kortare rutt till och från de franska kusthamnarna vid Medelhavet för gods och råvaror som ankommer till eller avgår från Schweiz, vilket kommer att medföra betydande socioekonomiska fördelar genom att minska koldioxidutsläpp och vägträngsel.

(5)

Den föreslagna utbyggnaden är förenlig med målet att inrätta ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik. Utbyggnaden kommer att sammankoppla viktiga ekonomiska sektorer från Genève-området med viktiga europeiska kusthamnar såsom Amsterdam, Antwerpen, Dunquerque, Marseille, Rotterdam och Zeebrugge, och därmed stärka TEN-T-nätverkets sammanlänkning med Schweiz, ett viktigt tredjeland.

(6)

I enlighet med artikel 5.5 i förordning (EU) nr 913/2010 har samråd om denna utbyggnad skett med de berörda infrastrukturförvaltarna och sökandena.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 21 i förordning (EU) nr 913/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förslaget i den avsiktsförklaring som mottogs den 14 juni 2017 om utbyggnad av godskorridoren Nordsjön–Medelhavet till Genève, som skickades gemensamt till kommissionen av ministerierna med ansvar för järnvägstransport i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Förenade kungariket och Schweiz, är förenligt med artikel 5 i förordning (EU) nr 913/2010.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg, Konungariket Nederländerna, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland och det Schweiziska edsförbundet.

Utfärdat i Bryssel den 21 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 276, 20.10.2010, s. 22.