Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32018D1614.pdf

26.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 268/53


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1614

av den 25 oktober 2018

om specifikationer för de fordonsregister som avses i artikel 47 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 och om ändring och upphävande av kommissionens beslut 2007/756/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (1), särskilt artikel 47.2 och 47.5, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa spårbarhet avseende fordon och deras historia bör dessa fordon registreras med ett europeiskt fordonsnummer i ett fordonsregister. Reglerna för att fastställa det europeiska fordonsnumret bör harmoniseras för att säkerställa att fordon registreras på samma sätt i hela unionen.

(2)

Fordon registreras för närvarande i nationella fordonsregister och varje medlemsstat förvaltar sitt eget nationella fordonsregister. Det finns ett behov av att förbättra de nationella fordonsregistrens användbarhet och att undvika överflödig registrering av ett fordon i flera fordonsregister, inbegripet fordonsregister i tredjeländer som är anslutna till det virtuella fordonsregistret. Kommissionens beslut 2007/756/EG (2) bör därför ändras i enlighet med detta.

(3)

I den kostnads-nyttoanalys som utförts av Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) framhålls väsentliga fördelar för unionens järnvägssystem till följd av inrättandet av ett europeiskt fordonsregister som skulle ersätta de nationella fordonsregistren.

(4)

För att minska den administrativa bördan och kostnaderna för medlemsstater och berörda parter bör kommissionen anta de tekniska och funktionella specifikationer för det europeiska fordonsregistret som är avsett att införliva de nationella fordonsregistren.

(5)

Byrån bör inrätta och underhålla det europeiska fordonregistret, i tillämpliga fall i samarbete med de nationella registreringsenheterna. Det europeiska fordonsregistret bör kunna användas för informationssökning av nationella säkerhetsmyndigheter, undersökningsorgan, regleringsorgan (efter varje legitim förfrågan), byrån, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare, samt av personer eller organisationer som registrerar fordon eller förekommer i registret.

(6)

Medlemsstater bör utse en registreringsenhet som ansvarar för att registrera fordon och behandla och uppdatera information som rör de fordon som enheten har registrerat i det europeiska fordonsregistret.

(7)

Fordonsinnehavare bör fylla i den information som krävs i en registreringsansökan och kunna lämna sin ansökan via ett harmoniserat e-formulär i ett webbaserat verktyg. Fordonsinnehavare bör säkerställa att de fordonsdata som lämnas in till registreringsenheter är aktuella och korrekta.

(8)

Medlemsstater bör ansvara för att säkerställa kvalitet och integritet för de fordonsdata som registreras av den utsedda registreringsenheten i det europeiska fordonsregistret i enlighet med artikel 22 i direktiv (EU) 2016/797, samtidigt som byrån bör ansvara för utvecklingen och underhållet av det europeiska fordonsregistrets it-system i enlighet med detta beslut.

(9)

Det europeiska fordonsregistret bör vara ett centralt register som erbjuder alla användare ett harmoniserat gränssnitt för informationssökning, registrering av fordon och datahantering.

(10)

Det behövs teknisk utveckling och provning av funktionerna i det europeiska fordonsregistret. Det europeiska fordonsregistret bör dock vara i drift den 16 juni 2021 i enlighet med artikel 47.5 i direktiv (EU) 2016/797.

(11)

I syfte att möta medlemsstaternas särskilda behov används vissa nationella fordonsregister för andra ändamål än att säkerställa spårbarhet avseende fordon och deras historia. För att möjliggöra anpassning av nationella register som inte specifikt används för fordonsregistrering så att de får ett gränssnitt mot det europeiska fordonsregistret bör migreringen till den centraliserade fordonsregistreringen vara progressiv. Efter införandet av det europeiska fordonsregistret bör medlemsstaterna därför ges möjlighet att använda en ”decentraliserad registreringsfunktion” fram till den 16 juni 2024, samtidigt som andra funktioner bör centraliseras från och med den 16 juni 2021. Efter den 16 juni 2024 bör alla medlemsstater använda endast den centraliserade registreringsfunktionen.

(12)

Det europeiska fordonsregistret bör ge möjlighet att registrera särskild ytterligare information som krävs av medlemsstater. Fordonsinnehavare bör tillhandahålla ytterligare information som krävs av en medlemsstat när en registreringsansökan lämnas in till den medlemsstaten.

(13)

För att underlätta användningen i tredjeländer av fordon som är registrerade i det europeiska fordonsregistret, särskilt i sådana tredjeländer som tillämpar bestämmelserna i Fördraget om internationell järnvägstrafik, i vilket Europeiska unionen är part, bör relevanta data i det europeiska fordonsregistret vara åtkomliga för godkännande behöriga myndigheter i dessa länder. Byrån bör för detta ändamål underlätta genomförandet av beslut som antagits i enlighet med Fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980, i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999.

(14)

Byrån utfärdade den 21 december 2016 en rekommendation om specifikationer för det nationella fordonsregistret, med angivande av möjliga förbättringar av dess användbarhet. Byrån utfärdade den 14 december 2017 en rekommendation om specifikationer för det europeiska fordonsregistret.

(15)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 51.1 i direktiv (EU) 2016/797.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I detta beslut ändras de gemensamma specifikationerna för de nationella fordonsregistren och fastställs de tekniska och funktionella specifikationerna för det europeiska fordonsregistret.

KAPITEL 2

NATIONELLA FORDONSREGISTER

Artikel 2

Ändringar av de gemensamma specifikationerna för de nationella fordonsregistren

Bilagan till beslut 2007/756/EG ska ändras i enlighet med bilaga I till detta beslut.

Artikel 3

Återkallelse av överflödiga registreringar

1.   Fordonsinnehavaren ska säkerställa att överflödiga registreringar av fordon enligt punkt 3.2.5.1 i bilagan till beslut 2007/756/EG, i dess lydelse enligt kommissionens beslut 2011/107/EU (3), återkallas från de nationella fordonsregistren inom ett år från och med den 15 november 2018.

2.   Fordonsinnehavaren ska säkerställa att överflödiga registreringar av fordon som kommer från tredjeländer, är avsedda att trafikera unionens järnvägssystem, är registrerade i ett fordonsregister i enlighet med specifikationerna i bilagan till beslut 2007/756/EG och är anslutna till det virtuella fordonsregister som anges i det beslutet återkallas inom ett år från och med den 15 november 2018.

KAPITEL 3

EUROPEISKA FORDONSREGISTRET

Artikel 4

Specifikationer för det europeiska fordonsregistret

De tekniska och funktionella specifikationerna för det europeiska fordonsregistret ska vara de som fastställs i bilaga II.

Artikel 5

Registreringsenhet

1.   Varje medlemsstat ska senast den 15 maj 2019 utse en registreringsenhet som, oberoende av samtliga järnvägsföretag, kommer att ansvara för behandling av ansökningar och uppdatering av data i det europeiska fordonsregistret som rör fordon som är registrerade i den medlemsstaten.

2.   Registreringsenheten får vara det organ som utsetts i enlighet med artikel 4.1 i beslut 2007/756/EG. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa registreringsenheter samarbetar och utbyter information för att utan dröjsmål informera om ändringar i det europeiska fordonsregistret.

3.   Om registreringsenheten inte är det organ som utsetts i enlighet med artikel 4.1 i beslut 2007/756/EG ska medlemsstaterna senast den 15 november 2019 underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om den enhet som utsetts i enlighet med punkt 1.

Artikel 6

Registrering av fordon som har godkänts för utsläppande på marknaden

1.   En fordonsinnehavare ska lämna in en registreringsansökan genom det europeiska fordonsregistret till en valfri medlemsstat inom fordonets användningsområde.

2.   Registreringsenheter ska vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att de data som registreras i det europeiska fordonsregistret är korrekta.

3.   Varje registreringsenhet ska kunna hämta data om sina fordonsregistreringar i registret.

Artikel 7

Arkitektur för det europeiska fordonsregistret

1.   Byrån ska inrätta och underhålla det europeiska fordonsregistret i enlighet med detta beslut.

2.   Efter den migrering som avses i artikel 8 ska det europeiska fordonsregistret vara ett centralt register som erbjuder alla användare ett harmoniserat gränssnitt för informationssökning, registrering av fordon och datahantering.

3.   Genom undantag från punkt 1 får medlemsstater på ett decentraliserat sätt använda den registreringsfunktion som avses i punkt 2.1.4 i bilaga II fram till den 16 juni 2024.

4.   Medlemsstaterna ska senast den 15 maj 2019 meddela byrån om huruvida de avser att använda den centraliserade registreringsfunktionen som inrättas av byrån eller att inrätta en decentraliserad registreringsfunktion. De ska senast den 16 juni 2020 visa hur de avser att uppfylla de villkor som fastställs i punkt 5.

5.   Om en medlemsstat inrättar registreringsfunktionen på ett decentraliserat sätt ska den säkerställa kompatibiliteten och kommunikationen med det europeiska fordonsregistret. Den ska också säkerställa att den decentraliserade registreringsfunktionen är i drift i enlighet med specifikationerna för det europeiska fordonsregistret senast den 16 juni 2021.

6.   En medlemsstat får, genom en anmälan till byrån, när som helst ändra sitt beslut om att använda en decentraliserad registreringsfunktion och i stället välja den centraliserade registreringsfunktionen. Beslutet får verkan sex månader efter anmälan.

Artikel 8

Migrering från de nationella fordonsregistren till det europeiska fordonsregistret

1.   Medlemsstater ska säkerställa att data om registrerade fordon överförs från de nationella fordonsregistren till det europeiska fordonsregistret, och att dessa data migreras senast den 16 juni 2021. Under migreringen ska byrån samordna övergången från de respektive nationella fordonsregistren till det europeiska fordonsregistret med registreringsenheterna, och byrån ska säkerställa it-miljöns tillgänglighet.

2.   Byrån ska göra funktionerna i det europeiska fordonsregistret tillgängliga för medlemsstaterna senast den 15 november 2020.

3.   Byrån ska fastställa specifikationer för införandet av gränssnitten mot den decentraliserade registreringsfunktionen och göra dem tillgängliga för medlemsstaterna senast den 16 januari 2020.

4.   Från och med den 16 juni 2021 ska medlemsstaterna registrera fordon i det europeiska fordonregistret i enlighet med artikel 7.

5.   Från och med den 16 juni 2024 ska alla medlemsstater använda den centraliserade registreringsfunktionen.

KAPITEL 4

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 9

Upphävande

Beslut 2007/756/EG ska upphöra att gälla med verkan den 16 juni 2021.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Avsnitten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 4.3 och 5 i bilaga II och tilläggen 1–6 till den bilagan ska tillämpas från och med den 16 juni 2021.

Utfärdat i Bryssel den 25 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Kommissionens beslut 2007/756/EG av den 9 november 2007 om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret som föreskrivs i artikel 14.4 och 14.5 i direktiv 96/48/EG och direktiv 2001/16/EG (EUT L 305, 23.11.2007, s. 30).

(3)  Kommissionens beslut 2011/107/EU av den 10 februari 2011 om ändring av beslut 2007/756/EG om antagande av en gemensam specifikation för det nationella fordonsregistret (EUT L 43, 17.2.2011, s. 33).


BILAGA I

Bilagan till beslut 2007/756/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 3.2.1 ska ersättas med följande:

”3.2.1   Registreringsansökan

Formuläret i tillägg 4 ska användas för registreringsansökan.

Enheten som ansöker om en fordonsregistrering ska kryssa för rutan för ’Nyregistrering’. Den ska fylla i formuläret och skicka det enligt följande:

Till registreringsenheten i den medlemsstat där registreringen söks, med alla fält i fyllda.

Till registreringsenheten i den första medlemsstat där fordonet ska användas, när det gäller ett fordon från tredjeland (se punkt 3.2.5.2). I detta fall ska formuläret innehålla åtminstone information om fordonets ägare och innehavare, begränsningar för fordonets användning och underhållsansvarig enhet.”

2.

I punkt 3.2.3 ska följande stycke läggas till:

”Registeringsenheten ska registrera ändringar i det nationella fordonsregistret inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en fullständig ansökan. Registreringsenheten ska inom denna tidsfrist antingen registrera fordonet eller begära korrigering/förtydligande.”

3.

Punkt 3.2.5 ska ersättas med följande:

”3.2.5   Godkännanden i flera medlemsstater

1.

Fordon ska registreras endast i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där de först godkänns för ibruktagande eller, i fråga om fordon för vilka ett godkännande för utsläppande på marknaden har utfärdats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (*1), endast i en medlemsstat inom det användningsområde som avses i godkännandet för utsläppande på marknaden, utan att det påverkar överföringen av registreringen till ett annat nationellt fordonsregister i enlighet med punkt 3.2.6.2.

2.

Fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem och som är registrerade i ett fordonsregister som inte överensstämmer med denna specifikation, eller som inte är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, ska registreras endast i det nationella fordonsregistret i den medlemsstat där fordonet är avsett att användas i unionens järnvägssystem.

3.

Fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem och som är registrerade i ett fordonsregister som överensstämmer med denna specifikation och är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, enligt vad som föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part, får inte registreras i något nationellt fordonsregister.

4.

Det nationella fordonsregister där ett fordon är registrerat ska innehålla de data som rör punkterna 2, 6, 12 och 13 för alla de medlemsstater där ett godkännande att ta i bruk har beviljats för fordonet.

Denna bestämmelse ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 3 och 5.

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44).”"

4.

I avsnitt 3.2 ska följande punkt läggas till som punkt 3.2.6:

”3.2.6   Överföring av registrering och ändring av europeiskt fordonsnummer

1.

Det europeiska fordonsnumret ska ändras när det, på grund av tekniska ändringar av fordonet, inte återspeglar nivån av driftskompatibilitet eller de tekniska egenskaperna i enlighet med tillägg 6. Sådana tekniska ändringar kan kräva ett nytt godkännande för ibruktagande i enlighet med artiklarna 21–26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (*2), eller ett nytt godkännande för utsläppande på marknaden och, om så är relevant, ett nytt fordonstypgodkännande, i enlighet med artiklarna 21 och 24 i direktiv (EU) 2016/797. Fordonsinnehavaren ska informera registreringsenheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat om dessa ändringar och, i tillämpliga fall, om det nya godkännandet för ibruktagande eller ett nytt godkännande för utsläppande på marknaden. Den registreringsenheten ska ge fordonet ett nytt europeiskt fordonsnummer.

2.

Det europeiska fordonsnumret får på fordonsinnehavarens begäran ändras genom en nyregistrering av fordonet i det nationella fordonsregistret i en annan medlemsstat som är anslutet till det europeiska centraliserade virtuella fordonsregistret, följt av en återkallelse av den gamla registreringen.

(*2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (EUT L 191, 18.7.2008, s. 1).”"

5.

Punkt 3.3 ska ersättas med följande:

”3.3   Åtkomsträttigheter

Åtkomsträttigheterna till data i ett nationellt fordonsregister från en bestämd medlemsstat ’XX’ anges i tabellen nedan:

Enhet

Läsrättigheter

Uppdateringsrättigheter

Registreringsenhet i medlemsstat ’XX’

Alla data

Alla data i fordonsregistret i medlemsstat ’XX’

Nationell säkerhetsmyndighet

Alla data

Inga

Byrån

Alla data

Inga

Fordonsinnehavare

Alla data om fordon som innehas av fordonsinnehavaren

Inga

Underhållsansvarig enhet (ECM)

Alla data, med undantag av ägarens referenser, om fordon för vilka enheten ansvarar för underhållet

Inga

Ägare

Alla data om fordon som de är ägare av

Inga

Järnvägsföretag

Alla data, med undantag av ägarens referenser, på grundval av ett eller flera fordonsnummer

Inga

Infrastrukturförvaltare

Alla data, med undantag av ägarens referenser, på grundval av ett eller flera fordonsnummer

Inga

Undersökningsorgan som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 (1) och regleringsorgan som avses i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (2)

Alla data om fordon som kontrolleras eller granskas

Inga

Organ som utfärdar EG-kontrollförklaring (sökanden)

Alla data, med undantag av ägarens referenser, om fordon för vilka organet (sökanden) är organ för utfärdande av EG-kontrollförklaring.

Inga

Annan berättigad användare som erkänns av nationell säkerhetsmyndighet eller av byrån (3)

Bedömning från fall till fall, med undantag av ägarens referenser, eventuellt med begränsad giltighetstid

Inga

Åtkomsträttigheterna till data i nationella fordonsregister får utökas till relevanta enheter i tredjeländer eller mellanstatliga organisationer när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.”

6.

Tilläggen 1 och 2 ska ersättas med följande:

TILLÄGG 1

KODNING AV BEGRÄNSNINGAR

1.   PRINCIPER

De begränsningar som avses i godkännandet för ibruktagande i enlighet med artiklarna 21–26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG, eller godkännandet för utsläppande på marknaden och, om så är relevant, ett nytt fordonstypgodkännande, i enlighet med artiklarna 21 och 24 i direktiv (EU) 2016/797, ska tilldeas en harmoniserad kod eller en nationell kod.

2.   STRUKTUR

Varje kod anger en kombination av

begränsningskategori,

typ av begränsning,

värde eller specifikation,

som förenas med en punkt (.):

[kategori].[typ].[värde eller specifikation].

3.   BEGRÄNSNINGSKODER

1.

Harmoniserade begränsningskoder ska vara tillämpliga i alla medlemsstater.

Byrån ska hålla förteckningen över harmoniserade begränsningskoder för unionens hela järnvägssystem uppdaterad och offentliggöra den på sin webbplats.

Om en nationell säkerhetsmyndighet anser att en ny kod behöver läggas till i förteckningen över harmoniserade begränsningskoder ska den begära att byrån ska bedöma om denna nya kod ska tas med.

Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter, om så är lämpligt. När det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen.

2.

Byrån ska hålla förteckningen över nationella begränsningskoder uppdaterad. Användningen av nationella begränsningskoder ska inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater.

För de typer av begränsningar som inte anges i den förteckning som avses i punkt 1 ska den nationella säkerhetsmyndigheten begära att byrån ska föra in en ny kod i förteckningen över nationella begränsningskoder. Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter, om så är lämpligt. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen.

3.

Begränsningskoden för multinationella säkerhetsmyndigheter ska behandlas som nationell begränsningskod.

4.

Användningen av icke-kodade begränsningar ska inskränkas till sådana begränsningar som på grund av sin särskilda karaktär sannolikt inte kommer att tillämpas på flera fordonstyper.

Byrån ska upprätthålla en enda förteckning över begränsningskoder för det europeiska fordonsregistret, det europeiska registret över godkända fordonstyper som avses i artikel 48 i direktiv (EU) 2016/797, one-stop-shopen och Europeiska järnvägsbyråns databas för driftskompatibilitet och säkerhet.

5.

Byrån får, när så är relevant, samordna processen för harmonisering av begränsningskoder med relevanta mellanstatliga organisationer när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.

TILLÄGG 2

DET EUROPEISKA IDENTIFIERINGSNUMRETS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Byrån ska fastställa strukturen för och innehållet i det europeiska identifieringsnumret (EIN), inbegripet kodifiering av de typer av handlingar som berörs, i ett tekniskt dokument och offentliggöra detta tekniska dokument på sin webbplats.

7.

Punkt 1 i del 1 i tillägg 6 ska ersättas med följande:

”1.   Definition av fordonsinnehavarbeteckningen (VKM, Vehicle Keeper Marking)

En fordonsinnehavarbeteckning är en bokstavskod, bestående av 2 till 5 bokstäver (*3). En fordonsinnehavarbeteckning återfinns på varje järnvägsfordon, intill det europeiska fordonsnumret. Fordonsinnehavarbeteckningen identifierar fordonsinnehavaren såsom denna är registrerad i ett nationellt fordonsregister.

En fordonsinnehavarbeteckning är unik och gäller i alla medlemsstater och alla länder som ingår överenskommelser om tillämpning av det system för fordonsnumrering och fordonsinnehavarbeteckning som beskrivs i detta beslut.

(*3)  För NMBS/SNCB är fortsatt användning av bokstaven B inskriven i en cirkel tillåten.”"

8.

Del 4 i tillägg 6 ska ersättas med följande:

”DEL 4 – KODER FÖR DE LÄNDER DÄR FORDONEN ÄR REGISTRERADE (SIFFROR NR 3–4 OCH FÖRKORTNING)

Information som avser tredjeländer ges endast i informationssyfte.

Land

Alfabetisk landskod (1)

Numerisk landskod

 

Land

Alfabetisk landskod (1)

Numerisk landskod

Albanien

AL

41

 

Litauen

LT

24

Algeriet

DZ

92

 

Luxemburg

L

82

Armenien

AM

58

 

Fyrom (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien)

MK

65

Österrike

A

81

 

Malta

M

 

Azerbajdzjan

AZ

57

 

Moldavien

MD (1)

23

Vitryssland

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgien

B

88

 

Mongoliet

MGL

31

Bosnien och Hercegovina

BIH

50 och 44 (2)

 

Montenegro

MNE

62

Bulgarien

BG

52

 

Marocko

MA

93

Kina

RC

33

 

Nederländerna

NL

84

Kroatien

HR

78

 

Nordkorea

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norge

N

76

Cypern

CY

 

 

Polen

PL

51

Tjeckien

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danmark

DK

86

 

Rumänien

RO

53

Egypten

ET

90

 

Ryssland

RUS

20

Estland

EST

26

 

Serbien

SRB

72

Finland

FIN

10

 

Slovakien

SK

56

Frankrike

F

87

 

Slovenien

SLO

79

Georgien

GE

28

 

Sydkorea

ROK

61

Tyskland

D

80

 

Spanien

E

71

Grekland

GR

73

 

Sverige

S

74

Ungern

H

55

 

Schweiz

CH

85

Iran

IR

96

 

Syrien

SYR

97

Irak

IRQ (1)

99

 

Tadzjikistan

TJ

66

Irland

IRL

60

 

Tunisien

TN

91

Israel

IL

95

 

Turkiet

TR

75

Italien

I

83

 

Turkmenistan

TM

67

Japan

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazakstan

KZ

27

 

Förenade kungariket

GB

70

Kirgizistan

KS

59

 

Uzbekistan

UZ

29

Lettland

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libanon

RL

98

 

(1)

Enligt det alfabetiska kodsystem som beskrivs i tillägg 4 till 1949 års konvention och artikel 45.4 i 1968 års konvention om vägtrafik.

(2)

Bosnien och Hercegovina använder två olika koder för sina järnvägar. En numerisk landskod 49 finns reserverad.”


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

(3)  Byrån ska, i samarbete med de nationella säkerhetsmyndigheterna, definiera förfarandet för att erkänna berättigade användare.


BILAGA II

1.   INNEHÅLL OCH DATAFORMAT

Innehåll och format för det europeiska fordonsregistret (även kallat EVR, European Vehicle Register) ska vara det som fastställs i följande tabell.

Tabell 1

Parametrar för det europeiska fordonsregistret

Parameternummer

Parameternamn

Beskrivning

Format

Obligatorisk/frivillig

1

Fordonsidentifiering

 

 

 

1.1

Europeiskt fordonsnummer

Europeiskt fordonsnummer Numerisk identifieringskod enligt definitionen i tillägg 6

Se tillägg 6 (1)

Obligatorisk

1.2

Tidigare fordonsnummer

Tidigare nummer (vid behov, för fordon som har omnumrerats)

 

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

2

Registreringsmedlemsstat

 

 

 

2.1

Registreringsmedlemsstat

Medlemsstat där fordonet har registrerats

Tvåställig alfabetisk kod (*1)

Obligatorisk

3

Medlemsstater där fordonet är godkänt

 

 

 

3.1

Fullständigt användningsområde

Fältet fylls i automatiskt av systemet på grundval av värdena för parameter 11.4

Text

Fältet fylls i automatiskt av systemet på grundval av värdena för parameter 11.4

4

Ytterligare villkor

 

 

 

4.1

Ytterligare villkor som gäller för fordonet

Identifiering av tillämpliga bilaterala eller multilaterala avtal, t.ex. RIV, RIC, TEN, TEN-CW, TEN-GE, …

Text

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

5

Tillverkning

 

 

 

5.1

Tillverkningsår

År då fordonet lämnade fabriken

ÅÅÅÅ

Obligatorisk

5.2

Tillverkarens serienummer

Tillverkarens serienummer (märkning på fordonets ram)

Text

Frivillig

5.3

ERATV-hänvisning

Identifiering i ERATV av den godkända (2) fordonstyp (eller version eller variant) som fordonet överensstämmer med

Alfanumerisk kod (en eller flera)

Obligatorisk (om tillgänglig)

5.4

Serie

Identifiering av den serie i vilken fordonet utgör en del

Text

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

6

Hänvisningar till EG-kontrollförklaringar (3)

 

 

 

6.1

Datum för EG-förklaring

Datum för EG-kontrollförklaring

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.2

Hänvisning till EG-förklaring

Hänvisning till EG-kontrollförklaring

För befintliga fordon: text

För nya fordon: alfanumerisk kod enligt det europeiska identifieringsnumret, se tillägg 2

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3

Organ som utfärdar EG-kontrollförklaring (sökanden)

 

 

 

6.3.1

Organisationsnamn

 

Text

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.2

Registrerat organisationsnummer

 

Text

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.3

Adress

Organisationens gatuadress

Text

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.4

Ort

 

Text

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.5

Landskod

 

Tvåställig alfabetisk kod (*1)

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.6

Postnummer

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.7

E-postadress

 

E-post:

Obligatorisk (om tillgänglig)

6.3.8

Organisationskod

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk (om tillgänglig)

7

Ägare

Identifiering av fordonets ägare

 

 

7.1

Organisationsnamn

 

Text

Obligatorisk

7.2

Registrerat organisationsnummer

 

Text

Obligatorisk

7.3

Adress

 

Text

Obligatorisk

7.4

Ort

 

Text

Obligatorisk

7.5

Landskod

 

Tvåställig alfabetisk kod (*1)

Obligatorisk

7.6

Postnummer

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

7.7

E-postadress

 

E-post:

Obligatorisk

7.8

Organisationskod

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

8

Fordonsinnehavare

Identifiering av fordonsinnehavaren

 

 

8.1

Organisationsnamn

 

Text

Obligatorisk

8.2

Registrerat organisationsnummer

 

Text

Obligatorisk

8.3

Adress

 

Text

Obligatorisk

8.4

Ort

 

Text

Obligatorisk

8.5

Landskod

 

Tvåställig alfabetisk kod (*1)

Obligatorisk

8.6

Postnummer

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

8.7

E-postadress

 

E-post:

Obligatorisk

8.8

Organisationskod

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

8.9

Fordonsinnehavarbeteckning

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

9

Underhållsansvarig enhet

Hänvisning till underhållsansvarig enhet

 

 

9.1

Organisationsnamn

 

Text

Obligatorisk

9.2

Registrerat organisationsnummer

 

Text

Obligatorisk

9.3

Adress

 

Text

Obligatorisk

9.4

Ort

 

Text

Obligatorisk

9.5

Landskod

 

Tvåställig alfabetisk kod (*1)

Obligatorisk

9.6

Postnummer

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

9.7

E-postadress

 

E-post:

Obligatorisk

9.8

Organisationskod

 

Alfanumerisk kod

Obligatorisk

10

Registreringsstatus

 

 

 

10.1

Registreringsstatus (se tillägg 3)

 

Tvåsiffrig kod

Obligatorisk

10.2

Datum för registreringsstatus

Datum för registreringsstatus

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Obligatorisk

10.3

Orsak till registreringsstatus

 

Text

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

11

Godkännanden (4) för utsläppande på marknaden (5)

 

 

 

11.1

Namn på godkännande enhet

Enhet (nationell säkerhetsmyndighet eller byrån) som godkänt utsläppande på marknaden

Text

Obligatorisk

11.2

Medlemsstat för godkännande enhet

Medlemsstat för godkännande enhet

Tvåställig alfabetisk kod (*1)

Obligatorisk

11.3

Europeiskt identifieringsnummer (EIN)

Harmoniserat nummer på godkännande att ta i bruk, utfärdat av den godkännande enheten

Godkännandenummer

För nya fordon: alfanumerisk kod enligt det europeiska identifieringsnumret, se tillägg 2

Obligatorisk

11.4

Användningsområde

Enligt vad som framgår av det utfärdade fordonsgodkännandet

Text

Obligatorisk

11.5

Datum för godkännande

 

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Obligatorisk

11.6

Godkännandet giltigt till och med (om angivet)

 

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

11.7

Datum för tillfälligt upphävande av godkännande

 

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

11.8

Datum för återkallelse av godkännande

 

Datum (ÅÅÅÅMMDD)

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

11.9

Fordonets användningsvillkor och andra begränsningar för hur fordonet får användas

 

 

 

11.9.1

Kodade användningsvillkor och begränsningar

Fordonets användningsvillkor och begränsningar för hur fordonet får användas

Förteckning över koder (se tillägg 1)

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

11.9.2

Icke-kodade användningsvillkor och begränsningar

Fordonets användningsvillkor och begränsningar för hur fordonet får användas

Text

Obligatorisk (i tillämpliga fall)

12

Ytterligare fält (6)

 

 

 

2.   ARKITEKTUR

2.1   Arkitektur för det europeiska fordonsregistret

2.1.1   DSC-funktionen (Data Search and Consultation) för sökning efter och läsning av data

DSC-funktionen ska införas av byrån och bestå av ett centraliserat webbaserat verktyg och ett gränssnitt för maskin-maskin-kommunikation. Funktionen ska göra det möjligt att efter autentisering söka efter och läsa data i det europeiska fordonsregistret.

DSC-funktionen ska ge registreringsenheterna möjlighet att hämta värden för parametrar i tabell 1 som rör enheternas fordonsregistreringar i registret.

2.1.2   UCA-funktionen (User Creation and Administration) för administration av användare

UCA-funktionen ska införas av byrån och bestå av ett centraliserat webbaserat verktyg. Funktionen ska göra det möjligt för personer och organisationer att begära åtkomst till data i det europeiska fordonsregistret och för den behöriga registreringsenheten att skapa användare och hantera åtkomsträttigheter.

2.1.3   RDA-funktionen (Reference Data Administration) för administration av referensdata

RDA-funktionen ska införas av byrån och bestå av ett centraliserat webbaserat verktyg. Funktionen ska göra det möjligt för registreringsenheter och byrån att hantera gemensamma referensdata.

2.1.4   ARS-funktionen (Application, Registration and data Storage) för registrering av ansökningar och lagring av data

ARS-funktionen ska göra det möjligt för fordonsinnehavare att efter autentisering lämna in ansökningar om registrering eller om uppdatering av en befintlig registrering till en utvald registreringsenhet, via ett webbaserat verktyg som tillhandahåller det harmoniserade e-formuläret (se tillägg 4). Funktionen ska också göra det möjligt för registreringsenheten att registrera data om själva registreringen. Samtliga registreringar för en viss medlemsstat ska tillsammans anses vara fordonsregistret för den medlemsstaten.

Medlemsstater får besluta att använda den centraliserade ARS-funktionen (C-ARS) som tillhandahålls av byrån eller att införa en självständig ARS-funktion på ett decentraliserat sätt. I det senare fallet ska medlemsstaten och byrån säkerställa kompatibiliteten och kommunikationen mellan de decentraliserade ARS-funktionerna (D-ARS) och de centraliserade funktionerna (DSC, UCA och RDA).

Den centraliserade ARS-funktionen ska ge möjlighet att förhandsreservera och hantera fordonsnummer. Processen för att förhandsreservera ska ge sökanden eller fordonsinnehavaren möjlighet att i förväg fylla i den information som krävs i e-formuläret.

2.2   Användarvänlighet

Funktionerna i det europeiska fordonsregistret ska vara åtkomliga för användare via de vanligaste webbläsarna och på alla officiella unionsspråk.

2.3   Tillgänglighet

Det europeiska fordonsregistret ska i princip alltid vara tillgängligt, med ett systemmål på 98 % tillgänglighet.

Om systemet slutar att fungera utanför normal arbetstid (måndag–fredag kl. 7.00–20.00 medeleuropeisk tid) ska dock tjänsterna återställas först den närmast efterföljande arbetsdagen. Systemets otillgänglighet i samband med underhåll ska hållas till ett minimum.

2.4   Tjänstenivå

En hjälpcentral ska under normal arbetstid ge stöd till användare om hur systemet ska användas och till registreringsenheter om hur systemet fungerar.

Byrån ska tillhandahålla en provmiljö för det europeiska fordonsregistret.

2.5   Ändringshantering

Byrån ska inrätta en process för ändringshantering i det europeiska fordonsregistret.

2.6   Dataintegritet

Lämplig dataintegritet ska säkerställas i det europeiska fordonsregistret.

2.7   Förhandskontroll

Det europeiska fordonsregistret ska omfatta automatiska kontroller av data som matas in i e-formuläret, inbegripet kontroller gentemot fordonsregistreringar i det europeiska fordonsregistret, kontroll av fullständighet och kontroll av formatet för de data som matas in.

2.8   Underlättande av användning i unionen av fordon som är registrerade i tredjeländer

Byrån får utforma DSC-funktionen så att den ger relevanta enheter i tredjeländer möjlighet att komma åt data i det europeiska fordonsregistret när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.

Byrån får ge enheter i tredjeländer möjlighet att använda funktioner i det europeiska fordonsregistret när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.

3.   ANVÄNDNING

3.1   Användning av det europeiska fordonsregistret

Det europeiska fordonsregistret kan användas t.ex. för att

kontrollera om ett fordon är vederbörligen registrerat, sant status för registreringen,

hämta information om godkännanden för utsläppande på marknaden, inbegripet den godkännande enheten, användningsområdet, användningsvillkoren och andra begränsningar,

hämta hänvisningen till den godkända fordonstyp med vilken det aktuella fordonet överensstämmer,

identifiera fordonsinnehavaren, ägaren och den underhållsansvariga enheten.

3.2   Registrering av fordon

3.2.1   Allmänna regler

1.

Ett fordon ska på fordonsinnehavarens begäran, efter godkännande för utsläppande på marknaden och innan det tas i trafik, registreras i det europeiska fordonsregistret. Fordonsinnehavaren ska fylla i e-formuläret och lämna in registreringsansökan till en valfri medlemsstat inom användningsområdet. Den medlemsstat som valts för registrering av fordonet ska, på begäran av sökanden eller fordonsinnehavaren, tillhandahålla förfaranden för att förhandsreservera ett fordonsnummer eller ett intervall med fordonsnummer.

2.

Endast en giltig registrering kan finnas i det europeiska fordonsregistret för ett visst fordon. Ett fordon utan giltig registrering får inte användas i trafik.

3.

Efter registrering tilldelas fordonet ett europeiskt fordonsnummer av registreringsenheten i registreringsmedlemsstaten. Det europeiska fordonsnumret ska följa de regler som fastställs i tillägg 6. Om sökanden eller fordonsinnehavaren efter egen begäran fått ett förhandsreserverat fordonsnummer ska det numret användas vid den första registreringen.

4.

Det europeiska fordonsnumret får ändras i de fall som anges i punkterna 3.2.2.8 och 3.2.2.9.

5.

För fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem och som är registrerade i ett fordonsregister som inte överensstämmer med denna bilaga, eller som inte är anslutet till det europeiska fordonsregistret, ska fordonsinnehavaren lämna in en registreringsansökan till den medlemsstat där fordonet är avsett att användas i unionens järnvägssystem.

6.

Rullande materiel som tas i bruk för första gången i ett tredjeland och är avsedd att användas inom unionen som en del av den gemensamma vagnparken för järnvägssystemet med 1 520 mm spårvidd får inte registreras i det europeiska fordonsregistret. Det ska dock vara möjligt att, i enlighet med artikel 47.7 i direktiv (EU) 2016/797, hämta information om innehavaren av fordonet i fråga, enheten med ansvar för fordonets underhåll och begränsningarna för fordonets användning.

7.

Fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem och som är registrerade i ett fordonsregister, enligt vad som föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part, som är anslutet till det europeiska fordonsregistret (via DSC-funktionen), i överensstämmelse med denna bilaga, ska registreras endast i det förstnämnda fordonsregistret.

8.

Det europeiska fordonsregistret ska, för varje fordon, innehålla hänvisningar till alla godkännanden som beviljats fordonet och till tredjeländer i vilka fordonet tillåts i internationell trafik i enlighet med bihang G till Fördraget om internationell järnvägstrafik, samt motsvarande användningsvillkor och andra begränsningar.

9.

Registreringsenheten ska vidta rimliga åtgärder för att garantera att de data som registreras i det europeiska fordonsregistret är korrekta. För detta ändamål får registreringsenheten begära information från andra registreringsenheter, särskilt när den fordonsinnehavare som ansöker om registrering är etablerad i en annan medlemsstat. Registreringsenheten får i vederbörligen motiverade fall besluta att tillfälligt upphäva en fordonsregistrering.

10.

Om antingen den nationella säkerhetsmyndigheten eller byrån anser att det finns motiverade skäl för tillfälligt upphävande av en fordonsregistrering i enlighet med artikel 54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 (7) ska den begära att registreringsenheten tillfälligt upphäver registreringen. Registreringsenheten ska efter en sådan begäran utan dröjsmål tillfälligt upphäva registreringen.

11.

Fordonsinnehavaren ska lämna in ansökningarna om registrering till den behöriga registreringsenheten via det webbaserade e-formuläret. Det webbaserade formuläret och en webbaserad ”anslagstavla” ska göras tillgängliga som en del av ARS-funktionen och ska vara åtkomliga efter autentisering.

12.

Ansökningar om registrering får omfatta ett enstaka fordon eller en förteckning över fordon.

13.

I vissa fall av registrering får medlemsstaten kräva att stödjande dokument bifogas elektroniskt till registreringsansökan, och registreringsenheten ska för detta ändamål offentliggöra en förteckning över stödjande dokument som krävs för respektive fall av registrering.

14.

Medlemsstater får kräva att ytterligare fält, utöver de som avses i tabell 1, ingår i registreringsansökan, och registreringsenheten ska för detta ändamål offentliggöra en förteckning över dessa fält.

15.

Det europeiska fordonsregistret ska i systemet ge fordonsinnehavaren och registreringsenheten möjlighet till granskning av registreringsansökningar och deras bilagor, och till nyregistreringar och ändringar av registreringar, med den information som rör dessa ändringar.

16.

Registeringsenheten ska registrera data i det europeiska fordonsregistret inom 20 arbetsdagar från mottagandet av en fullständig ansökan. Registreringsenheten ska inom denna tidsfrist antingen registrera fordonet eller begära korrigering eller förtydligande.

17.

Fordonsinnehavaren ska kunna följa behandlingen av sina ansökningar via en webbaserad anslagstavla.

18.

Fordonsinnehavaren och registreringsenheten ska underrättas om varje statusförändring för registreringsansökan.

3.2.2   Olika fall av registrering

De olika fallen av registrering anges nedan. Olika fall av registrering får, i tillämpliga fall, föras samman i en enda ansökan om fordonsregistrering.

3.2.2.1   Nyregistrering

Alla obligatoriska fält som förtecknas i tabell 1 ska fyllas i, tillsammans med eventuella ytterligare fält som krävs av medlemsstaten i enlighet med punkt 3.2.1.14.

Anmälningar ska lämnas in av fordonsinnehavaren till registreringsenheten i en medlemsstat inom fordonets användningsområde där registrering efterfrågas.

För fordon från tredjeländer som anländer till unionens järnvägssystem i enlighet med punkt 3.2.1.5 ska ansökningar lämnas in till registreringsenheten i den första medlemsstat där fordonet är avsett att användas i unionens järnvägssystem. I detta fall ska ansökan innehålla åtminstone information om fordonsinnehavare, underhållsansvarig enhet och begränsningar för fordonets användning.

3.2.2.2   Uppdatering av en befintlig registrering

Anmälningar ska lämnas in av fordonsinnehavaren till registreringsenheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat. Endast de parametrar i tabell 1 som ska uppdateras måste fyllas i.

3.2.2.3   Ändring av fordonsinnehavare

Om innehavare av ett fordon ändras är det den för närvarande registrerade fordonsinnehavaren som ansvarar för att meddela registreringsenheten i god tid, så att registreringsenheten kan uppdatera det europeiska fordonsregistret. Den tidigare fordonsinnehavaren ska inte tas bort från registreringen i det europeiska fordonsregistret och befrias från sina skyldigheter förrän den nye fordonsinnehavaren har godkänt sin status som sådan. Om ingen ny fordonsinnehavare har godkänt sin status som sådan den dag då den nuvarande fordonsinnehavaren avregistreras, ska fordonets registrering tillfälligt upphävas.

3.2.2.4   Ändring av underhållsansvarig enhet

Om den underhållsansvariga enheten ändras för ett fordon ska fordonsinnehavaren meddela registreringsenheten i god tid, så att registreringsenheten kan uppdatera det europeiska fordonsregistret. Den tidigare underhållsansvariga enheten ska överlämna underhållsdokumentationen till antingen fordonsinnehavaren eller den nya underhållsansvariga enheten. Den tidigare underhållsansvariga enheten befrias från sitt ansvar när den tas bort från registreringen i det europeiska fordonsregistret. Om ingen ny underhållsansvarig enhet har godkänt sin status som sådan den dag då den tidigare underhållsansvariga enheten avregistreras, upphävs fordonets registrering tillfälligt.

3.2.2.5   Ändring av ägare

Vid ändring av ägare ska fordonsinnehavaren meddela registreringsenheten i god tid, så att registreringsenheten kan uppdatera det europeiska fordonsregistret.

3.2.2.6   Tillfälligt upphävande eller återaktivering av en registrering

Ny status (8) och dess orsak ska fyllas i. Datum för status fylls i automatiskt av det europeiska fordonsregistret.

Ett fordon med tillfälligt upphävd registrering får inte användas i trafik i unionens järnvägssystem.

Återaktivering av en registrering efter ett tillfälligt upphävande kommer att kräva att registreringsenheten åter undersöker de villkor som orsakade det tillfälliga upphävandet, i relevanta fall i samordning med den nationella säkerhetsmyndighet som begärde det tillfälliga upphävandet.

3.2.2.7   Återkallelse av registrering

Ny status (8) och dess orsak ska fyllas i. Datum för status fylls i automatiskt av systemet.

Ett fordon med återkallad registrering får inte användas i trafik i unionens järnvägssystem med hänvisning till den registreringen.

3.2.2.8   Ändring av europeiskt fordonsnummer efter tekniska ändringar

Det europeiska fordonsnumret ska ändras när det, på grund av tekniska ändringar av fordonet, inte återspeglar nivån av driftskompatibilitet eller de tekniska egenskaperna i enlighet med tillägg 6. Sådana tekniska ändringar kan kräva ett nytt godkännande för utsläppande på marknaden och, om så är lämpligt, ett nytt fordonstypgodkännande, i enlighet med artiklarna 21 och 24 i direktiv (EU) 2016/797. Fordonsinnehavaren ska informera registreringsenheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat om dessa ändringar och, i tillämpliga fall, om det nya godkännandet för utsläppande på marknaden. Den registreringsenheten ska ge fordonet ett nytt europeiskt fordonsnummer.

Ändring av ett europeiskt fordonsnummer består av en nyregistrering av fordonet och åtföljande återkallelse av den gamla registreringen.

3.2.2.9   Ändring av europeiskt fordonsnummer och registreringsmedlemsstat

Det europeiska fordonsnumret får på fordonsinnehavarens begäran ändras genom en nyregistrering som görs av en annan medlemsstat inom användningsområdet, följt av en återkallelse av den gamla registreringen.

3.2.3   Automatiskt meddelande om ändringar

Efter en ändring av en eller flera registreringar ska ett automatiskt e-postmeddelande om ändringen skickas från det europeiska fordonsregistret till fordonsinnehavaren och den nationella säkerhetsmyndigheten för användningsområdet, om de har abonnerat på sådana meddelanden.

Efter en ändring av fordonsinnehavare, ägare eller underhållsansvarig enhet ska ett automatiskt e-postmeddelande skickas från det europeiska fordonsregistret till den tidigare och den nya fordonsinnehavaren, ägaren eller enheten.

En fordonsinnehavare, en ägare, en underhållsansvarig enhet eller ett organ som utfärdar EG-kontrollförklaring får välja att ta emot automatiska e-postmeddelanden om ändringar av registreringar där de själva förekommer.

3.2.4   Historiska registreringar

Samtliga data i det europeiska fordonsregistret ska bevaras i tio år från det datum då ett fordons registrering återkallas. Som ett minimikrav ska data finnas tillgängliga online de första tre åren. Efter tre år får data arkiveras. Om en undersökning inleds om ett eller flera fordon under denna tioårsperiod ska data om dessa fordon bevaras utöver tioårsperioden om så krävs av de undersökningsorgan som avses i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 (9) eller i nationell jurisdiktion.

Efter att en fordonsregistrering har återkallats får inte något av de registreringsnummer som tilldelats fordonet ges till något annat fordon under 100 år från och med det datum då fordonsregistreringen återkallades.

Alla ändringar av data i det europeiska fordonsregistret ska registreras.

3.3   Hantering av användare

3.3.1   Begäran om användarkonto

Varje person eller organisation ska kunna begära åtkomst till det europeiska fordonsregistret via ett webbaserat formulär (del av den centraliserade UCA-funktionen) genom den behöriga registreringsenheten där personen eller organisationen finns.

Registreringsenheten ska bedöma begäran och, om så är lämpligt, skapa ett användarkonto för den som lämnade in begäran och tilldela lämpliga åtkomsträttigheter i enlighet med punkterna 3.3.2 och 3.3.3.

3.3.2   Åtkomsträttigheter

Åtkomsträttigheterna för data i det europeiska fordonsregistret förtecknas i tabellen nedan:

Tabell 2

Enhet

Läsrättigheter

Uppdateringsrättigheter

Registreringsenhet i medlemsstat ”XX”

Alla data

Alla data i fordonsregistret i medlemsstat ”XX”

Nationell säkerhetsmyndighet

Alla data

Inga

Byrån

Alla data

Inga

Fordonsinnehavare

Alla data om fordon som innehas av fordonsinnehavaren

Inga

Underhållsansvarig enhet (ECM)

Alla data, med undantag av ägarens referenser, om fordon för vilka enheten ansvarar för underhållet

Inga

Ägare

Alla data om fordon som de är ägare av

Inga

Järnvägsföretag

Alla data, med undantag av ägarens referenser, på grundval av ett eller flera fordonsnummer

Inga

Infrastrukturförvaltare

Alla data, med undantag av ägarens referenser, på grundval av ett eller flera fordonsnummer

Inga

Undersökningsorgan som avses i artikel 22 i direktiv (EU) 2016/798 och regleringsorgan som avses i artikel 55 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (10)

Alla data om fordon som kontrolleras eller granskas

Inga

Organ som utfärdar EG-kontrollförklaring (sökanden)

Alla data, med undantag av ägarens referenser, om fordon för vilka organet (sökanden) är organ för utfärdande av EG-kontrollförklaring.

Inga

Annan berättigad användare som erkänns av nationell säkerhetsmyndighet eller av byrån (11)

Bedömning från fall till fall, med undantag av ägarens referenser, eventuellt med begränsad giltighetstid

Inga

Åtkomsträttigheterna till data i det europeiska fordonsregistret får utökas till relevanta enheter i tredjeländer eller mellanstatliga organisationer när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.

3.3.3   Övriga rättigheter

Fordonsinnehavare ska kunna lämna in registreringsansökningar.

Varje organisation ska kunna lämna in ändringar av sina egna data som utgör referensdata (se avsnitt 3.4).

3.3.4   Säkerhet

Användare ska autentiseras med hjälp av användarnamn och lösenord. För fordonsinnehavare (sökande för fordonsregistrering) och registreringsenheter ska autentiseringen ge tillitsnivån ”väsentlig” som avses i punkt 2.2.1 i bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 (12).

3.3.5   Dataskydd

Data i det europeiska fordonsregistret ska hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (13) och tillämplig nationell lagstiftning om dataskydd.

3.4   Referensdata

För att garantera harmoniserade indata till registreringsprocessen ska referensdata användas i det europeiska fordonsregistret. Det europeiska fordonsregistrets referensdata för parametrarna i tabell 1 ska vara tillgängliga för fordonsinnehavare i det harmoniserade e-formuläret via ARS-funktionen.

3.4.1   Uppdatering av referensdata

Byrån ska hålla referensdata uppdaterade och tillgängliga i ett centralt verktyg (som en del av RDA-funktionen), i samarbete med registreringsenheterna.

Varje organisation som registrerats som referensdata ska kunna lämna in ändringar av sina data via ett webbaserat gränssnitt.

Efter en registreringsansökan ska registreringsenheten säkerställa att data om organisationen registreras som referensdata, med tilldelning av en organisationskod från byrån eller, om dessa data redan har registrerats, att referensdata uppdateras enligt de nya data som lämnas in av fordonsinnehavaren.

3.4.2   Organisationskoder

3.4.2.1   Definition av organisationskod

En organisationskod är en unik identitetsbeteckning som består av fyra alfanumeriska tecken som byrån ska tilldela en (1) organisation.

3.4.2.2   Format för organisationskoder

Vilket som helst av de 26 bokstäverna i alfabetet enligt ISO 8859–1 eller vilken som helst av siffrorna 0–9 kan användas för vart och ett av de fyra tecknen. Bokstäver skrivs som versaler.

3.4.2.3   Tilldelning av organisationskoder

Varje organisation som har åtkomst till det europeiska fordonsregistret ska tilldelas en organisationskod.

Byrån ska offentliggöra förfarandet för att skapa och tilldela organisationskoder, och hålla det uppdaterat.

Ett intervall för tilldelning endast för företag inom tillämpningsområdet för TSD ”Telematikapplikationer för godstrafik” och TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik” ska anges i riktlinjerna för det europeiska fordonsregistret.

3.4.2.4   Offentliggörande av förteckningen över organisationskoder

Byrån ska göra förteckningen över organisationskoder allmänt tillgänglig på sin webbplats.

4.   BEFINTLIGA FORDON

4.1   Fordonsnummer

1.

Fordon som redan har ett tolvsiffrigt nummer ska behålla det numret. Det tolvsiffriga numret ska registreras som sådant utan några ändringar.

2.

Fordon utan ett tolvsiffrigt nummer (14) ska tilldelas ett sådant (i enlighet med tillägg 6) i det europeiska fordonsregistret. Detta europeiska fordonsnummer ska i det europeiska fordonsregistret kopplas till det nuvarande fordonsnumret. För fordon som används i internationell trafik, med undantag för de som reserveras för historisk användning, knyts det tolvsiffriga numret fysiskt till själva fordonet inom en tidsperiod av sex år efter tilldelning i det europeiska fordonsregistret. För fordon som används i nationell trafik och fordon som reserveras för historisk användning är den fysiska användningen av det tolvsiffriga numret frivillig.

4.2   Förfarande för migrering från nationella fordonsregister till det europeiska fordonsregistret

Den enhet som tidigare var ansvarig för fordonsregistrering ska göra all information tillgänglig registreringsenheten i det land där den är placerad.

Befintliga fordon ska registreras av endast en av följande medlemsstater:

Den medlemsstat där de först godkändes för ibruktagande i enlighet med artiklarna 21–26 i direktiv 2008/57/EG.

Den medlemsstat där de registrerades efter att ha godkänts i enlighet med artiklarna 21 och 25 i direktiv (EU) 2016/797.

Den medlemsstat till vars nationella fordonsregister en eller flera registreringar har överförts från en annan medlemsstat.

4.3   Befintliga system

De system för standardiserade nationella fordonsregister, översättning och virtuellt fordonsregister som avses i beslut 2007/756/EG ska avvecklas.

5.   RIKTLINJER

Byrån ska offentliggöra och uppdatera riktlinjer för att underlätta tillämpningen och användningen av denna bilaga.

Medlemsstater ska upprätta, offentliggöra och uppdatera riktlinjer som särskilt beskriver deras språkpolicy, inbegripet kommunikationsbestämmelser.


(*1)  Koderna publiceras offentligt och uppdateras på unionens webbplats i Publikationshandboken. För den mellanstatliga säkerhetsmyndigheten för tunneln under Engelska kanalen (Channel Tunnel Intergovernmental Commission) ska landskoden CT användas. För byrån ska landskoden EU användas.

(1)  När rullande materiel tas i bruk för första gången i Estland, Lettland eller Litauen och är avsedd att användas utanför unionen som en del av den gemensamma vagnparken för järnvägssystemet med 1 520 mm spårvidd ska materielen registreras i både det europeiska fordonsregistret och informationsdatabasen som drivs av rådet för järnvägstransporter i Oberoende staters samvälde. I det här fallet kan det åttasiffriga numreringssystemet tillämpas i stället för det numreringssystem som anges i tillägg 6.

(2)  För fordonstyper som är godkända i enlighet med artikel 26 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (EUT L 191, 18.7.2008. s. 1) och artikel 24 i direktiv (EU) 2016/797.

(3)  Det måste vara möjligt att ange hänvisningar till EG-kontrollförklaringen för delsystemen ”Rullande materiel” och ”Trafikstyrning och signalering”.

(4)  Det måste vara möjligt att ange data om alla godkännanden som beviljats fordonet.

(5)  Godkännande för utsläppande på marknaden som lämnats i enlighet med kapitel V i direktiv (EU) 2016/797 eller godkännande för ibruktagande som lämnats i enlighet med kapitel V i direktiv 2008/57/EG eller i enlighet med det godkännandeförfarande som gällde före införlivandet av direktiv 2008/57/EG.

(6)  Ytterligare fält som avses i punkt 3.2.1.14, när så är lämpligt.

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/545 av den 4 april 2018 om fastställande av praktiska arrangemang i processen för godkännande av järnvägsfordon och typer av järnvägsfordon enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 (EUT L 90, 6.4.2018, s. 66).

(8)  Enligt vad som fastställs i tillägg 3.

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102).

(10)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s. 32).

(11)  Byrån ska, i samarbete med de nationella säkerhetsmyndigheterna, definiera förfarandet för att erkänna berättigade användare.

(12)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1502 av den 8 september 2015 om fastställande av tekniska minimispecifikationer och förfaranden för tillitsnivåer för medel för elektronisk identifiering i enlighet med artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (EUT L 235, 9.9.2015, s. 7).

(13)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(14)  Utan att det påverkar tillämpningen av fotnot 1 till tabell 1.

TILLÄGG 1

KODNING AV BEGRÄNSNINGAR

1.   PRINCIPER

De begränsningar som avses i godkännandet för utsläppande på marknaden ska tilldelas en harmoniserad kod eller en nationell kod.

2.   STRUKTUR

Varje kod anger en kombination av

begränsningskategori,

typ av begränsning,

värde eller specifikation,

som förenas med en punkt (.):

[kategori].[typ].[värde eller specifikation].

3.   BEGRÄNSNINGSKODER

1.

Harmoniserade begränsningskoder ska vara tillämpliga i alla medlemsstater.

Byrån ska hålla förteckningen över harmoniserade begränsningskoder för unionens hela järnvägssystem uppdaterad och offentliggöra den på sin webbplats.

Om en nationell säkerhetsmyndighet anser att en ny kod behöver läggas till i förteckningen över harmoniserade begränsningskoder ska den begära att byrån ska bedöma om denna nya kod ska tas med.

Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter, om så är lämpligt. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen.

2.

Byrån ska hålla förteckningen över nationella begränsningskoder uppdaterad. Användningen av nationella begränsningskoder ska inskränkas till sådana begränsningar som avspeglar särskilda egenskaper i det befintliga järnvägssystemet i en medlemsstat och som sannolikt inte kommer att tillämpas med samma betydelse i andra medlemsstater.

För de typer av begränsningar som inte anges i den förteckning som avses i punkt 1 ska den nationella säkerhetsmyndigheten begära att byrån ska föra in en ny kod i förteckningen över nationella begränsningskoder. Byrån ska bedöma begäran i samråd med andra nationella säkerhetsmyndigheter, om så är lämpligt. Om det är lämpligt ska byrån föra in den nya begränsningskoden i förteckningen.

3.

Begränsningskoden för multinationella säkerhetsmyndigheter ska behandlas som nationell begränsningskod.

4.

Användningen av icke-kodade begränsningar ska inskränkas till sådana begränsningar som på grund av sin särskilda karaktär sannolikt inte kommer att tillämpas på flera fordonstyper.

Byrån ska upprätthålla en enda förteckning över begränsningskoder för det europeiska fordonsregistret, det europeiska registret över godkända fordonstyper som avses i artikel 48 i direktiv (EU) 2016/797, one-stop-shopen och Europeiska järnvägsbyråns databas för driftskompatibilitet och säkerhet.

5.

Byrån får, när så är relevant, samordna processen för harmonisering av begränsningskoder med relevanta mellanstatliga organisationer när detta föreskrivs i ett internationellt avtal i vilket Europeiska unionen är part.

TILLÄGG 2

DET EUROPEISKA IDENTIFIERINGSNUMRETS STRUKTUR OCH INNEHÅLL

Byrån ska fastställa strukturen för och innehållet i det europeiska identifieringsnumret (EIN), inbegripet kodifiering av de typer av handlingar som berörs, i ett tekniskt dokument och offentliggöra detta tekniska dokument på sin webbplats.

TILLÄGG 3

KODNING AV REGISTRERINGSSTATUS

Kod

Registreringstatus (1)

Orsak till registreringsstatus

Beskrivning

00

Giltig

Ej tillämpligt.

Fordonet har en giltig registrering.

10

Tillfälligt upphävd

Ej tillämpligt.

Fordonets registrering är tillfälligt upphävd på begäran av fordonsinnehavaren eller genom ett beslut av den nationella säkerhetsmyndigheten i registreringsmedlemsstaten eller av registreringsenheten.

Kod som inte längre ska användas.

11

Tillfälligt upphävd

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är tillfälligt upphävd på fordonsinnehavarens begäran.

Fordonet är avsett för driftsklar förvaring som en inaktiv eller strategisk reserv.

12

Tillfälligt upphävd

Ska anges av fordonsinnehavaren och registreras i parameter 10.3.

Fordonsregistreringen är tillfälligt upphävd på fordonsinnehavarens begäran.

Annan orsak.

13

Tillfälligt upphävd

Ska anges av den nationella säkerhetsmyndigheten i registreringsmedlemsstaten och registreras i parameter 10.3.

Fordonsregistreringen är tillfälligt upphävd på begäran av den nationella säkerhetsmyndigheten i registreringsmedlemsstaten.

14

Tillfälligt upphävd

Ska anges av registreringsenheten och registreras i parameter 10.3.

Fordonsregistreringen är tillfälligt upphävd genom registreringsenhetens beslut.

20

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Det är känt att fordonet är omregistrerat med ett annat nummer, för fortsatt användning i (hela eller delar av) unionens järnvägssystem.

Kod som inte längre ska användas.

21

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Det är känt att fordonet är omregistrerat med ett annat europeiskt fordonsnummer, på grund av tekniska ändringar av fordonet. Se punkt 3.2.2.8.

22

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Det är känt att fordonet är omregistrerat med ett annat europeiskt fordonsnummer och av en annan medlemsstat inom användningsområdet. Se punkt 3.2.2.9.

30

Återkallad

Ska anges av fordonsinnehavaren och registreras i parameter 10.3.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Fordonets registrering för trafik i unionens järnvägssystem har löpt ut utan någon känd omregistrering.

31

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Fordonet är avsett för fortsatt användning som järnvägsfordon utanför unionens järnvägssystem.

32

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Fordonet är avsett för återvinning av större driftskompatibla komponenter/moduler/reservdelar eller större ombyggnader.

33

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Fordonet har skrotats och material (inklusive större reservdelar) har tagits om hand för återvinning.

34

Återkallad

Ej tillämpligt.

Fordonsregistreringen är återkallad på fordonsinnehavarens begäran.

Fordonet är tänkt som ”historisk bevarad rullande materiel” för trafik på ett avskilt nät eller för stationär uppställning utanför unionens järnvägssystem.

Användning av koder

Koderna och orsakerna ska användas enbart på grundval av den information som lämnas till registreringsenheten av den enhet som begär ändringen av registreringsstatus.


(1)  Tabellen visar endast registreringsstatus för slutförda registreringar.

TILLÄGG 4

Text av bilden

STANDARDFORMULÄR FÖR E-REGISTRERING

STANDARDFORMULÄR FÖR E-REGISTRERING AV GODKÄNT FORDON

TYP AV REGISTRERINGSÄRENDE

REGISTRERINGSÄRENDE (1)

Nyregistrering

Nyregistrering

Uppdatering

Uppdatering av registrering

Ändring av fordonsinnehavare

Ändring av underhållsansvarig enhet

Ändring av ägare

Uppdatering av organisationsdata

Ändring av registreringsstatus

Tillfälligt upphävande

Återaktivering

Återkallelse

Ändring av europeiskt fordonsnummer

Ändring av europeiskt fordonsnummer efter tekniska ändringar

Ändring av europeiskt fordonsnummer och registreringsmedlemsstat (2)

INFORMATION OM FORDONET

1. Fordonsidentifiering

1.1 EVN (3): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.2 Tidigare fordonsnummer:

2. Registreringsmedlemsstat

2.1 Registreringsmedlemsstat (4): _ _

3. Medlemsstater där fordonet är godkänt

3.1 Fullständigt användningsområde:

(1) Med undantag av ärendet Nyregistering ska även rutan för varje ändrad parameter kryssas i.

(2) För detta ärende ska det formulär som lämnas till den nya registreringsenheten även ha rutan Nyregistrering ikryssad, och det formulär som lämnas till gamla registreringsenheten ska ha rutan Återkallelse ikryssad.

(3) För Nyregistrering: fältet kan lämnas tomt eller användas för ett förhandsreserverat fordonsnummer.

(4) För nyregistrering: den medlemsstat där registreringen söks.

Text av bilden

4. Ytterligare villkor som gäller för fordonet

4.1 Ytterligare villkor som gäller för fordonet

RIC RIV TEN

TEN-CW TEN-GE Andra (_ _ _ _ _ _)

5. Tillverkning

5.1 Tillverkningsår: _ _ _ _

5.2 Tillverkarens serienummer:

5.3 ERATV-hänvisning:

5.4 Serie:

6. Hänvisningar till EG-kontrollförklaringar

a) Delsystemet Rullande materiel

6.1 Datum för EG-förklaring: _ _ _ _ _ _ _ _

6.2 Hänvisning till EG-förklaring:

Organ som utfärdar EG-kontrollförklaring (sökanden)

6.3.1 Organisationsnamn:

6.3.2 Registrerat organisationsnummer:

6.3.3 Adress:

6.3.4 Ort:

6.3.5 Landskod: _ _

6.3.6 Postnummer:

6.3.7 E-postadress:

6.3.8 Organisationskod: _ _ _ _

b) Fordonsbaserat delsystem för trafikstyrning och signalering

6.1 Datum för EG-förklaring: _ _ _ _ _ _ _ _

6.2 Hänvisning till EG-förklaring:

Organ som utfärdar EG-kontrollförklaring (sökanden)

6.3.1 Organisationsnamn:

6.3.2 Registrerat organisationsnummer:

6.3.3 Adress:

6.3.4 Ort:

6.3.5 Landskod: _ _

6.3.6 Postnummer:

6.3.7 E-postadress:

6.3.8 Organisationskod: _ _ _ _

INFORMATION OM ENHETER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR FORDONET

7. Ägare

7.1 Organisationsnamn:

7.2 Registrerat organisationsnummer:

Text av bilden

7.3 Adress:

7.4 Ort:

7.5 Landskod: _ _

7.6 Postnummer:

7.7 E-postadress:

7.8 Organisationskod: _ _ _ _

Ändring av ägare

Datum för ändring av ägare (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

8. Fordonsinnehavare

8.1 Organisationsnamn:

8.2 Registrerat organisationsnummer:

8.3 Adress:

8.4 Ort:

8.5 Landskod: _ _

8.6 Postnummer:

8.7 E-postadress:

8.8 Organisationskod: _ _ _ _

8.9 Fordonsinnehavarbeteckning:

Ändring av fordonsinnehavare

Datum för ändring av fordonsinnehavare (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

Godkännande från den nya fordonsinnehavaren:

Datum (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

Det behöriga ombudets titel, namn och underskrift:

DRIFTSINFORMATION

9. Underhållsansvarig enhet

9.1 Organisationsnamn:

9.2 Registrerat organisationsnummer

9.3 Gatuadress:

9.4 Ort:

9.5 Landskod: _ _

9.6 Postnummer:

9.7 E-postadress:

9.8 Organisationskod: _ _ _ _

Ändring av underhållsansvarig enhet

Datum för ändring av underhållsansvarig enhet (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

Godkännande från den nya underhållsansvariga enheten:

Datum (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

Det behöriga ombudets titel, namn och underskrift:

Text av bilden

10. Registreringsstatus

10.1 Registreringsstatus (5): _ _

10.2 Datum för registreringsstatus (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

10.3 Orsak till registreringsstatus:

INFORMATION OM GODKÄNNANDET

11. Godkännande för utsläppande på marknaden

11.1 Namn på godkännande enhet:

11.2 Medlemsstat för godkännande enhet: _ _

11.3 Europeiskt identifieringsnummer (EIN): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11.4 Godkänt användningsområde:

11.5 Datum för godkännande (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

11.6 Godkännandet giltigt till och med (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

11.7 Datum för tillfälligt upphävande av godkännande (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

11.8 Datum för återkallelse av godkännande (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

11.9 Fordonets användningsvillkor samt andra begränsningar

11.9.1 Kodade begränsningar (kod): , , , ,

, , , , , , ,

, , , , , _,

11.9.2 Icke-kodade begränsningar (text):

YTTERLIGARE FÄLT

[Ytterligare fält som avses i punkt 3.2.1.14, ska läggas till i detta avsnitt]

Identifiering av enhet som ansöker om registrering:

Namn:

Adress:

Organisationskod: _ _ _ _

Datum (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

Det behöriga ombudets titel, namn och underskrift:

Registreringsenhetens referenser

Datum för mottagande av ansökan (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

Datum för uppdatering (ÅÅÅÅMMDD): _ _ _ _ _ _ _ _

(5) För Nyregistrering: fältet kan lämnas tomt.

TILLÄGG 5

ORDLISTA

Akronym/förkortning

Definition

Byrån

Europeiska unionens järnvägsbyrå etablerad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 (1).

Sökande

En fysisk eller juridisk person som begär fordonsgodkännande för utsläppande på marknaden.

Ett fordons användningsområde

Ett eller flera järnvägsnät inom en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater där ett fordon är avsett att användas, enligt vad som avses i artikel 2 i direktiv (EU) 2016/797.

ARS-funktioner

Funktioner för registrering av ansökningar och lagring av data (Application, Registration and data Storage).

ATMF

Enhetliga rättsregler för tekniskt godkännande av järnvägsmateriel som används i internationell trafik (bihang G till Cotif).

Godkännande enhet

Enhet (nationell säkerhetsmyndighet eller byrån) som godkänt fordonet för utsläppande på marknaden.

Godkännande

Godkännande för utsläppande på marknaden.

C-ARS-funktion

Centraliserad funktion för registrering av ansökningar och lagring av data (Application, Registration and data Storage).

Cotif

Fördraget om internationell järnvägstrafik.

D-ARS-funktion

Decentraliserad funktion för registrering av ansökningar och lagring av data (Application, Registration and data Storage).

DSC-funktion

Funktion för sökning efter och läsning av data (Data Search and Consultation).

ECM

Underhållsansvarig enhet (Entity in Charge of Maintenance).

EIN

Europeiskt identifieringsnummer (European Identification Number).

EVN

Europeiskt fordonsnummer (European Vehicle Number).

EVR

Europeiska fordonsregistret (European Vehicle Register), enligt vad som avses i artikel 47 i direktiv (EU) 2016/797.

ERATV

Europeiska registret över godkända fordonstyper (European Register of Authorised Types of Vehicles), enligt vad som avses i artikel 48 i direktiv (EU) 2016/797.

GDPR

Förordning (EU) 2016/679.

ISO

Internationella standardiseringsorganisationen.

IT

Informationsteknik.

NSA

Nationell säkerhetsmyndighet (National Safety Authority).

NVR

Nationellt fordonsregister (National Vehicle Register), enligt vad som avses i artikel 47 i direktiv (EU) 2016/797.

OTIF

Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail).

RDA funktion

Funktion för administration av referensdata (Reference Data Administration).

RE

Registreringsenhet (Registration Entity), dvs. det organ som utses av varje medlemsstat i enlighet med detta beslut.

RIC

Avtal om ömsesidigt utnyttjande av passagerarvagnar och resgodsvagnar i internationell järnvägstrafik.

RIV

Avtal om ömsesidigt utnyttjande av godsvagnar i internationell järnvägstrafik.

TSD-TAF

TSD ”Telematikapplikationer för godstrafik”.

TSD-TAP

TSD ”Telematikapplikationer för persontrafik”.

TSD

Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.

UCA-funktion

Funktion för administration av användare (User Creation and Administration).

VKM

Fordonsinnehavarbeteckning (Vehicle Keeper Marking).

VKMR

Register över fordonsinnehavarbeteckningar (Vehicle Keeper Marking Register).

VVR

Virtuellt fordonsregister (Virtual Vehicle Register), enligt vad som definieras i beslut 2007/756/EG.


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

TILLÄGG 6

DEL ”0”

Fordonsidentifiering

Allmänna anmärkningar

I detta tillägg beskrivs det europeiska fordonsnumret och tillhörande märkning som ska anbringas på ett synligt sätt på varje fordon för att permanent ge det en unik identitet i driftsammanhang. Här beskrivs inga andra numreringar eller märkningar som eventuellt ingraverats eller fastsatts på permanent sätt på fordonens chassin eller huvudkomponenter i samband med konstruktionen.

Europeiskt fordonsnummer och tillhörande förkortningar

Varje järnvägsfordon ska ges ett nummer bestående av 12 siffror (kallat europeiskt fordonsnummer) med följande struktur:

Grupp av rullande materiel

Nivå av driftskompatibilitet och fordonstyp [2 siffror]

Land i vilket fordonet är registrerat

Tekniska egenskaper

Löpnummer

Kontrollsiffra

(2 siffror)

(4 siffror)

(3 siffror)

(1 siffra)

Godsvagnar

00 till 09

10 till 19

20 till 29

30 till 39

40 till 49

80 till 89

[detaljer i del 6]

01 till 99

[detaljer i del 4]

0000 till 9999

[detaljer i del 9]

000 till 999

0 till 9

[detaljer i del 3]

Personvagnar

50 till 59

60 till 69

70 till 79

[detaljer i del 7]

0000 till 9999

[detaljer i del 10]

000 till 999

Dragfordon och enheter i tågsätt med odelbara eller fastställda sammansättningar av tåg

90 till 99

[detaljer i del 8]

0000000 till 8999999

[innebörden hos dessa siffror definieras av medlemsstaterna, eventuellt genom bilaterala eller multilaterala överenskommelser]

Specialfordon

9000 till 9999

[detaljer i del 11]

000 till 999

Inom ett visst land räcker det med de 7 siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer för att unikt kunna identifiera ett fordon inom grupperna personvagnar och specialfordon (1).

Bokstavsmärkning (litterering) kompletterar numret:

a)

Förkortning för det land där fordonet är registrerat (detaljer i del 4).

b)

Fordonsinnehavarbeteckning (detaljer i del 1).

c)

Beteckningar för de tekniska egenskaperna (detaljer i del 12 för godsvagnar och del 13 för personvagnar).

DEL 1

Fordonsinnehavarbeteckning

1.   Definition av fordonsinnehavarbeteckningen (VKM, Vehicle Keeper Marking)

En fordonsinnehavarbeteckning är en bokstavskod, bestående av 2 till 5 bokstäver (2). En fordonsinnehavarbeteckning ska återfinnas på varje järnvägsfordon, intill det europeiska fordonsnumret. Fordonsinnehavarbeteckningen ska identifiera fordonsinnehavaren såsom denna är registrerad i det europeiska fordonsregistret.

En fordonsinnehavarbeteckning ska vara unik och gälla i alla de länder som omfattas av detta beslut liksom i alla länder som ingår överenskommelser om tillämpning av det system för fordonsnumrering och fordonsinnehavarbeteckning som beskrivs i detta beslut.

En fordonsinnehavarbeteckning för en fordonsinnehavare som har sin huvudsakliga verksamhetsplats i ett tredjeland som är fördragsslutande part till Otif ska begäras från Otifs generalsekretariat.

2.   Format för fordonsinnehavarbeteckningen

Fordonsinnehavarbeteckningen ska vara en representation av fordonsinnehavarens fullständiga namn eller en förkortning av detta, om möjligt en igenkännlig sådan. Alla 26 bokstäver i alfabetet enligt ISO 8859-1 får användas. Bokstäverna i fordonsinnehavarbeteckningen ska skrivas med versaler. Bokstäver som inte står för den första bokstaven i ett ord i fordonsinnehavarens namn kan skrivas med gemener. Vid kontrollen av att beteckningen är unik ska gemena bokstäver betraktas som versaler.

Bokstäver kan innefatta diakritiska tecken (3). Diakritiska tecken som används tillsammans med bokstäver ska ignoreras vid kontrollen av att beteckningen är unik.

För fordon vars innehavare är etablerade i ett land där det latinska alfabetet inte används, kan en transkribering av fordonsinnehavarbeteckningen till det egna alfabetet läggas till efter fordonsinnehavarbeteckningen, åtskild från den latinska beteckningen med ett snedstreck (”/”). Vid databehandling ska denna transkriberade fordonsinnehavarbeteckning inte användas.

3.   Bestämmelser angående tilldelning av fordonsinnehavarbeteckningar

En fordonsinnehavare kan tilldelas mer än en fordonsinnehavarbeteckning i följande fall:

Fordonsinnehavaren har ett formellt namn på mer än ett språk.

En fordonsinnehavare har goda skäl att göra åtskillnad mellan separata fordonsparker inom ramen för sin organisation.

En enda fordonsinnehavarbeteckning får utfärdas för en grupp av företag som

ingår i en gemensam företagsstruktur (t.ex. holdingstruktur),

ingår i en gemensam företagsstruktur som har utsett och bemyndigat en organisation inom denna struktur för att hantera alla frågor för alla de övrigas räkning,

har bemyndigat en enda, separat juridisk person att hantera alla frågor för deras räkning, i vilket fall denna juridiska person ska räknas som fordonsinnehavaren.

4.   Register över fordonsinnehavarbeteckningar och förfaranden för tilldelning

Registret över fordonsinnehavarbeteckningar ska vara offentligt och uppdateras i realtid.

En sökande ska skicka en begäran om en fordonsinnehavarbeteckning till den nationella säkerhetsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden har sin huvudsakliga verksamhetsplats. Den nationella säkerhetsmyndigheten ska kontrollera ansökan och sedan vidarebefordra den till byrån. En fordonsinnehavarbeteckning får användas endast efter byråns offentliggörande.

Innehavaren av en fordonsinnehavarbeteckning ska informera den behöriga nationella myndigheten så snart innehavaren slutar att använda denna fordonsinnehavarbeteckning, och den behöriga nationella myndigheten ska vidarebefordra denna information till byrån. Denna fordonsinnehavarbeteckning ska därefter återkallas, så snart fordonsinnehavaren visat att beteckningen har ändrats på samtliga berörda fordon. Samma fordonsinnehavarbeteckning får inte tilldelas igen under en period av tio år, annat än om den åter tilldelas den ursprungliga innehavaren, eller på den ursprungliga innehavarens begäran tilldelas en annan innehavare.

En fordonsinnehavarbeteckning får överföras till en annan innehavare som är den ursprungliga innehavarens rättsliga efterträdare. En fordonsinnehavarbeteckning ska vara fortsatt giltig även om innehavaren ändrar sitt namn till ett namn som inte har några likheter med fordonsinnehavarbeteckningen.

Vid ändring av fordonsinnehavare som medför en ändring av fordonsinnehavarbeteckning ska de berörda fordonen märkas med den nya fordonsinnehavarbeteckningen inom tre månader från registreringen av ändringen av fordonsinnehavare i det europeiska fordonsregistret. Om den fordonsinnehavarbeteckning som finns på fordonet inte stämmer överens med de data som registrerats i det europeiska fordonsregistret är det registreringen i det europeiska fordonsregistret som gäller.

DEL 2

Används inte

DEL 3

Regler för bestämning av kontrollsiffran (siffra nr 12)

Kontrollsiffran ska bestämmas på följande sätt:

Siffrorna på de jämna positionerna i basnumret (räknat från höger) tas med sina egna decimalvärden.

Siffrorna på de udda positionerna i basnumret (räknat från höger) multipliceras med 2.

Summan av siffrorna på jämna positioner och de tal som blir produkterna vid multipliceringen av siffrorna på udda positioner räknas sedan ut.

Entalssiffran i denna summa hålls i minnet.

Det tal som måste läggas till denna entalssiffra för att summan ska bli 10 utgör kontrollsiffran. Skulle entalssiffran vara noll ska även kontrollsiffran vara noll.

Exempel:

1.

Antag att basnumret är

3

3

8

4

4

7

9

6

1

0

0

 

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

3

16

4

8

7

18

6

2

0

0

 

Summa: 6 + 3 + 1 + 6 + 4 + 8 + 7 + 1 + 8 + 6 + 2 + 0 + 0 = 52

 

Entalssiffran i denna summa är 2.

Kontrollsiffran blir därmed 8, och basnumret blir således registreringsnumret 33 84 4796 100 – 8.

2.

Antag att basnumret är

3

1

5

1

3

3

2

0

1

9

8

 

Multiplikationsfaktor

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

6

1

10

1

6

3

4

0

2

9

16

 

Summa: 6 + 1 + 1 + 0 + 1 + 6 + 3 + 4 + 0 + 2 + 9 + 1 + 6 = 40

 

Entalssiffran i denna summa är 0.

Kontrollsiffran blir därmed 0, och basnumret blir således registreringsnumret 31 51 3320 198 – 0.

DEL 4

Koder för de länder där fordonen är registrerade (siffror nr 3–4 och förkortning)

Information som avser tredjeländer ges endast i informationssyfte.

Land

Alfabetisk landskod (1)

Numerisk landskod

 

Land

Alfabetisk landskod (1)

Numerisk landskod

Albanien

AL

41

 

Litauen

LT

24

Algeriet

DZ

92

 

Luxemburg

L

82

Armenien

AM

58

 

Fyrom (f.d. jugoslaviska republiken Makedonien)

MK

65

Österrike

A

81 (6)

 

Malta

M

 

Azerbajdzjan

AZ

57

 

Moldavien

MD (1)

23

Vitryssland

BY

21

 

Monaco

MC

 

Belgien

B

88

 

Mongoliet

MGL

31

Bosnien och Hercegovina

BIH

50 och 44 (2)

 

Montenegro

MNE

62

Bulgarien

BG

52

 

Marocko

MA

93

Kina

RC

33

 

Nederländerna

NL

84

Kroatien

HR

78

 

Nordkorea

PRK (1)

30

Kuba

CU (1)

40

 

Norge

N

76

Cypern

CY

 

 

Polen

PL

51

Tjeckien

CZ

54

 

Portugal

P

94

Danmark

DK

86

 

Rumänien

RO

53

Egypten

ET

90

 

Ryssland

RUS

20

Estland

EST

26

 

Serbien

SRB

72

Finland

FIN

10

 

Slovakien

SK

56

Frankrike

F

87

 

Slovenien

SLO

79

Georgien

GE

28

 

Sydkorea

ROK

61

Tyskland

D

80 (7)

 

Spanien

E

71

Grekland

GR

73

 

Sverige

S

74

Ungern

H

55 (5)

 

Schweiz

CH

85 (4)

Iran

IR

96

 

Syrien

SYR

97

Irak

IRQ (1)

99

 

Tadzjikistan

TJ

66

Irland

IRL

60

 

Tunisien

TN

91

Israel

IL

95

 

Turkiet

TR

75

Italien

I

83 (3)

 

Turkmenistan

TM

67

Japan

J

42

 

Ukraina

UA

22

Kazakstan

KZ

27

 

Förenade kungariket

GB

70

Kirgizistan

KS

59

 

Uzbekistan

UZ

29

Lettland

LV

25

 

Vietnam

VN (1)

32

Libanon

RL

98

 

(1)

Enligt det alfabetiska kodsystem som beskrivs i tillägg 4 till 1949 års konvention och artikel 45.4 i 1968 års konvention om vägtrafik.

(2)

Bosnien och Hercegovina använder två olika koder för sina järnvägar. En numerisk landskod 49 finns reserverad.

(3)

Särskild kod (*) 64 för FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio).

(4)

Särskild kod (*) 63 för BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) användes för fordon som godkänts före 2007.

(5) (6)

Särskild kod (*) 43 för GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) användes för fordon som godkänts före 2007.

(7)

Särskild kod (*) 68 för AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn).

(*)

Nya fordon som registreras för AAE, BLS, FNME och GySEV/ROeEE i det europeiska fordonsregistret ska ges den standardiserade landskoden. I det europeiska fordonsregistrets it-system ska båda koderna (huvudsaklig landskod och särskild kod) anses höra till samma land.

Liechtenstein

FL

 

 

DEL 5

Används inte

DEL 6

Koder som används på godsvagnar för att ange driftskompatibilitet (siffror nr 1–2)

 

 

2:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2:a siffran

 

1:a siffran

 

 

1:a siffran

 

 

Spårvidd

fast eller variabel

Fast

Variabel

Fast

Variabel

Fast

Variabel

Fast

Variabel

fast eller variabel

Spårvidd

 

Godsvagnar uppfyller bestämmelserna i TSD Godsvagnar (1) inkl. avsnitt 7.1.2 och alla krav enligt tillägg C

0

med axlar

Används inte

godsvagnar

Ska inte användas (3)

PPV/PPW-vagnar

(variabel spårvidd)

med axlar

0

1

med boggier

med boggier

1

2

med axlar

godsvagnar

PPV/PPW-godsvagnar

(fast spårvidd)

med axlar

2

3

med boggier

med boggier

3

Övriga godsvagnar

4

med axlar (2)

Underhållsrelaterade godsvagnar

Övriga godsvagnar

Godsvagnar med särskild numrering för tekniska egenskaper som inte tagits i bruk inom EU

med axlar (2)

4

8

med boggier (2)

med boggier (2)

8

 

 

 

 

 

 

 

1:a siffran

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1:a siffran

 

2:a siffran

2:a siffran

 

DEL 7

Koder som används på personvagnar för att ange kompatibilitet för internationell trafik (siffror nr 1–2)

 

Nationell trafik

TEN (4) och/eller Cotif (5) och/eller PPV/PPW

Nationell trafik eller internationell trafik enligt särskild överensommelse

TEN (4) och/eller COTIF (5)

PPV/PPW

 

2:a siffran

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1:a siffran

 

5

Fordon för nationell trafik

Fordon med fast spårvidd och utan luftkonditionering (inklusive godsvagnar för transport av personbilar)

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och utan luftkonditionering

Används inte

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och utan luftkonditionering

Museifordon

Ska inte användas (6)

Fordon med fast spårvidd

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) genom byte av boggier

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) med justerbara axlar

6

Tjänstefordon

Fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Fordon med variabel spårvidd (1435/1520) och med luftkonditionering

Tjänstefordon

Fordon med variabel spårvidd (1435/1668) och med luftkonditionering

Godsvagnar för transport av personbilar

Ska inte användas (6)

7

Trycktäta fordon med luftkonditionering

Används inte

Används inte

Trycktäta fordon med fast spårvidd och med luftkonditionering

Används inte

Andra fordon

Används inte

Används inte

Används inte

Används inte

DEL 8

Typer av dragfordon och enheter i tågsätt med odelbara eller fastställda sammansättningar av tåg (siffror nr 1–2)

Den första siffran ska vara ”9”.

Om den andra siffran ska beskriva typen av dragfordon, är följande kodning obligatorisk:

Kod

Allmän fordonstyp

0

Övrigt

1

Elektriskt lok

2

Diesellok

3

Elektriskt motorvagnståg (höghastighet) [motorvagn eller manövervagn]

4

Elektriskt motorvagnståg (ej höghastighet) [motorvagn eller manövervagn]

5

Dieseldrivet motorvagnståg [motorvagn eller manövervagn]

6

Specialmanövervagn

7

Elektriskt växlingslok

8

Dieseldrivet växlingslok

9

Specialfordon

DEL 9

Numerisk standardmärkning av godsvagnar (siffror nr 5–8)

Byrån ska förvalta den numeriska märkning som hör samman med godsvagnens huvudsakliga tekniska egenskaper och offentliggöra dessa på sin webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om en ny kod ska lämnas till registreringsenheten som ska vidarebefordra den till byrån. En ny kod får användas endast efter byråns offentliggörande.

DEL 10

Koder för tekniska egenskaper hos personvagnar (siffror nr 5–6)

Byrån ska förvalta koderna för de tekniska egenskaperna hos personvagnar och offentliggöra dessa på sin webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om en ny kod ska lämnas till registreringsenheten som ska vidarebefordra den till byrån. En ny kod får användas endast efter byråns offentliggörande.

DEL 11

Koder för tekniska egenskaper hos specialfordon (siffror nr 6–8)

Byrån ska förvalta koderna för de tekniska egenskaperna hos specialfordon och offentliggöra dessa på sin webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om en ny kod ska lämnas till registreringsenheten som ska vidarebefordra den till byrån. En ny kod får användas endast efter byråns offentliggörande.

DEL 12

Litterering av godsvagnar

Byrån ska förvalta koderna för litterering av godsvagnar (med undantag för ledade godsvagnar och vagnssätt) och offentliggöra dessa på sin webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om en ny kod ska lämnas till registreringsenheten som ska vidarebefordra den till byrån. En ny kod får användas endast efter byråns offentliggörande.

DEL 13

Litterering av personvagnar

Byrån ska förvalta koderna för litterering av personvagnar och offentliggöra dessa på sin webbplats (www.era.europa.eu).

En ansökan om en ny kod ska lämnas till registreringsenheten som ska vidarebefordra den till byrån. En ny kod får användas endast efter byråns offentliggörande.


(1)  För specialfordon måste numret vara unikt inom ett visst land, och det ska bestå av den första siffran och de 5 sista siffrorna för tekniska egenskaper och löpnummer.

(2)  För NMBS/SNCB är fortsatt användning av bokstaven B inskriven i en cirkel tillåten.

(3)  Diakritiska tecken är ”accenttecken”, som i À, Ç, Ö, C, Z, Å etc. Specialbokstäver som Ø och Æ representeras som enskilda bokstäver. Vid kontroll av att beteckningen är unik behandlas Ø som O och Æ som A.

(1)  Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1).

(2)  Fast eller variabel spårvidd.

(3)  Undantag för godsvagnar med huvudlittera I (vagnar med isolering mot kyla eller värme); ska inte användas för nya fordon som godkänns för att tas i bruk.

(4)  Angående överensstämmelse med de tillämpliga TSD:erna, se tillägg H del 6 i kommissionens förordning (EU) 2015/995 av den 8 juni 2015 om ändring av beslut 2012/757/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen (EUT L 165, 30.6.2015, s. 1).

(5)  Inbegripet fordon som enligt befintliga regler bär de siffror som definieras i denna tabell. Cotif: fordon som överensstämmer med Cotif-regler som är i kraft vid tidpunkten för ibruktagandet.

(6)  Med undantag för personvagnar med fast spårvidd (56) och med variabel spårvidd (66) som redan tagits i bruk; ska inte användas för nya fordon.