Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32018L0217.pdf

15.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 42/52


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2018/217

av den 31 januari 2018

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar genom anpassning av dess bilaga I avsnitt I.1 till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I avsnitt I.1 till direktiv 2008/68/EG hänvisas till bestämmelser som fastställs i den internationella överenskommelsen om transport av farligt gods på väg, enligt definition i artikel 2 i direktivet.

(2)

Bestämmelserna i denna internationella överenskommelse ska uppdateras regelbundet i enlighet med artikel 14 i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR). Den senast ändrade versionen av den internationella överenskommelsen ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

(3)

Bilaga I avsnitt I.1 till direktiv 2008/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I, avsnitt I.1, i direktiv 2008/68/EG ska ersättas med följande:

”I.1   ADR

I bilagorna A och B till ADR, som gäller från och med den 3 januari 2018, ska ’kontraktsslutande part’ i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 3 juli 2018 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 januari 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.