Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32018L1846.pdf

26.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 299/58


KOMMISSIONENS DIREKTIV (EU) 2018/1846

av den 23 november 2018

om ändring av bilagorna till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar för att beakta den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar (1), särskilt artikel 8.1, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I avsnitt I.1, bilaga II avsnitt II.1 och bilaga III avsnitt III.1 till direktiv 2008/68/EG hänvisas det till bestämmelser i internationella avtal om inrikestransporter av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar enligt definitionerna i artikel 2 i det direktivet.

(2)

Dessa internationella avtal uppdateras vartannat år. Senast ändrade versioner av dessa avtal gäller därför från och med den 1 januari 2019, med en övergångsperiod fram till och med den 30 juni 2019.

(3)

Bilaga I avsnitt I.1, bilaga II avsnitt II.1 och bilaga III avsnitt III.1 till direktiv 2008/68/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för transport av farligt gods.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av direktiv 2008/68/EG

Direktiv 2008/68/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga I avsnitt I.1 ska ersättas med följande:

”I.1   ADR

I bilagorna A och B till ADR, som gäller från och med den 1 januari 2019, ska ’kontraktsslutande part’ i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

2.

Avsnitt II.1 i bilaga II ska ersättas med följande:

”II.1   RID

I bilagan till RID, som återfinns i bihang C till COTIF och som gäller från och med den 1 januari 2019, ska ’kontraktsslutande part’ i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

3.

Avsnitt III.1 i bilaga III ska ersättas med följande:

”III.1   ADN

I bestämmelser som bifogas ADN, som gäller från och med den 1 januari 2019, samt i artiklarna 3 f, 3 h, 8.1 och 8.3 i ADN, ska ’kontraktsslutande part’ i förekommande fall ersättas med ’medlemsstat’.”

Artikel 2

Införlivande

1.   Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2019 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.