Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

32022R0184.pdf

11.2.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 30/3


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/184

av den 22 november 2021

om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 av den 12 december 2017 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG (1), särskilt artikel 32, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 32 i direktiv (EU) 2017/2397 ska kommissionen, när det i delegerade akter som antas enligt direktivet hänvisas till standarder, hänvisa till dessa eller uppdatera hänvisningen i fråga och ange tillämpningsdatumet i bilaga IV.

(2)

I kommissionens delegerade direktiv (EU) 2020/12 av den 2 augusti 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 vad gäller normer för behörighet och för motsvarande kunskaper och färdigheter, för praktiska examinationer, för godkännande av simulatorer och för medicinsk lämplighet (2) hänvisas till standarder fastställda av Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni).

(3)

Bilaga IV till direktiv (EU) 2017/2397 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IV till direktiv (EU) 2017/2397 ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 22 november 2021.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 345, 27.12.2017, s. 53.

(2)  EUT L 6, 10.1.2020, s. 15.


BILAGA

”BILAGA IV

TILLÄMPLIGA KRAV

Tabell A

Syfte, artikel

Krav på överensstämmelse

Tillämpning inledd

Praktiska examinationer, artikel 17.4

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolutionerna 2018-II-9, 2018-II-10, 2018-II-11, 2018-II-12, 2018-II-13

18.1.2022

Godkännande av simulatorer, artikel 21.2

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolutionerna 2018-II-14 och 2018-II-15

18.1.2022

Egenskaper hos och villkor för användning av register, artikel 25.2

 

 

Tabell B

Punkt

Grundläggande behörighetskrav

Krav på överensstämmelse

Tillämpning inledd

1

Grundläggande behörighetskrav på operativ nivå

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-3

18.1.2022

2

Grundläggande behörighetskrav på ledningsnivå

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-4

18.1.2022

3

Grundläggande behörighetskrav för särskilda tillstånd

 

 

3.1

Framförande av farkost på inre vattenvägar med havskaraktär

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-6

18.1.2022

3.2

Radarnavigering

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-7

18.1.2022

4

Grundläggande behörighetskrav för specifika uppgifter

 

 

4.1

Expert på passagerartrafik

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-5

18.1.2022

4.2

Expert på kondenserad naturgas (LNG)

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-8

18.1.2022

Tabell C

Grundläggande krav med avseende på medicinsk lämplighet

Krav på överensstämmelse

Tillämpning inledd

Undersökning avseende medicinsk lämplighet

ES-QIN 2018, särskilt genom Cesni-resolution 2018-II-2

18.1.2022