Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

41955A0419(01).pdf

41955A0419(01)

Avtal om fastställande av direkta internationella järnvägstaxorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr 009 , 19/04/1955 s. 0701 - 0713

Finsk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 7 Volym 1 s. 0003

Dansk specialutgåva: Serie I Område 1952-1958 s. 0025

Engelsk specialutgåva: Serie I Område 1952-1958 s. 0025

Spansk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0003

Portugisisk specialutgåva: Område 07 Volym 1 s. 0003AVTAL om fastställande av direkta internationella järnvägstaxor

FÖRETRÄDARNA FÖR REGERINGARNA I MEDLEMSSTATERNA I EUROPEISKA KOL- OCH STÅLGEMENSKAPEN HAR, FÖRSAMLADE I RÅDET,

med beaktande av artikel 70 i Fördraget av den 18 april 1951 om upprättande av Europeiska kol- och stålgemenskapen (nedan kallat «fördraget»),

i enlighet med bestämmelserna i artikel 10 andra stycket och tredje stycket punkt 2 i Konventionen om övergångsbestämmelser (nedan kallad «konventionen»), beträffande fastställandet av direkta internationella järnvägstaxor

ENATS OM FÖLJANDE:

AVDELNING I

Definitioner

Artikel 1

I detta avtal används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

«Höga myndigheten»:

Höga myndigheten i Europeiska kol- och stålgemenskapen.

«Rådet»:

Det särskilda ministerrådet för Europeiska kol- och stålgemenskapen.

«Kol och stål»:

De produkter som förtecknas i bilaga 1 och 3 till fördraget.

«Järnvägsförvaltning»:

Den järnvägsadministration som sköter det huvudsakliga järnvägsnätet i ett av de territorier som avses i artikel 79 första stycket i fördraget och de järnvägsadministrationer som är berörda av den administrationens taxor.

«Allmänna inhemska taxor»:

De inhemska taxor som tillämpas på samma sätt för användare av samma kategori i ett av de territorier som avses i artikel 79 första stycket i fördraget.

«Direkta internationella taxor»:

De fraktsatser och villkor som offentliggörs och tillämpas på transport av kol och stål enligt ett enhetstransportkontrakt mellan de territorier som avses i artikel 79 första stycket i fördraget.

«Transitpunkt»:

Den punkt vid gränsen som fastställs i enlighet med artikel 10 i Internationella konventionen om godsbefordran på järnväg.

«Total färdsträcka»:

Den färdsträcka från avsändarorten till destinationsorten som föreskrivs i ett enhetstransportkontrakt, via en eller flera transitpunkter.

«Delsträcka»:

En del av den totala färdsträckan, belägen i avsändarlandet, i ett transitland eller destinationsland.

«Deldistans»:

Avståndet på en delsträcka som beräknas efter gällande bestämmelser för inhemsk trafik på det berörda järnvägsnätet.

«Total distans»:

Summan av deldistanserna.

«Expeditionsavgift»:

Den fraktsats per kubikton som fås genom att fraktsatsen beräknas enligt distansen 0 km utan att avgiftsgrundande minimidistans eller minimifraktsats beaktas.

«Färdsträcksavgift»:

Fraktsatsen minskad med motsvarande expeditionsavgift.

«Gradvis minskning»:

En sänkning av färdsträcksavgiften per ton/kilometer vartefter som distansen ökar.

«Grundfärdsträcksavgift»:

Färdsträcksavgiften per ton/kilometer till den punkt där den gradvisa minskningen börjar.

«Minskningskoefficient»:

Det tal som fås genom att färdsträcksavgiften per ton/kilometer för en given distans divideras med grundfärdsträcksavgiften.

AVDELNING II

Allmänna bestämmelser

Artikel 2

De direkta internationella taxor som omfattas av detta avtal skall tillämpas på samtliga kol- och ståltransporter inom gemenskapen med undantag av de specialfall som behandlas i bilaga 1 till detta avtal och som omfattas av särskilda bestämmelser.

En detaljerad beskrivning av de produkter som omfattas av direkta internationella taxor skall göras i en enhetlig nomenklatur som är anpassad till behoven inom transportverksamheten.

Artikel 3

Medlemsstaternas regeringar åtar sig att samarbeta, med Höga myndighetens samverkan och stöd, i syfte att finna metoder för att minska och därefter slutgiltigt undanröja de särskilda ekonomiska belastningar på kol- och ståltransporter som påverkar transportkostnaderna.

AVDELNING III

Bestämmelser om taxeberäkning

Artikel 4

En fraktsats enligt de direkta internationella taxorna skall utgöras av summan av en expeditionsavgift och en färdsträcksavgift.

Expeditionsavgiften skall bestå av halva expeditionsavgiften enligt avsändarlandets inhemska taxa, vilken hälft skall tillfalla det landets järnvägsförvaltning, och halva expeditionsavgiften enligt den inhemska taxan i destinationslandet, vilken hälft skall tillfalla det sistnämnda landets järnvägsförvaltning.

Ingen expeditionsavgift skall tas ut av transitländernas järnvägsnät.

Färdsträcksavgiften skall bestå av summan av avgifterna för de deltagande järnvägsförvaltningarnas avgifter för delsträckorna. Avgiften för delsträckan för varje järnvägsförvaltning fås genom att grundfärdsträcksavgiften multipliceras med färdsträcksavgiften för den aktuella järnvägen och med den tillämpliga minskningskoefficienten i enlighet med artikel 6 10 i detta avtal.

Artikel 5

Trots bestämmelserna i artikel 4 skall, under den första ettårsperiod som föreskrivs i artikel 11, järnvägsförvaltningarna ha rätt att för bränsle och malm respektive skrot, järnvaror och stålvaror ta ut expeditionsavgifter motsvarande följande belopp:

P I fråga om järnvägsförvaltningarna i avsändar- och destinationsländer, två tredjedelar av deras expeditionsavgift,

P i fråga om järnvägsförvaltningarna i transitländer, en tredjedel av deras expeditionsavgift.

AVDELNING IV

Minskningskoefficienter

Artikel 6

Medlemsstaternas regeringar är av uppfattningen att en undersökning av minskningskoefficienterna faller inom ramen för de undersökningar som expertkommittén skall leda i enlighet med artikel 10 tredje stycket i konventionen.

Artikel 7

Under perioden till och med den 10 februari 1957 skall den gradvisa minskningen tillämpas i enlighet med artiklarna 8 10 i detta avtal.

För den händelse inget avtal träffas före den dagen med utgångspunkt i den undersökning som föreskrivs i artikel 6 skall bestämmelserna i artiklarna 8 10 förbli i kraft till dess ett sådant avtal träffas.

Om regeringen i någon medlemsstat före utgången av en av de perioder som anges i föregående stycken finner det nödvändigt att göra förändringar i de minskningskoefficienter som föreskrivs i bilaga 2 skall den inledningsvis informera Höga myndigheten om detta. Om Höga myndigheten anser det nödvändigt skall de övriga regeringarna beredas tillfälle att avge synpunkter, och den berörda regeringen skall bemöda sig om att noggrant överväga de övriga regeringarnas kommentarer. Bestämmelserna i artikel 70 i fördraget skall inte påverkas av denna bestämmelse.

Artikel 8

FPFör att beräkna färdsträcksavgifter enligt såväl allmänna inhemska taxor som enligt direkta internationella taxor skall de minskningskoefficienter som anges i bilaga 2.1 till detta avtal och som motsvarar den totala distansen tillämpas på transporter som inte överskrider 250 km i fråga om bränsle, malm och skrot och 200 km i fråga om övriga produkter.

Artikel 9

Vad gäller inhemska transporter med en total distans som överskrider 250 km i fråga om bränsle, malm och skrot och 250 km i fråga om övriga produkter skall regeringen i varje medlemsstat fastställa minskningskoefficienterna för sina allmänna inhemska taxor. Dessa koefficienter skall dock ligga inom de övre och undre gränser som föreskrivs i bilaga 2.2 till detta avtal.

Dessa minskningskoefficienter skall beräknas för distanser upp till den befintliga övre gränsen inom gemenskapen och meddelas till Höga myndigheten och medlemsstaternas regeringar.

Artikel 10

Färdsträcksavgifter enligt direkta internationella taxor för totala distanser som överskrider 250 km i fråga om bränsle, malm och skrot och 200 km i fråga om övriga produkter skall beräknas genom att den nationella minskningskoefficient som motsvarar den totala distansen tillämpas på varje avgift för en delsträcka.

Om emellertid denna koefficient är lägre än den gränsvärdekoefficient som föreskrivs i bilaga 2.3 till detta avtal skall gränsvärdekoefficienten tillämpas, förutsatt att avgiften för en delsträcka inte i något fall överskrider den inhemska färdsträcksavgiften för en distans motsvarande deldistansen.

AVDELNING V

Taxornas ikraftträdande

Artikel 11

De direkta internationella järnvägstaxorna skall träda i kraft på de dagar som föreskrivs av Höga myndigheten enligt följande:

Den 1 maj 1955:

P Direkta internationella taxor för bränsle och malm som beräknas i enlighet med artikel 5 i detta avtal.

Den 1 maj 1956:

P Direkta internationella taxor för järn- och stålprodukter samt skrot som beräknas i enlighet med artikel 5 i detta avtal,

P direkta internationella taxor för bränsle och malm som beräknas i enlighet med artikel 4 i detta avtal.

Den 1 maj 1957:

P Direkta internationella taxor för järn- och stålprodukter samt skrot som beräknas i enlighet med artikel 4 i detta avtal.

AVDELNING VI

Övriga bestämmelser

Artikel 12

Järnvägsförvaltningarnas och användarnas rättigheter enligt de direkta internationella taxor som offentliggörs i enlighet med detta avtal skall regleras av de bestämmelser om internationell godsbefordran på järnväg som är i kraft i de territorier som avses i artikel 79 första stycket i fördraget.

Särskilt skall ikraftträdandet av eventuella ändringar i direkta internationella taxor som en följd av ändringar i inhemska taxor äga rum i enlighet med de bestämmelser som avses i föregående stycke.

Artikel 13

Offentliggörandet av direkta internationella taxor skall verkställas i enlighet med de relevanta bestämmelser som är i kraft i de territorier som avses i artikel 79 första stycket i fördraget och dessa taxor måste möjliggöra att fraktsatser från och till samtliga stationer inom gemenskapen som är öppna för kol- och ståltrafik kan beräknas.

För rutter där det förekommer reguljär trafik av väsentlig omfattning skall taxorna omfatta antingen

P fraktsatsen för den totala färdsträckan, eller

P avgiften för var och en av färdvägens olika delsträckor vilkas summa utgör den totala fraktsatsen.

Artikel 14

Bestämmelserna i detta avtal skall inte påverka de tre sista styckena i artikel 10 i konventionen.

AVDELNING VII

Transittrafik genom tredje lands territorium

Artikel 15

Medlemsstaternas regeringar skall vid möte i rådet i samråd utarbeta föreskrifter för hur de förhandlingar som föreskrivs i artikel 10 i konventionen skall föras med syfte att fastställa direkta internationella taxor för trafik mellan de territorier som avses i artikel 79.1 första stycket i fördraget som vid transit passerar tredje lands territorium.

AVDELNING VIII

Förlikning

Artikel 16

Europeiska kol- och stålgemenskapens domstol har, enligt villkoren i artikel 89 i fördraget, jurisdiktion att avgöra varje tvist mellan medlemsstaterna vad gäller tolkningen av detta avtal.

AVDELNING IX

Klausuler om skyddsåtgärder och revision

Artikel 17

Om Höga myndigheten eller regeringen i en medlemsstat skulle vara av den uppfattningen att oförutsedda svårigheter eller grundläggande förändringar i ekonomiska eller tekniska förhållanden eller en djupgående och varaktig störning av marknaden allvarligt påverkar genomförandet av detta avtal skall företrädare för medlemsstaternas regeringar och Höga myndigheten sammanträffa i rådet i syfte att finna lämpliga åtgärder för att rätta till situationen.

Efter utgången av fyra år från och med ikraftträdandet av detta avtal skall, på begäran av en medlemsstat eller Höga myndigheten, ett möte i rådet sammankallas mellan medlemsstaternas regeringar för att dryfta huruvida det är önskvärt att ändra detta avtal.

AVDELNING X

Slutbestämmelser

Artikel 18

Det bekräftas att medlemsstaternas regeringar genom detta avtal endast har åtagit sig förpliktelser som faller inom ramen för fördraget och konventionen och har som syfte att genomföra dessa.

Artikel 19

Detta avtal, som är protokollfört hos rådet, skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Detta avtal träder i kraft tio dagar efter det att det på så sätt har offentliggjorts.

BILAGA 1

till avtalet av den 21 mars 1955 om fastställande av direkta internationella järnvägstaxor

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

i enlighet med artikel 2 i avtalet

I enlighet med bestämmelserna i artikel 2 första stycket i avtalet skall fraktsatserna för den trafik som anges nedan fastställas i enlighet med följande särskilda bestämmelser:

A. Frakt av järn- och stålprodukter i Nederländerna som inhemsk trafik på sträckor som överskrider 150 km

I fråga om järn- och stålprodukter som fraktas i Nederländerna som inhemsk trafik över distanser som överskrider 150 km skall den minskningskoefficient som anges nedan tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 8 och i artikel 9 första stycket i avtalet:

>Plats för tabell>

Ovan angivna minskningskoefficienter skall inte tillämpas på internationell trafik. Nederländernas avgift för delsträckan för internationell trafik skall inte överskrida de inhemska färdsträcksavgifterna, beräknade genom tillämpning av ovan angivna degressionskoeffiienter för en distans som motsvarar den aktuella deldistansen.

B. Frakt av kol från Frankrike till Italien och vice versa

I fråga om kol som sänds från Frankrike till Italien och i motsatt riktning, och utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 10 i avtalet, skall den nationella minskningskoefficient som motsvarar deldistansen tillämpas på varje avgift för en delsträcka. Dessutom tillämpas taxa nr 103 för fullständig tåglast på de franska färdsträckorna inte i samband med den direkta internationella taxan förrän denna fråga har avgjorts inom ramen för harmoniseringen.

C. Frakt av bränsle samt järn- och stålprodukter från Belgien och Nederländerna till norra Tyskland

Särskilda kommittéer, bestående av företrädare för de berörda medlemsstaternas regeringar och företrädare för Höga myndigheten skall sammanträffa mellan den 1 januari och den 31 mars 1956 i syfte att förhindra varje onödig störning på den gemensamma marknaden för att undersöka huruvida särskilda bestämmelser bör föreskrivas den 1 maj 1956 i fråga om

a) frakt av bränsle från Nederländerna till norra Tyskland via transitpunkten Enschede-Gronau och punkter norr om denna,

b) frakt av bränsle från Belgien till norra Tyskland genom Nederländerna via de ovan nämnda transitpunkterna,

c) frakt av järn- och stålprodukter från Nederländerna till norra Tyskland via de ovan nämnda transitpunkterna,

d) frakt av järn- och stålprodukter från Belgien till norra Tyskland genom Nederländerna via de ovan nämnda transitpunkterna.

Kommittéerna får även sammankallas före den 1 januari 1956 på begäran av varje medlem som anser att det finns tecken på störningar på den gemensamma marknaden som ett resultat av ändringar i de belgiska och holländska minskningskoefficienterna eller av andra skäl.

BILAGA 2

till avtalet av den 21 mars 1955 om fastställande av direkta internationella järnvägstaxor

MINSKNINGSKOEFFICIENTER

enligt bestämmelserna i artiklarna 8, 9 och 10 i avtalet

1) Artikel 8

Enhetliga minskningskoefficienter tillämpliga upp till en viss distans:

P upp till 250 km

P Bränsle ...

Skala I

P Malm ...

Skala I

P Skrot ...

Skala II

P upp till 200 km

P Tackjärn, råstål ...

Skala II

P Halvfabrikat/Specialprodukter ...

Skala III

P Färdiga produkter ...

Skala IV

2) Artikel 9

Undre och övre gränser för nationella minskningskoefficienter:

>Plats för tabell>

3) Artikel 10

Gränsvärdekoefficient för avgifter för delsträckor:

Bränsle, malm ... 0,70

Skrot, tackjärn och råstål ... 0,75

Halvfabrikat/Specialprodukter ... 0,80

Färdiga produkter ... 0,85

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>