Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

51997PC0443.pdf

51997PC0443

Utkast till rådets förordning (EG) om statistikrapportering rörande varutransporter på väg /* KOM/97/0443 slutlig - CNS 97/0233 */Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 341 , 11/11/1997 s. 0009Utkast till rådets förordning (EG) om statistikrapportering rörande varutransporter på väg (97/C 341/05) (Text av betydelse för EES) KOM(97) 443 slutlig - 97/0233(CNS)

(Framlagt av kommissionen den 11 september 1997)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 213 i detta,

med beaktande av det utkast till förordning som lagts fram av kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande, och

med beaktande av följande:

För att fullgöra de uppgifter som ålagts kommissionen inom ramen för den gemensamma transportpolitiken bör kommissionen förfoga över statistik som är jämförbar, tillförlitlig, samordnad i tiden, regelbunden och fullständig rörande omfattningen och utvecklingen av de vägtransporter av varor som utförs med hjälp av fordon som är registrerade i Europeiska gemenskapen, liksom rörande utnyttjandegraden av de fordon som utför dessa transporter.

Rådets direktiv 78/546/EEG av den 12 juni 1978 om statistisk rapportering om varutransporter på landsväg inom ramen för regionalstatistiken (1), ändrat genom direktiv 89/462/EEG (2), innehåller inte bestämmelser om uppgifter om sådana transporttyper som inte var tillåtna vid tidpunkten då dessa direktiv antogs. De föreskrivna uppgifterna varierar allteftersom det rör sig om nationella eller internationella transport och lämnar ingen information om användningsgraden av de fordon som utför transporterna.

I rådets beslut 93/464/EEG av den 22 juli 1993 om ramprogrammet för prioriterade insatser inom statistikinformationsrådet 1993-1997 (3) har man påpekat nödvändigheten av att införa denna typ av utförlig regional statistik både för transport av varor och för fordonens körningar.

Det system som föreskrivs i direktiv 78/546/EEG behöver därför ändras.

Insamlingen av statistiska uppgifter inom gemenskapen utifrån ett jämförbart eller samordnat underlag ger möjlighet till utarbetandet av ett integrerat system som ger tillförlitlig, jämförbar och uppdaterad information.

Tillhandahållande av de fullständiga insamlade resultaten, sedan dessa avidentifierats, är nödvändigt för att bedöma resultatens totala precision.

Kommissionen bör efter en viss tid lägga fram en rapport som gör det möjligt att utvärdera hur denna förordning fungerar.

Enligt subsidiaritetsprincipen är skapandet av gemensamma statistiknormer, som möjliggör framställningen av överensstämmande information, en åtgärd som endast kan vidtas effektivt på gemenskapsnivå, och insamlingen av uppgifter skall inom varje medlemsstat ske under överinseende av organ och institutioner som ansvarar för framställningen av officiell statistik.

Användningen av redan existerande information i administrativa register kan begränsa åtagandet för de informationsansvariga.

Under inledningsskedet bör gemenskapen tillförsäkra medlemsstaterna ett ekonomiskt bidrag för att utföra det nödvändiga arbetet.

Samråd har skett med Kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program, som inrättades genom rådets beslut 89/382/EEG, Euratom (4), i enlighet med artikel 3 i det beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Allmänna bestämmelser

Medlemsstaterna skall upprätta gemenskapsstatistik över de varutransporter på väg som utförs med hjälp av motorfordon för varutransporter på väg, vilka registrerats av en medlemsstat, liksom uppgifter om dessa fordons körningar.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1. varutransporter på väg: alla varutransporter som utförs med hjälp av motorfordon för varutransporter på väg,

2. motorfordon för varutransporter på väg: enkelt motorfordon, sammankopplade motorfordon eller motorfordon med påhängsvagn (fordonståg) för varutransporter på väg. Motorfordon för varutransporter på väg kan bestå av antingen en lastbil med eller utan släpvagn eller av en dragbil med påhängsvagn.

Denna förordning skall inte tillämpas på varutransporter på väg med

a) sådana motorfordon för varutransporter på väg vars tillåtna vikt eller storlek överskrider det normalt tillåtna,

b) jordbruksfordon, militära fordon eller fordon som används av centrala myndigheter eller offentliga inrättningar, med undantag för motorfordon för varutransporter på väg som används av järnvägsmyndigheter.

Varje medlemsstat kan dessutom avstå från att tillämpa denna förordning på motorfordon för varutransporter på väg, vars maximilast eller högsta tillåtna totalvikt ligger under en viss gräns. Denna gräns får dock inte sättas högre än till 3,5 tons maximilast eller 6 tons högsta tillåtna totalvikt.

3. registrerad: införd i ett register över vägfordon som förs av en myndighet i en medlemsstat, oavsett om sådan registrering är knuten till utlämnandet av en registreringsskylt.

När en transport sker med sammankopplade fordon, där motorfordonet (lastbilen eller dragbilen) och släpvagnen eller påhängsvagnen är registrerade i olika länder skall motorfordonets registrering gälla för det sammankopplade fordonet.

Artikel 3

Insamling av uppgifter

1. Medlemsstaterna skall samla in följande data:

a) Uppgifter om fordonet.

b) Uppgifter om körningen.

c) Uppgifter om varorna.

2. Statistiska variabler för varje område samt definitioner och klassningsnivåer för deras värdering anges i bilagorna till denna förordning.

3. Medlemsstaterna skall, när de bestämmer system för insamlingen av statistiska uppgifter, avstå från alla former av uppgiftsinsamling i samband med gränspassager mellan medlemsstaterna.

Artikel 4

Tillgång till allmänna register

De nationella behöriga statistikmyndigheterna skall för att kunna tillämpa denna förordning ha tillgång till utdrag ur administrativa register som innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att kunna sammanställa den statistik som avses i denna förordning.

Artikel 5

Resultatens precision

Systemen för insamling av information bör utformas så att den statistik som överlämnas tillgodoser vissa minimikrav vad gäller precision. Dessa krav fastställs av kommissionen framför allt genom högsta tillåtna variationskoefficienter för vissa variabler och vissa värderingsnivåer i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 6

Uppgiftsbehandling

Medlemsstaterna skall säkerställa att den information som insamlats enligt artikel 3 behandlas så att statistiken blir jämförbar och med den precision som avses i artikel 5.

Artikel 7

Överföring av uppgifter till statistikkontoret

1. Medlemsstaterna skall överföra de fullständiga resultat som överensstämmer med de variabler som avses i artikel 3 samt de statistiska tabeller som grundar sig på dessa variabler, inklusive uppgifter som sekretessbelagts i enlighet med bestämmelserna i rådets forordning (Euratom, EEG) nr 1588/90 av den 11 juni 1990, om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor (5).

Innehållet i de statistiska tabeller som grundar sig på de variabler som avses i artikel 3 skall definieras av kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 12.

2. De fullständiga resultaten och de statistiska tabellerna skall presenteras i form av datafiler. Filerna och den utrustning som behövs för överföringen skall fastställas av kommissionen enligt förfarandet i artikel 12.

3. Överföringen skall ske inom fem månader från slutet av varje observationskvartal respektive inom åtta månader från årsslutet för den årliga genomgången. Den första överföringen skall täcka första kvartalet 1998.

Artikel 8

Rapportering

1. Medlemsstaterna skall senast vid tidpunkten för den första kvartalsöverföringen överlämna en detaljerad rapport till kommissionen (Eurostat) rörande de insamlingsmetoder som använts.

Medlemsstaterna skall även vid behov underrätta kommissionen (Eurostat) om betydande ändringar i de använda insamlingsmetoderna.

2. Medlemsstaterna skall årligen informera kommissionen (Eurostat) om populationsstorlekar, bortfallsprocent och tillförlitligheten av resultaten genom angivande av standardavvikelser och konfidensintervall.

3. Kommissionen skall efter tre års uppgiftsinsamling överlämna en rapport till rådet om erfarenheterna av arbetet enligt denna förordning.

Artikel 9

Spridning av resultaten

De bestämmelser som gäller spridningen av statistikresultaten rörande varutransporter på väg skall definieras i enlighet med förfarandet i artikel 12.

Artikel 10

Ekonomiskt bidrag

1. Medlemsstaterna skall under de tre första årens insamling av statistik enligt denna förordning erhålla bidrag i form av ekonomiskt stöd från gemenskapen för att täcka kostnaderna för det medförda arbetet.

2. Beloppet för de anslag som årligen avsätts för detta ändamål anges inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

3. Budgetmyndigheten skall för varje år fastställa de disponibla anslagen.

Artikel 11

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifterna för denna förordning, inbegripet åtgärderna för en anpassning till den ekonomiska och tekniska utvecklingen, skall bestämmas enligt förfarandet i artikel 12, särskilt vad gäller

- bearbetningen av data från uppgiftsinsamlingen (artikel 3) och innehållet i bilagorna till denna förordning,

- kraven på precision (artikel 5),

- beskrivningen av dataregistreringen av uppgifter och koderna för överföring av de fullständiga resultaten och de statistiska tabellerna samt metoden för deras överföring till kommissionen (artikel 7),

- spridningen av resultaten (artikel 9).

Artikel 12

Förfarande

1. Kommissionen skall biträdas av kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program som inrättats genom beslut 89/382/Euratom, EEG (nedan kallad "kommittén").

2. Kommissionens företrädare skall till kommittén överlämna ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Vid omröstning i kommittén skall de röster som medlemsstaternas representanter avger vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 13

1. Direktiv 78/546/EEG, ändrat genom direktiv 89/462/EEG, skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1998.

2. I enlighet med direktiv 78/546/EEG, ändrat genom direktiv 89/462/EEG, skall medlemsstaterna den 1 januari 1998 tillhandahålla de resultat för referensåret 1997 som ännu inte överförts.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

(1) EGT L 168, 26.6.1978, s. 29.

(2) EGT L 226, 3.8.1989, s. 8.

(3) EGT L 219, 28.8.1993, s. 1.

(4) EGT L 181, 28.6.1989, s. 47.

(5) EGT L 151, 15.6.1990, s. 1.

BILAGA A

VARIABELFÖRTECKNING

De fullständiga resultat som skall lämnas fördelar sig på följande områden:

A1. Uppgifter om fordonet.

A2. Uppgifter om körningen.

A3. Uppgifter om varorna (i transportuppdraget).

A1. VARIABLER RÖRANDE FORDONET

Motorfordonet för varutransporter på väg kan bestå av antingen ett enda fordon (lastbil) eller en kombination av sammankopplade fordon (lastbil med släpvagn, dragbil med påhängsvagn).

Följande uppgifter skall lämnas rörande fordonet:

- Kombination av hjulaxlar i enlighet med bilaga B.

- Fordonets ålder (lastbil eller dragbil) angiven i antal år (från första registreringen).

- Högsta tillåtna totalvikt, i 100-tal kg.

- Maximilast, i 100-tal kg.

- Typ av uppdrag (för ägarens eller annans räkning).

- Totalt antal körda kilometer under undersökningsperioden

- med last.

- utan last (inräknat dragbil utan påhängsvagn).

- Fordonets värdekoefficient, för beräkning av fullständiga resultat utifrån primära uppgifter när uppgiftsinsamlingen skett genom stickprov.

Växlande kombinationer

Om det undersökta fordonet är en lastbil (dvs. utan släpvagn under undersökningsperioden) utgör denna ensam ett fordon för varutransport på väg.

I de fall det undersökta fordonet är en dragbil - till vilken kopplas en påhängsvagn - eller när det rör sig om en lastbil till vilken man kopplar en släpvagn, så avser de efterfrågade uppgifterna hela motorfordonet för varutransport på väg, det sammankopplade fordonet eller kombinationen av fordon; i dessa fall kan det förekomma förändringar i sammansättningen under undersökningsveckans lopp (en lastbil som kopplas till en släpvagn eller byter släpvagn under undersökningsperioden liksom en dragbil som byter påhängsvagn); i sådana fall måste man följa de olika sammansättningarna och anse att uppgifterna rörande fordonet bör lämnas för varje enskild körsträcka. Om det emellertid är omöjligt att följa de olika växlande kombinationerna skall för fordonet gälla de värden som motsvara kombinationen under den första fraktsträcka som utförs under undersökningsperioden.

Ändring av uppdrag

På samma sätt kan transporten utmed olika sträckor utföras antingen för egen räkning eller i form av uppdrag och detta bör framgå för de olika sträckorna. Om det emellertid är omöjligt att följa dessa olika användningssätt skall som uppdragstyp anges den som svarar mot den huvudsakliga användningen.

Definitioner av de beteckningar rörande fordon som förekommer i förordningen

- Motorfordon:

vägfordon utrustat med en motor som utgör det enda medlet för framdrivande och som huvudsakligen används för person- eller varutransporter eller för att på väg dra fordon som används för person- eller varutransporter.

- Vägfordon för varutransporter:

vägfordon avsett endast eller huvudsakligen för varutransporter (lastvagn, släpvagn, påhängsvagn)

- Motorfordon för varutransporter på väg:

enkelt motorfordon, sammankopplade motorfordon eller motorfordon med påhängsvagn (fordonståg) för varutransporter på väg. Motorfordon för varutransporter på väg kan bestå av antingen en lastbil med eller utan släpvagn eller av en dragbil med påhängsvagn.

- Lastbil:

oledat fordon, avsett endast eller huvudsakligen för varutransporter.

- Dragbil:

motorfordon avsett endast eller huvudsakligen för att dra andra icke motordrivna vägfordon (huvudsakligen påhängsvagnar).

- Släpvagn:

vägfordon för varutransporter, avsett för att dras av motorfordon.

- Påhängsvagn:

vägfordon för varutransporter som saknar hjulaxlar framtill och som konstruerats så att en del av fordonet och en betydande del av lasten vilar på dragbilen.

- Dragbil och påhängsvagn:

påhängsvagn kopplad till dragbil.

- Fordonståg:

släpvagn kopplad till motorfordon för varutransporter på väg.

Dragbil och påhängsvagn med extra släpvagn ingår i denna kategori.

- Registrerad:

införd i ett av myndighet fört register över vägfordon oavsett om utlämnande av registreringsskylt är knutet till sådan registrering.

- Maximilast:

högsta tillåtna varulast som godkänns av ansvariga myndigheter i det land där fordonet är registrerat.

Om fordonet utgörs av en lastbil med släpvagn är maximilasten den sammanlagda maximilasten för lastbilen och släpvagnen.

- Högsta tillåtna totalvikt:

Summan av fordonets (eller fordonskombinationens) vikt vid stillastående och under gång och den lastvikt som tillåts av behöriga myndigheter i det land där fordonet är registrerat.

A2. VARIABLER RÖRANDE KÖRNINGEN

Under undersökningsperioden har ett motorfordon för varutransport på väg körningar då det antingen är utan last (lastbilen, släpvagnen eller påhängsvagnen innehåller varken varor eller tomemballage: den är "helt tom") eller med last (lastbilen, släpvagnen eller påhängsvagnen innehåller antingen varor eller tomemballage; tomemballage anses som en särskild vara). Laststräckan för motorfordonet är avståndet mellan första lastningsplatsen och den sista lossningsplatsen (där motorfordonet för varutransport på väg töms helt. En körning med last kan således innefatta et flertal olika transportuppdrag.

Följande uppgifter skall lämnas för varje körning:

- Typ av körning, enligt klassificeringen i bilaga C.

- Varulastens vikt, bruttovikt angiven i 100-tal kg.

- Lastningsställe (för en körning med last för motorfordon för varutransporter på väg).

- Definition: fordonets lastningsställe för en körning med last är det första stället där varorna lastas i ett dittills helt tomt motorfordon för varutransport på väg (eller det ställe där en dragbil kopplas till en lastad påhängsvagn). För en körning utan last är det lossningsstället för den närmast föregående körningen med last (begreppet "utgångsställe för en körning utan last").

- Kodning: lastningsstället kodas i enlighet med nivå III i klassningssystemet NUTS inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i enlighet med Geonomenklaturen utanför EES.

- Lossningsställe (för en körning med last för motorfordon för varutransporter på väg).

- Definition: fordonets lossningsställe för en körning med last är det sista stället där varorna lastas av från ett motorfordon för varutransport på väg, som därefter är helt tomt (eller det ställe där en dragbil upphör att vara kopplad till en lastad påhängsvagn). För en körning utan last är det lastningsstället för den närmast följande körningen med last (begreppet "avslutningsställe för en körning utan last").

- Kodning: lossningsstället kodas i enlighet med nivå III i klassningssystemet NUTS inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i enlighet med Geonomenklaturen utanför EES.

- Körsträcka, effektiv sträcka med undantag för sådana sträckor på vilka motorfordonet för varutransporter på väg har transporterats av ett annat transportmedel.

- Ton x antalet avverkade km under körningen.

- Länder som passerats (högst fem), kodade i enlighet med Geonomenklaturen.

- I förekommande fall de ställe där motorfordonet för varutransporter på väg lastas på ett annat transportmedel i enlighet med nivå III i klassningssystemet NUTS inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i enlighet med Geonomenklaturen utanför EES.

- I förekommande fall det ställe där motorfordonet för varutransporter på väg lastas av från ett annat transportmedel i enlighet med nivå III i klassningssystemet NUTS inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i enlighet med Geonomenklaturen utanför EES.

- Lastningsgraden "fullt lastad" (kategori 2) eller "inte fullt lastad" (kategori 1) för motorfordonet för varutransporter på väg under körningen i fråga, räknat i största volym utnyttjat utrymme under körningen (kategori O = enligt överenskommelse för körning utan last).

A3. VARIABLER RÖRANDE VARORNA (UNDER OLIKA TRANSPORTUPPDRAG)

Under en körning med last kan flera transportuppdrag genomföras, varvid ett transportuppdrag definieras som transporten av en typ av varor (definierad genom hänvisning till en viss given klassningsnivå) från lastningsstället till lossningsstället.

Följande uppgifter skall lämnas rörande transportuppdrag under körning med last:

- Typ av transporterad vara, enligt lämplig varugruppsklassificering (jfr bilaga D), inklusive varugruppen "endast emballage".

- Varans vikt, bruttovikt i 100-tal kg.

- I förekommande fall uppgift om varan hör till kategorin farligt gods, definierat enligt de huvudgrupper i ADR-konventionen (europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg) som anges i bilaga E.

- Varukategori, angiven i enlighet med första siffran i Förenta nationernas rekommendation nr 21, så som det framgår av bilaga F.

- Varans lastningsställe, kodat i enlighet med nivå III i klassningssystemet NUTS inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i enlighet med Geonomenklaturen utanför EES.

- Varans lossningsställe, kodat i enlighet med nivå III i klassningssystemet NUTS inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i enlighet med Geonomenklaturen utanför EES.

- Körsträcka, effektiv sträcka exklusive sådana sträckor då motorfordonet for varutransporter på väg har transporterats av ett annat transportmedel.

TRANSPORTUPPDRAG SOM UTFÖRS UNDER EN KÖRNING AV TYP "UPPSAMLINGS- ELLER UTDELNINGSRUNDA"

(typ av körning kategori 3)

För denna typ av körning, med många last- och/eller lossningsställen, är det närmast omöjligt att begära att transportörerna skall beskriva de olika transportuppdragen.

För dessa körningar, klassificerade som sådana, anger man i allmänhet ett enda fiktivt transportuppdrag utifrån uppgifterna om körningen.

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om sin definition av denna typ av körningar, och ange de förenklande antaganden som skall användas vid uppgiftsinsamlingen rörande dessa transportuppdrag.

Metodologibilaga Körningar och transportuppdrag

I medlemsstaterna skall uppgiftsinsamlingen ske

- antingen utifrån en beskrivning av varje varutransportuppdrag (med kompletterande observation av körningar utan last),

- eller utifrån en beskrivning av utförda körningar med fordonet för att utföra dessa varutransportuppdrag.

I det stora flertalet fall utförs endast ett transportuppdrag under en körning med

- en typ av varulast (enligt den använda varuklassificeringen, i detta fall de 24 grupper som härletts från NST/R-klassificeringen),

- ett enda lastningsställe för varorna,

- ett enda lossningsställe för varorna.

I dessa fall är de båda använda metoderna lika godtagbara, och de uppgifter som samlas i enligt den ena eller andra ger möjlighet att beskriva både

- varutransporterna (hela varutransportuppdraget), och

- fordonets körsträckor för att utföra dessa transporter, med observation av transportkapacitet och utnyttjande av kapaciteten (körningar med last, med utnyttjandekoefficient; körning utan last).

Inom ramen för denna förordning bör man beskriva såväl varutransporterna som fordonens körsträckor. Det är dock inte önskvärt att lägga en överdrivet utökad rapporteringsbörda på transportörerna genom att begära att de i fortsättningen skall beskriva såväl varutransporterna som fordonens körsträckor i detalj.

Medlemsstaternas statistikmyndigheter måste därför vid fastställandet av frågeformulären ta fram de uppgifter som inte uttryckligen begärs från transportörerna, utifrån de uppgifter som insamlas, antingen utifrån perspektivet "transportuppdrag" eller utifrån perspektivet "fordonens körsträckor".

Problemet uppkommer när flera transportuppdrag utförs under en körning med last, vilket kan bero på

- att det finns flera lastnings- och/eller lossningsställen för varorna (men endast ett begränsat antal, i annat fall handlar det om en uppsamlings- eller utdelningsrunda, som skall behandlas på särskilt sätt).

- I detta fall görs en observation av dessa olika lastnings- och/eller lossningsställen för att korrekt beräkna ton x avverkade km under körningen och statistikmyndigheterna kan rekonstruera transportuppdragen

- och/eller att det finns många olika varutyper bland de varor som transporteras under körningen med last, vilket i allmänhet undgår statistiken, eftersom man endast frågar efter varutypen (den enda eller huvudsakliga).

- Man får då acceptera bortfall av motsvarande information och de medlemsstater som använder denna typ av förenklingar skall uttryckligen underrätta kommissionen om detta.

BILAGA B

KLASSIFICERING AV KOMBINATION AV HJULAXLAR

För fordonskombinationer beräknas antalet hjulaxlar på det sammansatta fordonet, lastbil och släpvagn, eller dragbil och påhängsvagn.

>Plats för tabell>

BILAGA C

KLASSIFICERING AV TYP AV KÖRNING

1. Körning med last avseende ett enda transportuppdrag

2. Körning med last avseende flera transportuppdrag som inte anses utgöra en uppsamlings- eller utdelningsrunda

3. Körning med last av typ uppsamlings- eller utdelningsrunda

4. Körning utan last

BILAGA D

VARUKLASSIFICERING

Varuklassificering skall ske enligt NST/R till dess kommissionen, efter samråd med medlemsstaterna, beslutar att den skall ersättas. Klassificeringen omfattar även gruppen "enbart emballage".

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA E

KLASSIFICERING AV KATEGORIER AV FARLIGT GODS (1*)

>Plats för tabell>

(1*) Varje kategori motsvarar antingen en klass eller underklass av klassifikationen av farligt gods i Europeiska överenskommelsen om internationella transporter av farligt gods på väg (ADR) - Förenta nationernas ekonomiska kommitté för Europa.

BILAGA F

KLASSIFICERING AV LASTTYPSKODER (1*)

>Plats för tabell>

(1*) Förenta nationernas Ekonomiska kommitté för Europa - Koder för olika typer av last, emballage och emballagematerial, rekommendation nr 21 som antagits av arbetsgruppen för förenkling av internationella handelsförfaranden, Geneve, mars 1986.