Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52000AC0799.pdf

52000AC0799

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods"



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 268 , 19/09/2000 s. 0004 - 0005



Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 95/50/EG om enhetliga förfaranden för kontroller av vägtransporter av farligt gods"

(2000/C 268/03)

Den 23 mars 2000 beslutade rådet att i enlighet med artikel 71 i EG-fördraget rådfråga Ekonomiska och sociala kommittén om ovannämnda förslag.

Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som ansvarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 8 juni 2000. Föredragande var Hubert Ghigonis.

Vid sin 374:e plenarsession den 12-13 juli 2000 (sammanträdet den 12 juli) antog Ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 111 röster för och 2 nedlagda röster.

1. Kommissionens förslag

1.1. Förslaget om ändring av direktiv 95/50/EG har två syften:

- Det första syftet med ändringen av bilaga I i direktiv 95/50/EG är att nå överensstämmelse och samstämmighet med direktiv 94/55/EG(1). Sistnämnda direktiv ändrades senast den 21 maj 1999(2) vilket innebär en anpassning till Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR).

- Det andra syftet är att införa ett så kallat kommittéförfarande, motsvarande det som avses i artikel 9 i direktiv 94/55/EG.

2. Allmänna kommentarer

2.1. Ekonomiska och sociala kommittén är medveten om vikten av en noggrann och kontrollerad reglering gällande vägtransporter av farliga ämnen eftersom varje olycka eller incident kan få synnerligen allvarliga följder.

2.2. ESK samtycker till innehållet i kommissionens förslag.

2.3. ESK understryker vikten av att införa ett så kallat kommittéförfarande. I ljuset av omorganiseringen av ADR som väntas den 1 juli 2001 och med tanke på den omfattande anpassningen av ADR-överenskommelsen, är det nödvändigt att inrätta denna föreskrivande kommitté i syfte att säkerställa att direktiv 95/50/EG tillämpas på ett effektivt sätt i framtiden.

3. Särskilda kommentarer

3.1. Anpassningen av bilaga I till gällande bestämmelser måste åtföljas av en anpassning av bilaga II.

3.2. Denna bilaga gör ingen åtskillnad mellan olika överträdelser utan begränsar sig till att räkna upp dem. Det vore klokare att klassificera befintliga brister enligt hur allvarliga överträdelserna är. En sådan klassificering är inte bara oundgänglig för kontrollpersonalen utan även för transportföretagen.

3.3. Vidare skulle medlemsstaterna kunna utgå från denna klassificering (t.ex. mycket grov, grov och mindre grov) för att fastställa bötesbeloppet vid överträdelser. Om bilaga II innehöll denna form av gradering, skulle man kunna begränsa inkonsekvenser som att en överträdelse anses vara mycket grov i en medlemsstat och mindre grov i en annan.

3.4. För övrigt rekommenderar ESK att medlemsstaterna i så hög grad som möjligt harmoniserar alla regler för kontroll och att de i anslutning till detta ger klara instruktioner till all kontrollpersonal.

Bryssel den 12 juli 2000.

Ekonomiska och sociala kommitténs

ordförande

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) Rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 319, 12.12.1994, s. 7) - ESK:s yttrande (EGT C 195, 18.7.1994, s. 15).

(2) Kommissionens direktiv 1999/47/EG av den 21 maj 1999 om anpassning för andra gången till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 94/55/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (EGT L 169, 5.7.1999, s. 1).