Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52002XC0829(06).pdf

52002XC0829(06)

Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretagEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 205 , 29/08/2002 s. 0007 - 0007Kommissionens meddelande om tillstånd för järnvägsföretag

(2002/C 205/07)

Enligt artikel 11.8 i rådets direktiv 95/18/EG av den 19 juni 1995 om tillstånd för järnvägsföretag är kommissionen skyldig att informera medlemsstaterna om de tillstånd som utfärdats. När den utfärdande myndigheten tillfälligt upphäver, återkallar eller ändrar ett tillstånd skall den berörda medlemsstaten omedelbart informera kommissionen, som därefter utan dröjsmål informerar övriga medlemsstater. Nedan följer väsentlig information om tillstånd som utfärdats av den myndighet som avses i punkt 2.

1. Järnvägsföretagets namn och adress: CAT SpA, Via G. Pietro, 2 Fraz. Avenza - I - 54031 Carrara (MS)

2. Utfärdande myndighet i den stat där järnvägsföretaget har sitt säte: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale del Trasporto ferroviario

3. Beslutsdatum: 28 maj 2002

Utfärdande

>PIC FILE= "C_2002205SV.000702.TIF">

Tillfälligt upphävande [square ]

Återkallelse [square ]

Ändring [square ]

4. Tillståndsnummer: 27

5. Villkor: -

6. Anmärkningar vad gäller utfärdande, tillfälligt upphävande, återkallelse eller ändring: -

7. Övriga anmärkningar: -

8. Kontaktperson hos den utfärdande myndigheten: (namn, telefon- och faxnummer samt e-postadress)

Mario Vivaldi, tfn (39) 06 41 58 34 51, fax (39) 06 41 58 34 10, e-post: vig4@trasportinavigazione.it