Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52007AE0809.pdf

27.7.2007   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 175/88


Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Europeisk trafiksäkerhetspolitik och yrkesförare – säkra och bevakade parkeringsplatser”

(2007/C 175/21)

Den 16 februari 2007 beslutade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att i enlighet med artikel 29.2 i arbetsordningen utarbeta ett yttrande om ”Europeisk trafiksäkerhetspolitik och yrkesförare – säkra och bevakade parkeringsplatser”.

Facksektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för kommitténs beredning av ärendet, antog sitt yttrande den 7 maj 2007. Föredragande var Thomas Etty som efterträddes av Eduardo Chagas.

Vid sin 436:e plenarsession den 30-31 maj 2007 (sammanträdet den 30 maj 2007) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén följande yttrande med 118 röster för, 4 röster emot och 2 nedlagda röster.

1.   Sammanfattning och rekommendationer

1.1

Med hänsyn till trafiksäkerheten, brotten mot godstransporter samt yrkesförarnas hälsa och säkerhet måste fler säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare inrättas i EU.

1.2

Internationella vägtransportunionen (IRU) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) har utarbetat gemensamma kriterier som är väl avvägda och praktiskt genomförbara och som måste beaktas när dessa rastplatser anläggs.

1.3

EESK välkomnar att man på Europaparlamentets initiativ och med stöd av Europeiska kommissionen har inlett ett pilotprojekt för att göra en genomförbarhetsstudie och tillhandahålla startbidrag för att inrätta säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare.

Kommittén rekommenderar följande:

1.4

Kommissionen bör lägga till frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare i samband med utformning och medfinansiering av det europeiska transportnätet.

1.5

Detta bör också beaktas när projekt för väginfrastruktur som medfinansieras inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden skall godkännas. Europeiska investeringsbanken bör göra detsamma vid beviljande av lån till väginfrastruktur.

1.6

Medlemsstaterna bör beakta denna fråga när de genomför åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet.

(OBS! När det gäller dessa tre förslag bör man särskilt uppmärksamma att fler rastplatser för yrkesförare behövs, särskilt med tanke på att transporterna mellan de ”gamla” och ”nya” medlemsstaterna fortsätter att öka).

1.7

Kommissionen bör från nu och till april 2009 bedöma vilken roll som EU skulle kunna ha när det gäller att stifta lagar inom relevanta områden för denna fråga samt när det gäller att utforma icke-bindande lagstiftning (soft law) inom områden som i första hand är medlemsstaternas kompetensområde. Detta skulle göra det möjligt för kommissionen och medlemsstaterna att genomföra snabba och samordnade åtgärder sedan det pilotprojekt som nämns i styckena 2.9, 2.10 och 2.11 avslutats. Utvärderingen bör göras i enlighet med artikel 71 i EG-fördraget men kopplingen mellan åtgärder som har med arbetstid respektive hälsa och säkerhet för arbetstagare att göra bör också beaktas. Detta kan inkludera åtgärder gällande säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare.

1.8

Kommissionen bör fullt ut involvera arbetsmarknadens parter i genomförandet av dessa åtgärder.

1.9

Kommissionen bör granska hur man skulle kunna samverka till att genomföra initiativ som lanserats av det organiserade civila samhället i frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser samt stödja de berörda organisationerna så att deras medlemmar kan ta till vara de existerande och de nyligen anlagda faciliteterna på ett optimalt sätt. Kommissionen skulle exempelvis kunna hjälpa dem att komplettera och förbättra informationen om rastplatser och göra denna information mer tillgänglig för deras medlemmar, även på Internet. Andra alternativ är att införa ett system för certifiering av säkra och bevakade parkeringsplatser (med hjälp av de gemensamma IRU/ETF-kriterierna) och ett system med daglig information om lediga parkeringsplatser. Tillsammans med medlemsstaterna och berörda organisationer skulle kommissionen kunna utarbeta metoder för att informera förare i tid.

2.   Allmänna kommentarer

2.1

Den europeiska trafiksäkerhetspolitiken, inklusive Europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet och Europeiskt åtgärdsprogram för trafiksäkerhet – lägesrapport efter halva tiden är riktad till en målgrupp bestående av bl.a. motorcykelförare, fotgängare, ungdomar samt yrkesförare. Kommissionen har dock utelämnat ett antal relevanta frågor, varav en är av yttersta vikt för arbetsmarknadens parter: en aspekt av väginfrastrukturens säkerhet, rastplatser för yrkesförare och framförallt säkra och bevakade rastplatser.

2.2

Varför är detta en så viktig fråga? Det finns minst tre goda skäl som svar på den frågan.

2.3

För det första är det en fråga om trafiksäkerhet. Den nya förordningen 561/2006 om körning och vila har nyligen trätt i kraft. Indirekt erkänns i artikel 12 (1) vikten av att ha ett tillräckligt antal säkra och bevakade rastplatser för yrkesförare längs med EU:s nätverk av motorvägar. Dessutom bör nämnas, i relation till EU:s bestämmelser, att det finns nationell lagstiftning i vissa medlemsstater som förbjuder trafik med tunga lastbilar under lördagar och söndagar. För detta krävs bättre information från medlemsstaternas sida och förbättrad samordning mellan dem.

2.4

För det andra har vi de omfattande brotten som riktar sig mot godstransporter. Trots att statistiska uppgifter från medlemsländerna på många sätt är otillräckliga och svåra att jämföra visar det sig att stölder (av lastbilar och gods) och våld mot yrkesförare ökar. Flera källor visar att vad gäller internationella vägtransporter så sker 40 % av brottsligheten på parkeringsplatser längs med motorvägarna. En studie som för närvarande görs av Europeiska transportministerkonferensen och internationella vägtransportunionen kommer inom kort att presentera färska uppgifter om angrepp och våld mot yrkesförare på rastplatser.

2.4.1

Parlamentet har nyligen (maj 2007) publicerat en studie om organiserad stöld riktad mot kommersiella fordon och deras last inom EU (2), i vilken man uppskattar att den värdeminskning som orsakas av stölderna uppgår till över 8,2 miljarder euro, eller ett värde på 6,72 euro per resa med last. Enligt studien utsätts cirka 9 000 yrkesförare för sådan kriminalitet riktad mot transporter längs EU:s vägar.

2.5

För det tredje bör man ta hänsyn till yrkesförarnas hälsa och säkerhet. En trött förare är en fara för trafiksäkerheten. En begränsning av körtiden har emellertid betydelse för transportpolitiken framför allt vad gäller konkurrensen. I bästa fall har denna aspekt i sig enbart en blygsam plats i den nuvarande lagstiftningen.

2.6

Det finns även andra skäl. Yrkesförare av fordon lättare än 3,5 ton undantas till exempel från den europeiska förordningen om körtider, vilopauser och hastighetsbegränsande anordningar. Detta gäller trots att fordonstransporter av den här typen inklusive transport av värdefullt gods fortsätter att växa och att antalet olyckor där sådana fordon är inblandade ökar.

2.7

Sedan har vi frågan om möjligheterna att underlätta tillämpningen av de sociala aspekterna i lagstiftningen som avser lastbilschaufförer, något som hittills inte uppmärksammats tillräckligt.

2.8

Säkra och bevakade parkeringsplatser på lagom avstånd från varandra längs EU:s motorvägar skulle också ha en positiv inverkan på miljön och bidra till ett bättre trafikflöde.

2.9

Det pågår en debatt om vikten av säkra och bevakade rastplatser för yrkesförare. En viktig del i den debatten är den förfrågan som arbetsgivare och fackföreningar inom sektorn, IRU och ETF, nyligen lade fram för EU och medlemsstaternas nationella, regionala och lokala myndigheter om att inrätta ett tillräckligt antal rastplatser som uppfyller de kriterier som de tillsammans har utvecklat.

2.10

Parlamentets överläggningar om den nya förordningen 561/2006 behandlade också frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser. En fråga av särskild vikt var brott riktade mot godstransporter. På initiativ av parlamentet och med stöd av kommissionen har en budget på 5,5 miljoner euro gjorts tillgänglig för ett pilotprojekt. Detta arbete har nu inletts. Det innehåller genomförbarhetsstudier och tillhandahåller startbidrag för att anlägga säkra parkeringsplatser.

2.11

Undersökningen ”Study on the feasibility of organising a network of secured parking areas for road transport operators on the Trans European Road Network” beställdes av kommissionen och färdigställdes i början av 2007 (3).

2.12

Startbidrag beviljades till fem modellprojekt. De huvudsakliga målen var att precisera gemensamma krav för säkra parkeringsplatser och att anlägga ett antal nya parkeringsplatser i åtminstone två medlemsstater. Bland de viktigaste frågorna som måste undersökas är modeller för offentlig-privata partnerskap.

2.13

Kommissionen kommer att utvärdera pilotprojektet omedelbart efter att det slutförts i april 2009. Kommissionen kommer att involvera de parter som direkt berörs i denna utvärdering, på samma sätt som de kommer att involveras under projektets genomförande. Under 2009 kan kommissionen eventuellt lägga fram strategiska förslag (lagstiftning, mjuk lagstiftning, samordning, utbyte av bästa praxis) som baseras på denna utvärdering.

2.14

I budgeten för 2007 har Europaparlamentet avsatt 2 miljoner euro för utvecklingen av ett certifieringssystem för säkra och bevakade parkeringsplatser.

2.15

EESK har nyligen kortfattat tagit upp frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser för yrkesförare i sitt yttrande TEN/217 (4) och i yttrandet TEN/270 (5).

2.16

Frågan om tillgången till lediga parkeringsplatser har också tagits upp i Europaparlamentets rapport om samlade åtgärder för säkrare vägar (2006/0182/COD, utkast) av den 20 mars 2007.

3.   Särskilda kommentarer

3.1

Kommittén anser att kommissionen genom att sätta upp ett antal regler för körtid och vilopauser också har tagit ansvar för att möjliggöra för yrkesförare att rätta sig efter dessa regler. Detta betyder att lämpliga parkeringsplatser måste finnas tillgängliga längs med Europas motorvägar och att avståndet dem emellan inte bör vara längre än att förarna kan ta sina föreskrivna vilopauser när det behövs.

3.2

Kriterierna för denna typ av ändamålsenliga parkeringsplatser, såsom de utvecklats av Internationella vägtransportunionen (IRU) och Europeiska transportarbetarfederationen (ETF) i mars 2006 är väl avvägda och praktiskt genomförbara. De återspeglar flertalet politikrekommendationer som lagts fram i genomförbarhetsstudien som nämnts i punkt 2.10 ovan. Kriterierna täcker två typer av rastplatser, en för de mest grundläggande behoven och en annan som kräver fler obligatoriska bekvämligheter för strategiskt placerade rastplatser. IRU och ETF har dessa föreslagit andra faciliteter eller tjänster som starkt rekommenderas eller är fakultativa för dem som tillhandahåller rastplatsfaciliteter, beroende på efterfrågan. Kommittén anser att kriterierna avspeglar en jämvikt mellan beaktandet av trafiksäkerhet, förar- och godssäkerhet och säkerhet i arbetet och hälsa för yrkesförare.

3.3

För närvarande är antalet parkeringsplatser inom EU som uppfyller IRU:s och ETF:s kriterier otillräckligt både i de ”gamla” och i de ”nya” medlemsstaterna. I Central- och Östeuropa bör man ta hänsyn till antalet parkeringsplatser i samband med planering och anläggning av nya motorvägar. Man bör särskilt uppmärksamma situationen vid gränsstationer vid EU:s yttre gränser, där förare ofta tvingas vänta längre perioder.

3.4

Kommissionen och medlemsstaterna bör snarast göra något åt situationen, med hänsyn tagen till deras respektive ansvars- och kompetensområden. Kommittén noterar med intresse de initiativ som tagits av parlamentet och kommissionen och hyser hopp om att de kommer att leda till tidiga åtgärder från kommissionen och medlemsstaterna med tanke på de förberedelser vad gäller politikområden som skall göras efter det att pilotprojektet, som nämndes i punkt 2.11 ovan, har slutförts.

3.5

Det är med glädje som kommittén konstaterar att det organiserade civila samhället och framför allt arbetsmarknadsparterna i vägtransportindustrin har tagit upp frågan om säkra och bevakade parkeringsplatser på ett konstruktivt och konkret sätt. Kommittén uppmuntrar kommissionen att granska hur de skulle kunna samverka till att genomföra initiativet samt att stödja de berörda organisationerna så att deras medlemmar kan ta till vara de existerande och de nyligen anlagda faciliteterna på ett optimalt sätt. Kommissionen skulle exempelvis kunna hjälpa dem att komplettera och förbättra informationen om rastplatser och göra denna information mer tillgänglig för deras medlemmar, även på Internet. Ett alternativ är att införa ett system med daglig information om lediga parkeringsplatser. Tillsammans med medlemsstaterna och berörda organisationer skulle kommissionen kunna utarbeta metoder för att informera förare i tid.

Bryssel den 30 maj 2007.

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs

Ordförande

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Artikel 12: Om det är förenligt med trafiksäkerheten och det behövs för att fordonet skall nå fram till en lämplig plats att stanna på, får föraren avvika från artiklarna 6 till 9 i den utsträckning som krävs för att tillgodose personers, fordonets och lastens säkerhet. Föraren skall ange skälen för en sådan avvikelse för hand på ett färdskrivardiagramblad eller på en utskrift från färdskrivaren eller i sin tjänstgöringslista senast då han når fram till en lämplig plats att stanna på.

(2)  Preliminär version, den 3 maj 2007, IP/B/TRAN/IC/2006-194. Studien utfördes av NEA Transport Research and Training på begäran av Europaparlamentets utskott för transport och turism.

(3)  NEA Transport Research Training, Rijswijk, Nederländerna, januari 2007.

(4)  Yttrande om ”Säkerheten inom olika transportsätt”, CESE 1488/2005 av den 14 december 2005 i punkt 3.10. EUT C 65, 17.3.2006.

(5)  Yttrande om ”Samlade åtgärder för säkrare vägar”, CESE 613/2007 av den 26 april 2007 i punkt 4.8.