Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52008PC0687.pdf

52008PC0687

Kommissionens yttrande i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändring av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå med ändring av kommissionens förslag enligt artikel 250.2 i EG-fördraget /* KOM/2008/0687 slutlig - COD 2006/0274 */[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 30.10.2008

KOM(2008) 687 slutlig

2006/0274 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändring av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå

MED ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 250.2 i EG-fördraget

2006/0274 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändring av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 881/2004 om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå

1. Inledning

Enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget ska kommissionen avge ett yttrande om de ändringar som Europaparlamentet föreslår vid andra behandlingen. Kommissionens yttrande om den ändring som Europaparlamentet föreslagit återfinns nedan.

2. Bakgrund

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet (dokument KOM(2006) 785 slutlig – 2006/0274 (COD)): | 13.12.2006 |

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 11.7.2007 |

Datum för Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: | 29.11.2007 |

Datum för antagande av den gemensamma ståndpunkten (med enhällighet): | 3.3.2008 |

Datum för Europaparlamentets yttrande vid andra behandlingen: | 9.7.2008 |

3. SYFTE MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Den 13 december 2006 godkände kommissionen en rad åtgärder med syfte att vitalisera järnvägssektorn genom att undanröja hinder för tågtrafik på det europeiska järnvägsnätet.

Kommissionen tog detta initiativ framför allt för att

- underlätta den fria rörligheten för tåg inom EU genom att göra förfarandet för ibruktagande av lok mer öppet och effektivt,

- förenkla reglerna genom att konsolidera och slå samman direktiven om driftskompatibilitet för järnvägar.

En av åtgärderna innebär att förordningen om inrättande av en europeisk järnvägsbyrå ändras och att nya uppgifter för byrån införs i syfte att underlätta den fria rörligheten för tåg. Bland annat föreslås följande:

- Byrån ska sammanställa ett referensdokument som gör det möjligt att sammanställa alla nationella föreskrifter som medlemsstaterna tillämpar för ibruktagande av rullande materiel.

- Verksamheten inom nätverket av nationella säkerhetsmyndigheter ska organiseras så att man gradvis kan minska antalet nationella regler och fastställa vilka regler som kan betraktas som likvärdiga.

- Tekniska expertutlåtanden ska utarbetas på begäran av de nationella säkerhetsmyndigheterna eller kommissionen.

Det har dessutom visat sig lämpligt att i samband med denna ändring av förordningen klargöra flera uppgifter på grundval av erfarenheterna från inrättandet av byrån, i synnerhet inom ramen för upprättandet av ERTMS (European Rail Traffic Management System) och registren över rullande materiel.

4. KOMMISSIONENS YTTRANDE ÖVER EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

Efter flera månaders förhandlingar under det slovenska ordförandeskapet nådde man en överenskommelse vid det informella trepartsmötet den 24 juni 2008. Överenskommelsen omfattar framför allt byråns uppgifter när det gäller ERTMS.

Kommissionen kan godta den kompromiss som antogs av Europaparlamentet vid andra behandlingen.