Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0251.pdf

52010DC0251

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beträffande rådets ståndpunkt vid första behandlingen avseende antagandet av ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (Text av betydelse för EES) /* KOM/2010/0251 slutlig - COD 2008/0263 */[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 18.5.2010

KOM(2010)251 slutlig

2008/0263 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONENTILL EUROPAPARLAMENTETenligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssättbeträffande

rådets ståndpunkt vid första behandlingen avseende antagandet av ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt (Text av betydelse för EES)

2008/0263 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt beträffande

rådets ståndpunkt vid första behandlingen avseende antagandet av ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt

1. BAKGRUND

Datum för överlämnande av förslaget till Europaparlamentet och rådet KOM (2008) 0887 - 2008/0263 (COD) | 16 december 2008 |

Datum för Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: | 13 maj 2009 |

Datum för Europaparlamentets första behandling av yttrandet: | 23 april 2009 |

Datum för antagande av rådets ståndpunkt: | 10 maj 2010 |

2. SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Införandet av intelligenta transportsystem (nedan kallade ITS ) i vägtrafiken har gått mycket långsammare än i andra transportsätt, och ITS-tjänster har ofta införts på ett splittrat sätt. Varken frivilliga överenskommelser eller standardisering har lett till några nämnvärda framsteg i fråga om införandet och användningen av sådana system. Därför har kommissionen lagt fram en handlingsplan och ett förslag till ett ramdirektiv för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt.

Handlingsplanen omfattar sex prioriterade områden och de åtgärder som krävs för att skynda på införandet av ITS i vägtrafiken inom EU och för att göra sådana system driftskompatibla. Direktivet ger den rättsliga ramen för genomförandet av de åtgärder som krävs för att ITS ska kunna införas och användas effektivt och på ett samordnat sätt. Inom dessa ramar går direktivförslaget ut på att kommissionen ska få behörighet att genom delegerade akter anta de detaljerade bestämmelser som krävs för att garantera samstämmighet, driftskompatibilitet och kontinuitet när ITS införs och används.

3. SYNPUNKTER BETRÄFFANDE RÅDETS STÅNDPUNKT

Rådets ståndpunkt innebär smärre ändringar av kommissionens ursprungliga förslag. Utgående från Europaparlamentets ändringar förtydligar rådet direktivets omfattning genom att ange de prioriterade områdena och i första hand lägga tyngdpunkten på sex prioriterade insatser för att utveckla och tillämpa de bestämmelser som kommissionen ska anta. Rådets ståndpunkt understryker dessutom vikten av att personuppgifter skyddas och av ansvarsfrågor i samband med införandet av ITS, något som också betonats av Europaparlamentet och i yttrandet från europeiska datatillsynsmannen.

Med dessa smärre ändringar av kommissionens ursprungliga förslag utgör rådets ståndpunkt i första behandlingen den överenskommelse som uppnåtts mellan institutionerna och som bekräftats genom skriftväxling mellan ordföranden i Coreper I och ordföranden i Europaparlamentets utskott för transport och turism i mars 2010.

Kommissionen anser att denna överenskommelse är helt i linje med förlagets syften och kan därför godta den,

Överenskommelsen förutsätter tre uttalanden från kommissionen och ett uttalande från de tre institutionerna; dessa ingår i meddelandets bilaga och ska offentliggöras i EUT tillsammans med rättsakten.

BILAGA IUttalanden från kommissionen Kommissionens uttalande om genomförandet av prioriterade åtgärder på området ITS

1. I rådets ståndpunkt vid första behandlingen lyder artikel 6.2 på följande sätt:

”Kommissionen ska sträva efter att senast den …[1] anta specifikationer för en eller flera av de prioriterade åtgärderna.

Senast 12 månader efter antagandet av de nödvändiga specifikationerna för en prioriterad åtgärd ska kommissionen, i förekommande fall och efter att ha gjort en konsekvensanalys, inbegripet en kostnads- och nyttoanalys, lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 294 i EUF-fördraget om att vidta den prioriterade åtgärden.”

2. På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig anser kommissionen att de nödvändiga specifikationerna för de prioriterade åtgärder som avses i artikel 3 kan antas enligt följande preliminära tidtabell:

Specifikationer för | Senast i slutet av |

tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster enligt artikel 3 a | 2014 |

tillhandahållande av EU-omfattande realtidstrafikinformationstjänster enligt artikel 3 b | 2013 |

uppgifter och förfaranden för tillhandahållande, när så är möjligt, av ett minimum av vägsäkerhetsrelaterad universell trafikinformation kostnadsfritt för användare enligt artikel 3 c | 2012 |

tillhandahållande av interoperabelt EU-omfattande eCall enligt artikel 3 d | 2012 |

tillhandahållande av informationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon enligt artikel 3 e | 2012 |

tillhandahållande av reservationstjänster för säkra och skyddade parkeringsplatser för lastbilar och kommersiella fordon enligt artikel 3 f | 2013 |

Tabell 1: Preliminär tidtabell för antagandet av specifikationer för prioriterade åtgärder

Denna preliminära tidtabell bygger på antagandet att Europaparlamentet och rådet når en överenskommelse om ITS-direktivet vid en tidig andra behandling i början av 2010.

Kommissionens uttalande om skadeståndsansvar

”Vid införandet och användningen av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster kan det uppstå en rad ansvarsfrågor som kan vara ett allvarligt hinder för ett mer omfattande marknadsgenomslag för vissa ITS-tjänster. En av de prioriterade åtgärder som kommissionen har tagit upp i sin ITS-handlingsplan är att dessa frågor ska lösas.

Kommissionen kommer, med beaktande av gällande nationell lagstiftning och unionslagstiftning om skadeståndsansvar, särskilt direktiv 1999/34/EG, att noggrant övervaka utvecklingen i medlemsstaterna när det gäller införandet och användningen av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster. Om det är nödvändigt och lämpligt kommer kommissionen att utarbeta riktlinjer om skadeståndsansvar, som särskilt tar upp berörda parters skyldigheter i samband med genomförandet och användningen av ITS-tillämpningar och ITS-tjänster. ”

Uttalande från kommissionen beträffande delgivningen av delegerade akter

”Europeiska kommissionen noterar att Europaparlamentet och rådet anser att man vid anmälan av delegerade akter, ska beakta institutionernas lediga perioder (vinter, sommar och val till Europaparlamentet) förutom när det i lagstiftningsakterna anges att ett skyndsamt förfarande ska tillämpas, så att Europaparlamentet och rådet kan utöva sina befogenheter inom de tidsfrister som fastslagits i den berörda lagstiftningsakten, och kommissionen är beredd att handla i överensstämmelse med detta.”

BILAGA II

Institutionellt uttalande

Uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen

om artikel 290 i FEUF

”Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att bestämmelserna i detta direktiv inte ska påverka institutionernas eventuella framtida ståndpunkter när det gäller genomförandet av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt eller av enskilda lagstiftningsakter som innehåller sådana bestämmelser.”

[1] EUT: Vänligen för in datumet 30 månader efter det att direktivet har trätt i kraft.