Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52010PC0457.pdf

52010PC0457

KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring av rådets ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik /* COM (2010) 0457 final - COD 2008/0247*/[pic] | EUROPEISKA KOMMISSIONEN |

Bryssel den 30.8.2010

KOM(2010) 457 slutlig

2008/0247 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring av rådets ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

OM ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

2008/0247 (COD)

KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 294.7 c i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om Europaparlamentets ändring av rådets ståndpunkt om förslaget till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ett europeiskt järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik

1. Bakgrund

Datum för antagande av kommissionen och

för överlämnande av förslaget till parlamentet och rådet: 11 december 2008

Yttrande från Europaparlamentets vid första behandlingen: 23 april 2009

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén: 15 juli 2009

Yttrande från Regionkommittén: 7 oktober 2009

Datum för enhälligt antagande av rådets ståndpunkt: 22 februari 2010

Överenskommelse med Coreper om kompromissen som blev resultatet

av förhandlingar vid andra behandlingen: 7 juni 2010

Europaparlamentets ståndpunkt vid andra behandlingen: 15 juni 2010

2. Syftet med förslaget

- Förslaget till förordningen syftar till att få medlemsstaterna, och i synnerhet förvaltarna av järnvägsinfrastrukturen, att utveckla ett europeiskt järnvägsnät ”för konkurrenskraftig godstrafik” bestående av internationella järnvägskorridorer för gods.

- Korridorerna ska ge godstågen tillgång till tåglägen av god kvalitet, vilket kommer att leda till att de kan uppvisa en högre kvalitetsnivå på tjänster (punktlighet, restid) än i dag, vilket är nödvändigt för att få kunder till godsvagnarna. Korridorerna ska dessutom göra det möjligt att frigöra ytterligare kapacitet för godstrafik på järnväg, som nu ökar sedan några år tillbaka (denna trend bör trots konsekvenserna av den ekonomiska krisen bekräftas de närmaste åren).

- Kommissionen föreslår följande fyra huvudsakliga riktlinjer för upprättandet av korridorerna:

- Att samarbetet mellan förvaltarna av järnvägsinfrastrukturen förstärks och harmoniseras i fråga om både driften av infrastrukturen som i fråga om investeringar. Denna förstärkning förutsätter bland annat att det inrättas en förvaltningsstruktur för varje enskild korridor.

- Att tillförlitligheten ökar hos de infrastrukturkapaciteter som avsätts för godstrafik på järnväg inom dessa internationella järnvägskorridorer för gods.

- Att samarbetet mellan järnvägsnätet och godsterminalerna (hamnar, även för inre vattenvägar, rangerbangårdar etc.) intensifieras.

- Att korridorerna inte diskriminerar operatörer i fråga om tillgänglighet och att de är öppna om tillträdesvillkoren, särskilt vad gäller offentliggörande av bestämmelser och relevant information.

3. Kommissionens yttrande om Europaparlamentets ändring

Europaparlamentets ståndpunkt antogs den 15 juni 2010 och resulterade i en kompromiss efter det senaste trepartsmötet, särskilt vad beträffar tillträde till korridoren, genom att det införs bestämmelser om en enda kontaktpunkt ("one stop shop") och om möjlighet att reservera tåglägen för företag som inte är järnvägsföretag ("behöriga sökande"). Kompromissen godkändes av rådet i juni genom ett utkast till uttalande från kommissionen (se nedan).

4. Slutsats

Enligt artikel 93.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt accepterar kommissionen att ändra sitt förslag enligt ovan.

Kommissionen gör också följande uttalande (originalversion på engelska):

"The Commission underlines that the one-stop-shop is a joint body set up or designated by the management board of each corridor; its function is that of a coordination tool. It may be a technical body within the corridor management structure or one of the infrastructure managers concerned"[1].

[1] Kommissionen understryker att kontaktpunkten är ett gemensamt organ som har skapats eller utsetts av förvaltningskommitén för varje korridor och att den ska fungera som ett samordningsverktyg. Den kan vara ett tekniskt organ inom korridorens förvaltningsstruktur eller en av de berörda infrastrukturförvaltarna.