Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52011XC0621(06).pdf

21.6.2011   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 180/22


Meddelande från Ungern om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG

2011/C 180/12

I enlighet med artikel 1.4 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG av den 24 september 2008 om transport av farligt gods (1) på väg, järnväg och inre vattenvägar har Ungern meddelat kommissionen följande:

Transport av farligt gods som inte omfattas av direktiv 2008/68/EG regleras av ministerns för nationell utveckling dekret 7/2011 av den 8 mars 2011 om transport av jordbrukskemikalier och bränslen i släpvagnar som dras av jordbrukstraktorer eller långsamma fordon.

Dekretet är tillämpligt på fordon som vid transport av farligt gods inte överskrider 40 km/tim.

I dekretet fastställs krav på emballering, drift, konstruktion, märkning och utbildning.

En inofficiell översättning av dekretet till engelska kan på begäran erhållas av kommissionen.


(1)  EUT L 260, 30.9.2008, s. 13.