Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52013PC0276.pdf

52013PC0276

Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas beträffande ett förslag till ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (1975 års TIR-konvention) /* COM/2013/0276 final - 2013/0148 (NLE) */MOTIVERING

1.           BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

1.1.        Motiv och syfte

Tullkonventionen av den 14 november 1975 om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (TIR-konventionen) godkändes på Europeiska unionens vägnar genom rådets förordning (EEG) nr 2112/78 av den 25 juli 1978 och trädde i kraft i unionen den 20 juni 1983.

Syftet med det föreliggande förslaget till beslut är att på unionens vägnar godkänna de senaste ändringarna av konventionen. Uneces arbetsgrupp för tullfrågor som rör transporter beslutade i oktober 2011 att vissa ändringar av konventionen är nödvändiga. Administrativa kommittén för TIR-konventionen antog vid sitt femtiotredje sammanträde – i Genève den 9 februari 2012 – de föreslagna ändringarna av konventionen, med förbehåll för avslutandet av EU:s interna förfaranden.

Den 5 juli 2012 översände administrativa kommittén i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 59.1 och 59.2 i konventionen de vid det femtiotredje sammanträdet antagna ändringarna av artikel 6.2a i konventionen och bilaga 9 till denna till FN:s generalsekreterare. Den 10 juli 2012 utfärdade generalsekreteraren depositarienotifikation C.N.358.2012.Treaties, enligt vilken ändringarna träder i kraft den 10 oktober 2013 om ingen fördragsslutande part framfört invändningar senast den 10 juli 2013.

1.2.        Allmän bakgrund

Genom TIR-konventionen, som förvaltas av Unece (FN:s ekonomiska kommission för Europa, som har sitt säte i Genève), inrättades ett tulltransiteringsförfarande för internationell transport av gods på väg. Konventionen gör det möjligt att transportera varor över internationella gränser utan att de tullar och avgifter som varorna är belagda med tas ut under loppet av transiteringen och med ett minimum av ingripanden från tullmyndigheternas sida vid s.k. mellanliggande tullkontor. TIR-systemet befrämjar utvecklingen av den internationella handeln genom att minska de traditionella hindren för internationell godstransport. Det möjliggör betydande besparingar i transportkostnaderna genom att minska dröjsmålen vid transitering. Den största fördelen med systemet är att det är relativt enkelt att få tillgång till de erforderliga garantierna tack vare systemets internationella garantikedja.

Uneces arbetsgrupp för tullfrågor som rör transporter beslutade i oktober 2011 att vissa ändringar av konventionen är nödvändiga. Det rör sig om att ändra artikel 6.2a i konventionen och om att införa en ny del (del III) i bilaga 9 till denna i vilken de villkor och krav fastställs som ska uppfyllas av en internationell organisation för att denna ska beviljas tillstånd att ta på sig ansvaret för att ett internationellt garantisystem organiseras och fungerar effektivt och att trycka och distribuera TIR-carneter. Den internationella organisation som för närvarande har tillstånd enligt ovan är Internationella vägtransportunionen (IRU).

Genom införandet av en del III i bilaga 9 (Tillgång till TIR-förfarandet) kompletteras bilagans syfte. I bilaga 9 behandlas för närvarande tillstånd för nationella sammanslutningar att utfärda TIR-carneter och att uppträda som garant och tillstånd för fysiska och juridiska personer att använda TIR-carneter.

1.3.        Gällande bestämmelser

Artikel 6 i konventionen och de förklarande anmärkningarna (i bilaga 6 till konventionen) till artikel 6.2a i konventionen.

1.4.        Förenlighet med Europeiska unionens politik och mål på andra områden

Förslaget till beslut är förenligt med den gemensamma handelspolitiken och den gemensamma transportpolitiken. TIR-systemet underlättar internationell transport av gods på väg. Det gör det möjligt att transportera varor genom de 68 fördragsslutande parternas territorier med ett minimum av ingripanden från tullmyndigheternas sida och gör det relativt enkelt att få tillgång till de erforderliga garantierna, tack vare systemets internationella garantikedja. De förenklingar som uppnås med hjälp av TIR-konventionen ligger i linje med den reviderade Lissabonstrategin.

2.           RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSBEDÖMNINGAR

2.1.        Samråd med berörda parter

Metoder, målsektorer och deltagarnas allmänna profil

Samråd om förslaget har hållits med Internationella vägtransportunionen. Förslaget har diskuterats vid möten i tullagstiftningskommittén (samordning Genève) och Uneces arbetsgrupp för tullfrågor som rör transporter.

Sammanfattning av svaren och av hur de har beaktats

Tillstyrkande svar.

2.2.        Extern experthjälp

Någon extern experthjälp har inte behövts.

2.3.        Konsekvensbedömning

De föreslagna ändringarna av konventionen medför inte någon ändring i sak av bilaga 9 till denna. Genom införandet av en del III i bilaga 9 kompletteras dock bilagans syfte, genom att det, med tanke på transparens i förvaltningen av TIR-systemet, tydligt anges vilka uppgifter och vilket ansvar alla aktörer i systemet har. Eftersom den internationella organisationen spelar en central roll i TIR-systemet, bör den definieras tydligt i konventionen, och förfarandet för beviljande av tillstånd för organisationen bör fastläggas i konventionen. Införandet i konventionen av de villkor och krav som ska uppfyllas av en internationell organisation för att den ska beviljas tillstånd kommer också att göra det möjligt att förenkla texten i det skriftliga avtal mellan Unece och den internationella organisationen som avses i förklarande anmärkning 0.6.2a‑2 i bilaga 6 till konventionen.

3.           FÖRSLAGETS RÄTTSLIGA ASPEKTER

3.1.        Sammanfattning av den föreslagna åtgärden

I förslaget till beslut fastställs den ståndpunkt som på unionens vägnar ska intas i administrativa kommittén för TIR-konventionen beträffande förslaget till ändring av TIR-konventionen.

3.2.        Rättslig grund

Artiklarna 207 och 218.9 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.3.        Subsidiaritetsprincipen

Förslaget avser ett område där unionen är ensam behörig (den gemensamma handelspolitiken). Subsidiaritetsprincipen (artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen) är därför inte tillämplig.

De föreslagna ändringarna av konventionen har redan antagits av Uneces arbetsgrupp för tullfrågor som rör transporter och administrativa kommittén för TIR-konventionen.

3.4.        Proportionalitetsprincipen

Förslaget är förenligt med proportionalitetsprincipen. Det gör det möjligt att företa en ändring av ett internationellt avtal vilken i sig står i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen.

3.5.        Val av regleringsform

Föreslagen regleringsform: beslut.

Internationella avtal och ändringar av sådana avtal infogas som regel i unionens rättsordning genom beslut.

4.           BUDGETKONSEKVENSER

Förslaget påverkar inte unionens budget.

2013/0148 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas beträffande ett förslag till ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (1975 års TIR-konvention)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)       Tullkonventionen av den 14 november 1975 om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet godkändes på Europeiska unionens vägnar genom rådets förordning (EEG) nr 2112/78 av den 25 juli 1978[1] och trädde i kraft i unionen den 20 juni 1983[2].

(2)       En konsoliderad version av konventionen offentliggjordes som bilaga till rådets beslut 2009/477/EG av den 28 maj 2009[3], enligt vilket kommissionen ska offentliggöra framtida ändringar av konventionen i Europeiska unionens officiella tidning med angivande av dagen för ikraftträdandet.

(3)       Uneces arbetsgrupp för tullfrågor som rör transporter beslutade i oktober 2011 efter omfattande överläggningar att vissa ändringar av konventionen är nödvändiga. Det rör sig om att ändra artikel 6.2a i konventionen och om att införa en ny del (del III) i bilaga 9 till denna i vilken de villkor och krav fastställs som ska uppfyllas av en internationell organisation för att denna ska beviljas tillstånd att ta på sig ansvaret för att ett internationellt garantisystem organiseras och fungerar effektivt och att trycka och distribuera TIR-carneter.

(4)       I de föreslagna ändringarna av konventionen definieras den internationella organisationen och fastläggs förfarandet för beviljande av tillstånd för denna. Genom införandet av en del III i bilaga 9 kompletteras bilagans syfte – genom att det tydligt anges vilka uppgifter och vilket ansvar alla aktörer i TIR-systemet har – och ökas transparensen i förvaltningen av systemet. Införandet i TIR-konventionen av de villkor och krav som avses ovan kommer också att göra det möjligt att förenkla texten i det skriftliga avtal mellan Unece och den internationella organisationen som avses i förklarande anmärkning 0.6.2a‑2 i bilaga 6 till konventionen.

(5)       Delegater från samtliga medlemsstater har tillstyrkt förslaget till ändring av konventionen i tullagstiftningskommittén (samordning Genève).

(6)       Administrativa kommittén för TIR-konventionen antog vid sitt femtiotredje sammanträde – i Genève den 9 februari 2012 – de föreslagna ändringarna av konventionen, med förbehåll för avslutandet av EU:s interna förfaranden.

(7)       Den 5 juli 2012 översände administrativa kommittén i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 59.1 och 59.2 i konventionen de vid det femtiotredje sammanträdet antagna ändringarna av artikel 6.2a i konventionen och bilaga 9 till denna till FN:s generalsekreterare. Den 10 juli 2012 utfärdade generalsekreteraren depositarienotifikation C.N.358.2012.Treaties, enligt vilken ändringarna träder i kraft den 10 oktober 2013 om ingen fördragsslutande part framfört invändningar senast den 10 juli 2013.

(8)       Unionens ståndpunkt beträffande förslaget till ändring av konventionen bör fastställas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i administrativa kommittén för TIR-konventionen beträffande förslaget till ändring av konventionen ska grunda sig på det utkast till ändring som åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Kommissionen ska när ändringen antagits offentliggöra denna i Europeiska unionens officiella tidning med angivande av dagen för ikraftträdandet.

Utfärdat i Bryssel den

                                                                       På rådets vägnar

                                                                       Ordförande

BILAGA

Ändring av artikel 6:

Artikel 6.2a

Punkt 2a ska ersättas med följande:

”2a. Administrativa kommittén ska bevilja en internationell organisation tillstånd att ta på sig ansvaret för att ett internationellt garantisystem organiseras och fungerar effektivt. Tillståndet ska beviljas förutsatt att organisationen uppfyller de villkor och krav som anges i del III i bilaga 9. Administrativa kommittén får återkalla tillståndet om dessa villkor och krav inte längre är uppfyllda.”

Införande av en ny del (del III) i bilaga 9:

Bilaga 9, ny del (del III)

Följande ska införas som del III:

”Tillstånd för en sådan internationell organisation som avses i artikel 6 i konventionen att ta på sig ansvaret för att ett internationellt garantisystem organiseras och fungerar effektivt och att trycka och distribuera TIR-carneter

Villkor och krav

1. De villkor och krav som ska uppfyllas av en internationell organisation för att denna i enlighet med artikel 6.2a i konventionen ska beviljas tillstånd av administrativa kommittén att ta på sig ansvaret för att ett internationellt garantisystem organiseras och fungerar effektivt och att trycka och distribuera TIR-carneter är följande:

a) Påvisande av god yrkesmässig kompetens och ekonomisk ställning för att ta på sig ansvaret för att ett internationellt garantisystem organiseras och fungerar effektivt och av organisatorisk förmåga att fullgöra åliggandena enligt konventionen, genom årligt framläggande av konsoliderade räkenskaper som vederbörligen granskats av internationellt erkända oberoende revisorer.

b) Frånvaro av allvarliga eller upprepade brott mot tull- och skattelagstiftningen.

2. Den internationella organisationen ska i överensstämmelse med tillståndet

a) via de nationella sammanslutningar som är anslutna till den internationella organisationen tillhandahålla de fördragsslutande parterna i konventionen bestyrkta kopior av det övergripande garantikontraktet och bevis för garantitäckning,

b) tillhandahålla konventionens behöriga organ information om de regler och förfaranden som fastlagts för nationella sammanslutningars utfärdande av TIR-carneter,

c) på årsbasis tillhandahålla konventionens behöriga organ uppgifter om ingivna fordringar, icke avgjorda fordringar, betalade fordringar och fordringar som reglerats utan betalning,

d) tillhandahålla konventionens behöriga organ fullständig information om hur TIR-systemet fungerar, särskilt snabb, välgrundad information om sådana tendenser i fråga om antalet icke slutförda TIR-transiteringar och antalet ingivna fordringar, icke avgjorda fordringar, betalade fordringar och fordringar som reglerats utan betalning som kan ge anledning att hysa farhågor rörande TIR-systemets funktion eller göra det svårt att fortsätta att driva det internationella garantisystemet,

e) tillhandahålla konventionens behöriga organ statistikuppgifter om antalet TIR-carneter som distribuerats till varje fördragsslutande part, uppdelade efter typ av carnet,

f) tillhandahålla verkställande TIR-utskottet uppgifter om den internationella organisationens distributionspris för varje typ av TIR-carnet,

g) vidta alla tänkbara åtgärder för att minska risken för förfalskning av TIR-carneter,

h) vidta lämpliga korrigeringsåtgärder i fall där fel eller brister upptäckts i TIR-carneten och rapportera dessa fall till verkställande TIR-utskottet,

j) medverka till fullo i ärenden där verkställande TIR-utskottet uppmanas att underlätta biläggandet av tvister,

k) se till att verkställande TIR-utskottet omedelbart uppmärksammas på alla problem som har att göra med bedrägeriverksamhet eller andra problem som rör tillämpningen av konventionen,

l) tillsammans med de nationella garanterande sammanslutningar som är anslutna till den internationella organisationen och med tullmyndigheterna förvalta det kontrollsystem för TIR-carneter som föreskrivs i bilaga 10 till konventionen och underrätta de fördragsslutande parterna och konventionens behöriga organ om problem i systemet,

m) tillhandahålla konventionens behöriga organ statistikuppgifter och andra uppgifter om de fördragsslutande parternas resultat vid tillämpningen av det kontrollsystem som föreskrivs i bilaga 10 till konventionen,

n) senast två månader före den dag då tillståndet avses träda i kraft eller förlängas ingå ett skriftligt avtal med sekretariatet för Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (som agerar på uppdrag av administrativa kommittén och på dess vägnar) i vilket den internationella organisationen accepterar de uppgifter som anges i denna punkt.

3. Den internationella organisationen ska inom tre månader efter det att en garanterande sammanslutning har underrättat den om ett betalningskrav meddela den garanterande sammanslutningen hur den ställer sig till kravet.

4. All information som den internationella organisationen får direkt eller indirekt inom ramen för konventionen och som till sin natur är konfidentiell eller som tillhandahållits som konfidentiell information ska omfattas av tystnadsplikt och får inte användas eller behandlas vare sig i kommersiellt syfte eller för något annat syfte än det för vilket den tillhandahållits eller lämnas ut till någon tredje part utan uttryckligt tillstånd från den person eller myndighet som tillhandahållit informationen. Sådan information får dock lämnas ut utan tillstånd till behöriga myndigheter i de fördragsslutande parterna i konventionen om det enligt nationell eller internationell rätt eller i samband med rättsliga förfaranden är tillåtet eller finns en skyldighet att göra detta. De gällande bestämmelserna om uppgiftsskydd ska beaktas till fullo vid utlämnande och vidarebefordran av information.

5. Administrativa kommittén ska ha rätt att återkalla det tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 6.2a i konventionen om villkoren och kraven ovan inte uppfylls. Om administrativa kommittén fattar beslut om att återkalla tillståndet, ska beslutet få verkan tidigast sex månader efter dagen för återkallandet.

6. Tillståndet för en internationell organisation enligt reglerna ovan ska inte påverka organisationens åtaganden och betalningsansvar enligt konventionen.”

[1]               EGT L 252, 14.9.1978, s. 1.

[2]               EGT L 31, 2.2.1983, s. 13.

[3]               EUT L 165, 26.6.2009, s. 1.