Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52016AP0144.pdf

21.2.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 66/64


P8_TA(2016)0144

Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen ***II

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 april 2016 om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) (10579/1/2015 – C8-0416/2015 – 2013/0015(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

(2018/C 066/12)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10579/1/2015 – C8-0416/2015),

med beaktande av de motiverande yttranden från det litauiska parlamentet och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 11 juli 2013 (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2013 (2),

med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet (3), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0030),

med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av artikel 76 i arbetsordningen,

med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och turism (A8-0071/2016).

1.

Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2.

Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.

Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

4.

Europaparlamentet föreslår att hänvisning till akten görs med ”direktivet Bilbao Barandica-Matīss om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning)” (4).

5.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

6.

Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs, tillsammans med kommissionens uttalande om detta, i Europeiska unionens officiella tidning.

7.

Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


(1)  EUT C 327, 12.11.2013, s. 122.

(2)  EUT C 356, 5.12.2013, s. 92.

(3)  Antagna texter 26.2.2014, P7_TA(2014)0149.

(4)  Izaskun Bilbao Barandica och Anrijs Matīss ledde förhandlingarna om akten på Europaparlamentets respektive rådets vägnar.


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Uttalande av kommissionen om förklarande dokument

Kommissionen erinrar om att Europaparlamentet, rådet och kommissionen i sin gemensamma politiska förklaring av den 27 oktober 2011 om förklarande dokument framhöll att den information som medlemsstaterna förser kommissionen med när det gäller införlivande av direktiv i nationell lagstiftning måste vara tydlig och precis för att underlätta för kommissionen att fullgöra sina uppgifter i fråga om att se över tillämpningen av unionslagstiftningen. I det aktuella fallet skulle förklarande dokument ha kunnat vara användbara i detta syfte. Kommissionen beklagar att den slutliga texten inte innehåller bestämmelser om detta.