Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

52017PC0273.pdf
EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 23.5.2017

COM(2017) 273 final

2017/0110(NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) och vid plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) avseende antagandet av standarder med tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart och om ändringar av övergångsbestämmelserna för dessa fartyg

MOTIVERING

1.BAKGRUND TILL FÖRSLAGET

Detta förslag avser antagandet av ett rådsbeslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget om fastställandet av unionens ståndpunkt vid mötet i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) den 6 juli 2017 avseende en europeisk standard för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart och vid mötet inom plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) den 31 maj 2017 om antagandet av ändringar av övergångsbestämmelserna för dessa fartyg.

Beslutet – om fastställandet av unionens ståndpunkt – krävs för att säkerställa att EU:s intressen vederbörligen beaktas i de internationella instanserna när bestämmelser antas rörande fastställandet av tekniska standarder för fartyg i inlandssjöfart. Dessa standarder är införlivade i unionsrätten, i synnerhet genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG som innehåller en direkt hänvisning till dessa standarder.

1.1.CCNR och Cesni

CCNR är en internationell organisation med lagstiftningsbefogenheter för transporter på den inre vattenvägen Rhen. Fyra medlemsstater (Belgien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna) samt Schweiz är parter i CCNR.

2015 godkände CCNR inrättandet och driften av Cesni. Kommitténs uppdrag omfattar antagandet av tekniska standarder på olika områden, särskilt när det gäller fartyg, informationsteknik och besättning, enhetlig tolkning av dessa standarder och tillhörande förfaranden samt överläggningar om navigationssäkerhet, miljöskydd eller andra områden som har med sjöfart att göra.

Cesni består av experter som företräder CCNR:s medlemsstater och av EU, och de har rösträtt på grundval av en röst per medlemsstat.

EU är inte part i CCNR eller Cesni. Däremot får EU delta i Cesnis arbete, tillsammans med internationella organisationer vars uppdrag omfattar de områden som berörs av Cesni, men utan rösträtt.

Cesni antar standarder med enhällighet bland de närvarande CCNR- och EU-medlemsstaterna. I avsaknad av enhällighet om huruvida man ska ta upp antagandet av standarder på dagordningen beslutar Cesni med två tredjedels majoritet av rösterna från de närvarande medlemmarna. I ett andra steg antar Cesni standarder med enhällighet bland de närvarande CCNR- och EU-medlemsstaternas röster. När standarder väl beslutats får de ett unikt referensnummer och offentliggörs.

CCNR har byggt upp betydande erfarenhet när det gäller fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Inom ramen för CCNR, och med deltagande av samtliga EU-medlemsstater, besitter Cesni därför nödvändig expertis och geografisk representativitet för att utarbeta standarder som är gemensamma för hela nätet av inre vattenvägar i EU.

1.2.Den europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart

För att säkerställa överensstämmelse mellan två befintliga regelverk som innehåller tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (Rhen och EU) krävs det att samma standarder föreskrivs. Både unionsrätten och CCNR-förordningen kommer att hänvisa till standarder som utfärdats av Cesni; till ES-TRIN 2017/01 från och med den 7 oktober 2018 (tidsfristen för införlivandet av direktiv (EU) 2016/1629 och tillämpningsdatum för ES-TRIN 2017/01).

Unionsrätten och regelverket för Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) för fartyg i inlandssjöfart kommer att vara helt samordnade från och med den 8 oktober 2018.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

För att säkerställa en gradvis anpassning av den befintliga flottan till de nya tekniska kraven införlivades övergångsbestämmelser i bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen (RVIR). Övergångsperioden kan variera mycket (från några år till flera decennier).

Inom ramen för det så kallade moratoriet av den 12 juni 2014 förlängde CCNR perioden med tre år, till och med den 30 november 2017, för följande åtta övergångsbestämmelser:

·Installation och mätning av utluftningsrör och anslutningar till bränsletankarna

·Högsta tillåtna bullernivå för stillastående fartyg, högsta tillåtna ljudtrycksnivå i maskinrummet, ljudtrycksnivå som åstadkoms av fartyget vid styrplatsen samt buller och vibrationer i bebodda utrymmen

·Tillämpning av Europastandarden på arbetsbåtar

·Tillverkarens skylt, säkerhetsanordningar och omborddokumentation för kranar

·Utrymningsvägar på passagerarfartyg som inte går via kabysserna

·Krav beträffande passagerarfartygs framdrivningssystem

·Krav beträffande larmsystem som ska varna passagerarfartygens befäl och besättning

·Krav beträffande elektriska installationer

CCNR:s avsikt var att utnyttja dessa tre år för att komma fram till permanenta lösningar för att ge aktörer tillräcklig tid för att inrätta dem.

Det bör noteras att de nuvarande övergångsbestämmelserna i RVIR upphör att gälla den 30 november 2017, elva månader före den 7 oktober 2018 (tillämpningsdatum för ES-TRIN i både direktiv 2016/1629 och CCNR:s regelverk).

Dessa övergångsbestämmelser återfinns också i ES-TRIN-standarden 2015/1 (som direktiv (EU) 2016/1629 hänvisar till). Den nya ES-TRIN-standarden (2017/1) kommer att innehålla bestämmelser som, i tillämpliga fall, täcker alla de övergångsförfaranden som omfattas av moratoriet. ES-TRIN 2017/1 innehåller permanenta lösningar för två av dessa övergångsbestämmelser (installation och mätning av utluftningsrör och anslutningar till bränsletankarna samt tillverkarens skylt, säkerhetsanordningar och omborddokumentation för kranar), och för resterande sex bestämmelser kommer ES-TRIN 2017/1 att ytterligare förlänga tillämpningsperioden för övergångsbestämmelserna (fram till ES-TRIN 2019).

För att överbrygga perioden mellan utgången av tidsfristen för moratoriet och tillämpningsdatumet för ES-TRIN-standarden 2017/1 måste moratoriet i RVIR delvis förlängas, åtminstone till och med den 6 oktober 2017 (datum då ES-TRIN 2017/1 förväntas börja gälla).

CCNR ämnar föreslå en ändring i RVIR vad gäller dessa övergångsbestämmelser som upphör att gälla den 30 november 2017.

CCNR:s medlemsstater, inbegripet fyra EU-medlemsstater, kommer att uppmanas att i maj 2017 – vid CCNR:s nästa plenarsammanträde – godkänna förlängningen av dessa övergångsbestämmelser.

ES-TRIN

Cesni färdigställde den första versionen av ES-TRIN (ES-TRIN 2015) vid sitt sammanträde den 28 september 2015, och den antogs formellt vid Cesnis plenarsammanträde den 26 november 2015.

Rådets beslut (EU) 2015/21761 inrättade den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar inom Cesni och vid CCNR:s plenarsession för antagandet av ES-TRIN 2015.

I denna standard fastställs de enhetliga tekniska krav som krävs för att garantera säkerheten för fartyg i inlandssjöfart. Den innehåller bestämmelser om varvsindustrin, inredning och utrustning för fartyg i inlandssjöfart, särskilda bestämmelser för vissa kategorier av fartyg som passagerarfartyg, skjutbogserade konvojer och containerfartyg, bestämmelser om identifiering av fartyg, förlagor till intyg och register, övergångsbestämmelser samt anvisningar för tillämpningen av den tekniska standarden.

ES-TRIN uppdateras regelbundet utifrån vad Cesnis arbetsgrupper kommer fram till.

En regelbunden uppdatering av ES-TRIN krävs för att

·upprätthålla den höga säkerhetsnivån inom inlandssjöfarten,

·följa den tekniska utvecklingen (t.ex. vad gäller styrhytt och navigeringsutrustning), och

·säkerställa överensstämmelse med EU:s rättsliga ram (t.ex. förordningen om mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg).

Under 2016 tog Cesnis experter fram standarden ES-TRIN 2017/1.

ES-TRIN 2017/1 innehåller flera ändringar, i synnerhet när det gäller följande områden:

·Höjbar styrhytt

·Uppdatering av hänvisningen till olika internationella standarder

·Utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorerna

·Elektrisk utrustning och elektriska installationer

·Brandskyddssystem

·Tillverkarens skylt för kranar

·Uppdatering av bestämmelserna om navigerings- och informationsutrustning

·Justeringar av övergångsbestämmelserna för typgodkänd utrustning

Vid sitt möte den 23 mars 2017 beslutade Cesni enhälligt att förlägga antagandet av den uppdaterade versionen av ES-TRIN (ES-TRIN 2017/1) till sammanträdet den 6 juli 2017. Innan detta sammanträde i juli kommer troligen endast formella och mindre ändringar att göras i utkastet till ES-TRIN. Standarderna kommer att offentliggöras via en särskild webbplats (cesni.eu).

2.RELEVANT EU-LAGSTIFTNING OCH EU-BEFOGENHET

Direktiv 2006/87/EG säkerställer att unionscertifikat för inlandssjöfart utfärdas för fartyg som uppfyller de tekniska föreskrifterna för fartyg i inlandssjöfart i bilaga II till det direktivet, för vilka det har fastställts att de är likvärdiga med de tekniska föreskrifter som fastställts med tillämpning av den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen.

Certifikat som utfärdats enligt artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen och unionscertifikat för inlandssjöfart anses likvärdiga med avseende på de tekniska kraven för fartyg, särskilt eftersom de tekniska kraven inom EU:s rättsliga ram huvudsakligen grundas på de tekniska kraven i bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen.

I artikel 20 i direktiv 2006/87/EG föreskrivs att de ändringar som behövs för att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen och till utvecklingar på detta område som följer av arbetet i andra internationella organisationer, särskilt CCNR, ska säkerställa att certifikat som utfärdas på grundval av respektive rättsliga ramar förblir likvärdiga i syfte att garantera en likvärdig säkerhetsnivå.

Därför kan all utveckling som härrör från ändringar av de tekniska kraven inom ramen för CCNR, och därmed även övergångsförfarandena däri, påverka direktiv 2006/87/EG.

Den 16 september 2016 offentliggjordes direktiv (EU) 2016/1629.

De medlemsstater som detta direktiv riktas till måste senast den 7 oktober 2018 ha antagit alla åtgärder som är nödvändiga för att efterleva det.

Bilaga II till direktivet innehåller de tekniska kraven för farkoster. Bilagan hänvisar till ES-TRIN-standarden 2015/1. I artikel 31.1 i direktivet anges dessutom att kommissionen ska anta delegerade akter (...) för att anpassa bilaga II för att, utan onödigt dröjsmål, uppdatera hänvisningen till den senaste versionen av ES-TRIN-standarden och fastställa dess tillämpningsdag.

Enligt vad som anges ovan ansvarar Cesni, som agerar under CCNR:s överinseende och är öppen för experter från samtliga medlemsstater, för att utarbeta de tekniska standarder för inlandssjöfarten som unionen bör hänvisa till.

I skäl 21 i direktiv 2016/1629 anges att Cesni har inrättats för att främja harmonisering av tekniska standarder som tillämpas inom inlandssjöfarten i hela Europa. Direktivet erinrar också om att hänvisningen till den tillämpliga europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (ES-TRIN-standarden) i detta direktiv bör hållas aktuell för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och god effektivitet för inlandssjöfarten, för att upprätthålla likvärdigheten för certifikaten för inlandssjöfart och med hänsyn till vetenskapliga och tekniska framsteg och övrig utveckling inom sektorn.

3.RESULTAT AV SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER

Uppdateringen av den tekniska standarden ES-TRIN har varit föremål för intensiva förberedelser bland Cesnis experter. En lång rad experter från den offentliga och den privata sektorn har konsulterats. Följande tekniska möten har hållits under utarbetandet av standarden hos Cesni:

·Arbetsmöten (23–24.2.2016, 14–15.6.2016, 30–31.8.2016, 29–30.11.2016, 21–22.2.2017).

·Kommittémöte (23.3.2017).

Dessa möten gjorde det möjligt att nå en överenskommelse på expertnivå om de tekniska kraven för fartyg i inlandssjöfart.

4.BEHOVET AV ETT BESLUT ENLIGT ARTIKEL 218.9 I EUF-FÖRDRAGET

I artikel 218.9 i EUF-fördraget fastställs att ”rådet ... på förslag av kommissionen ... [ska] anta ett beslut ... om fastställande av vilka ståndpunkter som på unionens vägnar ska intas i ett organ som inrättas genom ett avtal, om detta organ ska anta akter med rättslig verkan, med undantag av sådana akter som kompletterar eller ändrar avtalets institutionella ram”.

Vad gäller tillämpligheten för artikel 218.9 i EUF-fördraget ska det förfarande som anges där följas när de villkor som fastställs där är uppfyllda. Villkoren är följande: a) Det berörda området omfattas av unionens befogenhet. b) Unionens ståndpunkt uttrycks i ett organ som inrättats genom ett internationellt avtal. c) Organet ska anta akter med rättslig verkan. Rättspraxis klargör att unionens medlemskap i det berörda organet inte är en förutsättning för att artikel 218.9 i EUF-fördraget ska gälla.

I förevarande fall är det uppenbart att de tekniska kraven för fartyg i inlandssjöfart inte endast faller inom unionens befogenhet, utan också att unionen har utövat sin befogenhet genom direktiv 2006/87/EG och direktiv (EU) 2016/1629, och att tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart till största delen regleras av unionens gemensamma bestämmelser.

Både Cesni och CCNR uppfyller det andra kriteriet eftersom de är organ som inrättats genom ett internationellt avtal.

Även om de bestämmelser som har antagits av Cesni inte är bindande i sig är det uppenbart att de kommer att bli bindande för CCNR-medlemmar så snart CCNR ändrar sina rättsliga ramar (bestämmelser om inspektion av fartyg på Rhen) så att de hänvisar till den standard som antagits av Cesni och gör denna standard bindande inom ramen för tillämpningen av den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen. Sådana bestämmelsers bindande karaktär för CCNR-medlemmar har fastställts i Mannheimkonventionen av den 17 oktober 18682.

Det framgår dessutom av domstolens rättspraxis att en icke-bindande akt från en internationell organisation kan betraktas som en ”akt med rättslig verkan” vid tillämpningen av artikel 218.9 i EUF-fördraget, om rättsakten påtagligt kan påverka innehållet i unionsrätten. Såsom förklarats ovan måste den ram som är tillämplig enligt den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen beaktas vid eventuella ändringar av direktiv (EU) 2006/87.

De tekniska standarder som antagits av Cesni återfinns i bilaga II till direktiv 2016/1629 och måste uppdateras genom delegerade akter.

Rådet måste därför anta ett beslut enligt artikel 218.9 i EUF-fördraget för att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar, först inom Cesni för antagandet av standarder med tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och sedan inom CCNR för ändringen av bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen vad gäller övergångsförfarandena.

2017/0110 (NLE)

Förslag till

RÅDETS BESLUT

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) och vid plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) avseende antagandet av standarder med tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart och om ändringar av övergångsbestämmelserna för dessa fartyg

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)Unionens åtgärder på inlandssjöfartens område bör syfta till att säkerställa enhetlighet vid utarbetandet av de tekniska krav som ska tillämpas inom unionen vad gäller fartyg i inlandssjöfart med tillstånd att färdas på unionens inre vattenvägar.

(2)CCNR:s plenarsession förväntas vid sitt möte den 31 maj 2017 förlänga de relevanta övergångsbestämmelserna till och med den 6 oktober 2018.

(3)Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) inrättades den 3 juni 2015 inom ramen för Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) i syfte att utarbeta tekniska standarder för inlandssjöfart på olika områden, särskilt när det gäller fartyg, informationsteknik och besättning.

(4)Cesni förväntas anta en standard med tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart vid sitt möte den 6 juli 2017.

(5)Åtta särskilda tekniska krav, som anges i bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen (RVIR) inom ramen för CCNR:s regelverk, omfattas för närvarande av övergångsbestämmelserna i RVIR. Tillämpningsperioden för övergångsbestämmelserna i RVIR har förlängts efter ett moratorium. Denna förlängning löper ut den 30 november 2017. Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG säkerställer att unionscertifikat för inlandssjöfart utfärdas för fartyg som uppfyller de tekniska föreskrifterna för fartyg i inlandssjöfart i bilaga II till det direktivet, för vilka det har fastställts att de är likvärdiga med de tekniska föreskrifter som fastställts med tillämpning av den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen. Dessa övergångsförfaranden är dessutom en del av ES-TRIN-standarden 2015/1, som enligt bilaga II till direktiv (EU) 2016/1629 ska tillämpas.

(6)För att säkerställa kontinuitet mellan gällande regler och de krav som anges i ES-TRIN-standarden 2017/1 föreslås det att tillämpningen av de övergångsbestämmelser i RVIR som omfattas av moratoriet förlängs till och med den 6 oktober 2018.

(7)I standarden som ska antas av Cesni fastställs de enhetliga tekniska krav som krävs för att garantera säkerheten för fartyg i inlandssjöfart. Den innehåller bestämmelser om varvsindustrin, inredning och utrustning för fartyg i inlandssjöfart, särskilda bestämmelser för vissa kategorier av fartyg som passagerarfartyg, skjutbogserade konvojer och containerfartyg, bestämmelser om utrustning för automatiska identifieringssystem, bestämmelser om identifiering av fartyg, förlagor till intyg och register, övergångsbestämmelser samt anvisningar för tillämpningen av den tekniska standarden.

(8)I bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/16293, som upphäver Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG4 med verkan från och med den 7 oktober 2018, anges det uttryckligen att de tekniska kraven för farkoster är de som anges i ES-TRIN-standarden 2015/1. Kommissionen har befogenhet att uppdatera hänvisningen till den senaste versionen av ES-TRIN-standarden och fastställa dess tillämpningsdag.

(9)Följaktligen kommer den standard med tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart som ska antas i Cesni att påverka direktiv (EU) 2016/1629.

(10)Unionen är varken medlem i CCNR eller i Cesni. Rådet måste därför bemyndiga medlemsstaterna att uttrycka unionens ståndpunkt när det gäller antagandet av standarden med tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart och övergångsbestämmelserna för dessa fartyg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid mötet inom plenarsessionen i Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen (CCNR) den 31 maj 2017 ska vara att samtycka till att åtminstone till och med den 6 oktober 2018 förlänga moratoriet avseende övergångsbestämmelserna för följande åtta tekniska krav:

(a)Installation och mätning av utluftningsrör och anslutningar till bränsletankarna.

(b)Högsta tillåtna bullernivå för stillastående fartyg, högsta tillåtna ljudtrycksnivå i maskinrummet, ljudtrycksnivå som åstadkoms av fartyget vid styrplatsen samt buller och vibrationer i bebodda utrymmen.

(c)Tillämpning av Europastandarden på arbetsbåtar.

(d)Tillverkarens skylt, säkerhetsanordningar och omborddokumentation för kranar.

(e)Utrymningsvägar på passagerarfartyg som inte går via kabysserna.

(f)Krav beträffande passagerarfartygs framdrivningssystem.

(g)Krav beträffande larmsystem som ska varna passagerarfartygens befäl och besättning.

(h)Krav beträffande elektriska installationer.

2.Den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid mötet i Europeiska kommittén för utarbetande av standarder för inlandssjöfarten (Cesni) den 6 juli 2017 ska vara att samtycka till antagandet av den europeiska standarden för fastställande av tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (ES-TRIN-standarden) 2017/1.

Artikel 2

1.Unionens ståndpunkt enligt artikel 1.1 ska uttryckas av medlemsstaterna vilka ska agera samfälligt i unionens intresse.

2.Unionens ståndpunkt enligt artikel 1.2 ska uttryckas av de medlemsstater som är medlemmar i CCNR, vilka ska agera samfälligt i unionens intresse.

Artikel 3

Smärre ändringar av den ståndpunkt som anges i artikel 1 kan överenskommas utan något ytterligare beslut av rådet.

Artikel 4

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

   På rådets vägnar

   Ordförande

(1)EUT L 307, 25.11.2015, s.25
(2)Den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen av den 17 oktober 1868, senast ändrad den 20 november 1963.
(3)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 av den 14 september 2016 om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, om ändring av direktiv 2009/100/EG och om upphävande av direktiv 2006/87/EG (EUT L 252, 16.9.2016, s. 118).
(4)Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (EUT L 389, 30.12.2006, s. 1).