Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

E2013X0627(01).pdf

27.6.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 182/13


Offentliggörande av Norges Samferdselsdepartements kungörelse om direkttilldelning av avtal om allmän trafik i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och (EEG) nr 1107/70

2013/C 182/15

1.

Behörig myndighets namn och adress:

Samferdselsdepartementet

Avdelningen for jernbane og jernbanetransport

Postboks 8010 Dep

0030 Oslo

NORWAY

2.

Planerad tilldelningsmetod:

Direkttilldelning.

3.

Tjänster och geografiska områden som kan omfattas av avtalet:

Företrädesrätt för Flytoget AS för inhemska järnvägspassagerartjänster mellan Oslo Lufthavn Gardermoen och Asker.

4.

Löptid för avtalet om allmän trafik:

Femton år, fr.o.m. den 1 februari 2013 t.o.m. den 31 januari 2028.

5.

Beskrivning av den ekonomiska ersättningens parametrar:

Ingen ekonomisk ersättning lämnas. Företrädesrätt för Flytoget AS att tillhandahålla nämnda järnvägstjänst mellan Oslo Lufthavn Gardermoen och Asker i enlighet med de tidsintervaller som finns fastställda i avtalet.

6.

Kvalitetsmål, exempelvis punktlighet och tillförlitlighet, samt tillämpliga bonusar och malusar:

 

Flytoget AS ska stanna vid följande stationer minst tre – 3 – gånger i timmen: Asker, Sandvika, Lysaker, Skøyen, Nationaltheatret och Lillestrøm, samt stanna minst sex – 6 – gånger i timmen vid följande stationer: Oslo S och Oslo Lufthavn Gardermoen.

 

Hålltiderna i tidtabellen ska fördelas jämnt over timmen, med fasta hålltider vid varje station.

 

Driftstiderna ska minst motsvara flygplatsens öppethållande, dvs. 06:30–24:00.

 

Flytoget AS tilldelas ensamrätt att fastställa biljettpriserna.

7.

Villkor rörande nödvändiga tillgångar:

Inga.