Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31976D0894.pdf

31976D0894

76/894/EEG: Rådets beslut av den 23 november 1976 om inrättande av en Ständig kommitté för växtskyddEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 09/12/1976 s. 0025 - 0025

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0205

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 16 s. 0178

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0205

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0083

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0083RÅDETS BESLUT av den 23 november 1976 om inrättande av en Ständig kommitté för växtskydd (76/894/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av det förslag till beslut som lagts fram av kommissionen, och

med beaktande av följande:

För att genomförandet av de bestämmelser som har antagits av rådet med avseende på växtskydd skall underlättas fastställs det i de bestämmelserna ett förfarande, som upprättar ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen. För att ett sådant samarbete skall kunna åstadkommas är det nödvändigt att inrätta en kommitté som utövar de funktioner som den tilldelas i dessa bestämmelser.

Det är önskvärt att ett sådant samarbete sträcker sig över alla områden som fastställs i dessa bestämmelser. Kommittén bör därför bemyndigas att behandla alla ärenden inom dessa områden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En Ständig kommitté för växtskydd, nedan kallad "kommittén", skall inrättas. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 2

Kommittén skall utöva de funktioner som den tilldelas i de bestämmelser som antas av rådet med avseende på växtskydd, under de omständigheter och i enlighet med de villkor som fastställs i dessa.

Den skall vidare kunna undersöka alla de ärenden som faller inom ramen för de bestämmelserna och som ordföranden lägger fram, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 3

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1976.

På rådets vägnar

A. P. L. M. M. van der STEE

Ordförande