Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 76/895/EEG av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsakerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 340 , 09/12/1976 s. 0026 - 0031

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0206

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 16 s. 0179

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 7 s. 0206

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0084

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 11 s. 0084RÅDETS DIREKTIV av den 23 november 1976 om fastställande av gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker (76/895/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 43 och 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Odling av olika grödor spelar en viktig roll i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Avkastningen från denna odling påverkas ständigt av skadliga organismer från djur- eller växtriket och även av virus.

Det är absolut nödvändigt att skydda växterna mot dessa organismer och då inte bara för att hindra att avkastningen sjunker, utan också för att öka produktiviteten inom jordbruket.

Användningen av kemiska bekämpningsmedel är en av de viktigaste metoderna när man vill skydda såväl växter som varor som framställs av växter från verkningarna av dessa skadliga organismer.

Dessa bekämpningsmedel är dock inte enbart gynnsamma för växtproduktionen, eftersom de i allmänhet är giftiga substanser eller preparat med farliga biverkningar.

Ett stort antal av dessa bekämpningsmedel och deras omvandlings- och nedbrytningsprodukter kan vara skadliga för konsumenter av vegetabiliska produkter.

Dessa bekämpningsmedel bör inte användas när de kan utgöra ett hot mot människors och djurs hälsa.

Medlemsstaterna använder olika metoder för att undvika detta hot, och några av staterna har fastställt olika övre gränsvärden för resthalter av vissa bekämpningsmedel i eller på behandlade vegetabilier och vegetabiliska produkter som måste iakttas i handeln med dessa varor.

De skillnader som finns mellan medlemsstaterna i fråga om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester kan bidra till att skapa handelshinder och på så sätt hindra varornas fria rörlighet inom gemenskapen, och därför bör vissa gränsvärden bestämmas som medlemsstaterna kan tillämpa.

Dessa gränsvärden måste fastställas med vederbörlig hänsyn till såväl växtodlingens krav som till behovet att skydda människors och djurs hälsa.

Gränsvärden bör inledningsvis bestämmas för vissa bekämpningsmedelsrester i och på frukt och grönsaker, och eftersom frukt och grönsaker i allmänhet är avsedda som människoföda och ibland som djurfoder, måste dessa gränsvärden ligga på lägsta möjliga nivå.

Den fria rörligheten inom hela gemenskapen bör säkerställas för varor som innehåller resthalter av vissa bekämpningsmedel som är mindre än eller lika med gränsvärdena enligt bilaga 2, men medlemsstaterna bör samtidigt ha rätt att utan diskriminering och i de fall de anser detta motiverat tillåta handel på sina egna territorier med varor som har högre halter än de nämnda gränsvärdena, antingen genom att fastställa eller låta bli att fastställa gränsvärden för dessa varor.

Bestämmelserna i detta direktiv behöver inte tillämpas för frukt och grönsaker som skall exporteras till länder utanför gemenskapen.

Gränsvärdena i bilaga 2 kan emellertid oväntat visa sig hälsofarliga för människor eller djur, och medlemsstaterna bör därför i sådana fall ha rätt att tillfälligt sänka dessa gränsvärden.

Det är i sådana fall lämpligt att inom ramen för Ständiga kommittén för växtskydd upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

När medlemsstaterna fastställer gränsvärden för varor som börjar omsättas på deras territorium bör de övervaka detta genom offentlig kontroll, som minst består av stickprover.

I sådana fall bör den offentliga kontrollen utföras med sådana metoder för provtagning och analys som är vedertagna inom gemenskapen.

Att bestämma metoder för provtagning och analys är en åtgärd av teknisk och vetenskaplig natur. För att förenkla införandet av bestämmelser om dessa prover och analyser bör metoderna fastställas genom ett förfarande som inom Ständiga kommittén för växtskydd säkerställer ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Ändringar av bilagorna bör med hänsyn till deras i grunden tekniska natur genomföras på ett förenklat sätt som påskyndar förfarandet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv rör varor som är avsedda som livsmedel eller, i undantagsfall, som djurfoder och som är upptagna i den gemensamma tulltaxan under de rubriker som anges i bilaga 1, och i eller på vilka sådana bekämpningsmedelsrester kan förekomma som anges i bilaga 2.

Artikel 2

1. I detta direktiv avses med bekämpningsmedelsrester såväl de spår av bekämpningsmedel som var och en av de giftiga, nedbrutna eller ombildade, restprodukter som anges i bilaga 2 och som kan finnas kvar i eller på de varor som avses i artikel 1.

2. I detta direktiv avses med börja omsätta varje överlämnande, oavsett om detta sker mot betalning eller inte, av de varor som avses i artikel 1, sedan de skördats.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna får inte förbjuda eller hindra att de varor som avses i artikel 1 börjar omsättas på deras territorium på grund av att de innehåller rester av bekämpningsmedel, om mängden av dessa rester inte överskrider gränsvärdena i bilaga 2.

2. Medlemsstaterna får, när de anser det motiverat, godkänna att sådana varor som avses i artikel 1 och som innehåller bekämpningsmedelsrester som överskrider de tillåtna gränsvärdena enligt bilaga 2 släpps ut i handeln på deras eget territorium.

3. Medlemsstaterna skall underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillämpning av punkt 1 och 2.

Artikel 4

1. Om en medlemsstat anser att det gränsvärde som fastställs i bilaga 2 utgör en hälsorisk för människor och för djur som inte räknas till skadliga organismer, får denna medlemsstat tillfälligt sänka gränsvärdet inom sitt eget territorium. Övriga medlemsstater och kommissionen skall omedelbart underrättas om de vidtagna åtgärderna och om anledningen till dessa.

2. Beslut om ändring av gränsvärdena i bilaga 2 skall fattas enligt förfarandet i artikel 8. Tills rådet eller kommissionen beslutar enligt ovannämnda förfarande, får medlemsstaten upprätthålla de åtgärder den har genomfört.

Artikel 5

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4 skall rådet på kommissionens förslag anta ändringar i bilagorna. Vid sådana ändringar skall hänsyn tas till tekniska och vetenskapliga framsteg såväl som till de krav som gäller hälsa och jordbruk.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genom stickprov säkerställa att gränsvärdena enligt detta direktiv respekteras.

2. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att när de varor som avses i artikel 1 kontrolleras på det sätt som avses i punkt 1, provtagning och kvalitativ och kvantitativ analys i syfte att upptäcka och fastställa mängden av bekämpningsmedelsrester utförs enligt de förfaranden och metoder som skall fastställas enligt artikel 7.

Artikel 7

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för växtskydd, som bildats genom beslut 76/894/EEG(3) (i det följande kallad "kommittén"), antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv besluta att de föreslagna åtgärderna omedelbart skall antas och verkställas om förslaget är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen omedelbart föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna omedelbart skall antas och verkställas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 8

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas, skall ordföranden utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Inom kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom två dagar. Kommittén skall fatta sitt beslut med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall själv besluta att de föreslagna åtgärderna omedelbart skall antas och verkställas om förslaget är förenligt med kommitténs yttrande. Om förslaget inte har tillstyrkts av kommittén eller om inget yttrande avges, skall kommissionen omedelbart föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom 15 dagar från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna omedelbart skall antas och verkställas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 9

Detta direktiv skall inte gälla sådana varor som avses i artikel 1, om det på minst ett vedertaget sätt kan styrkas att varorna är avsedda för export till tredje land.

Artikel 10

Detta direktiv skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens bestämmelser om gemensamma kvalitetsnormer för frukt och grönsaker.

Artikel 11

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom två år från dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 november 1976.

På rådets vägnar

A. P. L. M. M. van der STEE

Ordförande

(1) EGT nr C 97, 28.7.1969, s. 35.

(2) EGT nr C 40, 25.3.1969, s. 4.

(3) EGT nr L 340, 9.12.76, s. 25.

BILAGA 1

Lista över de varor som avses i artikel 1

>Plats för tabell>

BILAGA 2

Lista över bekämpningsmedelsrester och gränsvärden

>Plats för tabell>