Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31978D0436.pdf

31978D0436

78/436/EEG: Kommissionens beslut av den 21 april 1978 om upprättande av en vetenskaplig kommitté för bekämpningsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 124 , 12/05/1978 s. 0016 - 0017

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0134

"Grekisk specialutgåva

" Område 15 Volym 1 s. 0167

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 8 s. 0134

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0028

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 14 s. 0028KOMMISSIONENS BESLUT av den 21 april 1978 om upprättande av en vetenskaplig kommitté för bekämpningsmedel (78/436/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

När gemensamma regler för typgodkännande och användning av bekämpningsmedel samt för rester av dessa i och på livsmedel och foder skall utarbetas och ändras måste vetenskapliga och tekniska frågor behandlas som gäller växtskydd och skyddet av människors och djurs hälsa och av miljön.

För att finna lösningar på sådana frågor krävs medverkan av högt kvalificerade vetenskapsmän inom de berörda områdena.

Kontakten med grupper av sådana vetenskapsmän måste underlättas genom att en kommitté med rådgivande uppgifter upprättas och knyts till kommissionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En vetenskaplig kommitté för bekämpningsmedel, nedan kallad kommittén, upprättas härmed, och skall knytas till kommissionen.

Artikel 2

1. Kommittén kan rådfrågas av kommissionen i vetenskapliga och tekniska frågor som gäller användning och utsläppande på marknaden av bekämpningsmedel samt rester av sådana.

Kommittén kan särskilt rådfrågas för att bedöma bekämpningsmedels verkan och deras säkerhet med avseende på växter, människor, djur och miljö.

2. Kommittén kan uppmärksamma kommissionen på alla frågor av detta slag.

Artikel 3

Kommittén skall bestå av högst 15 ledamöter.

Artikel 4

Ledamöterna i kommittén skall utses av kommissionen bland högt kvalificerade vetenskapsmän med kompetens inom de områden som avses i artikel 2.

Artikel 5

Kommittén skall bland sina ledamöter utse en ordförande och två vice ordförande. Valet skall ske med enkel majoritet av ledamöterna.

Artikel 6

1. Ordföranden, vice ordförandena och ledamöterna i kommittén skall förordnas på tre år. De skall kunna omväljas. Kommitténs ordförande och vice ordförande får dock inte omväljas omedelbart efter det att de varit förordnade för två på varandra följande treårsperioder. Ingen ersättning skall ges för uppdragen.

Efter utgången av treårsperioden skall ordföranden, vice ordförandena och ledamöterna i kommittén fortsätta att fullgöra sina uppdrag till dess att de ersatts eller fått förnyat förordnande.

2. Om ordföranden, en vice ordförande eller en ledamot av kommittén finner att han inte kan fullgöra sin uppgift eller om han frivilligt frånträder sitt uppdrag, skall ersättare utses för återstoden av förordnandet enligt förfarandet i artikel 4 eller 5 beroende på omständigheterna.

Artikel 7

1. Kommittén kan bilda arbetsgrupper bestående av ledamöterna i kommittén.

2. Arbetsgruppernas uppgift skall vara att lämna rapporter till kommittén om frågor som denna har hänskjutit till dem.

Artikel 8

1. Kommittén och arbetsgrupperna skall sammanträda efter kallelse av en företrädare för kommissionen.

2. Kommissionens företrädare och andra berörda tjänstemän vid kommissionen skall delta i sammanträdena i kommittén och i dess arbetsgrupper.

3. Kommissionens företrädare får inbjuda personer med särskild sakkunskap i de frågor som är under behandling att delta i sammanträdena.

4. Kommissionen skall tillhandahålla sekreterartjänster för kommittén och dess arbetsgrupper.

Artikel 9

1. Kommittén skall behandla de frågor beträffande vilka kommissionens företrädare har begärt yttrande.

När kommissionens företrädare begär yttrande från kommittén, kan han fastställa en tidsfrist inom vilken yttrandet skall avges.

2. Om enhällighet uppnås inom kommittén om det yttrande som skall avges, skall kommittén lämna ett gemensamt yttrande.

Om enhällighet inte uppnås, skall de olika ståndpunkter som tagits under behandlingen redovisas i en rapport som skall upprättas på kommissionens företrädares ansvar.

Artikel 10

Utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i fördragets artikel 214 skall ledamöterna i kommittén vara förpliktade att inte yppa information som de fått kännedom om under kommitténs arbete, om kommissionens företrädare har underrättat dem om att det yttrande som begärts gäller en fråga av konfidentiell natur.

I sådana fall får endast kommitténs ledamöter och kommissionens företrädare närvara vid sammanträdena.

Utfärdat i Bryssel den 21 april 1978.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande