Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31979L0117.pdf

31979L0117

Rådets direktiv 79/117/EEG av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och användsEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 033 , 08/02/1979 s. 0036 - 0040

Finsk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0168

"Grekisk specialutgåva

" Område 03 Volym 24 s. 0046

Svensk specialutgåva Område 3 Volym 10 s. 0168

Spansk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0126

Portugisisk specialutgåva: Område 03 Volym 15 s. 0126RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1978 om förbud mot att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen släpps ut på marknaden och används (79/117/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Växtproduktionen har stor betydelse i Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Avkastningen från denna produktion påverkas ständigt av skadliga organismer och ogräs. Det är absolut nödvändigt att skydda växter mot sådana risker, för att motverka att avkastningen minskar och bidra till att tillgången på förnödenheter säkras.

Att använda växtskyddsprodukter är ett av de viktigaste sätten att skydda växter och växtprodukter och öka produktiviteten i jordbruket.

Sådana växtskyddsprodukter gynnar inte alltid växtproduktionen och deras användning kan innebära risker för människan och miljön, eftersom de i huvudsak utgörs av giftiga ämnen eller preparat med farliga verkningar.

I fråga om vissa växtskyddsprodukter är dessa risker så stora att användningen inte längre kan tillåtas, inte ens i begränsad omfattning.

Medlemsstaterna har därför inte endast reglerat saluförandet av växtskyddsprodukter, utan också infört restriktioner eller förbud mot användning av vissa växtskyddsprodukter, vilka åtgärder även omfattar saluförandet av produkterna.

Dessa bestämmelser är olika i de olika medlemsstaterna, vilket leder till handelshinder som direkt påverkar den gemensamma marknadens upprättande och funktion.

Det är därför önskvärt att undanröja dessa hinder genom att samordna de bestämmelser som medlemsstaterna har fastställt i lagar eller andra författningar.

Det förefaller därvid motiverat att tillämpa en grundläggande princip, som innebär att förbud införs mot användning av alla växtskyddsprodukter som innehåller sådana verksamma ämnen som ger upphov till eller kan ge upphov till hälsoskador hos människor eller djur eller oacceptabla effekter på miljön, även om de används på ett riktigt sätt för det avsedda ändamålet.

För vissa av dessa växtskyddsprodukter bör emellertid nationella undantag medges i en begränsad omfattning i fråga om användningsområden där det av ekologiska skäl finns ett särskilt behov av produkterna och där risken är mindre än inom andra, tidigare tillåtna användningsområden.

Undantagen bör emellertid upphöra att gälla så snart mindre farliga behandlingsmetoder blir tillgängliga.

Medlemsstaterna måste trots detta ges en begränsad rätt att tillfälligt och på eget ansvar upphäva ett förbud mot användning, om en oförutsebar fara som inte kan bekämpas med andra medel hotar växtproduktionen.

Direktivet omfattar inte växtskyddsprodukter avsedda för forsknings- och analysändamål.

Det är vidare olämpligt att tillämpa gemenskapsbestämmelser för växtskyddsprodukter som är avsedda för export till tredje land, eftersom dessa länder i allmänhet tillämpar egna föreskrifter.

Genomförandet av detta direktiv och en anpassning av bilagan till tekniska och vetenskapliga framsteg kräver ett nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna. Det förfarande som tillämpas i Ständiga kommittén för växtskydd - vilket för närvarande är tidsbegränsat - och medverkan av Vetenskapliga kommittén för pesticider erbjuder en lämplig grund för detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv avser förbud mot att släppa ut på marknaden och använda växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Växtskyddsprodukter

Verksamma ämnen samt preparat som innehåller ett eller flera verksamma ämnen och som är avsedda att

1.1. förstöra organismer som skadar växter eller växtprodukter eller skydda dem mot sådana organismer, i den utsträckning ämnena eller preparaten inte särskilt definieras i de följande bestämmelserna,

1.2. påverka växters livsprocesser på annat sätt än som näring,

1.3. konservera växtprodukter, såvida ämnena eller produkterna inte omfattas av särskilda bestämmelser om konserveringsmedel som meddelats av rådet eller kommissionen,

1.4. förstöra oönskade växter, eller

1.5. förstöra växtdelar eller förhindra oönskad tillväxt hos växter.

2. Ämnen

Kemiska grundämnen och deras föreningar i naturlig eller industriellt framställd form.

3. Preparat

Blandningar eller lösningar som består av två eller flera ämnen eller av mikroorganismer eller virus och som används som växtskyddsprodukter.

4. Verksamma ämnen

Ämnen, mikroorganismer och virus med en generell eller specifik verkan

4.1. på skadliga organismer, eller

4.2. på växter, växtdelar eller växtprodukter.

5. Växter

Levande växter och levande växtdelar, inklusive färska frukter och frön.

6. Växtprodukter

Produkter från växter som är obearbetade eller som endast genomgått en enkel beredning, såsom malning, torkning eller pressning, utom själva växterna som de definieras i punkt 5.

7. Skadliga organismer

Växt- eller växtproduktskadegörare som tillhör djur- eller växtriket eller utgörs av virus, mykoplasma eller andra patogena organismer.

8. Djur

Djur tillhörande arter som människan normalt föder upp och håller eller konsumerar.

9. Släppa ut på marknaden

Varje överlåtelse med eller utan vederlag.

10. Miljö

Förhållandet mellan människor och vatten, luft, mark samt alla biologiska former.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall se till att växtskyddsprodukter inte släpps ut på marknaden eller används, om de innehåller ett eller flera av de verksamma ämnen som anges i bilagan.

Första stycket skall inte gälla växtskyddsprodukter som innehåller obetydliga föroreningar som beror på tillverkningsprocessen, förutsatt att dessa inte har någon skadlig inverkan på människor eller djur eller på miljön.

Artikel 4

1. Utan hinder av artikel 3 kan medlemsstaterna i de fall som anges i bilagans andra kolumn tillfälligt tillåta att växtskyddsprodukter som innehåller vissa verksamma ämnen som anges i bilagans första kolumn släpps ut på marknaden och används inom deras territorier.

2. Medlemsstaterna skall underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje fall där punkt 1 tillämpas och på begäran förse kommissionen med uppgifter om i vilken omfattning varje sådant verksamt ämne används.

Artikel 5

Direktivet gäller inte växtskyddsprodukter avsedda för

a) forsknings- eller analysändamål, eller

b) export till tredje land.

Artikel 6

1. Sedan kommissionen samrått med Vetenskapliga kommittén för pesticider, som inrättats enligt beslut 78/436/EEG(4), skall beslut om de följande åtgärderna fattas i enlighet med förfarandet i artikel 8:

a) Varje nödvändig ändring som avser ämnena i grupp A (kvicksilverföreningar) och grupp B (svårnedbrytbara organiska klorföreningar) i första kolumnen i bilagan.

b) Varje nödvändig ändring i andra kolumnen i bilagan. Om ett undantag skall upphävas krävs inte samråd med den vetenskapliga kommittén, om samtliga medlemsstater har meddelat kommissionen att de inte kommer att eller inte längre avser att utnyttja undantaget. Sådana uppgifter får lämnas till Ständiga kommittén för växtskydd, som inrättats enligt beslut 76/894/(5).

2. Punkt 1 skall gälla från och med den 1 januari 1981 och fem år framåt.

Rådet får genom enhälligt beslut efter förslag från kommissionen förlänga giltighetstiden för punkt 1 eller upphäva alla begränsningar av bestämmelsens tillämplighet.

3. Sådana ändringar i bilagan som inte avses i punkt 1 skall antas av rådet efter förslag från kommissionen.

4. Kommissionen skall minst vartannat år undersöka om andra kolumnen i bilagan bör ändras och vilka ändringar som i så fall bör göras.

5. Alla ändringar i bilagan skall grundas på vetenskapliga och tekniska framsteg.

6. Ett verksamt ämne skall tas in i bilagan, om även en sådan användning av ämnet som sker på ett riktigt sätt för det avsedda ändamålet ger upphov till eller kan ge upphov till

a) hälsoskador hos människor eller djur,

b) oacceptabla negativa effekter på miljön.

Artikel 7

1. Om växtproduktionen hotas av en fara som inte har kunnat förutses och inte kan bekämpas med andra medel och det därför framstår som nödvändigt att inom en medlemsstat använda en växtskyddsprodukt som innehåller ett eller flera verksamma ämnen som anges i bilagan, får medlemsstaten tillåta att produkten släpps ut på marknaden och används i högst 120 dagar. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om åtgärden.

2. I enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 8 skall det utan dröjsmål fastställas om de åtgärder som medlemsstaten vidtagit enligt punkt 1 får upprätthållas eller upprepas och vilka villkor som i så fall skall gälla.

Artikel 8

1. När det förfarande som fastställs i denna artikel skall tillämpas skall ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran från en medlemsstat, utan dröjsmål hänskjuta ärendet till Ständiga kommittén för växtskydd, i det följande kallad "kommittén".

2. I kommittén skall medlemsstaternas röster vägas enligt artikel 148.2 i fördraget. Ordföranden skall inte rösta.

3. Kommissionens företrädare skall lägga fram ett förslag till de åtgärder som skall vidtas. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Beslut med anledning av yttrandet skall fattas med en majoritet av 41 röster.

4. Kommissionen skall anta förslaget och genast genomföra det, om det är förenligt med kommitténs yttrande. Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande, eller om något yttrande inte avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader efter det att förslaget har lämnats, skall kommissionen genast anta och genomföra de föreslagna åtgärderna.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall senast den 1 januari 1981 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1978.

På rådets vägnar

Otto Graf LAMBSDORFF

Ordförande

(1) EGT nr C 200, 26.8.1976, s. 10.

(2) EGT nr C 30, 7.2.1977, s. 38.

(3) EGT nr C 114, 11.5.1977, s. 16.

(4) EGT nr L 124, 12.5.1978, s. 16.

(5) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 25.

BILAGA

>Plats för tabell>